Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013

Kazalo

2358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju, stran 6846.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 8. julija 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju
1. člen
V Odloku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/10) se v prvem odstavku 6. člena na koncu druge in tretje alineje doda besedilo »in niso vpisani ponovno v isti letnik, ali v času dodatnega študijskega leta ali podaljšanega študentskega statusa po preteku izobraževalnega programa,«.
V četrti alineji prvega odstavka se za piko doda besedilo »Izobraževanje v tujini mora potekati na tuji izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa. V primeru transnacionalnega izobraževanja (izobraževanja, ki ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj teritorija države, v kateri ima sedež) morata biti študijski program in izobraževalna ustanova akreditirana v matični državi, v državi, kjer se program izvaja, pa mora biti predmetno izobraževanje usklajeno z nacionalno zakonodajo na področju visokega šolstva.«.
V prvem odstavku 6. člena se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– štipendisti, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje, lahko pridobijo štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija in na podlagi kandidature na javnem razpisu, ne glede na pogoj iz druge alineje prvega odstavka tega člena odloka.«
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina štipendij znaša:
– 110 eurov mesečno za dijake,
– 179 eurov mesečno za študente dodiplomskega izobraževanja, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– 196 eurov mesečno za študente enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– 213 eurov mesečno za študente podiplomskega izobraževanja, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, razen študentov enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– 426 eurov mesečno za vse študente, ki se izobražujejo v tujini.«
3. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Študenti, ki se izobražujejo v tujini morajo prijavi, poleg prilog iz prejšnjega odstavka, priložiti še:
– dokazilo o trajanju dodiplomskega oziroma podiplomskega študijskega programa v tujini,
– dokazilo, da študij poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na akreditirani tuji izobraževalni ustanovi.«.
4. člen
V tretjem odstavku 10. člena se na koncu dvanajste alineje se piko nadomesti z vejico in se doda besedilo »ki so pomembni za Ljubljano in njeno promocijo doma in v svetu, in prostovoljno delo.«.
5. člen
V 20. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Prostovoljno delo in drugi dosežki, ki so pomembni za Ljubljano in njeno promocijo, se dodatno točkujejo glede na predložena dokazila, in sicer prejme kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za izobraževanje v Republiki Sloveniji, do 30 točk in kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za izobraževanje v tujini, do 50 točk.«.
6. člen
V 30. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »oziroma do zaključka izobraževanja, če izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.«.
V drugem odstavku se na koncu odstavka pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »oziroma do zaključka izobraževanja, če izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendije se izplačujejo vseh dvanajst mesecev v koledarskem letu, razen v zaključnem letniku srednješolskega izobraževanja, ko se za mesec julij in avgust ne izplačujejo, in v zaključnem letniku študija, ko se izplačevanje štipendij zaključi v zadnjem mesecu študijskega leta oziroma do zaključka izobraževanja, če se izobraževanje zaključi v dodatnem študijskem letu.«
V šestem odstavku se dodata nov drugi stavek, ki se glasi: »Štipendistu, ki se izobražuje v Republiki Sloveniji in del študijskega programa opravlja v tujini prek izmenjave, se štipendija za čas trajanja izmenjave izplača vnaprej v enkratnem znesku, vendar največ do zaključka tekočega študijskega leta, če to izobraževanje traja najmanj en semester po pravilih izobraževalne institucije, v kateri se izobražuje v Republiki Sloveniji.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendije se izplačuje na transakcijski račun štipendista, odprt v Republiki Sloveniji.«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Štipendija se izplačuje tudi v času dodatnega študijskega leta (absolventskega staža) do diplome oziroma magisterija, vendar v celotni dobi izobraževanja na prvi in drugi stopnji skupaj največ eno študijsko leto.
Štipendist, ki je izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo, uspešno zaključil pred koncem trajanja izobraževalnega programa, je upravičen do celotne štipendije za tekoče šolsko ali študijsko leto, v katerem je zaključil izobraževanje. Če je štipendist uspešno zaključi izobraževanje pred potekom dodatnega študijskega leta, mu pripada štipendija le do zaključka izobraževanja.«.
7. člen
V tretjem odstavku 31. člena se za četrto alinejo pika nadomesti z vejico in se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– če postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj ali soustanovitelj zavoda.«
8. člen
V 32. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v letniku, za katerega je prejemal štipendijo, iz vseh ocenjenih predmetov ni dosegel najmanj povprečne ocene 4,0, študent najmanj povprečne ocene 8,0, študent, ki se izobražuje v tujini, pa z njo primerljive ocene, razen v primeru, če je v šolskem oziroma študijskem letu, za katerega je prejemal štipendijo, z dosežki iz tega odloka dijak dosegel najmanj 4 točke oziroma študent najmanj 6 točk in je dijak iz vseh ocenjenih predmetov dosegel najmanj povprečno oceno 3,0, študent najmanj povprečno oceno 7,0, študent, ki se izobražuje v tujini, z njo primerljivo oceno,«.
V prvem odstavku se v peti alineji pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »oziroma ni izdelal letnika iz drugih utemeljenih razlogov, kot so izjemne družinske in socialne okoliščine, neizpolnjene šolske ali študijske obveznosti zaradi višje sile, in so vplivali na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar dokazuje z dokazili.«.
9. člen
V 33. členu se na koncu prve alineje črta vejica in doda besedilo »in uspešno zaključi letnik ali dokonča izobraževanje, za katerega je prejemal štipendijo, in v roku 15 dni od začetka šolskega oziroma študijskega leta oziroma v roku 30 dni po dokončanju izobraževanja o tem predloži dokazilo.«
10. člen
V prvem odstavku 34. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– iz neupravičenih razlogov ne dokonča izobraževalnega programa, za katerega je prejemal štipendijo, v roku, ki je določen z izobraževalnim programom, niti v času dodatnega študijskega leta ali podaljšanega študentskega statusa po preteku izobraževalnega programa,«.
V prvem odstavku se v peti alineji črta besedilo »o izpolnjevanju pogojev za štipendiranje«.
11. člen
35. člena se črta.
PREHODNA DOLOČBA
12. člen
Štipendistom, ki so pridobili štipendijo za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana za določen izobraževalni program na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 68/99 in 75/03) ali Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/10), se ta štipendija izplačuje po tem pravilniku oziroma odloku in v skladu s sklenjeno pogodbo o štipendiranju do zaključka programa izobraževanja, za katerega so pridobili to štipendijo.
Štipendisti iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji na podlagi vloge, če izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje štipendiranja v višjem letniku izobraževanja, nadaljujejo izobraževanje na višji stopnji izobraževanja v roku največ dveh let po zaključku izobraževanja, za katerega so prejemali štipendijo, in oddajo vlogo za nadaljevanje štipendiranja na višji stopnji izobraževanja v roku dveh mesecev po začetku študijskega leta. Za nadaljevanje štipendiranja se uporabljajo določbe odloka, ki velja v času uveljavljanja pravice do štipendije.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-161/2013-4
Ljubljana, dne 8. julija 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost