Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1145. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Babno – Ložnica III, stran 3715.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Babno – Ložnica III
1
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so predmetna zemljišča obravnavana kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti s pogojem izdelave prostorskega akta, nadaljevanju PA.
Zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno (projekt izdelal RC Planiranje Celje, št. projekta 088/86-88, Uradni list RS, št. 36/88). Predmetno območje predstavljajo zemljišča znotraj območja »LKS«, Ložnica-Koprivnica-Sušnica, dolgoročno namenjenega širitvi mestnega območja.
2
Predmet, programska izhodišča in namen
Na obravnavanem območju je predvidena individualna stanovanjska gradnja s potrebno komunalno ureditvijo, zeleni pas med območji ter koridor bodoče mestne ceste s potrebno komunalno ter energetsko infrastrukturo.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04). Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti krajine in obstoječe grajene strukture ter posebej bližino urbanega središča. Utemeljena mora biti prometna dostopnost območja in vpliv gradnje na širše območje. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) predvidoma ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4.
Upoštevati je potrebno izhodišča osnutka OPN v izdelavi (koridorji) ter izdelane strokovne podlage za to območje.
3
Območje sprememb in dopolnitev, meja območja
je zemljišče s parcelnimi številkami 1718/1, v k.o Medlog, predvideno za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti, cestni koridor in zelene površine Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami 1715 ter 1728/1, obe k.o. Medlog, predvsem glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev z osnutkom v najmanj dveh variantah bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi PA je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno (projekt izdelal RC Planiranje Celje, št. projekta 088/86-88, Uradni list RS, št. 36/88),
– Strokovne podlage za območje Babno, izdelal LUZ, Ljubljana, junij 2004
– Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Celja, Raba tal in razporeditve dejavnosti, izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje, št. projekta 599/01-04,
– Osnutek OPN, junij 2012.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje
– SIMBIO d.o.o., Teharska 49, Celje
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6
Roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi v letu 2013.
7
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor spremembe PA je pobudnik, Jože Strenčan, Celje. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, če bo potrebna, izdelavo PA ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik PA.
8
Končne določbe
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-26/2012
Celje, dne 2. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.