Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1146. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Košnica – KO 4, stran 3717.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Košnica – KO 4
1
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Ureditveno območje Košnica je opredeljeno kot primestno stanovanjsko naselje. Območje je strnjeno pozidano ob lokalni cesti, ki je speljana po višinsko razgibanem terenu. Na severu in vzhodu je območje poselitve v veliki meri omejeno z gozdnim robom, na zahodu s trajno varovanimi kmetijskimi zemljišči, na jugu pa z glavno cesto Celje–Laško.
Glede na sorazmerno bližino mesta je na še prostih površinah, ki so po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljene kot površine za stanovanjsko gradnjo, vseskozi prisoten interes graditi, vendar na predmetnem območju le s pogojem sprejetja novega prostorskega akta. Nadaljnje gradnje znotraj območja Košnica in odpiranja novih površin kot uskladitve s Celjskim prostorskim planom obstoječa infrastruktura še ne podpira; izgrajenega ni kanalizacijskega sistema, območje pa je zaradi tega v delu tudi geološko manj stabilno.
Ob nameri Mestne občine Celje, da hkrati pristopi h komunalni sanaciji območja in tako omogoči gradnjo na preostalih razpoložljivih stavbnih zemljiščih, vzporedno pristopamo k izdelavi novega prostorskega akta, občinskega podrobnega prostorskega načrta, v nadaljevanju OPPN.
2
Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 522/35, 522/37, 522/46, 522/53, 522/54, 522/55, 522/56, 522/57, 522/58, 522/59, 522/65, 522/66, 522/66, 522/74, 528/1, 528/2, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 528/8, 528/8, 528/9, 528/10, 528/11, 528/11, 532/1, 532/12, 532/12, 532/13, 532/13, vse k.o. Košnica.
Območje obravnave je v fazi izdelave dokumenta mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
3
Način pridobitve strokovnih rešitev
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati in proučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Košnica (proj. št. 1/87 Razvojni center Celje, Uradni list SRS, št. 10/89.
Pred pričetkom načrtovanja nove prostorske zasnove, je potrebno izdelati geološko mnenje o možnosti posegov v prostor, kar bo pogoj tudi za določitev podrobnejše namembnosti in velikosti stavb.
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN poslati pristojnemu ministrstvu.
4
Roki za pripravo
Rokovno je priprava dopolnjenega osnutka OPPN vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikom in investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi v letu 2013.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Pobudnica prostorskega akta je Majda Genjac, Celje, s sopodpisniki pobude, ki zagotovi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so potrebne za načrtovanje nove prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Poleg tega zagotovi tudi geodetske in obvezne geološke podlage za izdelavo prostorskega načrta.
Po končanem postopku je načrtovalec dolžan predati MOC po dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki.
6
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-23/2012-1
Celje, dne 26. julija 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.