Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013

Kazalo

2337. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota, stran 6803.

Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10– Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 19. redni seji dne 20. junija 2013 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota ter njegovih sprememb (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86, 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00, 14/02, 73/04, 79/04 in 89/04), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal ZEU – Načrtovanje, inženiring, d. o. o., Murska Sobota, pod številko projekta OPPN – 9/08, dopolnjen aprila 2013.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede poseganja in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Mestni občini Murska Sobota.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(obseg območja)
(1) Ureditveno območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti, deviacije, vodnogospodarske ureditve, spremljajoči objekti itn.; parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo načrta, po njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase ceste).
(2) Ureditveno območje vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami:
– k. o. Murska Sobota:
4694/36, 4694/29, 4694/37, 5365/7, 5365/4, 4650/1, 4682/1, 4682/2, 4682, 4648/1, 4647/1, 4646/1, 4643/3, 4644, 4645/1, 4645/2, 4646/2, 5364/5, 5364/4, 4647/2, 4648/2, 4649, 4650/2, 5364/6, 3940/1, 3937 (vse navedene parcele so že v ureditvenem območju tudi v primeru, če bo posebej izvedena predhodna etapa samostojne vključitve južne obvozne ceste); 3939/13, 3937/8, 3937/9, 3937/7, 3937/10, 3939/28, 3937/11, 3939/28, 3852, 3937/10, 3851/1, 3851/2, 3850, 3847, 3848, 3846, Ledava, 3799, 3759/1, 3763/1, 3764/1, 3766/1, 3768/1, 3774/1, 3773/1, 3774/1, (pot ob Puconskem potoku: 3759/2, 3773/2, 3774/2, 3768/2, 3766/2, 3764/2, 3763/2, 3763/3), 3783 (Puconski potok), 3770, 3772, 3771, 3778, 3779, 3789/2, 3576/5, 3576/4, Noršinska ulica, 3572/3, 3572/5, 3572/6, 3574, 3575, 3576/10; za zeleni pas med obvozno cesto in Poljsko ulico (v končni fazi): 4646/2, 4647/2, 4648/2, 4649/2, 4650/2;
– k. o. Nemčavci:
602 (mejni jarek), 539/3, 539/6, 539/8, 539/9, 539/11, 539/12, 539/13, 539/14, 539/15, 539/16, 539/17, 539/18, 539/19, 539/21, 539/27, 599 (poljska pot), 600 (severni jarek), 522.
(3) Območje prestavitev, preureditev in novogradenj komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase ceste izven ureditvenega območja, opredeljenega v drugi alineji, obsega naslednje parcele oziroma dele parcel:
a) odvodnja meteornih voda:
– k. o. Murska Sobota: 5341/1 (ureditev južnega jarka),
– k.o. Nemčavci: 602 (ureditev mejnega jarka), 600 (ureditev severnega jarka)
b) elektroenergetsko omrežje (vse v k.o. Murska Sobota):
– prestavitev in kabliranje daljnovodov KB 20kV MS – DV Gaberje, KB 20kV MS – DV Beltinci ter predvideni kablovodi KB 20 kV MS – Rakičan, KB 20kV MS – Tuš: 110/3, 3159/1, 112/1, 3155/9 (Ledava), 3161/3, 1518/1, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844/2, 3844/1 (v skupnem koridorju ob obstoječem kablu);
– prestavitev in kabliranje daljnovodov KB 20kV MS – DV Gaberje, KB 20kV MS – DV Beltinci, KB 35kV MS – DV Ljutomer ter predvideni kablovodi KB 20 kV MS – Rakičan, KB 20kV MS – Tuš: 3853, 5341/1 (južni jarek), 3937/10, 3937/7 (v skupnem koridorju);
– prestavitev in kabliranje daljnovodov KB 20kV MS – DV Gaberje, KB 20kV MS – DV Beltinci, KB 35kV MS – DV Ljutomer: 4645/2, 4646/2, 4647/2, 4694/1 (v skupnem koridorju);
– prestavitev in kabliranje daljnovoda KB 20kV MS – DV Dobrovnik: 110/3, 110/4, 3783 (Puconski potok), 3805/10, 3802/2, 3803, 5351/1 (cesta), 3551/1, 3551/2, 3555/4, 3555/1, 3553/3, 3572/4, 3572/6, 3572/3, 3572/5, 3576/10, 3576/6 (vse v trasi obstoječih kablovodov);
– demontaža daljnovodov DV 20kV MS – Beltinci (d-107), DV 20 kV MS – Gaberje (d-32), DV 20KV MS – Sodišinci (d-21): 3801/1, 3800/1, 3798/1, 3795/1, 3794/1, 3791/1, 3782/1, 3780/1, 3777/1, 3774/1, 3854/1, 3855, 3856, 3857, 3858 (samo za DV za Beltince in DV za Gaberje), 5341/1 (južni jarek), 3938/1 (samo za DV za Gaberje in DV za Sodišince), 3937/4, 3937/1, 3935/1, 3934, 3933, 3932, 3929 (samo za DV za Beltince), 3931, 3929, 3928, 3926, 3925, 5364/6 (pot), 4686 (samo za DV za Sodišince), 4687/2 (samo za DV za Gaberje in DV za Sodišince), 4688, 4689, 4691, 4693, 4694/4 (cesta), 3879/2 (samo za DV za Beltince), 5365/7 (cesta), 4694/1;
– demontaža daljnovoda DV 35kV MS – Ljutomer (d-151): 3853, 3854/1, 5341/1 (južni jarek), 3938/1, 3937/4, 3937/1, 3935/1, 3934, 3933, 3932, 3931, 3929, 3928, 3926, 5364/6 (pot), 4686, 4687/1, 4689, 4691, 5365/4 (cesta), 4694/1;
– demontaža daljnovoda DV 20kV MS – Dobrovnik (d-540). 3801/1, 3800/1, 3798/1, 3795/1, 3795/2, 3783 (Puconski potok), 3790/7, 3790/3, 3790/4, 3779, 3778;
c) javna razsvetljava:
– k.o. Murska Sobota: 3555, 3572/4, 3572/6 (napajanje);
– k.o. Nemčavci: 539/49 (napajanje);
d) transportni vodovod:
– k.o. Murska Sobota: 3939/26, 3938/1, 3938/2, 3852, 3851/1, Ledava, 3799, 3774/1, 3773/1, 3773/2 (pot ob Puconskem potoku), 3783 (Puconski potok), 3772, 3771;
e) prestavitev južnega kanalizacijskega kolektorja:
– k.o. Murska Sobota: 4643/1, 4643/4, 4641/2, 3939/26, 3938/2, 3851/1.
4. člen
(funkcije območja)
(1) Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje regionalnih in občinskih cest s spremljajočimi objekti in ureditvami: priključki in križišča (krožišča), deviacije cest in poti, mostovi, ukop, podvozi, objekti za odvodnjavanje, avtobusni postajališči;
b) območje ureditve obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo in zasaditvijo, varnostnimi ograjami, protihrupnimi barierami in nasipi;
c) območja prestavitve in (pre)ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav;
d) območja vodnogospodarskih (pre)ureditev z jarki, zadrževalnimi bazeni, čistilnimi objekti in izgradnjo protipoplavnega nasipa.
(2) Po zaključeni gradnji se na vseh zemljiščih izven območja izključne rabe prometnih ureditev vzpostavi prvotna raba oziroma nova raba skladno z ureditvami, določenimi v tem odloku.
5. člen
(raba zemljišč)
V območju OPPN so glede na zasedbo oziroma omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje vrste zemljišč:
– zemljišča regionalnih in občinskih cest (vključno s spremljajočimi ureditvami): to so območja izključne rabe, namenska raba zemljišč se spremeni, upoštevajo se pogoji izključne rabe; druga raba ni možna;
– zemljišča v območju regionalnih in občinskih cest za ureditev gradbišča: zemljišča se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje, oziroma se na njih izvedejo nove ureditve v skladu z zahtevami OPPN, namenska raba se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe;
– zemljišča preostalih ureditev: regulacije vodotokov ter preureditev obstoječe ali gradnja nadomestne infrastrukture zaradi tehničnih zahtev gradnje obvozne ceste; namenska raba teh zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe.
III. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
6. člen
(trasa ceste)
(1) Izbrana trasa vzhodne obvozne ceste v horizontalnem poteka trase teče od (vključno) predvidenega krožišča s Panonsko ulico (regionalno cesto R1-232) in predvideno južno zbirno cesto, katere nadaljevanje je, to je od km 3+502 na jugu pa vse do (po posebnem projektu) izvedenega krožišča – ponovno z R1-232 in R2-442 pri Čardi, do km 6+940 v skupni dolžini 3.438 m. Nova vzhodna obvozna cesta bo po izgradnji prevzela funkcijo sedanje regionalne ceste R1-232 in jo tako prenesla na obrobje mesta.
(2) Predmetni OPPN obravnava le južni del vzhodne obvozne ceste, ki je že zajet med območje poselitve po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Murska Sobota, do km 5+891, v dolžini 2.389 m.
(3) Začetek trase je funkcionalno pogojen s priključkom, oziroma predvidenim krožiščem na sedanji regionalni cesti R1-232, oziroma mestni vpadnici – Panonski ulici v km 3+616, kjer bo (kot posebna etapa izgradnje obvozniškega sistema) z juga priključena še južna zbirna cesta. V območje OPPN je vključeno celotno krožišče, vključno s predvidenimi navezavami, od km 3+502 na jugu. Od izhodišča se trasa vzhodne obvoznice usmeri v premi proti severu, najprej po sedaj njivskih parcelah in vzporedno z njimi do krožnega 4-krakega križanja z ulico Plese (v km 3+827), ki z zahoda navezuje osrednjo staro industrijsko cono, vključno s tovarno »Muro« in kompleks manjše poslovne cone »Blisk«, s vzhoda pa stanovanjsko naselje ob Poljski ulici, kateri se sedanji samostojni priključek na R1-232 zato zapre, z nje pa se uredi nov priključek tudi do podjetniškega inkubatorja – Pomurskega tehnološkega parka. Od vključno območja krožišča s Panonsko ulico do vključno območja krožišča z ulico Plese je ob severnem robu Panonske ulice in ob vzhodni strani trase obvozne ceste predvidena absorbcijska protihrupna ograja skupne dolžine 325 m, višine 2,5 m za zaščito pred hrupom stanovanjskih objektov na Poljski ulici.
Trasa nato v isti smeri, med gospodarsko-poslovnimi objekti obstoječe cone in preko njivskih površin, poteka proti severu, kjer se že na območju odseka prečkanja vodotokov nanjo pred reko Ledavo z izvennivojskim križiščem, oziroma obojestranskim priključkom, po sistemu desno – desno, priključuje (v km 4+225) z zahodne strani cesto ob Ledavi, ki povezuje obvoznico z Industrijsko ulico, z vzhodne strani pa območje čistilne naprave. V nadaljevanju obvoznico prečka pot ob Ledavi s podvozom. Obvoznica prečka Ledavo (v km 4+310) s prepustom. Nekoliko severneje (v km 4+406) je predvideno premoščanje razbremenilnika – Puconskega potoka v obstoječem stanju z mostom. Med obema vodotokoma je ob vzhodni strani obvozne ceste predvidena razširitev v obliki niše z dostopno rampo za vzdrževalna vozila urejanja obrežij vodotokov z dostopom do njih.
V nadaljnjem poteku v isti smeri, preko z gozdom poraščenega zemljišča, obvoznica s predvidenim dvopasovnim krožiščem (K2) doseže prečkanje z Noršinsko ulico (v km 4+560), ki z zahoda navezuje, od križišča z Lendavsko ulico, velike trgovske centre, poslovne objekte in Ekonomsko šolo, z vzhoda pa manjšo gospodarsko cono in lokalni promet iz bližnjih vasi. Ob vzhodni strani obvoznice se vzporedno uredi deviacija za dostop vzdrževalnih vozil od Noršinske ulice do obstoječe poti ob levem bregu Puconskega potoka, istočasno ta pot služi za dostop do parcel ob jugovzhodni strani krožišča. Za dostop do parcel ob jugozahodni strani krožišča se uredi skupen dovoz desno – desno pred krožiščem in dovolj širok pas cestnega zemljišča med krožiščem in parcelami.
V poteku vzhodno od kompleksa Ekonomske šole, preko njivskih površin, obvoznica v isti premi proti severu prečka melioracijski Mejni jarek (v km 4+890) s prepustom ter nato že – na njenem vzhodnem delu, novo severno obrtno industrijsko cono (SOIC), kjer s krožiščem SOIC – jug (K3 v km 5+135), z zahodne strani naveže južno povezovalno cesto SOIC (uvoz 1), ki je že zgrajena od območja tega predvidenega krožišča pa do krožišča z Lendavsko ulico (sedanjo R1-232) pri trgovskem centru BTC, kamor bi se (lahko) navezala severna obvozna cesta. Za zaščito pred hrupom funkcionalnih površin Ekonomske šole je ob zahodni strani trase v skupni dolžini 420 m predvidena izvedba protihrupnega nasipa v višini 2,5 m – v večjem delu odseka od vključno severo-zahodnega roba krožišča z Noršinsko od km 4+570 pa do km 4+980, v manjšem delu na začetku – ob krožišču v dolžini 22,0 m in na prečkanju mejnega jarka v dolžini 18,5 m pa protihrupna ograja višine 2,0 m.
V istem koridorju kot je opredeljen tudi z zazidalnim načrtom za SOIC, s potekom proti severu trasa doseže območje odseka predvidenega prečkanja z obvozno železniško progo med obema krožiščema, ki bosta navezala obe povezovalni cesti severne obrtno industrijske cone (SOIC). Obvoznica s podvozom pod predvideno tovorno obvozno progo v km 5+317,78, le-to prečka. V prvi fazi se cesta, skupaj (samo na tem odseku) s hodniki za pešce in kolesarje (nekoliko dvignjeno od vozišča) zgradi v ukopu na končno niveleto vozišča glede na predvideno niveleto GRT proge (190,95 m nm) ali cca 4,2 m pod terenom (do višine cca 1,50 m zaradi podtalnice v izvedbi kesona), premostitev za železniško progo pa se zgradi istočasno z gradnjo same proge naknadno. Za primer, da bo gradnja proge časovno močno odmaknjena je obdelana tudi varianta, da se v prvi fazi zgradi obvozna cesta v nivoju, s tem, da je pri umestitvi infrastrukturnih vodov in spremljajočih posegov upoštevana končna faza in možnost vzporedno potekajočega obvoza (v času gradnje podvoza) ob zahodni strani trase.
V smeri proti severu se nato niveleta ceste, glede na izbrano varianto, spet dvigne in s predvidenim krožiščem SOIC – sever (K4 v km 5+530) naveže na že (do območja krožišča z obvoznico) zgrajeno severno povezovalno cesto SOIC (uvoz 2), ki prav tako proti zahodu teče do sedanje regionalne ceste in na križišču z njo navezuje še vas Nemčavce.
Od severovzhodnega obrobja krožišča SOIC – jug (od km 5+120) pa do severnega jarka (do km 5+880) je ob vzhodni strani ceste, zaradi protipoplavne zaščite predviden varovalni nasip v dolžini 760 m.
V isti smeri proti severu doseže obvoznica v prečkanju s prepustom severnega melioracijskega jarka (v km 5+883), in poljsko potjo parc. št. 599 k.o. Nemčavci ob severnem bregu jarka, ki predstavlja severno mejo SOIC tudi mejo ureditvenega območja mesta (v km 5+891) po veljavnih planskih dokumentih in tako obenem tudi konec območja OPPN za vzhodno obvozno cesto. Ob vzhodni strani obvozne ceste se uredi vzporedna deviacija poljske poti od krožišča SOIC – sever, preko severnega jarka (razširjen prepust), do obstoječe poljske poti, za dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč vzhodno od obvozne ceste.
Nadaljnji potek trase obvozne ceste in zanjo potrebnega ureditvenega območja sta obdelana v posebni prilogi znotraj osnutka novega občinskega prostorskega načrta OPN do iste natančnosti.
7. člen
(tehnični elementi)
(1) Cesta je načrtovana kot dvopasovna cesta.
(2) Vertikalni in horizontalni elementi ceste upoštevajo računsko hitrost 90 km/h, razen pred krožišči, kjer je promet umirjen z ločilnimi otoki in na odseku s podvozom (ukopom) pod predvideno železniško obvozno progo, kjer je hitrost prilagojena na 70 km/h, maksimalni vzdolžni nagib pa 3,5 %.
(3) Projektirani normalni prečni profili znašajo:
Obvozna cesta na večjem delu trase – 9,50 m, in sicer:
– vozna pasova 2 x 3,25 m,
– robna pasova 2 x 0,25 m,
– bankini 2 x 1,25 m.
Obvozna cesta z robniki levo in desno – 11,75 m:
– vozni pasovi 2 x 3.25 m,
– robni pasovi 2 x 0,25 m,
– koritnica 1 x 0,50 m,
– berma 2 x 1,50 m,
– bankina 1 x 1,25 m.
Obvozna cesta na območju podvoza pod železniško progo – 12,20 m:
– vozni pasovi 2 x 3,25 m,
– robni pasovi 2 x 0,25 m,
– interventni hodnik 2 x 0,75 m,
– ograja na zidu 1 x 0,20 m,
– enostr. hodnik+koles. steza 1 x 3,50 m.
Obstoječe priključne ceste privzamejo obstoječe dimenzije.
Lokalne poti – 6,00 m in 4,50 m (vključno s po 2 x 0,50 m bankin).
8. člen
(križišča, krožišča, priključki)
Za priključevanje ostalega cestnega omrežja na obvozno cesto je potrebna izvedba petih krožišč in en priključek po sistemu desno – desno, vse s pripadajočimi ureditvami navezav obstoječih cest, ulic, poti ter kolesarskih in pešpoti:
– krožišče (K0) na sedanji regionalni cesti R1-232, oziroma mestni vpadnici – Panonski ulici v km 3+616, kjer bo (kot posebna etapa izgradnje obvozniškega sistema) z juga priključena še južna zbirna cesta, se uredi kot štirikrako, spiralno križišče; uvozi iz obvoznice s severa in juga so dvopasovni, izvozi pa enopasovni, uvoz s Panonske iz smeri Rakičan je enopasoven, dodan pa je bypas na obvoznico v smer sever, izvoz za smer Murska Sobota je enopasoven, iz smeri Murske Sobote je uvoz dvopasoven, prav tako kot izvoz za smer Rakičan; prestavi se obstoječa kolesarska pot v dolžini cca 130 m in predvidi novo prečkanje obvoznice na južnem kraku krožišča v nivoju ali s podvozom; na severovzhodnem robu krožišča je omogočen dostop za kolesarje in pešce v Poljsko ulico in prehod preko vzhodnega kraka;
– krožišče (K1) z ulico Plese (v km 3+827), se uredi kot štirikrako, enopasovno krožno krožišče z zunanjim premerom 50 m, pri čemer je širina krožnega pasu 5,00 m; v primeru samostojne etape vključitve južne obvozne ceste na ulico Plese se le-ta nanjo začasno naveže s primernim radijem;
– krožišče (K2) z Noršinsko ulico (v km 4+560), se uredi kot štirikrako, dvopasovno krožno križišče z zunanjim premerom 70 m; na južnem in zahodnem priključku se uredita po dva uvozna pasova in en izvozni pas, na severnem in vzhodnem priključku pa po eden uvozni in eden izvozni pas; skupna širina dveh voznih pasov je 10 m, pri čemer je širina enega pasu 5 m;
– krožišče (K3) SOIC – jug (v km 5+135), se uredi kot štirikrako, enopasovno krožno križišče s po enim uvoznim in enim izvoznim pasom na vseh priključkih križišča; zunanji premer krožišča znaša 40 m, širina krožnega pasu pa 5,00 m;
– krožišče (K4) SOIC – sever (v km 5+530), se uredi kot štirikrako, enopasovno krožno križišče s po enim uvoznim in enim izvoznim pasom na vseh priključkih križišča; zunanji premer krožišča znaša 40 m, širina krožnega pasu pa 5,00 m;
– izvennivojski priključek z dvojnimi rampami enkrat k cesti ob Ledavi in drugič za čistilno napravo po sistemu desno – desno (v km 4+225).
9. člen
(objekti)
V trasi obvozne ceste so sledeči objekti:
– prepust (P2) Ledave – kot škatlast AB okvir, pravokotne širine 3,00 m, svetle višine (od obdelane struge) 2,00 m, dolžine 17,63 m;
– prepust (P3) Mejnega jarka – kot škatlast AB okvir, pravokotne širine 4,00 m, svetle višine 2,00 m, dolžine okvirja 19,87 m;
– prepust (P4) severnega jarka – kot betonska cev fi 140 cm, dolžine, ki vključuje prečni profil obvozne ceste in deviacijo poljske poti – vse v nasipu;
– podvoz lokalne ceste ob Ledavi – kot AB okvir, pravokotne širine 3,50 m, svetle višine 3,50 m, dolžine okvirja 9,50 m, max. dolžine kril 7,00 m;
– most čez razbremenilnik Ledave (Puconski potok) – kot integriran AB okvir temeljen na pasovnih temeljih, svetle širine razpona 8,00 m, svetle višine (od obdelane struge) 4,31 m, dolžine okvirja 9,50 m, max. dolžine krila 4,80 m;
– podvoz pod predvideno železniško progo – kot integriran AB okvir, svetle širine razpona 12,20 m, dolžine (od portala do portala) 11,05 m; v globljem delu se okvir nadaljuje v vodotesni AB keson.
10. člen
(vkopi in nasipi)
Trasa ceste poteka pretežno v nasipu, le na odseku predvidenega prečkanja z železniško progo je vkopana. Nasipi so oblikovani v nagibu 1 : 1,5 ali blažji. Vkopane brežine se izvedejo v nagibu 1 : 1,5 ali več. Vkopi in nasipi se humusirajo in zatravijo ter mestoma zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo. Protihrupni nasip ob poteku pri Ekonomski šoli v dolžini 420 m in višini 2,5 m, se zaradi strmejšega nagiba 1 : 0,8 nasiplje z armirano zemljino in obsadi z nizkim rastjem.
11. člen
(spremljajoči objekti)
Obojestransko avtobusno postajališče je predvideno takoj za krožiščem SOIC – sever za smer sever in takoj za krožiščem SOIC – jug za smer jug – vse ob desnih robovih obvozne ceste. Širina avtobusnega postajališča je po 3.1 m. Na odseku med obema postajališčema, oziroma med obema krožiščema se uredita enostranska hodnik za pešce in kolesarska steza (za obe smeri) ob zahodni strani vozišča obvozne ceste, vključno s potekom v podvozu pod predvideno železniško progo.
12. člen
(prometne površine in obcestni prostor)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati načrt krajinske arhitekture. Načrt mora vsebovati predvsem oblikovalske rešitve za nasipe in ukop, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v obcestnem prostoru, vključno z ureditvijo zelenih površin med Poljsko ulico in obvozno cesto ter oblikovanje krožišč in obcestnih ograj – posebej na mostovih.
(2) Pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora:
– nasipi in ukop se oblikujejo v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief. Brežine se zatravijo in mestoma zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo;
– pri oblikovanju in izvedbi nasipov in ukopa se uporablja nenosilen material, odstranjen med gradnjo;
– med gradnjo je dovoljeno vegetacijo odstraniti samo tam, kjer je to nujno potrebno;
– odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in na novo ustvarjene preseke je treba sanirati in zasaditi z avtohtonimi vrstami, pri čemer je treba poskrbeti tudi za ustrezno vertikalno zgradbo oziroma zastopanost vseh slojev gozda.
(3) Na cesti se izvede ustrezna prometna signalizacija, ob cesti se postavi prometna oprema in odbojne ograje.
13. člen
(rušitve objektov)
Zaradi izvedbe gradbenih del je potrebna rušitev stanovanjske hiše Poljska ulica 2.
IV. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO TER NJIHOVE (PRE)UREDITVE
14. člen
(skupne določbe)
(1) Pred izvedbo kakršnihkoli posegov na ureditvenem območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih in energetskih vodov ter omrežja zvez, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi.
(2) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture mora potekati v skladu s smernicami in strokovnimi podlagami posameznih upravljavcev teh objektov in naprav ter na osnovi posebnih projektnih prilog, če niso v nasprotju s tem odlokom.
(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga in drugačna križanja, prestavitve ali tangiranja infrastrukturnih vodov s traso ceste, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi križanja ali (pre)ureditve infrastrukturnih vodov na ureditvenem območju obvozne ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste in pristojnih upravljavcev vodov.
15. člen
(vodovodno omrežje)
Vodovodno omrežje bo zaradi načrtovane gradnje obvozne ceste tangirano na sledečih mestih kjer so zato predvideni sledeči ukrepi:
– v krožišču s Panonsko ulico:
– prečkanje SAL 350 v južnem delu se prestavi v dolžini 220m in od tega zaščiti ob ob prečkanju vozišča južne obvozne ceste v dolžini 33 m;
– prečkanje PVC 200 ob vzhodnem robu krožišča se ukine in se vzpostavi novi transportni DN 500 vod iz nodularne litine (vse do povezave na cevovod na Noršinski ulici) ob zahodni strani obvoznice z odcepom od SAL 350 za Rakičan na zahodni strani krožišča z zaščitenim prečkanjem Panonske ulice v dolžini 30 m;
– prečkanje vzhodnega kraka krožišča (Panonska ulica) se prestavi v dolžini 62 m in od tega zaščiti v dolžini 40 m;
– v krožišču z ulico Plese:
– prečkanje vodovoda DUC 100 se prestavi na severni in severovzhodni rob krožišča ter se priključi na novi tranzitni vod, prečkanje obvoznice se zaščiti v dolžini 28 m;
– stara povezava vzhodno od obvoznice z juga se ukine in jo nadomesti tranzitni vod ob zahodni strani obvoznice, ki prečka zahodni krak ulice Plese z zaščito dolžine 18m in nato nadaljuje ob krožišču proti severu;
– na odseku obvoznice med krožiščem z ulico Plese in krožiščem Noršinsko ulico:
– prečkanje v profilu 3 + 886 se ukine;
– prečkanje v profilu 3 + 993 se ukine;
– nadomestni vod DUC 100 se položi od odcepa ob severozahodnem robu krožišča z ulico Plese ob vzhodni strani trase obvoznice do profila 3 + 993;
– ob zahodni strani obvoznice se položi novi tranzitni cevovod DN 500, ki bo na tem odseku povezan na predvideni vodohran na še ne določeni lokaciji zahodno od obvoznice in bo prečkal Ledavo in Puconski potok;
– v krožišču z Noršinsko ulico:
– prečkanje v severnem delu se prestavi okrog krožišča v dolžini 115 m in zaščiti v dolžini 25 m;
– v krožišču SOIC – jug:
– prečkanje DUC DN 300 v zahodnem delu se prestavi okrog krožišča v dolžini 43 m in zaščiti pod zahodnim krakom (južna povezovalna cesta) v dolžini 15 m, ustrezno se prestavi odcep DUC DN 200 ob severni strani povezovalne ceste;
– prečkanje obvoznice v profilu 5 + 090 južno od krožišča se zaščiti v dolžini 17 m;
– prečkanje krožišča v vzhodnem delu se zaščiti v dolžini 25 m;
– območje krožišča SOIC – sever:
– prečkanje južno od krožišča v profilu 5 + 488 se zaščiti v dolžini 29 m;
– prečkanje južnega roba krožišča se zaščiti v dolžini 29 m;
– na odseku obvoznice severno od krožišča SOIC – sever:
– prečkanje DUC DN 300 se zaščiti v dolžini 14 m v profilu 5 + 868.
Zaradi drugih, širših potreb – to je izgradnje regionalnega vodooskrbnega sistema, je ob zahodni strani obvoznice v času gradnje smotrno umestiti tudi novo predvideno povezavo vodovoda s transportnim cevovodom iz nodularne litine DN 500 od obstoječega voda SAL 300 na južnem robu krožišča s Panonsko ulico pa vse do priključitve na vodovod DN 200 ob severni strani Noršinske ulice, ob krožišču obvoznice z Noršinsko ulico. Na območju pred prečkanjem Ledave se predvidi odcep za predviden vodohran, ki bi naj bil po posebni dokumentaciji lociran nekje na zemljišču južno od Ledave, med obvoznico in Pomurskimi mlekarnami.
16. člen
(kanalizacija)
Kanalizacijsko omrežje mešane, fekalne ali meteorne kanalizacije bo na območju izgradnje obvozne ceste tangirano na sledečih mestih zaradi česar so predvideni sledeči ukrepi:
– na območju krožišča z ulico Plese:
– prečkanje javne mešane kanalizacije v severnem delu – se prestavi okrog severnega oboda krožišča v dolžini 160 m in zaščiti v dolžini 75 m;
– na območju pred Ledavo oziroma pri osrednji čistilni napravi:
– prečkanje vzporednega potekajočega glavnega in južnega kolektorja javne mešane kanalizacije (med profilom 4 + 200 in 4 + 240 oziroma do zbirnega jaška) se zaščiti v dolžini po 140 m; pri tem se upošteva še trasa dodatnega – tretjega kolektorja, ki je v fazi projektiranja;
– prečkanje kolektorja mešane kanalizacije iz bolnice s priključno cesto pri čistilni napravi se zaščiti v dolžini 10 m;
– prečkanje kolektorja mešane kanalizacije iz Černelavec z obvoznico tik pred nadvozom čez cesto ob Ledavi se zaščiti v dolžini 24 m;
– na poteku dovozne ceste na obvoznico s strani čistilne naprave preko podzemnega zadrževalnega bazena je le-tega potrebno zaščititi v dolžini 20 m in širini 7 m;
– na območju krožišča z Noršinsko ulico:
– prečkanje javne mešane kanalizacije iz BTC ob južni strani Noršinske ulice se prestavi okrog južnega roba krožišča v dolžini 113 m in zaščiti v delu pri prečkanju obvoznice v dolžini 15 m;
– na območju krožišča SOIC – jug:
– prečkanje javne meteorne kanalizacije na južnem, severnem in vzhodnem delu krožišča se zaščiti v skupni dolžini 132 m;
– prečkanje javne fekalne kanalizacije v severnem delu krožišča se zaščiti v dolžini 26 m;
– prečkanje javne fekalne kanalizacije v južnem delu krožišča se zaščiti v dolžini 22 m;
– območje predvidenega izvennivojskega križanja s predvideno obvozno železniško progo:
– prečkanje javne fekalne kanalizacije z obvoznico v severnem delu poteka v kesonu – prestavitev okrog kesona v dolžini 157 m, od tega zaščita pri prečkanju trase obvoznice v dolžini 8 m;
– območje krožišča SOIC – sever:
– prestavitev obstoječega lovilca olj z novo navezavo severozahodno od krožišča;
– prečkanje javne meteorne kanalizacije v severnem kraku krožišča oziroma obvoznice se zaščiti v dolžini 21 m;
– odsek med krožiščem SOIC – sever in mejo ureditvenega območja (melioracijskim jarkom):
– poševno prečkanje javne mešane kanalizacije iz Martjanec med profilom 5 + 670 in 5 + 700 se odpravi s prestavitvijo kanala ob vzhodno stran obvoznice do naslednjega prečkanja v profilu 6+120 izven ureditvenega območja, s čimer se odpravi tudi to prečkanje.
Po dopolnjenih smernicah upravljavca kanalizacije je investitor dolžan zagotoviti koridor za izvedbo prestavljenega južnega kolektorja fi 150 cm ob trasi obvoznice, vzporedno s traso predvidenega transportnega vodovoda v medsebojnem osnem razmiku 3 m, ob zahodni strani obvoznice od predvidenega prečkanja Panonske ulice pri krožišču z njo do predvidenega novega prečkanja kanalizacijskih kolektorjev v km cca 4 + 200 obvoznice.
17. člen
(telekomunikacijski vodi)
Telekomunikacijsko omrežje Telekoma
Zemeljsko telekomunikacijsko omrežje (večcevna tk kanalizacija s tk jaški in uvlečenimi tk kabli, ter zemeljski tk kabli in tk objekti) bo z izgradnjo vzhodne obvozne ceste tangirano na sledečih mestih, kjer bodo zaradi tega izvedeni ukrepi in izdelane tehnične rešitve s strani Telekoma Slovenije:
– na območju krožišča z ulico Plese:
– prečkanje krožišča z obstoječo večcevno tk kanalizacijo s tk jaški in uvlečenimi tk kabli, ter kabli in objekti, ki potekajo izven kanalizacije se prestavi na severno obrobje krožišča v dolžini 69 m. V tk kanalizacijo so uvlečeni medkrajevni optični tk kabel KMO326, medkrajevni optični kabel KMO 425, koaksialni tk kabel K103 ter krajevni in razvodni tk kabli KKB8, KKB13 … Kabli iz tk kabelske kanalizacije prehajajo v zemljo. Prestavitev in zaščita poteka po navodilih upravljavca Telekom Slovenije;
– prečkanje tk kanalizacije z tk kabli v širini 7 m, ki se ustrezno zaščiti;
– na območju krožišča z Noršinsko ulico:
– prečkanje krožišča z obstoječo večcevno tk kanalizacijo s tk jaški in uvlečenimi tk kabli (krajevni tk kablel KKB5 in lokalna optika) v dolžini 80 m po sredini predvidenega krožišča se prestavi na južno obrobje krožišča v dolžini 174 m;
– na območju SOIC severno:
– na severnem območju SOIC poteka večcevno tk kanalizacijo s tk jaški v dolžini 5 m, ki se ustrezno zaščiti.
Širokopasovne komunikacije (UPC Telemach)
Omrežje širokopasovne komunikacije tangira načrtovano ureditev vzhodne obvoznice na sledečih mestih z predvidenimi ukrepi:
– na območje krožišča z ulico Plese:
– prečkanje krožišča s severne strani v dolžini 56 m. Križanje se izvede v PVC ceveh 110 mm z zaključnimi jaški na obeh straneh asfaltne površine ali pa se izvede prestavitev okrog krožišče v dolžini 308 m.
Širokopasovne komunikacije (GRATEL)
Omrežje širokopasovne komunikacije tangira načrtovano ureditev vzhodne obvoznice na sledečih mestih in se zato predvidevajo sledeči ukrepi:
– na območje krožišča z Panonsko ulico:
– prečkanje krožišča v dolžini 94 m. Predvideva se prestavitev in zaščita po navodilih upravljavca;
– naprej poteka vod po vzhodni strani predvidene vzhodne obvoznice;
– na območje krožišča z ulico Plese:
– prečkanje krožišča v dolžini 85 m. Predvideva se prestavitev in zaščita po navodilih upravljavca;
– na območju severno od krožišča z ulico Plese poteka naprej po zahodni strani predvidene vzhodne obvozne ceste. V km 3.9+44.73 prečka predvideno vzhodno obvoznico v dolžini 10 m. Predvideva se zaščita po navodilih upravljavca;
– na območju krožišča z Noršinsko ulico:
– prečkanje krožišča v dolžini 94 m. Predvideva se prestavitev in zaščita po navodilih upravljavca;
– naprej poteka po zahodni strani in se v km 4.90 + 00 približa trasi vzhodne obvozne ceste, v območje jarka, zato bo potrebna prestavitev v dolžini 200 m;
– na območje krožišča SOIC – jug:
– prečkanje krožišča v dolžini 35 m. Predvideva se prestavitev in zaščita po navodilih upravljavca;
– na območje krožišča SOIC – sever:
– prečkanje krožišča v dolžini 35 m. Predvideva se prestavitev in zaščita po navodilih upravljavca.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Srednje napetostno podzemno (kablirano) in nadzemno (daljnovodi) omrežje bo z izgradnjo obvozne ceste tangirano na sledečih mestih, kjer bodo zaradi tega izvedeni sledeči ukrepi, katerih rešitev usmeri Elektro Maribor:
– na območju krožišča s Panonsko ulico:
– preko vzhodnega dela krožišča se že v 1. etapi uredi prečkanje s cevno kanalizacijo dolžine 50 m, v katero se v končni fazi položijo trije SN kablovodi, ki potekajo ob vzhodni strani obvoznice in ob južni strani Panonske ulice in, ki bodo nadomestili zračne daljnovode;
– na območju krožišča z ulico Plese:
– prečkanje SN podzemeljskega voda s predvideno novo dovozno potjo do Podjetniškega inkubatorja vzhodno od krožišča se zaščiti v dolžini 12 m;
– prečkanje krožišča s SN podzemnimi vodi se prestavi okrog oboda krožišča v dolžini 186 m in zaščiti;
– na območju priključka obledavske ceste, mostu čez Ledavo in čistilne naprave:
– prečkanje dvignjenega poteka obvoznice s štirimi nadzemnimi srednjenapetostnimi daljnovodi, od tega s tremi (20 kv) na po dveh prečkanjih, z enim (35 kv) na enem prečkanju – se uredi s kabliranjem od RTP Murska Sobota ob trasi obstoječega kablovoda proti čistilni napravi, ki prečka Ledavo in poteka ob južni strani ceste ob Ledavi, prečkanje kablov z obvoznico se uredi v kanalizaciji, nakar novi kablovodi potekajo ob vzhodni strani obvoznice proti jugu, v kanalizaciji preko vzhodnih krakov krožišč z ulico Plese in Panonsko ulico, vse do južnega roba Panonske ulice (R-232) ter ob njem proti vzhodu, do obstoječih tras istih zračnih daljnovodov, kjer se kablovodi spet navežejo na njih.
Ker je opisana celovita rešitev kabliranja na območju industrijske cone le v enem delu povzročena s predvideno gradnjo obvoznice, je financiranje le-te stvar posebnih dogovorov. Obstoječi zračni daljnovodi se po izvedbi demontirajo;
– na območju krožišča z Noršinsko:
– prečkanje predvidenega (sprejet DLN) dvosistemskega 110 kV daljnovoda pred krožiščem med profili od 4 + 468 do 4+473 se ustrezno zaščiti;
– prečkanje krožišča z obstoječim 20 KV daljnovodom M. Sobota – Dobrovnik – izvede se kabliranje od RTP Murska Sobota, v koridorju obstoječega SN kablovodov vse do stojišča DV severo vzhodno od krožišča, kjer se priključi na obstoječi zračni DV, ki se sicer od RTP do tega stojišča demontira;
– prečkanje SN kablovoda krožišča v severnem delu se prestavi v dolžini 125 m.
Za ureditev EEO v sklopu OPPN za vzhodno obvozno cesto je izdelana strokovna podlaga (Elektro Maribor d.d., št. 320/09-MS, april 2009).
19. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava se izvede na novo ob zahodnem robu obvozne ceste enostransko na njeni celotni dolžini na območju OPPN od km 3+502 do km 5+891 ter ob vseh krožiščih, vključno s priključnimi cestami v območjih približevanja (cca 100 m), s kandelabri višine 9 m z zastrtimi svetilkami. Napajanje se izvede iz bližnjih trafo postaj (Ekonomska šola, SOIC) in preko kabelskih omaric na območju cestnega sveta.
20. člen
(plinovodno omrežje)
Plinovodno omrežje tangira načrtovano ureditev vzhodne obvoznice na sledečih mestih in so zato predvideni naslednji ukrepi:
– na območju krožišča s Panonsko ulico:
– prečkanje plinovoda na južnem in vzhodnem delu krožišča se zaščiti v dolžini 205m m v skladu z navodili upravljavca;
– na območju krožišča z ulico Plese:
– prečkanje plinovoda v severozahodnem delu krožišča se prestavi v dolžini 86 m okrog krožišča;
– prečkanje plinovoda na vzhodnem delu krožišča v dolžini 13 m se zaščita v času gradnje izvede z betonskimi ali jeklenimi ploščami, ki se po zaključku del odstranijo. 2.0 m pred in izza osi plinovodne cevi se zaščiti z PE cevjo in označiti z opozorilnim trakom. 0.5 m izpred in izza plinovodne cevi je potreben ročen izkop;
– prečkanje plinovoda v km 4.0+66.35 se v dolžini 10 m ustrezno zaščiti v času gradnje in izvede z betonskimi ali jeklenimi ploščami, ki se po zaključku del odstranijo. 2.0 m pred in izza osi plinovodne cevi se zaščiti z PE cevjo in označiti z opozorilnim trakom, 0.5 m izpred in izza plinovodne cevi je potreben ročen izkop;
– na območju krožišča z Noršinsko ulico:
– prečkanje se prestavi na južno obrobje krožišča dolžini 159 m.
21. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
Odvodnja padavinskih voda z vozišča je omogočena z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni vozišča v obcestne jarke. Na območju cestnih priključkov so jarki speljani v prepuste, na bolj pozidanih območjih pa mestoma v meteorno kanalizacijo. Jarki so pred njihovim izpustom v recipiente ustrezno razširjeni in poglobljeni, v iztočni del pa je vgrajen čistilni in zadrževalni bazen z usedalnikom (skupaj 4 objekti na obeh straneh ceste, od tega eden z večjim zadrževalnim bazenom). Južni del se odvaja v sistem odvodnje južne obvozne ceste. Za zagotovitev ustrezne kvalitete voda pred izpusti v vodotoke ali v ponikanje je predvideno čiščenje voda kritičnega naliva na koalescentnih oljnih lovilcih.
V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
22. člen
Območje OPPN kot je definirano v 3. členu je z obodno parcelacijo prikazano v grafičnem delu na načrtu obstoječega parcelnega stanja in v načrtu parcelacije.
VI. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Predvidena obvoznica posega na dve območji registrirane kulturne dediščine: Murska Sobota – Topolov drevored (EŠD 22174) ob kolesarski stezi med mestom in parkovnimi površinami ob dvorcu Rakičan in na Murska Sobota – Arheološko najdišče Na plesi (EŠD 21030) na južnem začetku trase med Panonsko in ulico Plese.
(2) Krožišče na Panonski ulici z izbrano rešitvijo spiralnega krožišča pogojuje odstranitev šestih dreves v drevoredu, vodi potekajo v tleh, a izven koreninskih sistemov. Gradbišče mora biti organizirano tako, da s potmi, deponijami ipd. ne vpliva škodljivo na rastiščne razmere. Drevesa v bližini, ki se ohranjajo, je potrebno fizično zaščititi skladno z DIN standard 18920.
(3) Vrzel, ki jo v drevoredu sedaj povzročajo štirje zračni daljnovodi vzhodno od območja OPPN, se s kabliranjem le-teh zaradi gradnje obvoznice zapolni s 6 do 7 novimi istovrstnimi drevesi.
(4) Poseganje v arheološko najdišče zaradi načrtovane gradnje vzhodne obvozne ceste je mogoče pod pogojem, da se pred začetkom vsakršnih terenskih aktivnosti na območju OPPN vzhodne obvozne ceste mesta Murska Sobota znotraj delovnega pasu v območju registrirane nepremične kulturne dediščine Murska Sobota – Arheološko najdišče Na plesi (EŠD 21030) izvede arheološko raziskavo, s katero se arheološke ostaline nadzorovano odstranijo – arheološko izkopavanje. Pred izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje skladno s predpisi za varstvo kulturne dediščine.
24. člen
(območja ohranjanja narave)
(1) V ureditvenem območju predvidenega posega se ne nahajajo zavarovana območja narave, prav tako tu ni območij Natura 2000 in EPO. Na obravnavanem območju ni evidentiranih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
(2) Posebni ukrepi niso potrebni.
25. člen
(ureditve na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Investitor mora omogočiti dostop na kmetijska in gozdna zemljišča med gradnjo in po njej.
(2) Med gradnjo se zagotovi sodelovanje z lastniki zemljišč, ki so v začasni uporabi, dostop na sosednja kmetijska zemljišča in ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo. Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetijska zemljišča ponovno usposobijo za kmetijske namene.
(3) Med gradnjo je treba kolikor je najbolj mogoče ohranjati vso drevesno vegetacijo. Odstraniti je treba le drevje do roba obcestnega prostora, sečnja mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev. Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.
26. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Zaradi gradnje obvozne ceste se vodni režim, posebno režim odtoka visokih voda, ne sme poslabšati.
(2) Odvodnja cestnega telesa se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo režim varovanja vodnih virov, ter s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest.
(3) Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe ob morebitnem izlitju nevarnih tekočin.
27. člen
(varstvo pred poplavami)
(1) Pri ukrepih za varstva pred poplavami je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdala MOP, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje Drave in Mure – Oddelek porečja reke Mure.
(2) Osnovni omilitveni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti so:
– zaščita ceste na območju razreda srednje nevarnosti poplav in podvoza pod predvideno železniško progo pred poplavami – z izgradnjo varovalnega nasipa v dolžini 760 m ob vzhodni strani obvozne ceste in možnost prečrpavanja vode iz podvoza;
– izgradnja obvoznice na ostalih odsekih majhne in ostale nevarnosti v nasipu;
– zadrževalni bazen s ponikanjem in čistilnim objektom južno od Ledave ter zahodno od obvoznice in ostalih treh čistilnih objektov z zadrževalnimi bazeni na koncu obcestnih jarkov pred izpusti v vodotok razbremenilnik Ledave in mejni jarek.
(3) Kompleksni ukrep za varstvo pred poplavami za širše območje Občine Moravske Toplice in Mestne občine Murska Sobota ter izravnalni ukrep za nadomeščanje izgubljenih retenzij zaradi gradnje na teh območij, je izgradnja ustreznega zadrževalnika Sebeborci na Martjanskem potoku v Občini Moravske Toplice. Kot večnamensko akumulacija (še namakanje in turizem) je ta objekt predviden v osnutku občinskega prostorskega načrta (OPN) na osnovi katerega bo možno pripraviti ustrezen izvedbeni prostorski akt (glej prilogo: izjava Občine Moravske Toplice). Akumulacija se mora zgraditi pred ali sočasno z gradnjo vzhodne obvozne ceste na odseku severno od Noršinske ulice.
28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe prostorskega načrta ne sme poslabšati.
(2) Med gradnjo je treba zagotoviti nemotene dostope za interventna vozila in za varen odmik od ljudi in premoženja. Preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena.
VII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
29. člen
(varovanje tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim manjše površine tal.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu.
(3) Pri odrivih zemlje je treba paziti, da se zgornji humusni sloj deponira ločeno in se uporabi za sanacijo nasipov oziroma vkopa. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim materialom. Deponije se izvedejo tako, da se ohrani rodovitnost zemlje in njena količina. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih, višjih od 1,20 m. Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri gradnji in po izvedbi ceste ne smejo biti presežene mejne ravni hrupa. Med gradnjo mora izvajalec upoštevati predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih, vsa hrupna dela naj se izvajajo v dnevnem času.
(2) V 20-letnem planskem obdobju obratovanja so predvideni naslednji ukrepi:
– zmanjšanje emisije hrupa na viru z uporabo absorpcijske obrabne plasti vozišča DBM 8s in delno absorbcijsko prevleko SMA8;
– izvedba protihrupne ograje v dveh delih za zaščito stanovanjskih hiš ob Poljski ulici (naselje Bakša) ob vzhodni bankini trase obvoznice (min. 1,6 m od zunanjega roba vozišča) v dolžini cca 165 m (od tega v 1. etapi samostojne vključitve južne obvozne ceste 141 m) ter od krožišča na Panonski proti vzhodu ob severni strani Panonske ulice v dolžini 160 m – vse v višini 2,5 m; glede na ažurirane prometne prognoze bodo protihrupni ukrepi natančneje določeni v projektni dokumentaciji;
– izvedba protihrupnega nasipa za zaščito funkcionalnih površin Ekonomske šole, dolžine 420 m in vsaj 2,5 m višine v kombinaciji s protihrupno ograjo ob krožišču z Noršinsko ulico (22 m) in na območju prečkanja Mejnega jarka (18,5 m) od km 4 + 571 do km 4 + 980;
– izvedba pasivne protihrupne zaščite na objektu Noršinska ulica 14 v Murski Soboti.
31. člen
(varstvo zraka)
(1) Izvajalec mora v času gradnje zagotoviti uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev, redno vlaženje odkritih delov cestišča, posebej ob suhem in vetrovnem vremenu, čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah in vlaženje odkritih delov trase. Transportne poti na gradbišče ne smejo potekati skozi strnjeno pozidavo, zato je potrebno ustrezno organizirati gradbiščne ceste oziroma že v zgodnji fazi del usposobiti traso za gradbiščne prevoze.
(2) Posebni ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka v času obratovanja niso potrebni.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
32. člen
(etape)
(1) Odsek vzhodne obvozne ceste obravnavan v tem OPPN predstavlja le južni – večji del bodoče funkcionalno zaokrožene celote, katere severni del je obravnavan kot podrobnejši del v novem občinskem prostorskem načrtu (OPN). Oba dela je, ob izpolnitvi formalnih pogojev potrditve obeh prostorskih aktov, izgraditi sočasno. Odsek po tem OPPN se lahko izgradi kot samostojna etapa od južnega priključka na R1-232 (Panonsko ulico) do meje obdelave in se funkcionalno naveže nazaj na R1-232 v prvi etapi preko severnega (ali južnega) krožišča SOIC in že zgrajene severne (ali južne) povezovalne ceste v SOIC. Znotraj prve etape izgradnje je v prvi fazi možna odločitev, da se na območju prečkanja obvozne ceste s predvideno železniške progo najprej izvede cesta v nivoju, kolikor se ugotovi, da je izgradnja proge časovno dovolj odmaknjena, da bi bilo to smotrno.
Ta OPPN omogoča tudi posebno predhodno etapo samostojne vključitve južne obvozne ceste v prometni sistem z že izgrajenim spiralnim krožiščem na Panonski ulici in odsekom do ulice Plese, na katero se južna obvozna cesta, v primeru, da se vzhodna cesta ne bi (še) gradila sočasno z njo, začasno priključi z ustreznim radijem. V tej etapi še ni potrebna ureditev zelenega pasu med obvozno cesto in Poljsko ulico ter akumulacije – zadrževalnik Sebeborci na Martjanskem potoku.
(2) Ureditve, ki jih določa OPPN, se lahko izvedejo v naslednjih sklopih:
– posamezni deli trase ceste z ureditvijo obcestnega prostora;
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov;
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja ter deviacije cest in poti;
– drugi ukrepi in ureditve.
(3) Etape gradnje ceste, ki predstavljajo funkcionalno zaključene celote, se lahko gradijo ločeno ali sočasno.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
33. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega in nekatere začasne posege izven območja. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in samo območje trase ter se zato ureja čim manj novih dovoznih poti.
(2) Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti;
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morebiti služile obvozu ali prevozu med gradnjo, pred začetkom del, po končani gradnji pa sanacija morebitnih poškodb;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in drugih objektov, po končani gradnji pa sanacija morebitnih poškodb;
– ob nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja ustrezno usposobljenih delavcev.
34. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti iz prejšnjih členov tega odloka morajo investitorji in izvajalci:
– uporabljati materiale, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje;
– zagotoviti nemoteno komunalno, telekomunikacijsko in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– obnoviti in sanirati vse infrastrukturne vode in naprave ter druge objekte, če bi na njih zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev, povzročenih zaradi gradnje ceste in z njo povezanih ureditev, nastale poškodbe;
– v najkrajšem možnem času v skladu s predpisi odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja ceste;
– po končani gradnji ceste začasno pridobljena zemljišča in spremljajoče ureditve povrniti v prvotno rabo oziroma stanje;
– zgraditi dostope do zemljišč in objektov, ki v OPPN niso opredeljeni, a so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank;
– reševati odkupe zemljišč in služnosti na njih v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– vzdrževati celoten obcestni prostor.
35. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve in predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih, energetskih ter telekomunikacijskih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji morajo upravljavci tiste infrastrukture, ki ni cesta, le-to prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
36. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Investitor ceste in vseh drugih ureditev, povezanih z gradnjo in urejanjem ter določenih s tem odlokom, je Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v zvezi z gradnjo in obnavljanjem zastopa Direkcija Republike Slovenije za ceste.
37. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje ter Mestna občina Murska Sobota.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
38. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tem odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbo prvega in drugega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
39. člen
(prenehanje veljavnosti nekaterih odlokov)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati del Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota (Uradni list RS, št. 9/00, z dne 1. 2. 2000), ki se nanaša na skrajni vzhodni del južne zbirne ceste od vključno krožišča na R1-232 (Panonska ulica), do vključno krožišča z ulico Plese, oziroma od km 3+520 do konca v km 3+840, saj je ureditev tega območja obravnavana v tem odloku zaradi smiselne funkcionalne zaokrožitve posameznih etap in delov obvoznih cest mesta Murska Sobota in potrebnih projektnih sprememb ureditev na tem odseku v času od sprejema navedenega odloka.
(2) Na celotnem ureditvenem območju OPPN z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati tista določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03, 90/12), ki se nanašajo na posege v območju tega OPPN.
(3) Na zahodnem robu osrednjega dela OPPN z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati tista določila Odloka o lokacijskem načrtu za Ekonomsko šolo v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 32/06, 101/10), ki se nanašajo na posege v območju tega OPPN.
(4) Na severnem delu OPPN z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati tista določila Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04, 50/07, 35/09), ki se nanašajo na posege v območju tega OPPN.
40. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2008-142(182)
Murska Sobota, dne 20. junija 2013
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost