Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1147. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica, stran 3717.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica
1
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Ureditveno območje Košnica predstavlja območje vodilnega naselja Košnica, ki je opredeljeno kot primestno stanovanjsko naselje. Za območje je bil v preteklosti sprejet Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica (proj. št. 61/87, Razvojni center Celje, Uradni list SRS, št. 10/89), v nadaljevanju PUP, ki omogoča predvsem dopolnilno stanovanjsko gradnjo.
Interes Mestne občine Celje je, da pristopi h komunalni sanaciji območja in v skladu z vsemi predpisi omogoči sanacijo in gradnjo na opredeljenih stavbnih zemljiščih. V podanih merilih in pogojih veljavnega odloka je dovoljena gradnja objektov in naprav, ki predstavljajo izboljšanje bivanja, torej tudi vseh potrebnih navezav na omrežja, ni pa podrobneje opredeljena, kar potencialno predstavlja nejasnosti ob pridobivanju gradbenih dovoljenj za izgradnjo komunalne, prometne in energetske infrastrukture, zato pristopamo k dopolnitvi odloka.
2
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je sprememba in dopolnitev besedila 6. člena odloka zaradi jasnejše opredelitve pogojev komunalnega, prometnega in energetskega urejanja območja.
3
Način pridobitve strokovnih rešitev in roki za izvedbo
Postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta poteka skladno s 57. do 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se uporablja za izvedbo postopka priprave, ne pomeni pa, da se v okviru sprememb in dopolnitev PUP spremeni tudi struktura grafičnega in tekstualnega dela.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica (proj. št. 61/87 Razvojni center Celje, Uradni list SRS, št. 10/89).
Postopek se predvidoma zaključi v letu 2012.
4
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev odloka vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
Iz 2. člena tega sklepa izhaja, da gre v tem postopku za spremembe besedilnega dela odloka, ki ne zahteva spremembe grafičnega dela, kot sestavnega dela veljavnega PUP in ostaja enak. Predlagane spremembe se nanašajo le na izvedbene pogoje za posamezne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku in so:
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
5
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje.
6
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-23/2012-1
Celje, dne 26. julija 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.