Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2513. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A), stran 7635.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-6
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA (ZPVPJN-A)
1. člen
V Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11 – ZTP-D) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ta zakon ne določa drugače. Za kršitev, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, šteje zlasti:
– odločitev, da se naročilo odda ponudniku, ki ni najugodnejši ali ne izpolnjuje obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije ali povabila k oddaji ponudbe;
– dopuščena sprememba tistih delov ponudbe, ki se nanašajo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, cene ali elemente ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudb;
– oddaja naročila brez objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, čeprav tega zakon ne dopušča;
– rok za prejem prijav ali ponudb, ki zainteresiranim ponudnikom glede na zahtevnost razpisne dokumentacije onemogoča pripravo popolne ponudbe.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.«.
2. člen
V drugem odstavku 14. člena se za piko na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Če v skladu s petim odstavkom 5. člena tega zakona oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je bila oseba seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila.«.
3. člen
V drugem odstavku 15. člena se za besedo »prvega« doda vejica, besedi »in drugega« pa se nadomestita z besedilom »drugega ali tretjega«.
4. člen
V tretjem odstavku 20. člena se beseda »naročnik« nadomesti z besedo »vlagatelj«.
5. člen
V devetem odstavku 25. člena se beseda »osmih« nadomesti s številom »30«.
6. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik:
– zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku ne bi sprejel drugačne odločitve v postopku oddaje javnega naročila ali da njegovo ravnanje v postopku oddaje javnega naročila bistveno ne vpliva ali bistveno ne more vplivati na oddajo javnega naročila;
– zahtevku za revizijo ugodi, zaradi česar delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja ali odpravi kršitev.«.
7. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
(prednostno odločanje v revizijskem postopku)
O zahtevkih za revizijo, s katerimi se očitajo kršitve v postopku oddaje javnega naročila, ki se sofinancira iz evropskih sredstev, odloča Državna revizijska komisija prednostno.«.
8. člen
Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državna revizijska komisija:
– zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo naročnik ne bi sprejel drugačne odločitve ali da naročnikovo ravnanje v postopku oddaje javnega naročila bistveno ne vpliva ali bistveno ne more vplivati na oddajo javnega naročila;
– zahtevku za revizijo ugodi, zaradi česar delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja ali naročniku naloži odpravo kršitve.«.
9. člen
Prvi in drugi odstavek 41. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Državna revizijska komisija lahko ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo ali v šestih mesecih od sprejema te odločitve od naročnika zahteva, da ji predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo, ali o ponovljenem postopku oddaje javnega naročila.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Državna revizijska komisija od naročnika zahteva, da ji skupaj z odzivnim poročilom predloži tudi dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila ali izvedbi predmeta javnega naročanja.«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »od prejema sklepa Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo«.
10. člen
V prvem odstavku 70. člena se v drugi alineji za besedo »izdatki,« doda besedilo »vključno s stroški dela,«.
11. člen
Prvi in drugi odstavek 71. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:
– 1.500 eurov, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
– 2.500 eurov, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
– 3.500 eurov, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu;
– 7.000 eurov, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu.
(2) V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na:
– storitve iz Seznama storitev B ali Seznama storitev na področju obrambe in varnosti B,
– oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma,
– oddajo posameznega naročila v dinamičnem nabavnem sistemu ali
– javni natečaj.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »prvi« doda vejica, besedi »in prejšnji« pa se nadomestita z besedilom »drugi in tretji«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
12. člen
Za prvim odstavkom 72. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če vlagatelj zahtevek za revizijo umakne po prejemu naročnikove odločitve, s katero je bil zavrnjen njegov zahtevek za revizijo, in preden sprejme Državna revizijska komisija odločitev iz prvega odstavka 39. člena tega zakona, je upravičen do povračila polovice plačane takse.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zahtevek za vračilo takse vlagatelj naslovi na Državno revizijsko komisijo. V primeru iz prve alineje prvega odstavka tega člena se zahtevek za vračilo takse vloži v desetih delovnih dneh od plačila takse, v primeru iz druge alineje prvega odstavka tega člena v 20 delovnih dneh od prejema odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zavrženju zahtevka za revizijo, v primeru iz prejšnjega odstavka pa v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve o zavrnitvi zahtevka za revizijo.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Državna revizijska komisija v treh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi poslovnik o delu Državne revizijske komisije iz 64. člena zakona s 37.a členom zakona.
14. člen
(1) Predrevizijski postopek, ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona, se dokonča po dosedanjih predpisih.
(2) Revizijski postopek, ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona ali po predrevizijskem postopku, ki se je izvedel po dosedanjih predpisih, se dokonča po dosedanjih predpisih.
(3) Postopek s pritožbo, ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona ali po predrevizijskem postopku, ki se je izvedel po dosedanjih predpisih, se dokonča po dosedanjih predpisih.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/13-14/15
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1302-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti