Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

357. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014, stran 1498.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 20. seji dne 1. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |    v EUR|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  Konto  |       Naziv konta       |Proračun leta|
|      |                   |     2014|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|   1   |         2         |   3   |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)    |  18.001.583|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  3.996.895|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |  3.619.795|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 700 |Davki na dohodek in dobiček     |  3.350.085|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 703 |Davki na premoženje         |   175.310|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 704 |Domači davki na blago in storitve  |    94.400|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   377.100|
|   |   |(710+711+712+713+714)        |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 710 |Udeležba na dobičku in dohodki od  |   275.600|
|   |   |premoženja              |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 711 |Takse in pristojbine         |    3.000|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 712 |Denarne kazni            |    2.500|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 713 |Prihodki od prodaje blaga in storitev|    8.000|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 714 |Drugi nedavčni prihodki       |    88.000|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |   451.800|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 720 |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   251.800|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 722 |Prihodki od prodaje zemljišč in   |   200.000|
|   |   |nematerialnega premoženja      |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)    |  13.552.888|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 740 |Transferni prihodki iz drugih    |  3.469.522|
|   |   |javnofinančnih institucij      |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 741 |Prejeta sredstva iz državnega    |  10.083.366|
|   |   |proračuna iz sredstev EU       |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  18.552.583|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |  1.424.419|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 400 |Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   215.500|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 401 |Prispevki delodajalcev za socialno  |    31.790|
|   |   |varnost               |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 402 |Izdatki za blago in storitve     |  1.151.129|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 403 |Plačila domačih obresti       |    11.000|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 409 |Sredstva, izločena v rezerve     |    15.000|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |  2.181.240|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 410 |Subvencije              |   352.600|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 411 |Transferi posameznikom in      |  1.320.450|
|   |   |gospodinjstvom            |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 412 |Transferi neprofitnim organizacijam |   129.550|
|   |   |in ustanovam             |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 413 |Drugi domači transferi        |   378.640|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  14.923.024|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 420 |Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  14.923.024|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)  |    23.900|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 431 |Investicijski transferi pravnim in  |    20.400|
|   |   |fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |   |uporabniki              |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 432 |Investicijski transferi proračunskim |    3.500|
|   |   |uporabnikom             |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)  |   –551.000|
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      0|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)|       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 750 |Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|V.  |   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 440 |Dana posojila            |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|VI. |   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      0|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.– |       |
|   |   |V.)                 |       |
+-----------+-------------------------------------+-------------+
|  C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |   438.000|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 500 |Domače zadolževanje         |   610.000|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)        |    59.000|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | 550 |Odplačila domačega dolga       |    59.000|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |      0|
|   |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   551.000|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |   551.000|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   |XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.|      0|
|   |   |12. PRETEKLEGA LETA         |       |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk oziroma kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo sestavljata postavke in konto.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– prejete donacije,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– občinski svet,
– nadzorni odbor,
– župan,
– občinska uprava.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, kolikor se prerazporeditve nanašajo na isti projekt.
Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področjih proračunske porabe znotraj finančnega načrta posameznega predlagatelja in med finančnimi načrti predlagateljev v posebnem delu proračuna.
Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena posamezno povečanje ali zmanjšanje posamezne proračunske postavke ne sme presegati 5% finančnega načrta predlagatelja iz katerega se sredstva prerazporejajo.
O prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(prerazporeditev pravic porabe, o katerih odločajo predlagatelji FN)
Predlagatelji FN lahko prerazporejajo pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 20% vrednosti celotnega projekta ali programa. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet. O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost 20%, odloča občinski svet. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo s sklepom potrdi župan občine, in sicer Dokumente identifikacije investicijskih projektov – DIIP ter Novelacije investicijskih programov. Občinski svet s sklepom potrdi Investicijske programe – IP in Predinvesticijske zasnove – PIZ.
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.
V letu 2014 lahko prevzemajo obveznosti za namene, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedeno javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2015 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2014;
– za leto 2016 do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2014.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2015 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2014.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. Omejitev iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami ter prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma prejemnika sredstev. Popust ne more biti nižji kot znaša 3 mesečni EURIBOR povečan za dve odstotni točki na dan podpisa pogodbe oziroma aneksa k osnovni pogodbi.
13. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve oblikovani po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 12.000 EUR.
Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, pri tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 2.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
14. člen
(pooblastilo županu za odpis dolgov)
Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar skupno ne več kot 0,1% primerne porabe določene Občini Žužemberk za proračunsko leto.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati. O odpisu dolga župan dvakrat letno obvesti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(zadolževanje in poroštva)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v investicijskem delu bilance prihodkov in odhodkov za projekte opredeljene v načrtu razvojnih programov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina v okviru proračuna za leto 2014 lahko zadolži do višine 610.000 EUR.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5% sprejetega proračuna.
O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neporačunskih virov Zadolžujejo se lahko do skupne višine 300.000 EUR in izdajajo poroštva do skupne višine 50.000 EUR.
17. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višine 3.000 EUR.
6. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA
18. člen
(nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna)
Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugi prejemnikih opravlja pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.
Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor in omogočiti računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna.
Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z določili drugega odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, s katerim v celoti ali delno začasno ustavi financiranje proračunskega uporabnika.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
20. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-86/2012
Žužemberk, dne 1. februarja 2013
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.