Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1319. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, stran 4184.

Na podlagi sedmega odstavka 87. člena ter 91. in 92. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11 in 75/12 – ZSPDSLS-A) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
1. člen
V Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Objava imenovanja
Imenovanje izvedenca oziroma cenilca se vpiše v imenik izvedencev oziroma cenilcev, ki ga vodi ministrstvo v skladu z določili zakona. Javni del imenika je objavljen tudi na spletnih straneh ministrstva.«
2. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Razrešitev se vpiše v imenik izvedencev in cenilcev ter objavi na spletnih straneh ministrstva.«
3. člen
V prvem odstavku 41. člena se na koncu prvega stavka piko nadomesti z vejico in doda besedilo »če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.«
V petem odstavku se besedilo »15 %« nadomesti z besedama »osmih odstotkov«.
4. člen
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dnevnica za sodelovanje izvedenca oziroma cenilca na naroku se prizna, če je moral biti izvedenec oziroma cenilec zaradi sodelovanja na naroku odsoten iz kraja svojega prebivališča več kot 12 ur.«
5. člen
V tretjem odstavku 53. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. iz proračuna, v skladu s plačilnimi roki, določenimi v veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.«
6. člen
Za obračun in povračila stroškov, ki so nastali pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporabljajo določbe Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-78/2013
Ljubljana, dne 18. aprila 2013
EVA 2013-2030-0012
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje