Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2013 z dne 15. 4. 2013

Kazalo

1254. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja, stran 3941.

Na podlagi drugega odstavka 25. člena in za izvrševanje 23. do 28. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za zdravje
P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
1. člen
V Pravilniku o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (Uradni list RS, št. 49/09) se prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kandidat za zastopnika mora opraviti izobraževanje za izpit za zastopnika, ki traja 100 ur, pri čemer je teoretičnemu delu izobraževanja namenjenih 60 ur, praktičnemu delu izobraževanja pa 40 ur.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za opravljeno izobraževanje se šteje vsaj 80-urna prisotnost na izobraževanju.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Izobraževanje za izpit vsebuje naslednje sklope:
– poznavanje strateških dokumentov in zakonodaje, ki ureja položaj oseb s težavami v duševnem zdravju,
– duševno zdravje in človekove pravice,
– stigme, predsodki, stereotipi,
– temeljni pojmi duševnega zdravja, ki zajemajo osnove razumevanja duševnih motenj,
– koncept zastopanja in njegovih različnih oblik,
– varovanje osebnih podatkov,
– poznavanje delovanja sodišč v postopkih sprejema oseb na zdravljenje v varovane oddelke psihiatričnih bolnišnic oziroma socialnovarstvenih zavodov,
– poznavanje splošne patologije na področju duševnih motenj,
– etična načela zastopanja,
– ravnanje z dokumentarnim gradivom.«.
3. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Minister za imenovane zastopnike zagotovi supervizijo.«.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »izvajanje redne supervizije« nadomesti z besedilom »redni strokovni nadzor«.
V drugem odstavku se beseda »supervizije« nadomesti z besedilom »rednega strokovnega nadzora«.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se pred besedilom doda oznaka »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Mandat zastopnika traja 5 let in je lahko ponovno imenovan.«.
6. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(1) Zastopnik o opravljanju nalog iz 13. člena tega pravilnika v zvezi z obravnavo posamezne osebe vodi dnevnik na obrazcu št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Zastopnik je dolžan voditi evidenco po zakonu o duševnem zdravju.
(3) Dokumentacija o zastopanih osebah se hrani v ognjevarnih omarah, v prostorih psihiatrične bolnišnice iz tretjega odstavka 27. člena zakona o duševnem zdravju.«.
7. člen
Obrazec št. 2 se nadomesti z novim obrazcem št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-14/2012
Ljubljana, dne 22. marca 2013
EVA 2012-2611-0041
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
Soglašam!
 
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost