Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1132. Sklep o opravljanju menjalniških poslov, stran 3701.

Na podlagi šestega odstavka 8. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12), v povezavi s 87. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09, Odl. US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 19/10, 77/11 in 108/12 – ZIS-E) ter na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB-1 in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o opravljanju menjalniških poslov
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep predpisuje podrobnejšo vsebino zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov, dokumentacijo, ki mora biti priložena k tej zahtevi, pogoje in način opravljanja menjalniških poslov ter obseg in način poročanja Banki Slovenije o opravljanju menjalniških poslov.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(3) Tretje in četrto poglavje tega sklepa se smiselno uporabljata tudi za banke.
2. člen
(opredelitev pojmov)
V tem sklepu uporabljeni pojmi imajo za namene tega sklepa naslednji pomen:
– menjalec ima enak pomen kot v določbah Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12; v nadaljevanju: ZDP-2);
– kvalificirani lastnik menjalca ima enak pomen kot v določbah ZDP-2;
– odgovorna oseba menjalca ima enak pomen kot v določbah ZDP-2;
– banka je banka ali hranilnica s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je v skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12 in 105/12) pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev in dovoljenje za trgovanje za svoj račun ali za račun strank s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
– menjalno mesto je prostorsko zaokrožena organizacijska enota, kjer se opravljajo menjalniški posli in lahko obsega eno ali več blagajniških mest;
– blagajniški dnevnik je analitična evidenca vseh opravljenih transakcij na blagajniškem mestu in stanja dnevne blagajne;
– blagajniško mesto je del menjalnega mesta, kjer blagajnik opravlja menjalniške posle, ali menjalni avtomat.
2. DOVOLJENJE BANKE SLOVENIJE ZA OPRAVLJANJE MENJALNIŠKIH POSLOV
3. člen
(vsebina zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)
(1) Za pridobitev dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov mora oseba, ki ni banka in želi opravljati menjalniške posle (v nadaljevanju: vložnik), vložiti pri Banki Slovenije zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov in plačati stroške postopka za izdajo dovoljenja v skladu z veljavno tarifo Banke Slovenije.
(2) Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov mora obsegati:
a) firmo oziroma osebno ime vložnika;
b) naslov stalnega/začasnega bivališča oziroma sedež vložnika;
c) naslov stalnega/začasnega bivališča in EMŠO osebe, ki bo pri vložniku opravljala vlogo odgovorne osebe menjalca;
d) naslov predvidenih menjalnih mest;
e) elektronski naslov za prejemanje obvestil Banke Slovenije.
(3) Kadar je vložnik družba, mora zahteva poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi podatke o zastopnikih in kvalificiranih lastnikih menjalca.
(4) Zahtevi iz drugega odstavka je potrebno priložiti tudi izpis iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da je pravna oseba registrirana za opravljanje menjalniške dejavnosti, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, oziroma sklep o vpisu v Poslovni register Slovenije, kadar je vložnik samostojni podjetnik posameznik.
4. člen
(dokumentacija glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)
(1) K zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov mora vložnik priložiti dokaz o plačilu takse za odločanje o zahtevi ter dokumentacijo in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 8. in 9. člena tega sklepa.
(2) Dokumentacija o izpolnjevanju pogojev glede ustreznega poslovnega prostora iz 8. člena tega sklepa mora obsegati zlasti prodajno oziroma najemno pogodbo ali drugo dokumentacijo, ki dokazuje, da vložnik zagotavlja poslovni prostor za nemoteno opravljanje menjalniških poslov.
(3) Dokumentacija o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti delavcev iz 9. člena tega sklepa mora obsegati zlasti potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz prvega odstavka 9. člena.
5. člen
(dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje menjalniških poslov)
Banka Slovenije menjalcu z odločbo o izdaji dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov izroči nalepko za vsako menjalno mesto, navedeno v zahtevi za izdajo dovoljenja, ki izpolnjuje pogoje iz 8. člena tega sklepa.
6. člen
(nalepka Banke Slovenije)
(1) Nalepka Banke Slovenije je štirioglata nalepka sive barve z napisom »MENJALNICA IZPOLNJUJE POGOJE ZA MENJALNIŠKO POSLOVANJE« oziroma z ustreznim prevodom tega napisa v italijanski oziroma madžarski jezik na območjih občin, v katerih živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost.
(2) Menjalec mora na menjalnem mestu nalepko nalepiti na vidno mesto.
(3) V primeru ukinitve menjalnega mesta, prenehanja opravljanja menjalniških poslov ali odvzema dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje menjalniških poslov mora menjalec odstraniti nalepko in jo s priporočeno pošiljko poslati Banki Slovenije, skupaj s pisnim pojasnilom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe o razlogih za odstranitev nalepke.
7. člen
(obvestilo o odprtju novega menjalnega mesta)
(1) Menjalec mora Banko Slovenije obvestiti o nameravanem odprtju novega menjalnega mesta najmanj 30 dni pred odprtjem novega menjalnega mesta.
(2) Menjalec mora obvestilu iz prejšnjega odstavka priložiti dokumentacijo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje menjalniških poslov na novem menjalnem mestu.
(3) Za dokumentacijo in dokazila iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja drugi odstavek 4. člena tega sklepa.
(4) Menjalec lahko začne opravljati menjalniške posle na novem menjalnem mestu, ko prejme nalepko Banke Slovenije za novo menjalno mesto.
3. POGOJI IN NAČIN OPRAVLJANJA MENJALNIŠKIH POSLOV
8. člen
(poslovni prostor)
(1) Menjalec mora za vsako menjalno mesto zagotoviti poslovni prostor, ki omogoča nemoteno opravljanje menjalniških poslov in nadzor Banke Slovenije.
(2) Menjalec mora zagotoviti blagajno in sef za varno hrambo gotovine.
(3) Menjalec mora na menjalnem mestu na vidnem mestu objaviti tečajno listo in obvestilo o vseh morebitnih nadomestilih, ki jih zaračunava strankam v povezavi z opravljanjem menjalniških poslov.
9. člen
(usposobljenost delavcev, ki opravljajo menjalniške posle)
(1) Menjalec mora zagotoviti, da se delavci, ki opravljajo menjalniške posle, udeležijo ustreznega izobraževalnega programa, ki ga verificira Banka Slovenije, in opravijo preizkus znanja, pridobljenega v okviru izobraževalnega programa. O opravljenih preizkusih znanja je menjalec dolžan voditi evidenco.
(2) Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka mora obsegati področja opravljanja menjalniških poslov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter preverjanja pristnosti in primernosti gotovine.
(3) Na menjalnem mestu mora biti v času poslovanja navzoča vsaj ena oseba, ki je opravila preizkus znanja iz prvega odstavka tega člena.
(4) Delavec, ki se še ni udeležil izobraževalnega programa in še nima opravljenega preizkusa znanja iz prvega odstavka tega člena, sme menjalniške posle opravljati po seznanitvi z vsemi postopki v zvezi z opravljanjem menjalniških poslov in pod stalnim nadzorom osebe, ki že ima opravljen preizkus znanja iz prvega odstavka tega člena, pod pogoji iz petega odstavka tega člena.
(5) Menjalec mora delavca iz prejšnjega odstavka najkasneje v roku 10 delovnih dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi prijaviti na izobraževalni program in preizkus znanja iz prvega odstavka tega člena v prvem razpoložljivem terminu po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, delavec pa mora preizkus znanja opraviti najkasneje v roku enega leta po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Ta odstavek se smiselno uporablja tudi v primeru študentskega dela z napotnicami preko študentskega servisa.
(6) Menjalec mora ves čas trajanja veljavnosti dovoljenja Banke Slovenije zagotavljati, da so delavci seznanjeni z vsemi spremembami na področju opravljanja menjalniških poslov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter preverjanja pristnosti in primernosti gotovine.
(7) Menjalec mora zagotoviti, da se vsak delavec 10 let po opravljenem preizkusu znanja iz prvega odstavka tega člena ponovno udeleži izobraževalnega programa iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(računalniška podpora)
(1) Menjalec mora zagotoviti računalniško tehnologijo, potrebno za opravljanje menjalniških poslov.
(2) Računalniška tehnologija iz prejšnjega odstavka obsega računalnik, tiskalnik in programsko opremo, ki morajo omogočati izdajo potrdil in vodenje blagajniškega dnevnika v skladu s tem sklepom.
(3) Programska oprema, ki jo uporablja menjalec pri menjalniškem poslovanju, mora zagotavljati naslednje obvezne funkcije in kontrole:
– izstavljanje potrdil o odkupu in prodaji tuje gotovine ter o ostalih prejemkih in izdatkih na blagajniškem mestu;
– vodenje blagajniškega dnevnika tako, da se podatki vodijo po časovnem zaporedju;
– možnost nastavljanja pravilnega sistemskega datuma in točnega časa za potrebe izpisovanja v menjalniški dokumentaciji;
– možnost storna odkupa in prodaje ter ostalih prejemkov in izdatkov.
(4) V primeru izpada računalniške podpore mora menjalec najkasneje v 48 urah od izpada zagotoviti ponovno delovanje računalniške podpore.
11. člen
(poročanje Banki Slovenije)
(1) Menjalec mora poročati Banki Slovenije o odkupu tuje gotovine in čekov, ki se glasijo in so unovčljivi v tujem denarju, ter o prodaji tuje gotovine po valutah.
(2) Menjalec mora sestaviti in Banki Slovenije poslati poročilo o skupnem prometu vseh blagajn na vseh menjalnih mestih. Vsebina, oblika in način pošiljanja poročila so določeni v Prilogi tega sklepa.
(3) Menjalec mora sestaviti poročilo iz drugega odstavka tega člena za obdobje šestih mesecev (polletno), pri čemer se prvo polletje začne s 1. januarjem posameznega leta. Poročilo mora poslati najkasneje petnajsti dan v mesecu, ki sledi zaključku posameznega polletja.
12. člen
(potrdilo)
(1) Menjalec mora o opravljenem odkupu ali prodaji tujih plačilnih sredstev ob opravljeni menjavi na blagajniškem mestu izdelati potrdilo v izvirniku in najmanj eni izvirni kopiji. Izvirnik potrdila je menjalec dolžan izročiti stranki, kopijo pa ne glede na medij, na katerem se nahaja, hraniti urejeno po zaporedju na menjalnem mestu ali na drugem ustreznem mestu.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora obvezno vsebovati:
– ime menjalca;
– ime in naslov menjalnega mesta;
– šifro blagajne;
– oznako posla (odkup, prodaja) in zaporedno številko potrdila;
– oznako valute, znesek v valuti in eurih ter tečaj;
– odstotek in znesek provizije;
– navedbo, ali gre pri opravljenem poslu za gotovino ali čeke, ki se glasijo in so unovčljivi v tujem denarju;
– datum in kraj izdaje potrdila in
– podpis blagajnika ali njegovo šifro.
(3) Potrdilo mora biti opremljeno s tekočo zaporedno številko.
(4) V primeru izpada računalniške podpore mora menjalec uporabljati tiskane obrazce potrdil o odkupu in prodaji tujih plačilnih sredstev ter ročno voditi blagajniški dnevnik o opravljenih transakcijah. Po ponovni vzpostavitvi računalniške podpore mora menjalec vnesti ročno izpisane obrazce v računalniško podprt blagajniški dnevnik, najkasneje v 24 urah od ponovne vzpostavitve računalniške podpore.
13. člen
(vodenje blagajniškega dnevnika)
(1) Menjalec mora na menjalnem mestu za vsako blagajniško mesto voditi blagajniški dnevnik.
(2) Menjalec je dolžan vsaj enkrat v 24 urah blagajniški dnevnik zaključiti tako, da kot končno stanje v njem ugotovi seštevek začetnih stanj in vseh transakcij za vsako valuto posebej. Tako ugotovljena končna stanja (dokumentarna stanja) primerja s popisom gotovine v blagajni in morebitne razlike ustrezno knjiži. Menjalec mora vsak zaključen blagajniški dnevnik hraniti v tiskani ali elektronski obliki.
(3) V primeru izpada računalniške podpore mora menjalec voditi blagajniški dnevnik v skladu s tem členom ročno. Po ponovni vzpostavitvi računalniške podpore mora menjalec ročno vnesene vpise v blagajniški dnevnik vnesti v računalniško podprt blagajniški dnevnik, najkasneje v 24 urah od ponovne vzpostavitve računalniške podpore.
14. člen
(hramba menjalniške dokumentacije)
(1) Knjigovodske listine je menjalec dolžan shranjevati na nosilcih podatkov v ustrezni računalniški tehniki, ki zagotavlja ustrezno varnost podatkov in omogoča ponovne izpise knjigovodskih listin.
(2) Menjalec mora v tiskani ali elektronski obliki hraniti naslednjo dokumentacijo:
– kopijo veljavnega dovoljenja Banke Slovenije;
– kopijo potrdil o usposobljenosti delavcev, ki opravljajo menjalniške posle;
– blagajniške dnevnike ter potrdila o odkupu in prodaji tujih plačilnih sredstev;
– tiskane obrazce potrdil o odkupu in prodaji tujih plačilnih sredstev za primer izpada računalniške podpore;
– ostalo knjigovodsko dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje menjalnega mesta.
(3) Menjalec mora predpisano bazo podatkov in dokumentacijo hraniti v skladu s predpisi, ki urejajo hranjenje knjigovodske dokumentacije.
4. PRILOŽNOSTNO MENJALNO MESTO
15. člen
(priložnostno menjalno mesto)
(1) Menjalec lahko v primeru večjih prireditev ali podobnih priložnosti menjalniške posle opravlja tudi na prostoru zunaj menjalnega mesta, za katero je pridobil dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov (v nadaljevanju: priložnostno menjalno mesto).
(2) Namero opravljanja menjalniških poslov na priložnostnem menjalnem mestu mora menjalec priglasiti Banki Slovenije najmanj deset dni pred začetkom poslovanja priložnostnega menjalnega mesta. V priglasitvi mora navesti točen datum vzpostavitve priložnostnega menjalnega mesta in menjalno mesto, v okviru katerega se bo poslovanje na priložnostnem menjalnem mestu izvajalo.
(3) Banka Slovenije izda za čas trajanja poslovanja priložnostnega menjalnega mesta nalepko.
(4) Za priložnostno menjalno mesto se smiselno uporabljajo določbe tega sklepa, ki veljajo za stalno menjalno mesto. Če razmere ne dopuščajo vzpostavitve računalniške podpore, predvidene s tem sklepom, mora menjalec poslovati na način, predviden za primer izpada računalniške podpore.
6. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) Ta sklep začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 3. poglavja, ki se začne uporabljati tri mesece po začetku veljave, in 11. člena, ki se začne uporabljati 1. julija 2013.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati:
– Sklep o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 91/09 in 100/11) in
– Navodilo za izvajanje sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 91/09 in 100/11).
(3) Postopki na podlagi zahteve za pridobitev dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, se končajo v skladu z določbami Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 91/09 in 100/11).
Ljubljana, dne 2. aprila 2013
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost