Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1802. Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide, stran 5384.

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08), 36. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 87/11) in v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-10/2013 z dne 9. 5. 2013 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 24. 5. 2013 sprejel prenovljeno
S T A L I Š Č E 1 7
Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide
I. UVOD
1. člen
(Vsebina Stališča)
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (odslej Stališče), določa priporočeno obliko in vsebino revizorjevega poročanja o računovodskih izkazih in opravljenih dogovorjenih postopkih pri delodajalcih, ki zaposlujejo invalide.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) V tem stališču zajema pojem delodajalci, ki zaposlujejo invalide vsa invalidska podjetja in zaposlitvene centre iz prvega odstavka 59. člena ter delodajalce, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto, iz drugega odstavka 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04, 72/05, 114/06 in 87/11; odslej ZZRZI).
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, Mednarodnih standardih revidiranja in drugih pravilih revidiranja.
II. REVIZORJEVO POROČANJE O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
3. člen
(Okvir računovodskega poročanja)
(1) Pri revidiranju računovodskih izkazov tistih delodajalcev, ki zaposlujejo invalide in so v skladu z zakonom zavezani k reviziji, je revizor dolžan spoštovati vse Mednarodne standarde revidiranja (MSR), vključno z MSR 250 – Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov.
(2) Zaradi dodatnih zahtev ZZRZI upošteva revizor, ki poroča o računovodskih izkazih invalidskega podjetja, zahteve ZZRZI v povezavi z zahtevami Slovenskih računovodskih standardov kot okvir skladnosti in svoje mnenje (ob predpostavki, da pri revidiranju ni ugotovil pomembnejših nepravilnosti) izrazi takole:
Po našem mnenju so računovodski izkazi družbe ABC za leto, končano 31. decembra 20XX, v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in s Slovenskimi računovodskimi standardi.
III. OPRAVLJANJE DOGOVORJENIH POSTOPKOV
4. člen
(Vsebina dogovorjenih postopkov)
(1) V skladu s 36. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 87/11) opravi revizor dogovorjene postopke, s katerimi preveri samo to, ali je poraba sredstev skladna z določili 41. in 42. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (odslej Uredba), o čemer se izrecno dogovori že v pogodbi z naročnikom dogovorjenih postopkov.
(3) Revizor opravi dogovorjene postopke v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov, pri čemer je posebej pozoren na določilo 4. člena Uredbe, ki zahteva, da se upravičeni stroški podprejo z dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva in razčlenjena.
IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA STALIŠČA
5. člen
(Datum uveljavitve in uporabe)
Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne za revizorjeva poročila o revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil ter opravljanju dogovorjenih postopkov za računovodske izkaze obdobij, ki so se začela 1. oktobra 2011 ali kasneje.
6. člen
(1) Z uveljavitvijo prenovljenega Stališča preneha veljati Stališče 17, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 14/13.
(2) Revizorji, ki so že izdali poročila o revidiranih računovodskih izkazih na podlagi Stališča 17 iz prvega odstavka tega člena, na lastno pobudo ali na pobudo naročnika ponovno izdajo revizorjevo poročilo, pri čemer smiselno uporabijo določila MSR 560 (Kasnejši dogodki), kar pomeni, da so dolžni v novo poročilo vključiti odstavek o drugi zadevi z naslednjo vsebino:
Odstavek o drugi zadevi
Posebej opozarjamo na dejstvo, da to revizorjevo poročilo nadomešča naše poročilo o računovodskih izkazih družbe ABC z dne … … 2013, s čimer želimo preprečiti opiranje na prej izdano revizorjevo poročilo.
7. člen
(Pojasnila)
Za pojasnila in tolmačenje posameznih določil Stališča je pristojen Revizijski svet oziroma po pooblastilu Revizijskega sveta strokovne službe Slovenskega inštituta za revizijo.
Št. 6/2013
Ljubljana, dne 24. maja 2013
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Sonja Anadolli l.r.

AAA Zlata odličnost