Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2265. Pravilnik za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 6710.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo, 53/10) ter 5. člena Odloka o urejanju vrtičkarstva v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 28/13) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 25. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri urejanju in opremljanju površin v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MOSG), ki so trajno ali začasno namenjenih za vrtičkarstvo (v nadaljevanju: območja vrtičkov) in merila za oddajo vrtičkov v zakup.
II. POGOJI UREJANJA
2. člen
(Pravila in pogoji za urejanje in opremljanje vrtičkov)
Osnovni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri urejanju in opremljanju območij vrtičkov, so prikazani v grafični obliki v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. Pravila in pogoji za urejanje vrtičkov:
(1) Zemljišča, ki so trajno ali začasno primerna za dejavnost vrtičkarstva, določi strokovna služba za urejanje prostora in varstvo okolja, skupaj s pripravljavci občinskega prostorskega načrta. Parcelacijo zemljišča in določitev velikosti parcele vrtička, določi za zemljišča v lasti MOSG organ občinske uprave pristojen za ravnanje z nepremičninami (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Idejna zasnova lope je razvidna iz grafične priloge. Predpisan tlorisni gabarit lope znaša 3 x 2 metra, višina pa 2.3 metra. Lopa je izdelana iz masivnega lesa smreke in ima ena vhodna enokrilna vrata in okno, ki je lahko s polkni ali brez. Lopa je prekrita z enokapno ali dvokapno streho iz bitumenske lepenke ali pločevine. V obeh izvedbah mora biti barva strehe temno siva, črna ali rjava. Obliko strehe (eno ali dvokapnico) za posamezno območje vrtičkov določijo strokovne službe MOSG. Kolikor je izvedena površinska zaščita mora biti le-ta izvedena z brezbarvno lazuro, ki pušča naravno teksturo in barvo lesa vidno.
(3) Lopa je postavljena na točkovne temelje ali utrjeno nasutje. Mikrolokacijo postavitve lope na parceli določi pristojni organ. Utrjeno nasutje ali tlakovane površine okoli lope skupaj ne smejo presegati 15 m2. Gojenju vrtnin in sadja mora biti namenjeno vsaj polovico površine celotnega vrtička. Dopustna višina ograje okoli vrtičkov z lopo znaša 0.9 metra in mora biti po tipu (les, mreža) poenotena za celo območje. Posamezni tip se lahko kombinira samo v povezavi z živo mejo. Na območjih vrtičkov, kjer lope niso dovoljene, je postavljanje ograj dovoljeno samo s soglasjem pristojnega organa.
MOSG lahko odda vrtiček v zakup s pripadajočim objektom za shranjevanje orodja (lopa). Soglasje skupaj z načrtom lope za območja vrtičkov, kjer so lope dovoljene, izda pristojni organ.
(4) Rastlinjaki so po odloku lahko postavljeni od 1. marca do 31. oktobra. Izjemoma je med 1. novembrom in 28. februarjem lahko postavljeno le ogrodje rastlinjaka brez prekrivne folije, če le-to bistveno ne kvari vizualnega izgleda lokacije, do česar se opredelijo strokovne službe MOSG. Dovoljen maksimalni tlorisni gabarit rastlinjaka znaša 12 m2, višina pa 2.3 metra. Za večje dimenzije od dopustnih je potrebno pridobiti posebno soglasje pristojnega organa. Stabilno in trdo ogrodje rastlinjaka je lahko narejeno iz plastičnih, jeklenih ali lesenih profilov. Profili morajo omogočati lahko montažno in demontažo. Za ogrodje rastlinjaka je prepovedana uporaba fiksnih in težje prenosljivih ogrodij.
(5) Tople grede so lahko postavljene med 1. februarjem do 31. oktobra. Izjemoma je med 1. novembrom in 31. januarjem lahko postavljeno le ogrodje tople grede brez prekrivne folije, če le-to bistveno ne kvari vizualnega izgleda lokacije, do česar se opredelijo strokovne službe MOSG. Dovoljen maksimalni tlorisni gabarit tople grede znaša 3 m2, višina pa 0.6 metra. Stabilno in trdo ogrodje tople grede je lahko narejeno iz plastičnih, jeklenih ali lesenih profilov. Profili morajo omogočati lahko prenosljivost.
(6) Posode za zbiranje deževnice so postavljene na hrbtni strani lope, s strehe katere se v posodo zbira deževnica. Posode so valjaste ali kvadraste oblike, volumna do 1000 litrov.
(7) Kompostniki so tlorisno kvadratne ali pravokotne oblike, dimenzije do maksimalno 1.5 x 1.5 metra. Višina kompostnika znaša do 1 metra. Kompostniki so prednostno narejeni iz lesa, lahko pa so tudi iz plastičnih ali armiranobetonskih profilov, narejeni na način, ki omogoča regulacijo po višini.
Druge odpadke, ki ne sodijo v kompostnik, je vsak zakupnik dolžan odstraniti s svojega vrtička takoj po nastanku v zabojnik za odpadke na območju vrtičkov. Kolikor zabojniki na območju urejenih vrtičkov niso postavljeni mora zakupnik vrtička odpadke odpeljati na zbirno mesto ločeno zbranih odpadkov.
3. člen
(Varovalni pasovi)
Zakupniki na zemljiščih v lasti MOSG in lastniki ostalih privatnih zemljišč na katerih se odvija skupinsko vrtičkarstvo in mejijo na infrastrukturne objekte (ceste, kolesarske steze ...) ali se nahajajo na posebnih varstvenih območjih (obvodni pas, poplavna območja), morajo upoštevati predpisane varovalne pasove in od pristojnih organov pridobiti ustrezna soglasja za posege znotraj varovanega pasu.
III. MERILA ZA ODDAJO VRTIČKOV V ZAKUP
4. člen
Vrtički v lasti MOSG se oddajo v zakup osebam s stalnim prebivališčem na območju MOSG, ki nimajo v lasti zemljišča v MOSG, primernega za vrtiček, in če takega zemljišča nima v lasti tudi kdo izmed drugih članov gospodinjstva. Vrtički se dajo v zakup po merilih in točkovanju, ki prednostno upošteva socialno stanje vlagatelja. Merila in sistem točkovanja se uporabijo samo v primeru, če je oddanih vlog za najem vrtička več kot ima MOSG za ta namen razpoložljivih zemljišč.
Merila in točkovanje:
(1) vlagatelj je star 35 let
ali manj ……………         100 točk
(2) vlagatelj je star 55 let
ali več ………………………       100 točk
(3) vlagatelj je invalidna
oseba ……………………         100 točk
(invalidnost se izkazuje z
odločbo ustreznega organa)
(4) vlagatelj ima družino z
večjim številom otrok (2 ali
več) ………………………………………………    100 točk
(5) dohodek vlagatelja ne
presega cenzusa za denarno
socialno pomoč ………………………………… 100 točk.
Kolikor vlagatelj ne izpolnjuje zgornjih pogojev, se točkuje za vsako točko po 0 točk.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Stranke, ki za dejavnost vrtičkarstva uporabljajo zemljišče v lasti MOSG brez zakupne pogodbe, so dolžne zakupno pogodbo skleniti v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika. V roku treh mesecev po podpisu zakupne pogodbe so zakupniki dolžni na vrtičku vzpostaviti stanje, ki ga predpisuje ta pravilnik in odlok o urejanju vrtičkarstva v MOSG.
Če stranka v roku iz prejšnjega odstavka zakupne pogodbe ne sklene, je dolžna na zemljišču, ki ga uporablja, vzpostaviti prvotno stanje. Prav tako mora zakupnik vzpostaviti prvotno stanje, če v roku iz prvega odstavka ne vzpostavi stanja, ki mu ga nalaga zakupna pogodba.
Če stranke ne ravnajo skladno z določilom prejšnjega odstavka tega člena, to na stroške stranke stori s strani pristojnega organa pooblaščeni izvajalec.
Lastniki zasebnih zemljišč v MOSG, kjer se odvija dejavnost skupinskega vrtičkarstva, morajo uskladiti stanje na zemljiščih z zahtevami odloka o urejanju vrtičkarstva in pravilnika za urejanje območij vrtičkov v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
Ceno najema vrtička in obratovalne stroške vsako leto določi pristojni organ in jih objavi na oglasni deski in internetni strani MOSG.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-39/2013
Slovenj Gradec, dne 26. junija 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost