Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2013 z dne 15. 2. 2013

Kazalo

372. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J), stran 1862.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2012.
Št. 003-02-9/2012-8
Ljubljana, dne 13. februarja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (ZZDej-J)
1. člen
V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr in 40/12 – ZUJF) se peti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni obsega tudi dejavnost javnega zdravja in dejavnosti, povezane z javnim zdravjem na področju zdravja, okolja in hrane.«.
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se besedilo »socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost« nadomesti z besedilom »dejavnost javnega zdravja«.
3. člen
Nadnaslov pred 22. členom »Socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost« se spremeni tako, da se glasi: »Dejavnost javnega zdravja«.
4. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost javnega zdravja obsega:
– spremljanje in vrednotenje zdravja, zdravstvenega stanja prebivalstva in zdravstvenega varstva,
– prepoznavanje, spremljanje in vrednotenje ključnih javnozdravstvenih problemov, zdravstvenih tveganj in nevarnosti za zdravje,
– zagotavljanje pripravljenosti in načrtovanje za obvladovanje nevarnosti za zdravje,
– izvajanje ukrepov za varovanje in zaščito zdravja z vidika dejavnikov naravnega in družbenega okolja,
– preprečevanje bolezni,
– krepitev zdravja,
– zagotavljanje usposobljenosti strokovnjakov na področju javnega zdravja,
– seznanjanje javnosti o stanju, raziskavah in ugotovitvah na področju javnega zdravja,
– raziskovanje in izobraževalna dejavnost na področju javnega zdravja.
Dejavnosti, povezane z javnim zdravjem na področju zdravja, okolja in hrane, ki so določene s posebnimi predpisi, obsegajo:
– laboratorijsko dejavnost,
– izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov,
– izvajanje obveščanja in poročanja,
– izvajanje raziskovalne dejavnosti.«.
5. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje nalog, ki jih ta zakon določa za področje dejavnosti javnega zdravja, se ustanovi Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) kot javni zavod.
Za izvajanje nalog na področju zdravja, okolja in hrane se ustanovi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) kot javni zavod.
Ustanovitelj NIJZ in NLZOH je Republika Slovenija, pravice ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Za NIJZ in NLZOH se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne zavode, kolikor ta zakon ne določa drugače.«.
6. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b, 23.c in 23.č člen, ki se glasijo:
»23.a člen
NIJZ kot javno službo opravlja naslednje naloge:
– proučevanje zdravja in zdravstvenega stanja prebivalstva,
– spremljanje in vrednotenje zdravstvenega varstva ter proučevanje dostopnosti z vidika zadovoljevanja potreb prebivalstva ter priprava strokovnih podlag za načrtovanje zdravstvenih zmogljivosti,
– vodenje in upravljanje zbirk podatkov s področja zdravja in zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi,
– načrtovanje, koordinacija razvoja in spremljanje delovanja informacijskih sistemov, ki podpirajo zbiranje in izmenjavo zdravstvenih podatkov ter kazalnikov javnega zdravja,
– nudenje statističnih in drugih javno dostopnih podatkov s področja zdravstvenega varstva za ponovno uporabo v skladu s predpisi,
– spremljanje in proučevanje dejavnikov, ki vplivajo na zdravje, in priprava predlogov ukrepov za zgodnje odkrivanje in omilitev njihovega vpliva,
– izdelava celovitih ocen tveganj za zdravje,
– spremljanje nalezljivih bolezni, vključno z okužbami, povezanimi z zdravstveno oskrbo ter zgodnje zaznavanje in odzivanje na dogodke, ki pomenijo nevarnost za javno zdravje,
– načrtovanje programov, vključno s programom cepljenja in zaščite z zdravili, in ukrepov za obvladovanje nalezljivih in drugih bolezni, povezanih s posebnimi izpostavljenostmi v naravnem okolju,
– načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in izvajanje programov za krepitev zdravja in preprečevanje bolezni,
– načrtovanje, spremljanje, vrednotenje, upravljanje in izvajanje preventivnih in presejalnih programov v zdravstveni dejavnosti,
– zagotavljanje strokovne podpore ministrstvu in inšpektoratu, pristojnemu za zdravje,
– strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi predpisi,
– priprava strokovnih podlag za oblikovanje javnih politik in programov na področju javnega zdravja in zdravstvenega varstva,
– sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za uvajanje novih metod dela v zdravstveni dejavnosti in presoji zdravstvenih tehnologij,
– sodelovanje z NLZOH in drugimi znanstveno raziskovalnimi inštitucijami na področju javnega zdravja,
– sodelovanje v delovnih telesih uradnih inštitucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni,
– seznanjanje strokovne in splošne javnosti o stanju, raziskavah in ugotovitvah na področju javnega zdravja,
– obveščanje in osveščanje splošne javnosti za dvig zdravstvene pismenosti,
– pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju javnega zdravja, v skladu s posebnimi predpisi.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka NIJZ opravlja tudi druge naloge na področju javnega zdravja, določene s posebnimi predpisi.
23.b člen
NIJZ opravlja naloge iz prejšnjega člena na podlagi finančno ovrednotenega programa dela, ki ga sprejme svet zavoda NIJZ in h kateremu da soglasje Vlada Republike Slovenije.
23.c člen
NLZOH kot javno službo opravlja naslednje naloge:
– izvajanje mikrobioloških preizkušanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
– vzpostavitev in vzdrževanje zbirke izolatov patogenih mikroorganizmov za namen epidemioloških raziskav,
– sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora, na področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmacevtskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in drugih področij v skladu s posebnimi predpisi,
– izvajanje vzorčenj in laboratorijskih preskušanj v okviru programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev, odvzetih v okviru programov inšpekcijskega nadzora, vključno s pripravo poročil,
– izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za vzorce iz prejšnje alineje,
– izvajanje nalog nacionalnih referenčnih laboratorijev, ki vključujejo uvajanje, validacijo in akreditacijo novih metod preskušanj ter vzdrževanje referenčnih sevov in materialov,
– sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23.a člena tega zakona,
– sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni,
– sodelovanje pri celovitem ocenjevanju varnosti in tveganj na stičnih območjih bivalnega okolja in drugih uporabnikov prostora,
– izvajanje dejavnosti mobilne ekološke enote na področju okolja za primere možnih okoljskih tveganj,
– zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in inšpektoratom,
– strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na zdravje v skladu s posebnimi predpisi,
– sodelovanje pri razvojnem in strokovnem delovanju na področju okoljsko-zdravstvenega informacijskega sistema,
– obveščanje in osveščanje javnosti ter poročanje v skladu s posebnimi predpisi,
– pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na področju dejavnosti NLZOH, v skladu s posebnimi predpisi.
23.č člen
NLZOH opravlja naloge iz prejšnjega člena na podlagi finančno ovrednotenega programa dela, ki ga sprejme svet zavoda NLZOH in h kateremu da soglasje Vlada Republike Slovenije.«.
7. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NIJZ in NLZOH do 28. februarja tekočega leta predložita Vladi Republike Slovenije poročilo o svojem delu in stanju na področju njunega delovanja za preteklo koledarsko leto in ga objavita na svojih spletnih straneh.«.
8. člen
V prvem odstavku 38. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– dejavnost javnega zdravja,«.
9. člen
Tretji odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstveni svet spremlja izvajanje:
– preventivnega zdravstvenega varstva,
– razvojnoraziskovalnih nalog s področja zdravstvenega varstva,
– programa dela NIJZ in NLZOH,
– programov krepitve zdravja.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme ustanovitvena akta NIJZ in NLZOH najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
NIJZ z dnem ustanovitve začne opravljati naloge iz 23.a člena zakona, NLZOH pa naloge iz 23.c člena zakona.
NIJZ in NLZOH v skladu s področjem delovanja iz 22. člena zakona od Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj, Zavoda za zdravstveno varstvo Novo Mesto, Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota, Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica in Zavoda za zdravstveno varstvo Koper, prevzameta vse zaposlene javne uslužbence, poslovne prostore, opremo, finančna sredstva, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhiv, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka sklenejo pogodbo o zaposlitvi z NIJZ oziroma NLZOH za delovna mesta, določena v aktih o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest NIJZ in NLZOH.
NIJZ ali NLZOH, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi (23.a in 23.c člen), prevzameta vse naloge, pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb, ter naloge, ki jih izvajajo na podlagi posebnih pooblastil, ki so jih sklenili javni zdravstveni zavodi iz tretjega odstavka tega člena.
Z dnem začetka delovanja NIJZ ali NLZOH prenehajo delovati javni zdravstveni zavodi iz tretjega odstavka tega člena. Z dnem ustanovitve NIJZ ali NLOZH preneha mandat direktorjem in članom sveta javnih zdravstvenih zavodov iz tretjega odstavka tega člena. Vlada Republike Slovenije do imenovanja direktorja NIJZ in direktorja NLOZH, na predlog ministra, pristojnega za zdravje, imenuje vršilca dolžnosti direktorja za največ šest mesecev.
11. člen
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/12-6/45
Ljubljana, dne 21. novembra 2012
EPA 598-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Jakob Presečnik l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti