Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2013 z dne 7. 2. 2013

Kazalo

329. Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže, stran 1415.

Na podlagi Statuta Trgovinske zbornice Slovenije, Statuta Gospodarske zbornice Slovenije in Statuta Turistično gostinske zbornice Slovenije se sprejme
U Z A N C E
pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže
1. člen
Vračljiva embalaža
Vračljiva embalaža je tista, ki jo v embalažnem krogotoku večkrat uporabimo.
Naloge vračljive embalaže delimo na zaščitno, distribucijsko in komunikacijsko. V skladu z nalogami vračljive embalaže razlikujemo prodajno, skupinsko in transportno embalažo. Vračljivo embalažo po vrsti surovine delimo na:
– stekleno,
– plastično,
– leseno,
– kovinsko in
– drugo.
Med vračljivo embalažo torej uvrščamo prej našteto embalažo, ki jo je mogoče večkrat uporabljati v prometu.
V uzancah uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni izrazi za ženske in moške.
2. člen
Namen uzanc
Namen teh uzanc je zagotoviti:
– čim hitrejše obračanje vračljive embalaže in nemoten proizvodni in prodajni proces;
– poenotenje kavcijskih vrednosti istovrstne vračljive embalaže različnih dobaviteljev;
– čim manjše stroške na enoto proizvoda;
– varovanje okolja pred škodljivimi posledicami nenadzorovanega odlaganja embalaže;
– zaščito potrošnika.
3. člen
Uporaba uzanc
Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo dejavnosti G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, C 10 Proizvodnja živil, C 11 Proizvodnja pijač in dejavnost I Gostinstvo v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008), uporabljajo te uzance pri poslovanju z vračljivo embalažo.
Zaradi vsestranskega pomena embalaže je pomembno, da se vsi udeleženci v embalažnem krogotoku ravnajo v skladu s temi uzancami, ki zadevajo prevzemanje in vračanje vračljive embalaže.
4. člen
Udeleženci v embalažnem krogotoku
Med udeležence v embalažnem krogotoku po teh uzancah uvrščamo:
– dobavitelje (proizvajalce, uvoznike, osebe, ki prve dajo embalažo na trg Republike Slovenije) blaga v vračljivi embalaži, ki pri svojem poslovanju uporabljajo lastno, standardizirano in tipizirano vračljivo embalažo;
– uporabnike: trgovina na debelo, trgovina na drobno in velike potrošnike (nastanitveni obrati, gostinski obrati, šole, bolnišnice, industrija itn.);
– končne potrošnike, skladno z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov.
5. člen
Embalažni krogotok
Uporabniki embalaže bodo vračali dobaviteljem le njihovo značilno, nepoškodovano in ponovno uporabno embalažo.
Uporabniki bodo embalažo vračali dobaviteljem praviloma ob vsakokratni naslednji dobavi oziroma najmanj vsakih 30 dni. Organizacijo odvoza embalaže organizira dobavitelj blaga ali uporabnik, ki dobavlja blago v vračljivi embalaži.
6. člen
Poslovanje z vračljivo embalažo in končnimi potrošniki
Uporabniki ob prodaji blaga končnemu potrošniku v primeru, da ta ob nakupu blaga ne vrne prazne embalaže, zaračunajo kavcijsko vrednost vračljive embalaže z vključenim DDV.
Iz računa, ki ga uporabniki izdajo končnim potrošnikom, je razvidna plačana kavcijska vrednost embalaže. Uporabniki so dolžni od končnih potrošnikov sprejeti nepoškodovano in uporabno embalažo, pri čemer se tem povrne plačana kavcijska vrednost vračljive embalaže z vključenim DDV.
7. člen
Načini vodenja vračljive embalaže
V embalažnem krogotoku vračljiva embalaža prehaja od enega uporabnika do drugega preko dveh načinov vodenja embalaže: evidenčnega ali finančnega.
Dobavitelji blaga in uporabniki vračljive embalaže priporočajo, da se vračljiva embalaža vodi praviloma finančno, in sicer na način, kot izhaja iz Priloge 1 teh Uzanc.
8. člen
Vračljiva embalaža v prometu
Vsi udeleženci v embalažnem krogotoku morajo zagotoviti, da je v prometu le tista embalaža, ki še vedno ustreza njeni večkratni uporabi.
Dobavitelji blaga lahko dajo v promet le tisto blago, ki je embalirano v standardizirano ali tipizirano embalažo.
Če dobavitelji blaga iz prometa umaknejo določeno vrsto vračljive embalaže, so jo dolžni sprejemati od uporabnikov še šest mesecev, pri čemer morajo o tem umiku obvezno obvestiti Trgovinsko zbornico Slovenije. Šestmesečni rok začne teči z datumom prejema obvestila na Trgovinsko zbornico Slovenije. Morebitno spremembo zgoraj navedenega roka lahko na podlagi utemeljene pisne vloge odobri le Komisija za embalažo pri Trgovinski zbornici Slovenije.
9. člen
Uporaba trgovinskih klavzul v prometu z vračljivo embalažo
Glede določitve obveznosti dobavitelj in uporabnik vračljive embalaže pri sklepanju medsebojne pogodbe upoštevata veljavna pravila ICC za uporabo trgovinskih klavzul v domači in mednarodni trgovini – Incoterms.
Dobavitelji bodo prevzemali embalažo franko skladišče trgovine na debelo oziroma franko veliki potrošnik (nastanitveni obrati, gostinski obrati, šole, bolnišnice, industrija …). Kadar se blago dostavlja neposredno v prodajalne na drobno, bodo dobavitelji prevzemali embalažo franko prodajalna, kolikor s pogodbo ni drugače določeno.
10. člen
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže (v nadaljevanju: cenik) je sestavni del teh uzanc. Cenik vsebuje vrste vračljive embalaže in njihove kavcijske vrednosti. Uvrstitev vračljive embalaže s pripadajočo kavcijsko vrednostjo v cenik predlaga dobavitelj blaga, odločitev pa sprejme Komisija za embalažo, ki deluje pri Trgovinski zbornici Slovenije v skladu z 12. in 13. členom teh uzanc.
Veljavni cenik mora biti izobešen na vidnem mestu v vsaki prodajalni, nastanitvenem obratu, gostinskem obratu oziroma drugem obratu, ki je namenjen potrošniku. Tako je potrošniku zagotovljena informacija o vrstah vračljive embalaže in njihovih kavcijskih vrednosti z vključenim DDV.
Vračljiva embalaža, ki ni uvrščena v cenik tovrstne embalaže, se ne šteje za vračljivo embalažo po teh uzancah in je predmet medsebojnih pogodb med dobavitelji in uporabniki.
11. člen
Usklajevanje saldov vračljive embalaže
Saldi vračljive embalaže se usklajujejo najmanj enkrat na leto. Stanje vračljive embalaže pisno posreduje uporabnikom ali poslovnemu subjektu, s katerim ima sklenjeno pogodbo, dobavitelj blaga.
Če uporabnik na saldo stanja vračljive embalaže dobavitelja ne poda pisnih pripomb v roku 20 dni od dneva prejema obvestila o saldu stanja te vračljive embalaže, se šteje, da uporabnik vračljive embalaže potrjuje stanje dobavitelja kot usklajeno.
Količine embalaže, ki presegajo ali ne dosegajo normalnih saldov rednega krogotoka, opredeljenega v medsebojni pogodbi, se poravnavajo finančno.
12. člen
Komisija za embalažo
V okviru Trgovinske zbornice Slovenije deluje komisija, ki je pristojna za potrjevanje vrste vračljive embalaže in njene kavcijske vrednosti (v nadaljevanju: Komisija za embalažo).
Komisija za embalažo spremlja izvajanje teh uzanc.
Komisijo za embalažo sestavljajo:
– štirje predstavniki trgovine na debelo in drobno, ki jih imenuje Trgovinska zbornica Slovenije
– trije predstavniki proizvajalcev – dobaviteljev, ki jih imenuje Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
– en predstavnik s področja gostinskih dejavnosti, ki ga imenuje Turistično gostinska zbornica Slovenije.
Komisija za embalažo ima predsednika in namestnika predsednika. Predsednik in namestnik predsednika sta izvoljena izmed članov Komisije za embalažo za petletno mandatno obdobje, z neomejeno možnostjo ponovnih izvolitev.
V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča njegov namestnik.
Seje Komisije za embalažo sklicuje in vodi predsednik na lastno pobudo ali na pobudo kateregakoli izmed članov, pri čemer mora upoštevati roke iz 13. člena teh uzanc.
Seja Komisije za embalažo je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.
Vsak član Komisije za embalažo ima en glas. Posamezen sklep je sprejet, če za njegov sprejem glasuje več kot polovica vseh članov Komisije za embalažo.
13. člen
Spremembe in dopolnitve Cenika kavcijskih vrednosti vračljive embalaže
Dobavitelji morajo posredovati pisno vlogo za spremembe cenika, vključno s kavcijskimi vrednostmi, na Trgovinsko zbornico Slovenije s sedežem – Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.
Komisija za embalažo mora vlogo obravnavati v roku 60 dni od dneva prejema na Trgovinsko zbornico Slovenije in sklep o sprejetju, zavrnitvi, vključitvi ali odpravi vračljive embalaže posredovati dobaviteljem najpozneje v 15 dneh po obravnavi vloge na seji Komisije za embalažo.
Na podlagi sklepa Komisije za embalažo se spremembe uveljavijo v ceniku najpozneje naslednji mesec po sprejetju sklepa Komisije za embalažo. Cenik se objavi v internih glasilih in/ali na spletnih straneh podpisnikov.
14. člen
Prehodne in končne določbe
Z dnem uveljavitve teh uzanc prenehajo veljati Uzance pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 125/00 z dne 29. 12. 2000.
Komisija za embalažo, kot je v sestavi na dan uveljavitve teh uzanc, opravlja svoje naloge skladno s temi uzancami v nespremenjeni sestavi. Komisija skladno z 12. členom teh uzanc izvoli predsednika in njegovega namestnika najkasneje v roku 2 let od njihove uveljavitve.
Uzance se objavijo v internih glasilih in/ali na spletnih straneh podpisnikov ter v Uradnem listu Republike Slovenije.
Te uzance začnejo veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. januarja 2013
Trgovinska zbornica Slovenije
mag. Mariča Lah l.r.
Predsednica
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Anka Miklavič Lipušček l.r.
Predsednica
GZS – Zbornica kmetijskih
in živilskih podjetij
 
Turistično gostinska zbornica Slovenije
Zdravko Počivalšek l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti