Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2071. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč, stran 6270.

Na podlagi petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) in četrtega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR in 23/13 – ZZZiv-C) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč
1. člen
V Pravilniku o označevanju čebelnjakov in stojišč (Uradni list RS, št. 117/08) se v 3. členu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. čebelnjak je prostor, kjer so nameščene čebelje družine, kot so:
– postavljen stalni objekt z naseljenimi čebeljimi panji,
– geografsko zaokrožen kmetijski, gozdni ali urbani prostor, na katerem so postavljeni prosto stoječi čebelji panji, in
– postavljena premična prevozna enota z naseljenimi čebeljimi panji;«.
Besedilo 6. točke se spremeni tako, da se glasi:
»6. registrska oznaka čebelnjaka je tablica, na kateri je napisana registrska številka čebelnjaka.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava)«.
V tretjem odstavku se beseda »ministrstva« nadomesti z besedilom »z delovnega področja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo«.
3. člen
V 5. členu, v drugem odstavku 7., v prvem, drugem in tretjem odstavku 11., v prvem in drugem odstavku 13. in drugem odstavku 14. člena se beseda »ministrstvo« v vseh sklonih nadomesti z besedo »uprava« v ustreznem sklonu.
4. člen
V 6. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lahko čebelnjak, ki je registriran začasno za obdobje do šest mesecev, označi s kopijo veterinarskega potrdila za promet s čebelami, izdanega na podlagi predpisov, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje bolezni čebel. Čebelar označi čebelnjak takoj po namestitvi čebel.«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– kratica pristojnega organa, ki izdaja registrske številke – velikost črk najmanj 5 mm.«.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(registracija čebelnjaka)
(1) Vsak čebelnjak mora biti registriran v registru čebelnjakov.
(2) Vlogo za registracijo čebelnjaka mora vložiti čebelar na upravo najpozneje 30 dni po naselitvi čebelnjaka.
(3) Vloga za registracijo čebelnjaka mora vsebovati najmanj:
– podatke o kmetijskem gospodarstvu ali navedbo KMG-MID, če je kmetijsko gospodarstvo že registrirano v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
– ime ali naziv ter naslov ali sedež čebelarja;
– enotno matično številko občana oziroma matično številko poslovnega subjekta ali davčno številko;
– podatke iz katastra (katastrska občina, parcela) in geografske koordinate lokacije (N,E, po ETRS89), kjer stoji čebelnjak; če najdaljša sekanta parcele ne presega 50 m, koordinate niso obvezne;
– število čebeljih družin;
– datum vloge, podpis čebelarja in podpis nosilca kmetijskega gospodarstva, če ta ni isti kot čebelar.
(4) Ob registraciji čebelnjaka uprava izda čebelarju registrsko oznako in obvestilo o vpisu v register čebelnjakov.
(5) Čebelar, ki je že registriran v registru čebelnjakov, lahko registrira začasni čebelnjak za obdobje do največ šest mesecev. Ne glede na drugi, tretji in četrti odstavek tega člena odda čebelar vlogo za registracijo začasnega čebelnjaka pred nameravanim premikom čebel na začasni čebelnjak veterinarju, ki potrjuje izjavo za promet s čebelami, v skladu s predpisi, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje bolezni čebel. V vlogi poleg podatkov o premiku navede podatke iz druge, četrte in pete alineje tretjega odstavka tega člena ter trajanje registracije začasnega čebelnjaka.
(6) Če parcela, na kateri namerava čebelar registrirati čebelnjak, ni v njegovi lasti, mora čebelar pridobiti soglasje lastnika parcele o dovolitvi postavitve čebelnjaka.«.
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(označevanje in registracija stojišč)
(1) Registracijo stojišč opravi odgovorna oseba za vodenje seznama stojišč izvajalca pašnega reda, ki je določena in potrjena z vlogo za potrditev ali dopolnitev pašnega reda po predpisih, ki urejajo čebelarski pašni red. Ob registraciji stojišča je treba navesti naslednje podatke:
– ime in priimek odgovorne osebe za registracijo stojišč;
– podatke iz katastra (katastrska občina, parcela) in geografske koordinate lokacije (N,E, po ETRS89), stojišča; če najdaljša sekanta parcele ne presega 50 m, koordinate niso obvezne;
– kapaciteto stojišča, izraženo v številu čebeljih družin;
– datum registracije.
(2) Uprava dodeli registrsko številko stojišča na podlagi registracije iz prejšnjega odstavka ter ob izpolnjevanju pogojev, določenih s predpisom, ki ureja pašne rede.
(3) Čebelar mora na stojišču takoj po namestitvi čebel na vidnem mestu namestiti kopijo veterinarskega potrdila za promet s čebelami ter ime izvajalca pašnega reda.
(4) Čebelje družine se sme premikati samo na registrirano stojišče.«.
8. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(sporočanje sprememb v register čebelnjakov)
(1) Vsak čebelar mora vse spremembe in popravke podatkov iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika, razen števila čebeljih družin, sporočiti v register čebelnjakov najpozneje v 30 dneh po spremembi oziroma še pred uveljavljanjem kakršnihkoli pomoči, olajšav ali finančnih podpor po predpisih.
(2) Vsak čebelar je dolžan v register čebelnjakov sporočiti podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznih čebelnjakih, in sicer na dan 15. april in 31. oktober. Podatke je treba sporočiti najpozneje do 25. maja za oba predhodna datuma. Sporoča se število vseh čebeljih družin, vključno z rezervnimi družinami, ki jih ima čebelar v lasti na dan popisa.
(3) Če je čebelnjak na dan popisa prazen in čebelar v tem čebelnjaku še namerava čebelariti, za število čebeljih družin prijavi vrednost nič.
(4) Če čebelnjak ni naseljen, to je v primeru, ko v čebelnjaku dve leti ni nameščenih čebel, kar se ugotavlja iz uradnih evidenc in na podlagi kontrol, mora čebelar pristojni službi uprave vrniti registrsko oznako čebelnjaka. Po vrnitvi registrske oznake se čebelnjak črta iz registra čebelnjakov po uradni dolžnosti.
(5) Premiki čebel se vpisujejo v register čebelnjakov na podlagi potrjenih izjav za promet s čebelami v skladu s predpisi, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje bolezni čebel.
(6) Če čebelar podatkov o številu čebeljih družin ne javi v roku iz drugega odstavka tega člena, se za izvajanje ukrepov kmetijske politike upošteva zadnje sporočeno stanje števila čebeljih družin.«.
9. člen
(prehodna določba)
Registrske oznake s podatki iz prvega odstavka 7. člena Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč (Uradni list RS, št. 117/08) se lahko uporabljajo do porabe zalog, vendar najpozneje do 1. januarja 2018.
10. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-412/2012
Ljubljana, dne 10. junija 2013
EVA 2012-2330-0214
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti