Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2013 z dne 26. 4. 2013

Kazalo

1313. Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij, stran 4175.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremljanju poslovanja socialnih podjetij
1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik ureja:
– način spremljanja poslovanja socialnih podjetij in način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev, določenih v Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljnjem besedilu: zakon);
– vsebino prilog k vlogi za registracijo nepridobitne pravne osebe, ki namerava poslovati kot socialno podjetje, določenih v 14. členu zakona;
– dokazila o pričetku opravljanja dejavnosti glede števila in strukture zaposlenih in dokazila o izpolnjevanju pogojev za ohranitev statusa socialnega podjetja, poročanje in roke poročanja;
– pogoje po katerih so upravičenci iz 35. člena zakona upravičeni do spodbud iz posameznega ukrepa spodbujanja razvoja socialnega podjetništva;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati socialna podjetja za pridobitev posebnih spodbud za zaposlovanje drugih najbolj ranljivih skupin na trgu dela in posebnih spodbud za poslovodenje;
– spremljanje upravičenosti in poročanje socialnih podjetij, ki so upravičena do spodbud za zaposlovanje drugih najbolj ranljivih skupin na trgu dela in posebnih spodbud za poslovodenje;
– način izvajanja nadzora nad porabo finančnih sredstev iz naslova spodbud in oprostitev ter način vrnitve neupravičeno pridobljenih ali nepravilno porabljenih spodbud ali neizkoriščenih sredstev s pripadajočimi obrestmi;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe javnega ali zasebnega prava za izvajanje posameznih ukrepov oziroma za izvajanje storitev iz ukrepov (v nadaljnjem besedilu: izvajalske organizacije).
2. člen
(način spremljanja poslovanja socialnih podjetij in izpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa socialnega podjetja)
Ministrstvo, pristojno za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pričetek poslovanja, poslovanje socialnih podjetij ter izpolnjevanje pogojev za ohranitev statusa socialnega podjetja spremlja na podlagi:
– akta o ustanovitvi ali temeljnega akta socialnega podjetja;
– vpogleda v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES);
– letnih poročil;
– ocene nadzornih organov socialnih podjetij;
– poročil z dokazili, ki so jih socialna podjetja dolžna posredovati v obliki in rokih, kot jih določa 19. člen zakona in 4., 5. in 6. člen tega pravilnika;
– poročil z dokazili izvajalcev posameznih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec ukrepa) programa ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva (v nadaljnjem besedilu: program);
– seznama socialnih podjetij, ki AJPES-u ne predložijo letnega poročila v rokih, določenih z zakoni, ki urejajo roke predložitve letnih poročil za posamezno pravno organizacijsko obliko;
– obvestil Davčne uprave Republike Slovenije o ugotovljeni odgovornosti socialnega podjetja za posebno hud davčni prekršek;
– revizijskih poročil;
– prejetega pisnega dokumenta s strani nadzornega organa socialnega podjetja o odpovedi statusu socialnega podjetja;
– drugih prejetih poročil izvajalcev ukrepov programa in izvajalskih organizacij.
3. člen
(vloga)
(1) K vlogi za registracijo nepridobitne pravne osebe, ki namerava poslovati kot socialno podjetje ali k vlogi za registracijo spremembe akta o ustanovitvi ali temeljnega akta, s katerim se nepridobitna pravna oseba preoblikuje v socialno podjetje, mora ustanovitelj ali pristojni organ nepridobitne pravne osebe priložiti še Sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka ustanovitelj kot dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja društva priloži tudi kopijo potrdila o vplačilu ustanovnega kapitala na začasni račun nepridobitne pravne osebe, ki namerava poslovati kot socialno podjetje, s pripisom »kopija enaka originalu« ali popis premoženja društva.
4. člen
(dokazila o pričetku opravljanja dejavnosti)
(1) Socialno podjetje tipa A posreduje ministrstvu dokazilo o zaposlitvi vsaj enega delavca v roku 30 dni po preteku enega leta od pridobitve statusa socialnega podjetja in dokazila o zaposlitvi najmanj dveh delavcev v roku 30 dni po preteku dveh let od pridobitve statusa socialnega podjetja in vsakega naslednjega leta.
(2) Socialno podjetje tipa B posreduje ministrstvu v roku 30 dni po preteku dveh let od pridobitve statusa socialnega podjetja dokazila o zaposlitvi delavcev in njihovi strukturi na letni ravni. Struktura zaposlenih delavcev mora izkazovati zaposlitev vsaj ene tretjine delavcev od vseh zaposlenih, ki sodijo na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87. in 88. Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES), med prikrajšane delavce, resno prikrajšane delavce in invalide.
(3) Kot dokazilo o zaposlitvi delavca socialno podjetje tipa A ali tipa B predloži kopijo potrdila o prijavi, pripadajočega obrazcu o prijavi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: Obrazec M-1), s pripisom »kopija enaka originalu«, z navedbo imena in priimka odgovorne osebe, s podpisom odgovorne osebe in žigom ali z navedbo »ne poslujemo z žigom«, če socialno podjetje ne posluje z žigom.
(4) Socialno podjetje tipa B, v okviru dokazil o zaposlitvi delavcev iz prejšnjega odstavka, navede za vsakega delavca, ki sodi na podlagi Uredbe 800/2008/ES med najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela, še v katero skupino posamezni zaposleni sodi na podlagi prvega odstavka 6. člena zakona.
(5) Ministrstvo lahko od socialnega podjetja zahteva dodatna pojasnila k priloženim dokazilom o zaposlitvi delavcev oziroma strukturi zaposlenih delavcev. Dodatna pojasnila socialno podjetje posreduje ministrstvu v roku 15 dni od datuma prejetja zahteve.
5. člen
(nedoseganje predpisanega števila ali strukture zaposlenih delavcev v socialnem podjetju)
(1) V primeru, da ministrstvo na podlagi poročila, določenega v drugem odstavku 19. člena zakona in kadrovskega načrta oceni, da socialno podjetje tipa A ali tipa B, v šestih mesecih ne bo doseglo z zakonom predpisanega števila delavcev ali strukture zaposlenih, pisno pozove socialno podjetje k usklajevanju kadrovskega načrta. Usklajevanje mora biti končano v roku 15 dni od prejema poziva ministrstva.
(2) Socialno podjetje tipa A ali B v sedmih dneh po ponovni izpolnitvi z zakonom predpisanega pogoja glede števila zaposlenih oziroma strukture zaposlenih posreduje ministrstvu dokazilo. Kot dokazilo socialno podjetje priloži ministrstvu za vsakega zaposlenega delavca kopijo Obrazca M-1, ki jo opremi na način, kot to določa tretji odstavek 4. člena tega pravilnika. Socialno podjetje tipa B posebej izkaže zaposlene delavce, ki sodijo na podlagi določb Uredbe 800/2008/ES med prikrajšane delavce, resno prikrajšane delavce in invalide ter pri teh zaposlenih delavcih navede še v katero ciljno skupino sodijo na podlagi določb prvega odstavka 6. člena zakona.
(3) Ne glede na določbo o šestmesečnem premostitvenem obdobju za izpolnjevanje ustreznega števila ali strukture zaposlenih mora socialno podjetje v rokih iz 4. člena tega pravilnika izkazovati pogoje za ohranitev statusa socialnega podjetja za posamezni tip, kot je to določeno v drugem odstavku 8. člena zakona.
6. člen
(določitev pogojev za upravičence do spodbud iz posameznega ukrepa spodbujanja razvoja socialnega podjetništva)
(1) Izvajalec ukrepa, ki za spodbude iz posameznega ukrepa spodbujanja razvoja socialnega podjetništva zagotavlja proračunska sredstva oziroma sredstva iz evropskih virov, določi v programu za posamezni ukrep splošne pogoje, na podlagi katerih so upravičenci upravičeni do teh spodbud.
(2) Dodatne pogoje po katerih so upravičenci upravičeni do spodbud iz prejšnjega odstavka določi izvajalec ukrepa ter jih objavi v okviru javnega povabila, javnega razpisa ali javnega naročila.
7. člen
(določitev pogojev, na podlagi katerih so socialna podjetja upravičena do posebnih spodbud)
(1) Izvajalec ukrepa, ki za posebne spodbude iz 37. in 38. člena zakona zagotavlja proračunska sredstva oziroma sredstva iz evropskih virov, določi v programu za posamezni ukrep splošne pogoje, na podlagi katerih so socialna podjetja upravičena do teh spodbud.
(2) Dodatne pogoje po katerih so socialna podjetja upravičena do spodbud iz prejšnjega odstavka določi izvajalec ukrepa ter jih objavi v okviru javnega povabila, javnega razpisa ali javnega naročila.
8. člen
(spremljanje upravičenosti in poročanja socialnih podjetij, ki so upravičena do posebnih spodbud iz 37. in 38. člena zakona)
(1) Spremljanje upravičenosti in poročanja socialnih podjetij, ki prejmejo posebne spodbude iz 37. in 38. člena zakona izvaja izvajalec ukrepa na podlagi pisnih poročil nosilca projekta. Vsebina in roki poročanja se določijo s pogodbo o izvedbi projekta, ki jo skleneta izvajalec ukrepa ter nosilec projekta. Nosilec projekta je socialno podjetje, ki prejme posebne spodbude iz 37. in 38. člena zakona na podlagi javnega povabila, javnega razpisa ali javnega naročila.
(2) Izvajalec ukrepa o višini danih posebnih spodbud iz 37. in 38. člena zakona na nivoju posameznega nosilca projekta poroča ministrstvu, ki je upravljavec sheme državne pomoči, v skladu z uredbo, ki ureja posredovanje podatkov in poročanje o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«. Izvajalec ukrepa poroča o višini danih posebnih spodbud iz 37. in 38. člena zakona tudi za morebitne izvajalske organizacije iz 10. člena tega pravilnika, in sicer na nivoju posameznega nosilca projekta.
9. člen
(način izvajanja nadzora nad porabo finančnih sredstev iz naslova spodbud in oprostitev ter način vrnitve neupravičeno pridobljenih ali nepravilno porabljenih spodbud ali neizkoriščenih sredstev s pripadajočimi obrestmi)
(1) Izvajalec ukrepa opredeli način izvajanja nadzora nad porabo finančnih sredstev iz naslova spodbud in oprostitev ter način vrnitve neupravičeno pridobljenih ali nepravilno porabljenih spodbud ali neizkoriščenih sredstev s pripadajočimi obrestmi v pogodbi o izvedbi projekta, ki jo skleneta izvajalec ukrepa ter nosilec projekta.
(2) Izvajalec ukrepa je dolžan poročati ministrstvu o vrsti in namenu dodeljenih sredstev socialnim podjetjem do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
(3) Izvajalec ukrepa je dolžan poročati ministrstvu o nenamenski porabi javnih sredstev iz naslova spodbud oziroma sredstev iz naslova oprostitev in olajšav v roku 30 dni od datuma, ko je bila pogodba o izvedbi projekta razvezana zaradi ugotovitve nenamenske porabe sredstev. K poročilu izvajalec ukrepa priloži kopijo pogodbe o izvedbi projekta, ki je bila razvezana, obvestilo, s katerim je seznanil nosilca projekta o ugotovitvah, na podlagi katerih so nastopili pogoji za razvezo pogodbe ter kopijo zahtevka za vračilo sredstev s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(4) Izvajalec ukrepa v okviru poročanja iz drugega in tretjega odstavka tega člena izkaže tudi podatke in predloži dokazila na ravni morebitnih izvajalskih organizacij.
10. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalske organizacije)
(1) Izvajalec ukrepa lahko izvajanje posameznega ukrepa in izvajanje storitve iz ukrepa odda izvajalskim organizacijam na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje.
(2) Splošne, posebne ter dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalske organizacije določi izvajalec ukrepa ter jih objavi v okviru javnega naročila.
11. člen
(nadzor nad socialnimi podjetji, zavezanimi k reviziji poslovanja)
Ministrstvo skladno z drugim odstavkom 43. člena zakona za nadzor nad izvajanjem določb 11. in 26. člena zakona izbere izvajalce revizije na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje. Obseg nadzora določi ministrstvo v okviru javnega naročila za izbor izvajalca revizije.
12. člen
(izredno poročanje)
(1) Izvajalci ukrepov, ki socialnim podjetjem dodeljujejo sredstva proračuna ali sredstva iz evropskih virov po zakonu ali drugih predpisih, ki določajo spodbude za poslovanje socialnih podjetij, so dolžni na zahtevo ministrstva posredovati izredna poročila o vrsti in namenu dodeljenih sredstev socialnim podjetjem ter kadarkoli posredovati druge zahtevane podatke in pojasnila, vezana na dodeljena sredstva socialnim podjetjem. Izredna poročila izvajalcev ukrepov morajo izkazovati tudi vse zgoraj zahtevane podatke in pojasnila za morebitne izvajalske organizacije. Roke posredovanja izrednih poročil, podatkov in pojasnil določi ministrstvo v svoji zahtevi.
(2) Socialno podjetje na vsako zahtevo ministrstva posreduje izredna poročila in mu omogoči vpogled v poslovanje, ki je povezano z opravljanjem dejavnosti socialnega podjetništva ter kadarkoli posreduje zahtevane podatke in pojasnila. Roke posredovanja izrednih poročil, podatkov in pojasnil določi ministrstvo v svoji zahtevi.
(3) Izvajalci ukrepov lahko za namen priprave izrednih poročil iz prvega odstavka tega člena opravijo na podlagi predhodnega obvestila tudi kontrolo na kraju samem pri nosilcu projekta, kar se dogovori s pogodbo o izvedbi projekta. V primerih kontrole na kraju samem bo nosilec projekta omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Nosilec projekta se obvezuje, da bo sodeloval pri izvedbi teh kontrol ter se nanje ustrezno pripravil.
13. člen
(poročanje AJPES)
AJPES posreduje ministrstvu seznam socialnih podjetij, ki niso predložila letnega poročila za preteklo poslovno leto v rokih predpisanih z zakoni, ki urejajo roke predložitve letnih poročil za posamezno pravno organizacijsko obliko, do:
– 15. aprila tekočega leta za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava;
– 15. maja tekočega leta za gospodarske družbe in društva, nezavezana k reviziji in
– 15. oktobra tekočega leta za gospodarske družbe in društva, zavezana k reviziji ter za zadruge.
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-26/2012/15
Ljubljana, dne 10. aprila 2013
EVA 2012-2611-0074
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina