Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1409. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 4304.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 21/13 – ZVRS-G) in v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12 in 24/13) se v 4. členu v naslovu besedilo »Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«, v besedilu člena pa se besedilo »Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve« nadomesti z besedilom »Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«.
2. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(Ministrstvo za kulturo)
(1) V sestavi Ministrstva za kulturo sta:
– Arhiv Republike Slovenije,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije.
(2) Arhiv Republike Slovenije opravlja upravne in strokovne naloge na področjih varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nastaja pri državnih organih in drugih zakonsko določenih osebah, ter upravne in strokovne naloge skupnega pomena varstva arhivskega gradiva v državi.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, medije in avdiovizualno kulturo, knjižnice in obvezni izvod publikacij ter uresničevanje javnega interesa na področju kulture.«.
3. člen
15. člen spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
(1) V sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sta:
– Urad Republike Slovenije za mladino,
– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
(2) Urad Republike Slovenije za mladino opravlja naloge, ki se nanašajo na načrtovanje in izvajanje ukrepov s področja mladinske politike, na izvajanje socialne politike otrok in mladine, vzgoje in neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja na teh področjih.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo izvajajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih, zasebniki, ki izobražujejo po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, domovi za učence in dijaški domovi, ter nad opravljanjem dejavnosti s področja športa.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-2/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-2030-0026
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica