Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2013 z dne 1. 3. 2013

Kazalo

621. Odlok o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije, stran 2418.

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 4. seji dne 14. februarja 2013 sprejela
O D L O K
o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok ureja:
– delovno področje službe državne volilne komisije (v nadaljnjem besedilu: služba komisije),
– notranjo organizacijo službe komisije,
– vodenje službe komisije,
– javnost dela,
– način sodelovanja z drugimi organi in organizacijami,
– vsebino in postopek sprejemanja in spreminjanja pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v službi komisije (v nadaljnjem besedilu: sistemizacija).
II. DELOVNO PODROČJE IN ORGANIZACIJA
1. Delovno področje službe komisije
2. člen
(1) Služba komisije opravlja strokovne, administrativne in tehnične naloge za Državno volilno komisijo (v nadaljnjem besedilu: DVK).
(2) V okviru nalog iz prvega odstavka tega člena služba komisije:
– opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske, administrativne in tehnične naloge za izvajanje nalog DVK,
– opravlja strokovne in administrativne naloge na področju priprave in poteka sej DVK in njenih delovnih teles, mednarodne dejavnosti in protokola,
– opravlja strokovne in usklajevalne naloge v zvezi s sodelovanjem DVK z drugimi državnimi organi in organizacijami,
– opravlja analitične naloge za DVK,
– izvršuje sklepe DVK in odredbe predsednika DVK,
– daje DVK predloge mnenj k predlogom zakonov in drugim predpisom, ki urejajo področje volitev in referendumov,
– zagotavlja javnost dela DVK v skladu s poslovnikom DVK.
3. člen
(1) Služba komisije skrbi za sodelovanje DVK z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti, nevladnimi organizacijami in centralnimi volilnimi komisijami drugih držav.
(2) Služba komisije v okviru svojih pristojnosti sodeluje z organi in organizacijami iz prejšnjega odstavka tega člena.
2. Organizacija službe komisije
a) Notranja organizacija službe komisije
4. člen
(1) Služba komisije je organizirana enovito in nima notranjih organizacijskih enot.
(2) Podrobnejše naloge posameznih javnih uslužbencev v službi komisije se določijo s pravilnikom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor.
5. člen
(1) Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti službe komisije se lahko oblikuje delovna skupina.
(2) Delovna skupina se oblikuje za čas trajanja naloge.
(3) Delovna skupina se ustanovi s sklepom, ki ga izda direktor službe. S sklepom se določi vodjo in člane delovne skupine, njene naloge in čas trajanja naloge.
b) Vodenje službe komisije
6. člen
(1) Službo komisije vodi direktor, ki ga imenuje DVK po postopku, ki ga določi s posebnimi pravili.
(2) Glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za postopek izbire, imenovanja in razrešitve se smiselno uporabljajo določbe zakona in drugih predpisov, ki urejajo javne uslužbence, in se nanašajo na generalne direktorje direktoratov, razen določb, ki omogočajo razrešitev iz nekrivdnih razlogov.
(3) Direktor ima pristojnosti predstojnika državnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo položaj in naloge javnih uslužbencev in opravlja svoje delo na položajnem uradniškem delovnem mestu.
(4) Za svoje delo in delo službe komisije je direktor neposredno odgovoren DVK.
7. člen
(1) Direktor opravlja naloge tajnika DVK in usklajuje delo službe komisije pri opravljanju del in nalog za DVK, njenih delovnih skupin in člane, zagotavlja enotno delovanje službe, skrbi za razvoj organizacije in dela ter opravlja druga dela in naloge v skladu s tem odlokom, poslovnikom DVK in drugimi predpisi.
(2) Direktor ima naslednje naloge in pooblastila:
– skrbi za izvrševanje sklepov DVK,
– predloži predlog finančnega načrta DVK ministrstvu, pristojnemu za finance,
– odobrava uporabo finančnih in materialnih sredstev za delo DVK in službe komisije,
– zastopa DVK pri sklepanju pogodb v mejah izvrševanja finančnega načrta DVK in v postopkih pred sodišči iz naslova dejavnosti službe komisije,
– odloča o izbiri izvajalcev v postopkih oddaje javnih naročil,
– daje smernice in navodila za delo službe komisije, s katerimi se zagotavlja njeno enotno, usklajeno in učinkovito delo,
– izdaja pravilnike, odredbe in druge splošne akte, za katere je pooblaščen z zakonom, podzakonskimi predpisi ali drugimi splošnimi akti,
– zagotavlja javnost dela DVK in službe komisije,
– opravlja druge zadeve, določene z zakonom, podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti.
(3) Direktor lahko določena pooblastila prejšnjega odstavka prenese na posamezne uslužbence. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati ime in priimek pooblaščenca ter obseg in trajanje pooblastila.
8. člen
(1) Direktor ima lahko pomočnika.
(2) Pomočnik direktorja pomaga pri koordinaciji dela službe komisije in volilnih komisij volilnih enot ter okrajnih volilnih komisij in nadomešča direktorja službe v njegovi odsotnosti v skladu s pooblastili direktorja službe.
3. Javnost dela DVK in službe komisije
9. člen
(1) Služba komisije zagotavlja obveščanje javnosti o delu DVK ter skrbi za komuniciranje z različnimi javnostmi.
(2) Služba komisije zagotavlja javnost dela na način kot ga določa poslovnik DVK.
4. Sodelovanje z drugimi organi in organizacijami
a) Projektna skupina
10. člen
(1) Za izvedbo določene strokovne naloge, ki po svoji naravi zahteva sodelovanje javnih uslužbencev iz drugih organov oziroma zunanjih sodelavcev, se lahko oblikuje projektna skupina, če ni mogoče v okviru rednega dela javnih uslužbencev zagotoviti izvedbe navedene naloge.
(2) Projektna skupina se oblikuje za čas trajanja projekta.
(3) Projektna skupina se ustanovi s sklepom, ki ga izda direktor. S sklepom se določi vodjo in člane delovne skupine, njene naloge in čas trajanja naloge. Če so člani projektne skupine javni uslužbenci iz drugih organov, se ti imenujejo v projektno skupino s soglasjem predstojnika tega organa.
(4) Če so člani projektne skupine javni uslužbenci iz drugih organov, se financiranje dela projektne skupine uredi s sporazumom med predstojniki v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
(5) Če so predvidene začasne premestitve javnih uslužbencev iz drugih organov v projektno skupino, se financiranje dela projektne skupine uredi s sporazumom med predstojniki v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
III. VSEBINA IN POSTOPEK SPREJEMANJA IN SPREMINJANJA PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST SLUŽBE KOMISJE
11. člen
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (v nadaljnjem besedilu: sistemizacija) mora biti prilagojen poslanstvu oziroma nalogam DVK in delovnim procesom, ki potekajo v DVK, ter oblikovan tako, da zagotavlja čim bolj učinkovito izrabo človeških virov.
12. člen
(1) Sistemizacijo sprejme direktor.
(2) V sistemizaciji se v skladu s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev, določi predvsem:
– podrobnejša notranja organizacija službe,
– število in vrste uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest v službi komisije,
– opis delovnih mest in pogoje za zasedbo delovnega mesta.
(3) Sistemizacija mora biti v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu DVK predvidena za plače in druge osebne prejemke.
(4) Sistemizacija mora biti v skladu s kadrovskim načrtom, tako da število sistemiziranih delovnih mest ni višje od števila delovnih mest, dovoljenih v kadrovskem načrtu.
(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena se izven sistemizacije lahko določi potrebno število delovnih mest za določen čas. Ta delovna mesta se lahko zasedejo za čas izvedbe volitev ali referenduma.
(6) Za skladnost sistemizacije s predpisi, ki urejajo to področje, je odgovoren direktor.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Službi Republiške volilne komisije št. 26-1/90 z dne 2. 2. 1992 z vsemi spremembami, razen sistemizacije delovnih mest.
14. člen
Direktor službe komisije sprejme pravilnik iz 4. člena tega odloka najkasneje v 45 dneh po sprejemu tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-6/2013-2
Ljubljana, dne 14. februarja 2013
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
Državne volilne komisije