Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

388. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za leti 2013 in 2014, stran 1882.

T A R I F N A P R I L O G A
h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za leti 2013 in 2014
1. člen – Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih
Najnižja osnovna plača v posameznem tarifnem razredu od 1. 1. 2013 znaša (mesečni znesek v evrih):
+------------+---------------------------+
| Tarifni  |    Bruto znesek    |
|  razred  |              |
+------------+---------------------------+
|   I.   |              |
+------------+---------------------------+
|  II.   |              |
+------------+---------------------------+
|  III.  |              |
+------------+---------------------------+
|  IV.   |      648,42     |
+------------+---------------------------+
|   V.   |      739,22     |
+------------+---------------------------+
|   VI   |      924,02     |
+------------+---------------------------+
|  VII.  |     1.155,02     |
+------------+---------------------------+
|  VIII.  |     1.386,02     |
+------------+---------------------------+
|  IX.   |     1.663,24     |
+------------+---------------------------+
2. člen – Usklajevanje osnovnih plač
(1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se uskladijo januarja 2014 za 90 % letne inflacije leta 2013 (letni indeks) in januarja 2015 za 90 % letne inflacije leta 2014 (letni indeks) glede na podatke, ki jih objavi Statistični urad Republike Slovenije.
(2) Način, roke in odstotek usklajevanja osnovnih plač pri delodajalcu se dogovori v kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali s pisnim dogovorom med delodajalcem in sindikatom oziroma delojemalci na zboru delavcev, če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata.
3. člen – Dodatki za pogoje dela
(1) Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:
   – za nočno delo                      50 %
  – nadurno delo                      30 %
  – za delo v nedeljo                    60 %
  – za delo na praznike in dela proste dneve po
  zakonu                          60 %
  – za delo v izmeni v popoldanskem ali nočnem
  času                        1 % na dan
  – za delo v soboto                 1 % na dan
  – za delo v deljenem delovnem času – prekinitev
  dela ene ure in več               0,85 % na dan
  – pripravljenost na delo na delovne dni     0,04 % na uro
  – pripravljenost na delo na dela proste dni     0,06 % na
                               uro.
(2) Dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu:
   – blagajniški riziko               0,3 % na dan
  – trezorsko soključarstvo ali hrambo šifer
  trezorja                     0,2 % na dan
  – prevoz trezorskih vrednosti preko državne meje 0,3 % na dan
  – nošenje orožja                 0,3 % na dan
  – delo v prostorih brez naravne osvetlitve    0,4 % na dan.
4. člen – Nadomestilo plače
Za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe pripada delavcu nadomestilo plače v višini 90 % njegove plače v preteklem trimesečju za polni delovni čas.
5. člen – Plačilo presežka neizkoriščenih ur
Plačilo iz petega odstavka 91. člena te pogodbe se opravi v višini delavčeve urne postavke osnovne plače za pretekli mesec, povečane za 10 %.
6. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom
Prehrana med delom
Znesek povračila stroškov prehrane med delom se določi s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali s splošnim aktom delodajalca, vendar ne v nižjem znesku, kot je delodajalec izplačal v novembru 2012.
Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 100 % zneska najcenejšega javnega prevoza.
(2) Kjer ni možen prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, se delavcu obračunajo stroški za prevoženi kilometer v višini 15 % cene litra motornega bencina (95 oktanov), vendar ne več kot določa vladna uredba o višini povračil stroškov, do najbližje postaje javnega prevoznega sredstva, od tam naprej pa pod pogoji in na način, določen v prejšnjem odstavku tega člena.
7. člen – Druge materialne pravice
Regres za letni dopust
(1) Skladno s prvim odstavkom 68. člena te kolektivne pogodbe delodajalec izplača regres za letni dopust za leti 2013 in 2014 v višini najmanj 80 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji.
Jubilejna nagrada
(1) Za jubilejne nagrade za neprekinjeno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu pripada delavcu:
   – za 10 (deset) let neprekinjene delovne dobe
  pri zadnjem delodajalcu                460 eur,
  – za 20 (dvajset) let neprekinjene delovne dobe
  pri zadnjem delodajalcu                689 eur,
  – za 30 (trideset) let neprekinjene delovne dobe
  pri zadnjem delodajalcu                919 eur,
  – za 40 (štirideset) let neprekinjene delovne
  dobe pri zadnjem delodajalcu             919 eur.
(2) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu se lahko dogovorijo višji zneski jubilejnih nagrad.
Solidarnostne pomoči
Na podlagi prvega odstavka 72. člena te kolektivne pogodbe pripada ob smrti delavca solidarnostna pomoč v višini 3.443,00 evrov.
8. člen – Bruto zneski
Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi in v tej tarifni prilogi so v bruto zneskih.
9. člen – Veljavnost
Tarifna priloga te kolektivne pogodbe se uporablja od 1. 1. 2013. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta najkasneje do 30. 9. 2014 pristopili k pogajanjem za novo tarifno prilogo. Če le-ta ni sklenjena do 31. 12. 2014, se ta tarifna priloga uporablja do sklenitve nove oziroma najkasneje do 31. 3. 2015.
Ljubljana, dne 31. januarja 2013
Sindikat bančništva
Slovenije
 
Predsednik
Tomaž Boltin l.r.
 
Sindikat Nove
Ljubljanske banke
 
Predsednik
Miran Marentič l.r.
 
Združenje bank
Slovenije
 
Predsednik NS ZBS
mag. Dušan Drofenik l.r.
Direktor
dr. France Arhar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 1. 2. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-6/2005/11 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za leti 2013 in 2014 vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 44/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti