Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1791. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, stran 5357.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUJPS in 40/12 – ZUJF) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
1. člen
V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10) se v 8. členu na koncu prvega odstavka doda besedilo »Presojo glede varnih peš poti poda svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Nameščena igrala morajo imeti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je igralo proizvedeno in nameščeno v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi.«.
2. člen
V 11. členu se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Priporočljivo je, da se vrata ograje avtomatsko zapirajo.«
3. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Stavba vrtca ima lahko največ eno etažo nad pritličjem. Prostori za otroke prvega starostnega obdobja, razvojnega oddelka in oddelkov, v katerih so gibalno ovirani otroci, so v pritličju.«.
4. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec mora biti načrtovan in zgrajen tako, da je zagotovljena čim boljša osvetlitev z upoštevanjem mikroklimatskih pogojev lokacije. Bivalni prostori ne smejo biti orientirani v območju med 315 in 45 stopinjami odklona od severa, razen če so s tem zagotovljene posebne vrednote, kot na primer razgled, mir, varnost pred negativnimi vplivi sosednjih objektov in podobno.«.
5. člen
V 18. členu se na koncu tretjega odstavka črta pika in doda besedilo »svetle višine, merjene od gotovega poda do gotovega stropa.«.
6. člen
V 21. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Priporočena površina igralnice je 50 m², ne sme pa biti manjša od 42 m².«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Prostor za nego otrok prvega starostnega obdobja se lahko uredi kot predelek igralnice, lahko pa se prostor za nego uredi v sanitarijah, če je iz njega zagotovljen pregled nad dogajanjem v igralnici.«.
7. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sanitarije za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so urejene v prostoru, ki je razdeljen na dva sklopa: prostor z umivalniki in prostor s straniščnimi kabinami. Če je za otroke prvega starostnega obdobja prostor za nego del sanitarij, so razdeljene v tri sklope, od katerih predstavlja tretji sklop prostor za nego. Prostor za nego naj bo urejen čim bližje vhodu v sanitarije, v neposredni bližini je umivalnica z vgrajenimi umivalniki, najbolj odmaknjene od vhoda v sanitarije pa so straniščne kabine z vrati, ki se odpirajo navzven in so brez mehanizmov za zaklepanje ali samozapiranje in pisoar s pregrado. Stranice kabin merijo najmanj 110 cm x 80 cm, višina pregrade straniščnih kabin in pisoarja pa mora omogočati preglednost odraslim osebam. Prehod pred kabinami mora biti širok najmanj 120 cm, prehod med dvostransko urejenimi kabinami pa mora biti širok najmanj160 cm.
Sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja in otroke razvojnega oddelka morajo biti dostopne iz igralnice. Prostor za nego otrok razvojnega oddelka je del sanitarij.
Neto površina sanitarij ne sme biti manjša od 11 m² na oddelek, oziroma 12 m² za razvojni oddelek in oddelek otrok prvega starostnega obdobja, če je v sanitarijah urejen tudi prostor za nego. Če so sanitarije skupne za dva oddelka, se zagotovi 18 m2 oziroma 20 m² površine za razvojni oddelek in oddelek otrok prvega starostnega obdobja, če je v sanitarijah urejen tudi prostor za nego.«.
8. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Terasa meri najmanj 24 m² in mora biti z nadstreškom zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi in dostopna iz igralnice. Nadstrešek praviloma pokriva celotno površino terase. Omogočati mora senčenje terase, tako da minimalno zmanjšuje naravno osvetljenost igralnice. Svetla širina vrat med igralnico in teraso mora meriti najmanj 90 cm. Kadar je terasa višja od terena ali je v nadstropju, mora biti ograjena s 120 cm visoko ograjo, kadar je terasa del igrišča, je ograja visoka 60 cm. Ograja mora biti izdelana tako, da onemogoča plezanje in prehod predmetov s premerom 8 cm in več. Vsi elementi ograje morajo biti zaobljeni.«.
9. člen
V 24. členu se v tretjem odstavku za besedilom »visok 2 m« črta pika in doda besedilo »svetle višine, merjene od gotovega poda do gotovega stropa.«.
Šesti odstavek se črta.
10. člen
V 35. členu se na koncu tretje alineje prvega odstavka doda besedilo »ali kabina s prho,«.
Na koncu devete alineje se pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– previjalna miza in odlagalne površine za higienske pripomočke, če je v sanitarijah urejen prostor za nego otrok.«.
11. člen
44. člen se črta.
12. člen
V 46. členu se v osmem odstavku številka »160« nadomesti s številko »120«.
13. člen
V 47. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vse odprtine za naravno osvetlitev morajo imeti vgrajene elemente za preprečitev prekomernega vpliva sončnih žarkov in za zatemnitev.«.
14. člen
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsi prostori, namenjeni vzgojni dejavnosti otrok, ter prostori, v katerih opravljajo svoje delo zaposleni vrtca, morajo biti osvetljeni z neposredno naravno osvetlitvijo.
Neposredna naravna osvetlitev je dosežena, če skupna površina obdelanih zidarskih odprtin (pri tem se upošteva samo tisti del odprtine, ki je več kakor 50 cm nad gotovim podom), namenjenih osvetlitvi, dosega najmanj 20 odstotkov neto tlorisne površine prostora.
Globina prostora naj ne bo večja od dveh in pol višin od tal do zgornjega roba okna ali pa mora biti prostor osvetljen z dveh strani.
Umetna osvetlitev igralnic mora biti enakomerna in razpršena. V posameznih prostorih naj bo naslednja osvetljenost:
– v igralnicah – 300 Lx,
– v prostoru za nego – 500 Lx,
– na delovnih površinah – 350 Lx,
– v drugih prostorih po veljavnem standardu.
Izogibati se je potrebno površinam, ki povzročajo bleščanje.
Pri svetilkah morajo biti senčniki izbrani tako, da neposreden vir svetlobe ni v otrokovem vidnem polju in ob morebitni eksploziji žarnice zdrobljeno steklo ne poškoduje otrok. Spodnji rob svetilk naj bo najmanj 2,5 m od tal. Svetilna telesa v športni igralnici morajo biti zavarovana pred udarci žog.«.
15. člen
V 55. členu se v prvem odstavku besedilo »stopniška rama za 60 otrok naj bo široka 1,30 m« nadomesti z besedilom »minimalna svetla širina stopniščnih ram in podestov je 120 cm.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Stopniščna ograja mora biti izdelana tako, da onemogoča plezanje in prehod predmetov s premerom 8 cm in več. Vsi elementi ograje morajo biti zaobljeni.«.
16. člen
Besedilo 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če stavba, v kateri bodo potekali programi vrtca, nima lastnega igrišča kot je določeno v 8. členu tega pravilnika, mora imeti možnost uporabe ograjenega igrišča.«.
17. člen
Besedilo 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prostori za dejavnosti vrtca morajo biti funkcionalno povezani in ločeni od prostorov, ki jih uporabljajo drugi uporabniki.
V garderobi mora biti oprema razporejena tako, da je čisti del ločen od nečistega. Na otroka je treba zagotoviti vsaj 0,40 m² talne površine.
Igralnica, ki jo uporablja en oddelek, je lahko razdeljena na največ tri med seboj neposredno povezane prostore. Igralna površina enega izmed prostorov te igralnice mora biti tolikšna, da je za enega otroka na voljo najmanj 1,5 m2.
Če je prostor igralnice na podstrešju s strmo streho, svetla višina najnižjega dela ne sme biti manjša kot 180 cm.
Če so sanitarije skupne za dva oddelka, je treba zagotoviti 4 straniščne kabine, izjemoma, če to ni mogoče, pa 3 straniščne kabine. Oprema sanitarnih prostorov mora biti prilagojena otrokom.
Otroci prvega starostnega obdobja so lahko tudi v nadstropju, če do nadstropja vodijo stopnice s stopniščno ramo širine najmanj 100 cm, pri čemer stopnice ne smejo biti zavite. Če so otroci prvega starostnega obdobja v nadstropju, mora biti na vrhu in na dnu stopnišča nameščena varovalna ograja.«.
18. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg določb iz 57., 58. in 59. člena tega pravilnika se pri vrtcih, urejenih v stavbah, ki niso namensko grajene za vrtec, upošteva tudi naslednje:
Garderoba za zaposlene v vrtcu je praviloma v posebnem prostoru, če to ni možno, zadoščajo zaprte ventilirane omare, postavljene v garderobi za otroke, prostoru za strokovne delavce ali drugih komunikacijskih prostorih. Prav tako se v zaprtih omarah shranijo pripomočki za prvo pomoč, perilo in drug material. Nevarni predmeti, čistila in druge nevarne snovi morajo biti shranjene v ločenih in zaklenjenih omarah.
Za zaposlene je potrebno zagotoviti ločeno straniščno kabino, lahko tudi znotraj sanitarij za otroke.
Kjer ni mogoče namestiti izlivne školjke, se namesto nje uporablja straniščna školjka za odrasle, ob kateri mora biti nameščena ročna prha s toplo vodo na zvijavi cevi, ki omogoča splakovanje kahlic.«.
19. člen
Na koncu drugega odstavka 61. člena se črta pika in doda besedilo »svetle višine, merjene od gotovega poda do gotovega stropa.«.
20. člen
V 65. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»O tem odloča strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovni delavec vrtca, predstavniki ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo, med katerimi je tudi arhitekt, in predstavnik Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije.«.
21. člen
Za 65. členom se doda novi 65.a člen, ki se glasi:
»65.a člen
(začasna ureditev prostorov vrtca)
Kadar je potrebno zaradi gradnje ali rekonstrukcije vrtca izprazniti stavbo, se lahko uredijo prostori vrtca začasno v nenamenski stavbi za največ dve leti, z možnostjo podaljšanja.
Če se v stavbi iz prejšnjega odstavka ne morejo zagotoviti vsi pogoji, določeni s tem pravilnikom, mora vrtec za začasno ureditev prostorov pridobiti mnenje ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo, ki skupaj s predstavniki ustanovitelja in vrtca ugotovi dopustna odstopanja.
Začasna ureditev prostorov vrtca se ne vpiše v razvid izvajalcev javno veljavnih programov.
Vrtec o začasni preselitvi oddelkov ter izpolnjevanju pogojev obvesti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, ter pristojni območni Zavod za zdravstveno varstvo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) se besedilo 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za vrtce, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko ustanovitelj sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 3 m² na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m² na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75 m² na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. K sklepu si mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje. Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 2017, soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, velja za dve šolski leti.
Minister, pristojen za področje predšolske vzgoje, izda soglasje iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge, iz katere so razvidni podatki o notranji igralni površini za posamezen vrtec, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
– vrtec ima zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke,
– ustanovitelj izvaja aktivnosti za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu.«.
23. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 12. člena pravilnika so lahko v primeru, če bi bili odklonjeni otroci prvega starostnega obdobja, vrtec pa ima v nadstropju prosta mesta, otroci prvega starostnega obdobja tudi v nadstropju.
Če so otroci prvega starostnega obdobja v nadstropju, mora biti na vrhu in na dnu stopnišča nameščena varovalna ograja.
24. člen
Vrtcem, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika opravljali dejavnost predšolske vzgoje, ni treba prilagoditi normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca, določene v tem pravilniku.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070–64/2013
Ljubljana, dne 29. maja 2013
EVA 2013-3330-0030
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti