Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2064. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji, stran 6263.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L št. 172 z dne 30. 6. 2012, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Uredba 531/2012/EU) določajo pristojni organ, kazenske določbe in način reševanja sporov.
2. člen
(reševanje sporov)
Glede reševanja sporov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem Uredbe 531/2012/EU, se uporabljajo določbe 142., 217., 218., 219. in 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(pristojni organ)
(1) Organ, pristojen za izvajanje te uredbe in Uredbe 531/2012/EU, je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
(2) Agencija je pristojna tudi za izvajanje nadzora in vodenje postopkov zaradi prekrškov iz 4. in 5. člena te uredbe.
4. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 50.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je njegov letni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev višji od 200 milijonov eurov, če:
– ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega ali sedmega odstavka 3. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami 4. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 5. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami 7. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 8. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami 9. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega, četrtega ali petega odstavka 10. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami 11. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami 12. člena Uredbe 531/2012/EU ali
– ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega, četrtega ali šestega odstavka 13. člena Uredbe 531/2012/EU.
(2) Z globo od 20.000 do 50.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je njegov letni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev v višini od 50 do 200 milijonov eurov, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je njegov letni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev nižji od 50 milijonov eurov, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 30.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je njegov letni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev višji od 200 milijonov eurov, če:
– ravna v nasprotju z določbami petega odstavka 8. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami šestega odstavka 10. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami petega odstavka 13. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami 14. člena Uredbe 531/2012/EU,
– ravna v nasprotju z določbami 15. člena Uredbe 531/2012/EU ali
– ne zagotovi potrebnih informacij v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe 531/2012/EU.
(2) Z globo od 15.000 do 30.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je njegov letni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev v višini od 50 do 200 milijonov eurov, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je njegov letni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev nižji od 50 milijonov eurov, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(ugotavljanje višine prihodka kršitelja)
Za razvrstitev kršitelja glede na višino letnega prihodka za potrebe izvajanja 4. in 5. člena te uredbe se uporabljata tretji in četrti odstavek 6. člena zakona.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
(začetek uporabe)
Določbi druge in tretje alineje prvega odstavka 4. člena te uredbe se začneta uporabljati 1. julija 2014.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju uredbe (ES) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Skupnosti (Uradni list RS, št. 16/08 in 7/10).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-15/2013
Ljubljana, dne 26. junija 2013
EVA 2013-3330-0080
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti