Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2013 z dne 10. 5. 2013

Kazalo

1564. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah, stran 4876.

Številka: U-I-86/13-13
Datum: 25. 4. 2013
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 25. aprila 2013
s k l e n i l o:
1. Izvrševanje tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93), ki se uporablja na območjih Občine Bistrica pri Sotli, Občine Kozje, Občine Podčetrtek in Občine Šmarje pri Jelšah, ter izvrševanje tretje alineje prvega odstavka 13. člena in drugega odstavka 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah, ki se uporablja na območju Občine Rogaška Slatina, se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
2. Zahteva za oceno ustavnosti 4. in 5. točke prvega odstavka 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 69/03) se zavrže.
3. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah, ki se je uporabljal v Občini Rogatec do uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 67/99), se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Predlagateljica izpodbija tretjo alinejo prvega odstavka 13. člena, drugi odstavek 14. člena in 19. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju Odlok1) ter 4. in 5. točko prvega odstavka 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina (v nadaljevanju Odlok2). Navaja, da je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) kot organ, ki je pristojen za nadzor zakonitosti splošnih aktov lokalnih skupnosti, opozorilo Občino Šmarje pri Jelšah, Občino Podčetrtek, Občino Bistrica ob Sotli, Občino Kozje, Občino Rogatec in Občino Rogaška Slatina (pravne naslednice Občine Šmarje pri Jelšah) na nezakonitosti Odloka1 in Odloka2 ter jim določilo rok za razveljavitev spornih določb. Občine naj opozorila Ministrstva ne bi upoštevale. Predlagateljica dodaja, da so pravne naslednice Občine Šmarje pri Jelšah z izpodbijanima prostorskima aktoma omogočile gradnjo na zemljiščih, ki so v občinskih planskih aktih opredeljena kot kmetijska zemljišča. S to ureditvijo naj bi spremenile namensko rabo, določeno v prostorskih planih. To naj bi bilo v neskladju z drugim odstavkom 72. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – v nadaljevanju ZPNačrt) in s 153. členom Ustave. Predlog za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb predlagateljica utemeljuje z zatrjevanjem, da bi v primeru izdaje gradbenih dovoljenj na območju, ki ga urejata izpodbijana predpisa, prišlo do težko popravljivih škodljivih posledic. Sanacija zemljišč nazaj v kmetijske površine naj bi povzročila velike stroške tudi lastnikom teh zemljišč.
2. Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogaška Slatina, Občina Podčetrtek, Občina Kozje in Občina Bistrica pri Sotli odgovarjajo, da bodo postopek razveljavitve izpodbijanih določb izvedle v najkrajšem času. Zato predlagajo, naj Ustavno sodišče ne zadrži izpodbijanih določb, ker naj bi bilo na Upravni enoti Šmarje pri Jelšah še nekaj odprtih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. Občina Rogatec odgovarja, da izpodbijane določbe Odloka1 na njenem območju ne veljajo več, ker je bil leta 1999 sprejet nov Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (v nadaljevanju Odlok3).
B. – I.
4. Ustavno sodišče ugotavlja, da se Odlok1, ki ga je sprejela pravna prednica Občina Šmarje pri Jelšah, uporablja do sprejema novih predpisov v Občini Bistrica ob Sotli na podlagi 118. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13), v Občini Kozje na podlagi 131. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10), v Občini Podčetrtek na podlagi 134. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) in v Občini Šmarje pri Jelšah na podlagi 140. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10). Občina Rogaška Slatina je sprejela Odlok2, s katerim je spremenila 12. in 19. člen Odloka1, v preostalem delu pa se Odlok1 na območju Občine Rogaška Slatina še vedno uporablja na podlagi 3. člena Odloka o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 17/05). Na območju Občine Rogatec pa velja Odlok3.
5. Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 24.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) mora zahteva za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, med drugim vsebovati podatke o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za vložitev zahteve. Vlada lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa lokalne skupnosti na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 48/09 in 21/12 – v nadaljevanju ZDU-1) pod pogojem, da je pristojno ministrstvo predhodno opozorilo organ lokalne skupnosti, ki je izdal domnevno protiustaven oziroma nezakonit predpis, mu predlagalo rešitve in določilo rok, v katerem bi moral organ lokalne skupnosti predpis uskladiti (drugi odstavek 64. člena ZDU-1).
6. Predlagateljica je k zahtevi priložila dopis št. 0601-2/2012-8 z dne 23. 2. 2012, s katerim je Ministrstvo Občino Rogaška Slatina opozorilo na protiustavnost oziroma nezakonitost Odloka1. Predlagateljica ni izkazala, da je Ministrstvo Občino Rogaška Slatina opozorilo na protiustavnost oziroma nezakonitost Odloka2. Ker pogoj iz četrte alineje prvega odstavka 24.b člena ZUstS ni izpolnjen, je Ustavno sodišče zahtevo v tem delu zavrglo (2. točka izreka).
7. Predlagateljica izpodbija Odlok1, ki naj bi veljal tudi na območju Občine Rogatec. K zahtevi je predložila dopis št. 0601-2/2012-7 z dne 23. 2. 2012, s katerim je Ministrstvo Občino Rogatec opozorilo na protiustavnost oziroma nezakonitost izpodbijanega Odloka1. Z uveljavitvijo Odloka3 je na podlagi 35. člena na območju Občine Rogatec prenehal veljati Odlok1.
8. Na podlagi prvega odstavka 47. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče presoja predpis, ki v času vložitve ne velja več, če niso bile odpravljene posledice njegove protiustavnosti oziroma nezakonitosti. Predlagateljica ni izkazala, da bi na podlagi izpodbijanega Odloka1 na območju Občine Rogatec nastale protiustavne posledice, ki bi jih bilo treba odpraviti. Zato je Ustavno sodišče zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka1, ki se je do uveljavitve Odloka3 (do 3. 9. 1999) uporabljal na območju Občine Rogatec, zavrglo (3. točka izreka).
B. – II.
9. Po prvem odstavku 39. člena ZUstS sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale.
10. Izpodbijane določbe Odloka1 so pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj na kmetijskih zemljiščih in izven poselitvenih območij. Glede na naravo in pomen izpodbijanih določb Odloka1 za nadaljnje posege v prostor Ustavno sodišče ocenjuje, da so posledice, ki bi v zvezi s tem nastale, hujše od posledic začasnega zadržanja izvrševanja predpisa. Če bi se izkazale trditve predlagateljice za utemeljene, bi lahko nastale težko popravljive škodljive posledice na kmetijskih zemljiščih, za katera Ustava v drugem odstavku 71. člena zagotavlja posebno varstvo. Po drugi strani pa začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb nima drugih posledic, kot je ta, da se postopki izdaje gradbenih dovoljenj do končne odločitve Ustavnega sodišča ne morejo začeti oziroma nadaljevati in se bodo izvedli kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo ali zakonom (1. točka izreka).
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 39. člena in prvega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič
Predsednik
 
Zanj
 
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik