Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1569. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje, stran 4885.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12, 94/12 – ZDoh-2L), 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05 in 42/11) in 11. člena Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v MO Celje (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Javno podjetje Energetika Celje d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju Mestne občine Celje
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: akt) se določa splošne pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto, splošne pogoje za distribucijo in dobavo toplote, pravice in obveznosti distributerja in dobavitelja toplote ter odjemalcev na področju oskrbe s toploto preko distribucijskega omrežja ter ukrepe varstva odjemalcev.
2. člen
(1) Distributer toplote po tem aktu je Javno podjetje Energetika Celje, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote), ki opravlja dejavnost izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote (daljinskega ogrevanja).
(2) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto, ki je v upravljanju distributerja toplote in na katerem distributer toplote opravlja izbirno gospodarsko javno službo distribucije toplote (daljinskega ogrevanja).
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju za oskrbo s toploto ali na drugih soodvisnih objektih.
(4) Določila tega akta veljajo za odjemalca toplote, ne glede na to ali je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote ali ne.
II. POJMI IN DEFINICIJE
3. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
1. daljinsko      je distribucija in dobava toplote iz
ogrevanje:       distribucijskega omrežja, ki se uporablja
            za ogrevanje ali hlajenje prostorov ter
            za pripravo sanitarne vode, ki se izvaja
            kot izbirna lokalna gospodarska javna
            služba;
2. delilnik stroškov  je naprava za indikacijo ali merjenje
toplote        dejanske porabe toplote, ki omogoča
(v nadaljnjem     določitev deležev stroškov za ogrevanje
besedilu: delilnik):  in deležev stroškov za pripravo tople
            vode posameznih delov stavbe. Delilniki
            po tem aktu so delilniki, ki so nameščeni
            na grelnih telesih, ter merilniki
            toplotne energije in vodomeri za toplo
            vodo v posameznih delih stavbe;
3. distribucija    – je izbirna lokalna gospodarska javna
toplote:        služba, ki obsega tako dejavnost dobave
            toplote iz distribucijskega omrežja, kot
            tudi dejavnost sistemskega operaterja
            distribucijskega omrežja,
            – je prenos vroče ali tople vode po
            distribucijskem omrežju, ki se uporablja
            za ogrevanje ali hlajenje prostorov ter
            za pripravo sanitarne vode;
4. distribucijsko   je omrežje za prenos vroče ali tople
omrežje:        vode, katerega predstavlja sistem
            povezanih naprav distributerja toplote,
            ki so namenjene za distribucijo toplote
            od prevzemnega mesta na energetskem viru
            do odjemnega mesta;
5. distributer     je izvajalec dejavnosti distribucije
toplote:        toplote, kar pomeni tako izvajalec
            dejavnosti dobave toplote, kot tudi
            izvajalec dejavnosti sistemskega
            operaterja distribucije toplote;
6. glavni vod:     je vod v distribucijskem omrežju, ki s
            toploto oskrbuje več kot eno stavbo in na
            katerega so vezani priključni vodi;
7. hišna postaja    je del toplotne postaje, namenjen prenosu
            toplote od priključne postaje na interne
            toplotne naprave odjemalca toplote, hišna
            postaja je direktne ali indirektne
            izvedbe; indirektna hišna postaja je
            hišna postaja, pri kateri je ogrevna voda
            distribucijskega omrežja na primarni
            strani ločen s prenosnikom toplote od
            ogrevne vode na sekundarni strani;
            direktna hišna postaja je hišna postaja,
            pri kateri interne toplotne naprave
            odjemalca in distribucijsko omrežje nista
            ločena s prenosnikom toplote;
8. interne toplotne  so naprave, ki omogočajo izrabo toplote
naprave:        ogrevne vode. Priključene so na hišno
            postajo in se uporabljajo za različne
            vrste ogrevanja (radiatorsko,
            konvektorsko in talno ogrevanje,
            toplozračno ogrevanje in prezračevanje,
            klimatizacijo prostorov, pripravo tople
            sanitarne vode …), tehnološke in druge
            namene;
9. investitor:     je vsaka pravna ali fizična oseba, ki
            naroči graditev ali sam izvaja graditev
            distribucijskega omrežja ali toplotno
            postajo ali stavbo, ki bo oskrbovana s
            toploto iz distribucijskega omrežja;
10. izvajalec     pripravlja razdelilnik stroškov
delitve:        dobavljene toplote na podlagi pogodbenega
            razmerja z upravnikom oziroma z lastniki
            stavbe. Izvajalec delitve je lahko tudi
            drug pooblaščenec odjemalcev toplote;
11. merilna naprava:  – je merilnik toplote, na odjemnem mestu,
            ki meri dobavljeno toploto neposredno in
            na kateri se odčita količina, ki je
            osnova za obračunavanje dobavljene
            toplote odjemalcem toplote,
            – je vodomer na merilnem mestu, ki meri
            porabo toplote posredno z merjenjem
            porabe količine vode za sanitarno toplo
            vodo in na katerem se odčita količina
            vode, ki je osnova za obračunavanje
            dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne
            tople vode;
12. obračunska moč:  je zakupljena in nastavljena moč na
            toplotni postaji odjemalca toplote, ki je
            lahko enaka ali manjša od priključne moči
            toplotne postaje določene s projektno
            dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z
            zapisnikom o priključitvi s strani
            pooblaščene osebe distributerja toplote;
13. obračunsko     je obdobje, za katerega se izvaja obračun
obdobje:        stroškov za toploto ter traja največ
            dvanajst mesecev;
14. odjemalec:     je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
            lastnik stavbe ali dela stavbe in/ali
            vsaka pravna ali fizična oseba, kateri
            distributer toplote na podlagi pisne
            pogodbe ali brez nje dobavlja toploto po
            distribucijskemu omrežju. Odjemalec
            toplote je lahko tudi skupina fizičnih
            ali pravnih oseb, ki so priključene na
            skupno odjemno mesto ter investitor po
            tem aktu;
15. odjemno mesto:   je mesto v priključni postaji, kjer so
            nameščeni merilniki parametrov in količin
            toplote, kjer distributer toplote pod
            pogoji za dobavo in odjem omogoča
            priključitev na distribucijsko omrežje in
            kjer odjemalec toplote prevzema
            dobavljeno energijo;
16. ogrevana      je neto tlorisna površina posameznega
površina posameznega  dela stavbe, ki je ogrevana;
dela stavbe:
17. posamezni del   je s toploto oskrbovano stanovanje,
stavbe:        poslovni prostor ali drug samostojni
            prostor, za katerega se stroški delijo in
            obračunavajo ločeno;
18. priključitev:   je izvedba fizične povezave priključnega
            voda na obstoječe distribucijsko omrežje;
19. priključna moč:  je nazivna moč internih toplotnih naprav,
            določena s projektno dokumentacijo, v
            skladu s sistemskimi obratovalnimi
            navodili in s tehničnimi zahtevami
            distributerja toplote o priključitvi
            stavb na distribucijsko omrežje;
20. priključna     je del toplotne postaje, kjer odjemalec
postaja:        toplote prevzema pogodbeno količino
            toplote. Na eno priključno postajo je
            lahko priključenih več hišnih postaj;
21. priključni vod:  je vod, ki s toploto oskrbuje posamezno
            stavbo in poteka od priključnega odcepa
            na glavnem vodu do toplotne postaje;
22. primerljivo    je obdobje, v katerem so bili pogoji
obračunsko obdobje:  odjema toplote podobni pogojem v obdobju,
            za katerega z meritvami ni bilo možno
            ugotoviti dejanske porabe;
23. razdelilnik    je preglednica deležev stroškov za
stroškov dobavljene  dobavljeno toploto, ki se nanašajo na
toplote:        posamezne dele stavbe v obračunskem
            obdobju, na skupni merilni napravi za več
            odjemalcev toplote. Vsota deležev mora
            znašati 100 %;
24. sanitarna topla  je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki
voda:         je prevzela toploto od ogrevne vode v
            prenosniku (izmenjevalniku) toplote;
25. sistemska     so akt, ki ureja obratovanje in način
obratovalna      vodenja distribucijskega omrežja za
navodila:       oskrbo s toploto s polnim naslovom:
            Sistemska obratovalna navodila za
            distribucijsko omrežje za oskrbo s
            toploto za geografsko območje Mestne
            občine Celje;
26. soglasje za    je soglasje, ki ga izdaja distributer
pridobitev       toplote skladno z zakonom o graditvi
gradbenega       objektov;
dovoljenja:
27. soglasje za    je soglasje za priključitev na
priključitev:     distribucijsko omrežje, ki ga izdaja
            distributer toplote skladno z energetskim
            zakonom;
28. sprememba     je katerakoli sprememba na teh napravah,
odjemalčevih      ki povzroči obratovalne spremembe
toplotnih naprav:   delovanja toplotnih naprav ali obračuna
            toplote;
29. temperaturni    je vsota dnevnih razlik med temperaturo
primanjkljaj:     zraka v ogrevanem prostoru (20 °C) in
            povprečno dnevno zunanjo temperaturo
            zraka. Pri tem se upoštevajo le dnevi v
            času ogrevalne sezone, ko je bila
            povprečna zunanja temperatura zraka nižja
            od 12 °C, po podatkih organa, ki je
            zadolžen za izvajanje meteoroloških
            meritev;
30. toplotna      je sklop naprav, ki priključni vod
postaja:        povezujejo z internimi toplotnimi
            napravami odjemalca. Sestavljena je iz
            priključne in hišne postaje ter s svojim
            delovanjem uravnava dobavo toplote v
            interne toplotne naprave odjemalca.
            Toplotne postaje so glede na temperaturni
            nivo ogrevne vode vročevodne in
            toplovodne postaje;
31. tarifni sistem   je akt, ki določa elemente za
za dobavo in odjem   obračunavanje dobavljene toplote glede na
toplote:        moč, vrsto in karakteristiko odjema
            toplote iz distribucijskega omrežja za
            oskrbo s toploto.
III. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
4. člen
Naprave distributerja toplote so:
– glavni vodi,
– priključni vodi, razen vodov, ki so v lasti odjemalcev,
– glavne toplotne postaje, to so toplotne postaje, ki so vezni člen med vročevodnim in toplovodnim omrežjem,
– naprave za daljinski nadzor in upravljanje naprav distributerja toplote.
IV. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA
5. člen
Toplotne naprave odjemalca toplote so:
– toplotna postaja,
– priključni vodi v lasti odjemalcev,
– merilne naprave na odjemnem mestu,
– interne toplotne naprave,
– delilniki toplote.
6. člen
(1) Odjemalčeve toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le skladno z določili tega akta in sistemskimi obratovalnimi navodili.
(2) Projektiranje, izgradnja in montaža toplotnih naprav odjemalca je obveznost odjemalca.
(3) Distributer toplote ima obvezen nadzor nad projekti in gradnjo ter montažo glavnega in priključnega voda ter priključne postaje.
(4) Odjemalčeve toplotne naprave se lahko priključijo na distribucijsko omrežje le s soglasjem in v navzočnosti pooblaščene osebe distributerja toplote.
V. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
7. člen
(1) Naprave iz 4. člena tega akta, ki so v upravljanju distributerja toplote do vključno vstopnih ventilov priključnega voda ter sistema za daljinski nadzor in upravljanje daljinskega ogrevanja v toplotni postaji, nadzira in vzdržuje distributer toplote na svoje stroške, razen vodov, ki so v lasti odjemalcev.
(2) Naprave iz 5. člena tega akta, ki so v lasti odjemalca toplote, vzdržuje odjemalec toplote na svoje stroške.
(3) Stroške za električno energijo potrebno za delovanje toplotne postaje, merilnih naprav in delovanje naprav za daljinski prenos podatkov plača odjemalec dobavitelju električne energije.
(4) Vodo iz vodovodnega omrežja porabljeno za pripravo tople sanitarne vode plača odjemalec dobavitelju vode.
8. člen
Distributer toplote nadzira delovanje priključnega voda in priključne postaje zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja distribucijskega omrežja, kot tudi energetsko učinkovitega obratovanja celotnega sistema daljinskega ogrevanja. Nadzor vključuje kontrolo stanja priključnega voda ter vstopnih in izstopnih parametrov ter stanja elementov priključne postaje z njihovimi nastavitvami skladno z zapisnikom o priključitvi in sistemskimi obratovalnimi navodili, v smislu varnega, zanesljivega ali učinkovitega obratovanja toplotne postaje in priključnega voda.
9. člen
Distributer toplote odgovarja za vstopne parametre ogrevne vode na odjemnem mestu v priključni postaji odjemalca skladno z zapisnikom o priključitvi in s sistemskimi obratovalnimi navodili, pod pogojem, da so odjemalčeve naprave obratovalno sposobne.
10. člen
Distributer toplote izvaja tekoča vzdrževalna dela v priključnih postajah na svoje stroške.
Delo v priključni postaji obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja merilnih in regulacijskih naprav v priključni postaji,
– čiščenje in mazanje gibljivih delov,
– nastavljanje delovanja regulatorja pretoka in diferencialnega tlaka.
Na podlagi sklenjene pogodbe o nadzoru in vzdrževanju toplotnih naprav v toplotnih postajah z odjemalcem lahko distributer toplote izvaja tekoča vzdrževalna dela v hišnih postajah.
Večja vzdrževalna dela, prenove in izboljšave v toplotni postaji so predmet posebne pogodbe.
11. člen
(1) Odjemalec mora omogočiti distributerju toplote neoviran dostop na zemljišče, do delov stavbe in naprav, na katerih se izvajajo dela, oziroma v prostore, v katerih so nameščene toplotne naprave, ki niso v lasti distributerja toplote, ter mu omogočiti izvajanje vseh potrebnih del, kadar je to potrebno v skladu s pristojnostmi distributerja toplote določenih v energetskem zakonu.
(2) Distributer toplote je dolžan za posege na svojih napravah na nepremičninah in/ali premičninah, ki so v lasti odjemalca, le-temu povrniti s posegom povzročeno dejansko škodo, kolikor vzpostavitev v prvotno stanje s posegom prizadete premičnine ali nepremičnine ni mogoča. Višino odškodnine zaradi posegov pri odjemalcu, določi sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke, ki ga je dolžan najeti na svoje stroške distributer toplote. Tako določena višina odškodnine je dokončna.
12. člen
Dolžnosti odjemalca so, da:
– skrbi za normalno obratovanje in vzdrževanje svojih toplotnih naprav ter za izstopne parametre ogrete vode v interne instalacije,
– ne spreminja mejnih vrednosti nastavitev pretoka in temperature ali moči na svojih napravah v priključni postaji,
– brez pisnega soglasja distributerja toplote ne spreminja svojih toplotnih naprav, tako, da bi lahko povzročile obratovalne spremembe na toplotnih napravah distributerja toplote,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru in dostopna delavcem in pooblaščenim predstavnikom distributerja toplote,
– skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer je toplotna postaja tako, da bodo distributerju toplote zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne prostore,
– sproti obvešča distributerja toplote o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– obvesti distributerja toplote o okvari merilne naprave na merilnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne nesposobnosti svojih toplotnih naprav,
– z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne moti drugih odjemalcev ali distributerja toplote,
– v toplotni postaji omogoči distributerju toplote priključitev naprav za daljinski prenos podatkov obratovalnih stanj in drugih naprav za upravljanje toplotne postaje brez odškodninskega zahtevka za namestitev naprav,
– odgovarja za škodo distributerja toplote, ki je nastala zaradi posegov odjemalca na njegovih toplotnih napravah,
– in da zagotavlja vzdrževanje priključnega voda, toplotne postaje in internih instalacij tako, da je zagotovljeno zanesljivo, varno in energetsko učinkovito obratovanje.
VI. IZDAJANJE SOGLASIJ
13. člen
(1) Priključitev odjemalčevih toplotnih naprav na distribucijsko omrežje je potrebno izvesti skladno s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov, Energetskim zakonom, določili v sistemskih obratovalnih navodilih in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Soglasja, pogoji, smernice, mnenja so pisni dokumenti, ki jih izdaja distributer toplote skladno s predpisi in pravili stroke za priključitev odjemalčevih naprav na distribucijsko omrežje ali na spremembe že priključenih odjemalčevih naprav.
(3) Roki, v katerem mora distributer toplote odločiti o izdaji ali zavrnitvi soglasja, so določeni v posameznem predpisu, ki odloča o vrsti dokumenta, ki ga mora izdati distributer toplote.
14. člen
(1) Distributer toplote izda soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbo in posamezni del stavbe, za katere je po predpisih, ki urejajo graditev objektov, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
(2) Pisni vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno priložiti projekt idejne zasnove stavbe. Idejna zasnova mora biti izdelana skladno s pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji in mora vsebovati shemo poteka priključnega voda od mesta priključitve na glavni vod do stavbe in dimenzijo priključnega voda ter potrebno toplotno moč (kapaciteto) stavbe za različne vrste oskrbe s toploto (ogrevanje, klimatizacija, topla sanitarna voda, hlajenje, tehnologija itd.) ter lokacijo toplotne postaje. S soglasjem za pridobitev gradbenega dovoljenja se na podlagi podatkov iz idejne zasnove stavbe potrdi mesto priključitve na distribucijsko omrežje in podajo zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Distributer toplote na podlagi vloge in priložene dokumentacije izda oziroma zavrne izdajo soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na pristojno ministrstvo.
(4) Izdano soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja velja dve leti od datuma izdaje.
15. člen
Za priključitev obstoječih stavb, posameznih delov stavbe, za katere po zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, projektant oziroma investitor gradnje pridobi informacijo o možni priključitvi na distribucijsko omrežje. Pisni vlogi za pridobitev informacije je potrebno navesti situacijo stavbe in opis namena uporabe toplote in podatke o potrebah po toploti.
16. člen
(1) Pred pričetkom gradnje odjemalčevih toplotnih naprav, ki se jih priključuje na distribucijsko omrežje, mora investitor gradnje pridobiti soglasje za priključitev.
(2) Distributer toplote izda soglasje za priključitev na osnovi pisne vloge investitorja.
(3) Pisni vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo gradbenega dovoljenja,
– projekt za izvedbo glavnega voda, priključnega voda, toplotne postaje ter internih toplotnih naprav
– in pisno izjavo s predvidenimi roki začetka gradnje glavnega voda in priključnega voda ter roki fizične priključitve teh na obstoječe omrežje.
(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za katere po zakonu, ki ureja graditev objektov ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je potrebno pisni vlogi iz prejšnjega odstavka namesto kopije gradbenega dovoljenja priložiti dokazilo o lastništvu stavbe ali dela stavbe in ustrezna soglasja lastnikov in solastnikov ali pisno izjavo s katero investitor del izjavlja, da je pridobil vsa soglasja lastnikov zemljišč, stavb, delov stavb in obstoječih toplotnih naprav (priključni vod, toplotna postaja, interne toplotne naprave), na katere bo predvidena gradnja vplivala oziroma jih prizadela.
(5) Pisni vlogi iz prejšnjega odstavka je za glavni in priključni vod potrebno poleg izjave iz prejšnjega odstavka priložiti dokazilo o lastništvu oziroma soglasju lastnika zemljišča, po katerem bo glavni in priključni vod potekal.
(6) Poleg naštetih dokumentov, lahko distributer toplote zahteva še druge dokumente, ki jih potrebuje za izdajo soglasja.
(7) Investitor ali lastnik stavbe lahko določi pooblaščenca, ki ga zastopa v postopku izdaje soglasja za priključitev. V tem primeru je potrebno pisni vlogi za izdajo soglasja za priključitev priložiti tudi pooblastilo o zastopanju.
17. člen
(1) Na osnovi podane vloge in priložene dokumentacije distributer toplote odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev. Distributer toplote izda soglasje za priključitev, kolikor investitor ali lastnik stavbe izkaže, da izpolnjuje naslednje pogoje za izdajo soglasja:
– če dokaže, da je lastnik oziroma solastnik stavbe ali dela stavbe ali ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo,
– če so projekti za izvedbo glavnega voda, priključnega voda, toplotne postaje ter interne toplotne naprave izdelani v skladu s predpisi, sistemskimi obratovalnimi navodili in tehničnimi zahtevami distributerja toplote,
– če je pridobil soglasje solastnikov stavbe oziroma solastnikov obstoječih vodov, toplotne postaje in internih toplotnih naprav na katere se priključuje in o tem podal ustrezno izjavo,
– in če je namesto kopije gradbenega dovoljenja za glavni in priključni vod predložil dokazilo o lastništvu oziroma soglasju lastnika zemljišča po katerem bo glavni in priključni vod potekal, v primerih ko gradbeno dovoljenje ni potrebno.
(2) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo priloženo vlogi za izdajo soglasja za priključitev hrani distributer toplote.
18. člen
(1) Investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priključitve:
– če investitor ali lastnik stavbe ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev,
– če bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi s toploto,
– ali če bi priključitev distributerju toplote povzročila nastanek nesorazmerno visokih stroškov.
V primerih, da investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priključitve, distributer zavrne soglasje za priključitev.
(2) V primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka ima lastnik stavbe ali investitor gradnje pravico do priključitve, če se odloči, da bo sam kril nesorazmerno visoke stroške gradnje glavnega voda. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s tem uredita odjemalec in distributer toplote v pogodbi o priključitvi.
(3) V primeru sprememb odjemalčevih naprav: če se spremenijo osnovni parametri glavnega in priključnega voda, spremeni obračunska moč internih toplotnih naprav, namen uporabe toplote ali drugi pogoji za katere je bilo izdano soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje v skladu z energetskim zakonom mora odjemalec, lastnik stavbe ali investitor gradnje zaprositi za novo soglasje.
(4) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča distributer toplote z odločbo v upravnem postopku najkasneje v roku 30 dni od vložitve vloge za izdajo soglasja.
(5) Izdana odločba o soglasju za priključitev velja dve leti od njene dokončnosti. V tem času je distributer toplote dolžan priključiti odjemalca na distribucijsko omrežje in odjemalec sklene z distributerjem toplote pogodbo o dobavi in odjemu.
(6) O pritožbi zoper izdajo ali zavrnitev soglasja za priključitev odloča župan občine.
19. člen
(1) Če imetnik soglasja umre (fizična oseba) ali preneha (pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali odsvojitev stavbe v času med izdajo soglasja in priključitvijo, se soglasje za priključitev po zakonu o graditvi objektov in soglasje za priključitev lahko prenese na pravnega naslednika, ki je pravna ali fizična oseba, ki dejavnost opravlja z istimi stavbami, napravami ali napeljavami.
(2) Novi odjemalec mora najkasneje v osmih dneh po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi iz prejšnjega odstavka o spremembi obvestiti distributerja toplote in o tem predložiti dokazila ter soglasje za priključitev, sicer mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.
(3) Prenos soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.
VII. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA IN TOPLOTNE POSTAJE
20. člen
Vrsto, število in lego in dimenzijo priključnih vodov določi distributer toplote v postopku izdaje soglasij glede na potrebe stavbe, določila sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto in upoštevaje ekonomičnost načina priključitve.
21. člen
Distributer toplote skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili z lastnikom stavbe ali investitorjem sklene pogodbo o nadzoru nad gradnjo glavnega ali priključnega voda ter priključne postaje oziroma izvaja nadzor na osnovi izdane naročilnice.
22. člen
Distributer toplote s priključitvijo naprav lastnika stavbe ali investitorja na svoje distribucijsko omrežje ne prevzema poroštva za pravilno in brezhibno delovanje odjemalčevih naprav in ne odpravlja napak, če naprave ne bi pravilno delovale, čeprav je pregledal projekte in nadziral gradnjo priključnega voda.
23. člen
Odjemalec, bo v svojih prostorih omogočil distributerju toplote vgradnjo in obratovanje naprav za daljinski prenos podatkov ter drugih naprav za daljinsko upravljanje toplotne postaje.
24. člen
(1) Lastnik priključnega voda mora v zameno za primerno nadomestilo, ki mu ga je dolžan plačati novi potencialni odjemalec, dovoliti in omogočiti priključitev priključnega voda novega potencialnega odjemalca na svoj priključni vod, kolikor ta priključni vod dovoljuje dodatne obremenitve.
(2) Za primerno nadomestilo se šteje nadomestilo v višini sorazmernega dela stroškov izgradnje priključnega voda glede na število njegovih odjemalcev ali zmogljivosti. Višino nadomestila predlaga distributer toplote.
(3) Novi odjemalec mora priključni vod izvesti tako, da s tem kar najmanj posega v lastnino drugih odjemalcev.
(4) To določilo smiselno velja tudi za priključevanje novih internih toplotnih naprav na obstoječo toplotno postajo.
VIII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
25. člen
(1) Fizična priključitev novega glavnega ali priključnega voda na obstoječe distribucijsko omrežje je praviloma možna le izven ogrevalne sezone, to je običajno med 15. majem in 15. septembrom.
(2) Izjemoma je možna priključitev tudi med ogrevalno sezono, če so izpolnjeni pogoji določeni v sistemskih obratovalnih navodilih. Vse stroške, ki nastanejo zaradi nove priključitve (zaustavitev obratovanja vročevodnega omrežja, izguba vode, ne dobava toplote obstoječim odjemalcem, morebitne povišane stroške proizvodnje toplote zaradi vklopa vršnega vira itd.) nosi bodoči odjemalec oziroma investitor novega voda.
26. člen
Lastnik glavnega ali priključnega voda lahko lastninsko pravico za glavni ali priključni vod prenese brezplačno na Mestno občino Celje, ki to solastno pravico sprejema.
27. člen
(1) Glavni ali priključni vod morata biti zgrajena v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in tehničnimi zahtevami distributerja, graditelj pa mora distributerja pred priključitvijo obvezno pozvati k izvajanju nadzora nad njuno izgradnjo, distributer toplote pa mora biti prisoten pri vseh delih, ki jih investitor ali tretja oseba izvaja na glavnem ali priključnem vodu. Investitor ali tretja oseba so dolžni obveščati sistemskega operaterja o morebitni netesnosti, okvarah oziroma poškodbah na glavnem ali priključnem vodu.
(2) Vse morebitne zamenjave, popravila in vzdrževalna dela na glavnem ali priključnem vodu bremenijo lastnika teh vodov. Nadzor nad deli obvezno izvaja distributer toplote.
28. člen
Če odjemalec ne uporablja priključnega voda deset (10) let brez vmesnih prekinitev, se domneva, da odjemalec ne namerava več ohranjati možnost odjema toplote. Distributer toplote lahko v tem primeru soglasje za priključitev razveljavi in na stroške odjemalca fizično prekine povezavo med priključnim in glavnim vodom.
29. člen
Če želi lastnik stavbo, v katero je napeljan glavni ali priključni vod, odstraniti, mora pred začetkom odstranitve pridobiti od distributerja toplote soglasje. Vlogi za soglasje je potrebno priložiti načrt odstranjevalnih del, v katerem se prikaže način odstranitve glavnega ali priključnega voda, ki bosta zaradi odstranjevalnih del prizadeta. Soglasje, ki ga izda distributer toplote vključuje pogoje, ki jih mora odjemalec upoštevati pri odstranjevanju stavbe.
IX. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
30. člen
(1) Začetek dobave toplote odjemalcu je mogoč potem, ko odjemalec izpolni vse pogoje iz izdanih soglasij, ko predloži uporabno dovoljenje za stavbo ali za toplotne naprave, če je bilo izdano gradbeno dovoljenje, in ko je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote.
(2) Odjemalec in distributer toplote z zapisnikom o priključitvi določita dejanski začetek dobave toplote. Zapisnik mora med drugim vsebovati priključno moč, obračunsko moč, začetno stanje merilnih naprav in datum začetka dobave ter nastavitve naprav.
(3) Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto praviloma neprekinjeno oziroma v skladu z 42. členom tega akta. Prekinitve so možne v primerih, kot so določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in tem aktom.
X. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU TOPLOTE
31. člen
(1) Pogodbo o dobavi in odjemu toplote med distributerjem toplote in odjemalcem se sklene v pisni obliki, v kolikor obstajajo možnosti pri obeh pogodbenih strankah.
(2) Pogodba o dobavi in odjemu toplote se sklepa z lastnikom stavbe, dela stavbe ali s pooblaščencem odjemalcev toplote, v večstanovanjskih stavbah je to z upravnikom, kjer se odjemalci oskrbujejo s toploto iz skupnega odjemnega mesta.
(3) Če pogodba o dobavi in odjemu toplote ni sklenjena v pisni obliki in odjemalec toploto dejansko odjema, se šteje, da je pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote oziroma z dnem, ko je odjemalec postal lastnik stavbe ali dela stavbe in se domneva, da je bila pogodba sklenjena.
(4) Distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec noče skleniti pisne pogodbe o dobavi in odjemu toplote.
(5) Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na naprave distributerja toplote ali odjemalčeve toplotne naprave, ni možno skleniti pogodbe iz prvega odstavka tega člena, se na podlagi pisnega naročila investitorja lahko začne z dobavo toplote za preizkus delovanja odjemalčevih naprav zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja in ogrevanja za potrebe gradnje stavbe. Investitor mora skupaj z naročilom posredovati pisno izjavo s strani odgovornega vodje del in odgovornega nadzornika s katero zagotovi, da so vse toplotne naprave obratovalne sposobne in ne ogrožajo zdravja in varnosti ljudi in okolja ter premoženja in da prevzema vso odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi obratovanja naprav. Investitor z naročilnico naroči dobavo toplote za preizkus delovanja odjemalčevih narav in ogrevanja za potrebe gradnje stavbe.
32. člen
(1) Pogodba o dobavi in odjemu toplote je sklenjena za nedoločen čas, razen če se distributer toplote in odjemalec ne dogovorita drugače.
(2) Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi in odjemu toplote pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Po preteku odpovednega roka distributer toplote ustavi dobavo toplote na odjemno mesto. Kolikor sovpada datum odpovednega roka na dela prosti dan (praznik, sobota ali nedelja), potem izvede distributer toplote zaustavitev dobave toplote prvi naslednji delovni dan. Distributer toplote ne prevzema nikakršnih obveznosti (npr. pravnih in finančnih) za škodo, ki bi z zaustavitvijo dobave toplote nastala odjemalcu.
(3) Odpoved od pogodbe o dobavi in odjemu toplote ni mogoča v primerih:
– če odpoved pogodbe o dobavi in odjemu toplote zahteva posamezni odjemalec, ki se s toploto oskrbuje iz skupnega odjemnega mesta,
– če odpoved pogodbe o dobavi in odjemu toplote zahteva odjemalec, ki bi se po odpovedi pogodbe o dobavi in odjemu toplote želel oskrbovati z drugim virom energije, kljub dejstvu, da je na določenem območju na podlagi posebnega zavezujočega predpisa obvezen in določen način ogrevanja z daljinskim ogrevanjem.
(4) Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo pisno in istočasno vsi odjemalci tega odjemnega mesta.
(5) Ne glede na določilo tretjega odstavka in četrtega odstavka tega člena je odpoved od pogodbe o dobavi in odjemu toplote mogoča v primeru odstranitve (rušitve) stavbe in adaptacije stavbe ali dela stavbe.
(6) Če se odjemalec znova odloči za dobavo toplote na istem odjemnem mestu v roku, ki je krajši od 12 mesecev, mora pred pričetkom dobave toplote poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal nepretrgoma.
(7) Pogodba o dobavi in odjemu toplote velja in zavezuje distributerja toplote in odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga na strani odjemalca prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca ni izkazana količina dobavljene toplote, vendar ne za daljše obdobje od 12 mesecev od datuma prekinitve.
33. člen
Pogodba o dobavi in odjemu toplote mora vsebovati najmanj:
a) podatke o distributerju toplote, odjemalcu oziroma odjemalcih, upravniku ali predstavniku odjemalcev in izvajalcu za delitev, če je skupno odjemno mesto, in lastniku stavbe oziroma lastnikih delov stavbe, če je skupno odjemno mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, kraj, davčno številko,
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zastopnik družbe;
b) predmet pogodbe;
c) podatke o odjemnem mestu:
– naslov odjemnega mesta (ulica, hišna številka, kraj, identifikacijska številka stavbe ali dela stavbe),
– oznake odjemnega mesta,
– priključno moč odjemnega mesta na osnovi izdanega soglasja,
– obračunsko moč odjemnega mesta,
– uvrstitev v tarifno skupino,
– delež odjemalca na odjemnem mestu na osnovi ogrevane površine posameznega dela stavbe,
d) ceno toplote na dan podpisa pogodbe;
e) podatke o obračunu toplote in načinu plačila;
f) način razdelitve stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno;
g) podatke o načinu spremembe cen toplote, načinu obračuna toplote in načinu plačila;
h) veljavnost pogodbe in trajanje pogodbe;
i) podatke v katerih pogodbena partnerja določita morebitne posebnosti pogodbenega razmerja;
j) ostale oziroma končne določbe pogodbe.
34. člen
(1) V primeru lastninsko pravnih sprememb, ki vplivajo na obstoječe pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem, sta obstoječi ali novi odjemalec dolžna distributerja toplote obvestiti o navedenih spremembah najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi ter poskrbeti, da tudi novi odjemalec sklene pogodbo o dobavi in odjemu toplote oziroma vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi in odjemu toplote.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
a) podatke o dosedanjem odjemalcu in o lastniku stavbe oziroma dela stavbe, če je skupno odjemno mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, davčno številko,
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
b) podatke o novem odjemalcu in o lastniku stavbe oziroma dela stavbe, če je skupno odjemno mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, davčno številko,
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov;
d) priloženo listino kot dokazilo o prenosu lastninske pravice (fotokopijo).
(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka tega člena, preide pogodbeno razmerje med dosedanjim odjemalcem in distributerjem toplote na novega odjemalca. Sprememba se upošteva od prvega naslednjega obračunskega obdobja, ko je distributer toplote prejel obvestilo v svojem vložišču. V primeru nepopolnega obvestila je distributer toplote dolžan odjemalca obvestiti o manjkajočih podatkih oziroma dokumentih ter ga pozvati k dopolnitvi vloge. Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi in odjemu toplote zavezan dosedanji odjemalec, ne glede na dejansko izkazan prenos lastninske pravice.
(4) Poleg lastninsko pravnih sprememb iz prvega odstavka tega člena je odjemalec dolžan distributerju toplote v 15 dneh javiti tudi vsakršno drugo statusno spremembo, ki bi vplivala na pogodbeno razmerje ali na izvajanje obračuna toplote za odjemalčevo odjemno mesto.
(5) V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz pogodbe o dobavi in odjemu toplote, sklenjene med dosedanjim odjemalcem in distributerjem toplote. Univerzalni pravni naslednik odjemalca, je dolžan takoj po nastanku spremembe obvestiti distributerja toplote o nastali spremembi.
35. člen
V primeru, da odjemalec zaradi sprememb splošnih pogojev ali tarifnega sistema ne želi več odjemati toplote pod spremenjenimi pogoji lahko, razen v primerih, ko odpoved od pogodbe o dobavi in odjemu toplote v skladu z določili splošnih pogojev ni mogoč, odpove pogodbo o dobavi in odjemu toplote z odpovednim rokom 45 dni. V tem primeru mora odpovedati pogodbo o dobavi in odjemu toplote v roku 30 dni po javni objavi sprememb splošnih pogojev ali tarifnega sistema, sicer se šteje, da se s spremembami strinja.
36. člen
Distributer lahko z odjemalcem sklene posebno pogodbo o dobavi in odjemu toplote za ugodnejše obravnavanje takega odjemalca glede pogojev oskrbe, če le ta s količino odjema ali prilagajanjem svojega odjema prispeva k ugodnejši obremenitvi distribucijskega sistema. Kriteriji za ugodnejšo obravnavo takega odjemalca so opredeljeni v tarifnem sistemu za dobavo in odjem toplote.
XI. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH MESTIH
37. člen
Skupno odjemno mesto je odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se meri poraba toplote za več pravnih in/ali fizičnih oseb skupaj.
38. člen
(1) Odjemalci na skupnem odjemnem mestu morajo določiti izvajalca za delitev za izdelavo in sporočanje razdelilnika stroškov dobavljene toplote.
(2) Izvajalec za delitev posreduje distributerju toplote razdelilnik stroškov dobavljene toplote, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavb z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/10).
(3) Odjemalci si z razdelilnikom stroškov dobavljene toplote v odstotkih razdelijo celotno obveznost plačila dobavljene toplote. Vsota vseh deležev dobavljene toplote mora znašati 100 odstotkov.
(4) Če izvajalec za delitev distributerju toplote ne predloži razdelilnika stroškov dobavljene toplote za skupno odjemno mesto, obračuna distributer toplote posameznim odjemalcem toplote stroške dobave toplote praviloma po podatkih iz preteklega obračunskega obdobja.
39. člen
V kolikor odjemalec, ki je postal lastnik dela stavbe, ki je oskrbovan s toploto iz skupnega odjemnega mesta, iz katerega se oskrbuje še več drugih odjemalcev toplote, ne želi vstopiti v obstoječe pogodbeno razmerje namesto prejšnjega lastnika dela stavbe, se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo z dnem, ko je novi lastnik postal lastnik dela stavbe oziroma z dnem dobave toplote novemu lastniku razen v primeru 3. točke 34. člena tega akta.
40. člen
Sprememba posameznega odjemalca na skupnem odjemnem mestu se izvaja po določilih 34. člena tega akta. Ob menjavi odjemalca na skupnem merilnem mestu plača dotedanji odjemalec račun do konca obračunskega obdobja, v katerem se je zgodila sprememba. Ne glede na dejstvo, da se je lastninsko pravna ali statusna sprememba dogodila znotraj obračunskega obdobja, je zavezanec za plačilo stroškov oskrbe s toploto dotedanji odjemalec.
XII. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
41. člen
(1) Ogrevalna sezona se praviloma prične po 15. septembru, ko je zunanja temperatura ob 21. uri trikrat zaporedoma manj od 12°C, konča pa se praviloma, ko zunanja temperatura po 15. aprilu preseže ob 21. uri trikrat zaporedoma 12°C.
(2) Odjemalci toplote se lahko v času ogrevalne sezone pričnejo ogrevati kasneje, ogrevanje lahko začasno prekinejo ali ogrevanje končajo pred koncem ogrevalne sezone. O tem morajo preko upravnika ali predstavnika odjemalcev pisno obvestiti distributerja toplote.
42. člen
(1) Distributer toplote dobavlja toploto odjemalcu v času ogrevalne sezone na vročevodnem delu distribucijskega omrežja Celja neprekinjeno, na toplovodnem delu pa z nočno prekinitvijo do 9 ur. Izven ogrevalne sezone distributer toplote dobavlja toploto odjemalcu na tistem delu vročevodnega omrežja, kjer je to potrebno za pripravo sanitarne tople vode, za potrebe klimatizacije ali za tehnološke potrebe.
(2) Dobava toplote poteka v skladu z obračunsko močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote ali navedena v zapisniku o priključitvi in v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili. V primerih, ko vstopi v veljavo 60. člen tega akta, se dobava toplote prekine.
43. člen
(1) Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta s toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na distribucijski mreži in/ali odjemalčevih toplotnih napravah, poravna vse stroške, ki nastanejo na distribucijski mreži distributer toplote, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
(2) Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na distribucijski mreži, mu distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje ali pa distributer toplote opravi delo na odjemalčeve stroške.
XIII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
44. člen
(1) Distributer toplote mora na stroške lastnika merilne naprave zagotoviti na odjemnih mestih meritve količin toplote, ki jo prevzemajo odjemalci.
(2) Merilne naprave, ki merijo odjem toplote, so:
1. Merilniki toplote (toplotni števci).
2. Vodomeri.
(3) Merilne ali delilne naprave, ki so nameščene v hišni postaji ali na internih napravah odjemalca, služijo le za interno razdelitev stroškov toplote, ki je izmerjena z merilno napravo na merilnem mestu v priključni postaji.
45. člen
(1) Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave določi projektant v skladu s pogoji distributerja toplote. Vse merilne naprave morajo imeti veljavno overitveno oznako v skladu z zakonom o meroslovju. Po namestitvi merilne naprave, se na napravo namesti plomba, ki onemogoča njeno demontažo brez poškodbe.
(2) Merilne naprave pregleduje, vzdržuje in zamenjuje ter izvaja redne menjave v zakonitem roku distributer toplote na stroške odjemalca. Stroške, ki nastanejo v zvezi z navedenimi deli, plača odjemalec toplote s plačilom mesečne števnine. Odjemalci toplote, ki ne plačujejo števnine, sami skrbijo za redne overovitve svojih merilnih naprav.
(3) Izvajanje meritev je določeno s sistemskimi obratovalnimi navodili distributerja toplote.
46. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja merjenje količin toplote v okviru in pod pogoji, kot je določeno v soglasju za priključitev. Odjem mora biti znotraj delovnega območja merilne naprave, ki je bil določen na osnovi zahteve k priključitvi.
(2) Kolikor je odjem toplote izven delovnega območja merilne naprave, distributer toplote ne odgovarja za predpisano natančnost merjenja. V tem primeru je odjemalec dolžan plačati odmerjene količine toplote ne glede na možne merske napake.
(3) Kolikor je odjem toplote večkrat zaporedoma izven pogodbenih okvirov, mora odjemalec nemudoma podati vlogo za spremembo soglasja za priključitev.
47. člen
(1) Količine predane toplote se ugotovijo na podlagi odčitka merilne naprave na merilnem mestu. Merilne naprave odčitava pooblaščena oseba distributerja toplote ali se odčitavajo preko daljinskega prenosa podatkov.
(2) Redno odčitovalno obdobje je mesečno, praviloma zadnji delovni dan v mesecu.
(3) Za obračunsko obdobje za katerega niso bile odčitane merilne naprave distributer toplote zaračuna toploto na osnovi ocenjene porabe v obračunskem obdobju, upoštevajoč preteklo porabo in dejanski temperaturni primanjkljaj v obračunskem obdobju.
(4) Šteje se, da odjemalec prevzame toploto na odjemnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana, in količini, kot je bila izmerjena na odjemnem mestu.
(5) Kolikor odjemalec ne soglaša s kakovostjo ali količino toplote, prevzete na odjemnem mestu, je dokazno breme na strani odjemalca omrežja.
(6) Distributer toplote zaračunava odjemalcu posredovanje podatkov o izrednih odčitkih merilnih naprav, to je tistih, ki niso zajeti v plačilu dobave toplote.
48. člen
(1) Odjemalec toplote mora distributerju toplote omogočiti neoviran dostop do vseh merilnih naprav na odjemnem mestu zaradi odčitavanja in nadziranja stanja naprav. Odjemalec mora poskrbeti, da so merilne naprave vedno dostopne in lahko čitljive. Odjemalec mora zavarovati merilne naprave pred poškodbami overitvenih oznak merilnih naprav, poškodbo plombe (zalivke), drugimi poškodbami in jih zavarovati pred zmrzaljo.
(2) Če se ugotovi, da je merilna naprava v okvari, se določi dobavljena količina toplote na osnovi porabe v primerljivem obračunskem obdobju v pretekli ogrevalni sezoni z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na porabo toplote, v primeru nezadostnih podatkov za porabo odvisno od zunanje temperature pa po 52. členu tega akta.
(3) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve internih toplotnih naprav ali drugih razlogov na strani odjemalca, potrebno zamenjati merilno napravo z novo drugih dimenzij ali karakteristik, nosi stroške nabave in vgradnje nove merilne naprave ter ostale stroške predelave napeljave odjemalec.
(4) Distributer toplote in odjemalec imata poleg rednih pregledov vedno pravico kontrolirati točnost merilne naprave. Če se pri preskusu izkaže, da točnost merilne naprave presega vrednost predpisanega največjega dopustnega merilnega pogreška, plača stroške pregleda distributer toplote, v nasprotnem primeru pa odjemalec oziroma lastnik merilne naprave.
49. člen
(1) V primeru okvare, poškodbe ali motnje v delovanju merilne naprave, mora odjemalec o tem takoj obvestiti distributerja toplote. Distributer toplote je dolžan navedene napake odpraviti takoj, ko je glede na naravo napake mogoče.
(2) Če se ugotovi, da je odgovornost za okvaro, poškodbo ali motnjo v delovanju merilne naprave na strani odjemalca, bremenijo stroški popravila ali zamenjave merilne naprave odjemalca, v nasprotnem primeru pa distributerja toplote.
50. člen
(1) Količina toplote za potrebe obračuna se ugotovi neposredno na podlagi odčitka stanja merilne naprave, nameščene na merilnem mestu v priključni postaji, ne glede na nameščene merilne naprave, ki so namenjene za interno razdelitev porabljene toplote.
(2) Količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode se merijo neposredno s toplotnim števcem. Pri neposredni meritvi toplote za ogrevanje sanitarne tople vode so količine porabljene toplote za ogrevanje vodovodne vode izražene v MWh.
51. člen
(1) Količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri posrednem merjenju se ugotavljajo na podlagi odbirkov vodomera, ki je nameščen pred sistemom za ogrevanje sanitarne tople vode.
(2) Pri posredni meritvi so količine izražene v m3. Pri tem velja 1 m3 na 55 °C segrete tople vode 0,09 MWh v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/10).
(3) Posredni način ugotavljanja dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode se lahko uporablja v prehodnem obdobju in v primerih, ko je toplotni števec v okvari in so na razpolago odbirki vodomera ali če lastnik toplotne postaje ni zamenjal posredne meritve sanitarne tople vode z vodomeri z neposrednimi meritvami s toplotnimi števci.
52. člen
Dobavljena količina toplote, ki je odvisna od zunanje temperature, se za obračunsko obdobje, v primeru neupravičenega odjema, 59. člen tega akta, in v primeru nezadostnih podatkov, 48. člen tega akta, določi na sledeč način:
Q = Q(h) X K X Y
Pri tem pomenijo:
   Q    …  dobavljena količina toplote (MWh)
  Q(h)   …  obračunsko (priključno) moč toplotnih naprav
         za ogrevanje in klimatizacijo prostorov (MW)
  K    …  število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih
         naprav z obračunsko (priključno) močjo v
         obračunskem obdobju
  Y    …  faktor odjema toplote za primerljivo
         obračunsko obdobje, ki je:
         – za stanovanjske prostore Y = 0,65,
         – za poslovne in šolske prostore Y = 0,85,
         – za poskusno obratovanje, neupravičen odjem
         in posebne namene Y = 1,0.

            24 x Z x (t(n) – t(z sr))
         K = --------------------------
            t(np) – t(z min)
pri tem pomenijo:
   Z     …  število ogrevalnih dni
  t(n)    …  srednja projektna ali predpisana temperatura
          prostorov
  t(np)   …  srednja projektna notranja temperatura
          prostorov
  t(z sr)  …  srednja mesečna zunanja temperatura v
          obračunskem obdobju glede na zadnje triletno
          povprečje
  t(z min)  …  –13°C, računska minimalna zunanja temperatura
XIV. NAČIN PLAČIL IN POSTOPEK OPOMINJANJA
53. člen
(1) Distributer toplote zaračunava toploto za vsako odjemno mesto posebej.
(2) Perioda izstavljanja računov je praviloma mesečna.
(3) Storitve, ki jih distributer toplote zaračunava, vendar v tarifnem sistemu za distribucijo toplote niso zajete, obračuna distributer toplote po ceniku, ki ga objavi na svoji spletni strani.
54. člen
(1) Odjemalec poravna izstavljen račun v roku 15 dni od datuma izstavitve računa, če zakon ali pogodba o dobavi in odjemu toplote ne določa drugače. Računi se poravnajo na običajen način, razen v primerih posebnih predhodnih pisnih dogovorov.
(2) V kolikor računi niso poravnani pravočasno, distributer toplote pozove k izpolnitvi obveznosti s pisnim opominom v katerem določi naknadni rok plačila, ki za gospodinjske odjemalce ne sme biti krajši od 15 dni. Če izstavljeni računi niso poravnani do naknadno določenega roka, sistemski operater lahko odjemalcu, po predhodnem obvestilu, ustavi distribucijo toplote, ob upoštevanju pravil 60. člena tega akta in prične postopek sodne izterjave. Rok od prejema obvestila o ustavitvi dobave toplote do dejanske ustavitve ne sme biti krajši od 15 dni. Distributer toplote lahko zaračunava zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva plačila.
(3) Distributer toplote lahko zaračuna stroške opomina in ustavitve dobave toplote po svojem veljavnem ceniku.
55. člen
(1) Distributer toplote si lahko določi obliko in način zavarovanja plačil, pri čemer lahko distributer toplote od odjemalca zahteva, da le ta zavaruje najmanj povprečno izračunani znesek dvomesečnega računa za toploto glede na pogodbo o dobavi in odjemu toplote.
(2) Distributer toplote lahko zahteva zavarovanje plačila v obliki bančne garancije ali v obliki drugih finančnih instrumentov zavarovanja ali zahteva predplačilo.
(3) Distributer toplote lahko iz naslova zavarovanja plačila sam poplača račune, ki jim je zapadel rok plačila, če po pisnem opominu odjemalec ne izpolni svojih finančnih obveznosti do distributerja toplote.
(4) V primeru predplačila se računi pokrivajo iz tega naslova do višine plačanega predplačila, razliko pa je odjemalec dolžan poravnati v skladu z 53. in 54. členom tega akta.
XV. REKLAMACIJE
56. člen
(1) Odjemalec lahko pri distributerju toplote reklamira:
– kakovost dobavljene toplote (količina, temperatura, tlak ogrevnega vode) v priključni postaji,
– obračun dobavljene toplote,
– in druge storitve.
(2) Reklamacijo je potrebno podati distributerju toplote v pisni obliki ali ustno na zapisnik pri distributerju toplote. Ustne reklamacije se upoštevajo le v primeru, če so nujne in zahtevajo takojšnje ukrepanje.
(3) Reklamacija na obračun toplote je lahko samo pisna ali ustna na zapisnik pri distributerju toplote in jo mora odjemalec sporočiti v osmih dneh po prejemu računa. Kasnejših reklamacij se ne upošteva. Reklamacija računa, ki se nanaša na obračun toplote, ne odloži plačila za nesporni del.
(4) Na skupnih odjemnih mestih lahko reklamacijo za kakovost dobavljene toplote. poda le upravnik ali predstavnik odjemalcev.
57. člen
(1) Distributer toplote mora odjemalca pisno obvestiti o svojem stališču do prejete reklamacije in njegovih že sprejetih ukrepih in predlogih za ustrezno rešitev reklamacije. Odgovor na reklamacijo mora posredovati najkasneje v roku osmih delovnih dni.
(2) Če je na osnovi reklamacije ugotovljena napaka po krivdi distributerja toplote v zvezi s kakovostjo dobavljene toplote v priključni postaji in se je ne da odpraviti v najkrajšem času (do 24 ur) mora distributer toplote posredovati odjemalcu ali pooblaščencu odjemalcev toplote pisni odgovor o rešitvi reklamacije v najkrajšem času, najkasneje pa v treh delovnih dneh od prejema reklamacije.
58. člen
Upravičene reklamacije upošteva distributer toplote pri obračunu toplote sorazmerno s časom njihovega trajanja in upoštevaje okoliščine v času motenj pri dobavi toplote. Ne upoštevajo se odbitki na račun nedobavljene toplote za čas, ki je krajši od enega dneva.
XVI. NEUPRAVIČEN ODJEM
59. člen
(1) Šteje se, da je odjem toplote neupravičen:
– če odjema toploto, ki ni merjena z merilno napravo,
– in/ali, če odjemalec odjema toploto z merilno napravo, ki nima veljavne overitvene oznake.
(2) Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče sporazumno ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za čas 12 mesecev.
(3) Če ni mogoče ugotoviti količin neupravičeno odvzete toplote, se količina toplote določi v skladu z 52. členom tega akta, pri čemer se uporabi podatke iz primerljive druge stavbe, z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote.
(4) Odjemalec mora distributerju toplote plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo povzroči z neupravičenim odjemom toplote.
XVII. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
60. člen
Distributer toplote lahko prekine in ustavi odjemalcu toplote distribucijo toplote po predhodnem obvestilu ali brez predhodnega obvestila v skladu z določili energetskega zakona in sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto ter v skladu s tem aktom.
61. člen
Vnovična dobava toplote po prekinitvi oziroma ustavitvi se začne potem, ko so odpravljeni razlogi za prekinitev oziroma ustavitev in ko se distributerju toplote poravnajo nastali stroški v zvezi z prekinitvijo oziroma ustavitvijo dobave toplote.
62. člen
V primeru predvidenih del na distribucijskem omrežju, se šteje, da je distributer toplote obvestil odjemalce pravočasno, če je bilo obvestilo poslano najmanj dva dni pred pričetkom del oziroma ustavitvijo ali v primeru, ko gre za širši krog odjemalcev, preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
(1) Odjemalci morajo posredne meritve količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode z vodomeri zamenjati z neposrednimi meritvami s toplotnimi števci najkasneje do 1. oktobra 2015 v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/10).
(2) Od dneva uveljavitve tega akta do 1. oktobra 2015 se poraba toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri posrednih meritvah obračunava po določilih 51. člena tega akta, pri čemer velja 1 m3 na 55 °C segrete tople vode 0,06MWh.
(3) Neposredni način obračuna porabe toplote za ogrevanje sanitarne vode se do 1. oktobra 2015 ne izvaja, razen v primeru ustrezne spremembe tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote.
64. člen
(1) Ta akt zavezuje vse dosedanje odjemalce, ki jim Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva 1 na podlagi Pogojev za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje, Celje (Uradni list RS, št. 44/02), dobavlja toploto.
(2) Soglasja in pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo tega akta, ostanejo v veljavi, dokler jih pogodbene stranke ne odpovedo oziroma do izteka veljavnosti. Za posamezna pogodbena določila, ki so v nasprotju s tem aktom, se uporabljajo določila tega akta.
65. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 44/02).
66. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SP-DO 01 2013
Celje, dne 5. marca 2013
EVA 2013-2430-0036
Javno podjetje
Energetika Celje, d.o.o.
Direktor
mag. Aleksander Mirt l.r.

AAA Zlata odličnost