Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2512. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B), stran 7634.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-8
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-B)
1. člen
V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF in 21/13) se prvi odstavek 50. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (v nadaljnjem besedilu: dolgotrajno brezposelna oseba), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.«.
V drugem odstavku se beseda »Brezposelna« nadomesti z besedama «Dolgotrajno brezposelna«, pred besedo »brezposelnih« pa se doda beseda »dolgotrajno«.
2. člen
Za 50. členom se doda se novi 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
(dolgotrajno brezposelna oseba, ki je prejemnik denarnega nadomestila)
(1) Če je dolgotrajno brezposelna oseba prejemnik denarnega nadomestila, se lahko odloči za vključitev v program javnega dela v času trajanja pravice do denarnega nadomestila, pri čemer se, če ni s tem členom določeno drugače, uporabljajo določbe 50., 51., 52. in 53. člena tega zakona.
(2) Ne glede na izdano odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila se v primeru iz prejšnjega odstavka polovica časa vključitve v program javnega dela šteje v čas prejemanja denarnega nadomestila.
(3) Med vključitvijo v program javnega dela je dolgotrajno brezposelna oseba iz prvega odstavka tega člena upravičena do plače, izražene v deležu od minimalne plače, kot je določen v prvem odstavku 52. člena tega zakona in do povračila stroškov za prehrano med delom ter za prevoz na delo in z dela, ki se ji izplačujejo namesto priznane pravice do denarnega nadomestila.
(4) Če je priznana pravica do denarnega nadomestila višja od plače, ki jo prejme dolgotrajno brezposelna oseba v času vključitve v program javnega dela v skladu z 52. členom tega zakona, se ji razlika izplačuje mesečno.
(5) Odločbe, izdane v postopku vključitve v program javnega dela v skladu s prvim odstavkom tega člena, se vročajo z navadno vročitvijo. Vročitev je opravljena 15. dan od dneva odpreme odločbe.«.
3. člen
V tretjem odstavku 51. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ciljne skupine udeležencev javnih del, ki se lahko vključijo v navedene programe, se določijo v katalogu APZ.«.
4. člen
V 53. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavod lahko zagotavlja sredstva za izvajanje programov usposabljanja in izobraževanja iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »javnih del« doda besedilo »ter programov usposabljanja in izobraževanja iz tretjega odstavka tega člena«.
5. člen
Naslov 64. člena se spremeni tako, da se glasi: »mirovanje pravice do denarnega nadomestila in pravice do plačila prispevkov do upokojitve«.
V prvem odstavku se na koncu četrte alineje podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer pravica do denarnega nadomestila miruje le polovico časa vključitve v program javnih del;«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki za priznanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti in postopki odločanja o mirovanju pravice do denarnega nadomestila, ki so se začeli do uveljavitve tega zakona, se dokončajo po določbah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF in 21/13).
7. člen
Ne glede na določbe Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96, 82/97 – odl. US) se do začetka uporabe sprememb zakona, ki ureja posebni davek na določene prejemke, od prejemkov, izplačanih iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev v skladu z zakonom, posebni davek ne plačuje.
8. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-08/13-12/12
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1285-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti