Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

273. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04), stran 1263.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je župan Občine Tolmin dne 21. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04)
I.
S tem sklepom se prične postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje Stanovanjske zazidave Modrej (MD 04) ter določijo način pridobitve strokovne rešitve za OPPN, nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN, ter okvirni roki za pripravo in sprejem OPPN.
II.
Območje OPPN zajema površine znotraj mej, ki jih za Enoto urejanja prostora (EUP) MD 04 opredeljuje Občinski prostorski načrt Občine Tolmin. Meja območja poteka na severozahodnem in severnem robu vzdolž občinske javne ceste št. 921571, na severnem in severovzhodnem robu vzdolž občinske javne ceste št. 920631, na jugozahodnem, južnem in jugovzhodnem robu pa meji na kmetijska zemljišča K1.
V območju OPPN se nahajajo pretežno nezazidana stavbna zemljišča, ki se trenutno uporabljajo kot kmetijska zemljišča, ter ob severnem, vzhodnem in zahodnem robu območja tudi posamični obstoječi stanovanjski objekti. Južni del območja sega v varovano območje kulturne dediščine – EŠD 470 Most na Soči, arheološko najdišče Sveta Lucija.
III.
Območje znotraj mej OPPN je namenjeno stanovanjskim površinam – stanovanjski prostostoječi gradnji pretežno enodružinskih hiš. V ta namen so znotraj obravnavanega območja predvidene nove gradnje objektov, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov, ter prometna, komunalna in energetska ureditev območja z navezavo na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo.
IV.
Pri pripravi OPPN je potrebno izhajati iz strokovnih usmeritev Prostorskih izvedbenih pogojev iz Občinskega prostorskega načrta Občine Tolmin.
Pri pripravi OPPN je potrebno v skladu s 141. členom Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin upoštevati tudi morebitne začete upravne postopke za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte ali ureditve, ki bi posegali v območje OPPN.
OPPN je potrebno izdelati z vsebino, ki jo določata Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
V.
Naročnik OPPN je Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.
Izdelovalec OPPN bo projektant, ki ga bo izbral naročnik v postopku oddaje javnega naročila. Variantne strokovne rešitve prostorskih ureditev bo izdelal izdelovalec načrta v okviru postopka njegove priprave.
Organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom OPPN bo opravljal Oddelek za okolje in prostor Občine Tolmin. Za nudenje strokovne pomoči v zvezi z navedenimi nalogami se oddelku zagotovi strokovna pomoč projektanta, ki ga bo izbral naročnik v postopku oddaje javnega naročila.
V postopku priprave OPPN bodo sodelovali naslednji nosilci urejanja prostora:
a) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju kmetijstva);
b) Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju upravljanja z vodami);
c) Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju varstva kulturne dediščine);
d) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju zaščite in reševanja);
e) Telekom d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (nosilec urejanja prostora na področju telekomunikacij);
f) Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica (nosilec urejanja prostora na področju energetike);
g) Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin (nosilec urejanja prostora na področju prometa na občinskih cestah ter upravljalec občinskih cest);
h) Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin (nosilec urejanja prostora na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanjem komunalnih odpadnih vod);
i) Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin (upravljalec vodovodnega in kanalizacijskega omrežja).
V postopku priprave OPPN bo sodelovala tudi Krajevna skupnost Most na Soči kot predstavnik lokalne skupnosti na obravnavanem območju. Krajevna skupnost Most na Soči bo podala smernice za načrtovane prostorske ureditve in mnenje k predlogu OPPN, sodelovala pri pripravi stališč do predlogov, ki bodo podani v javni razgrnitvi variantnih rešitev, sodelovala pri pripravi stališč do pripomb in predlogov, ki bodo podani v javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN, in pri pripravi predloga odločitve, katere pripombe in predlogi se upoštevajo pri pripravi predloga OPPN.
V postopku priprave OPPN bo sodeloval tudi Zavod KA-TV Tolmin kot izvajalec dejavnosti elektronskih komunikacij na širšem območju OPPN. Zavod KA-TV Tolmin bo podala smernice za načrtovane prostorske ureditve in mnenje k predlogu OPPN z vidika varstva in razvoja obstoječega omrežja v njegovi lasti.
Finančna sredstva, potrebna za izdelavo OPPN, zagotovi naročnik OPPN v proračunu občine.
Finančna sredstva, potrebna za pripravo smernic in mnenj nosilcev planiranja k OPPN, zagotovijo nosilci planiranja v okviru lastnih sredstev. Finančna sredstva, potrebna za sodelovanje KS Most na Soči in Zavoda KA-TV zagotovita KS in Zavod v okviru lastnih sredstev.
VI.
Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta bo skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju potekala po naslednjem postopku:
a) sprejem Sklepa o pripravi OPPN;
b) izbira izdelovalca OPPN in izvajalca strokovne pomoči Oddelku za okolje in prostor;
c) obvestilo lastnikom nepremičnin v območju OPPN o pričetku izdelave načrta ter poziv lastnikom, da predložijo morebitne želje, potrebe in predloge glede ureditve območja;
d) priprava osnutka OPPN z variantnimi rešitvami;
e) pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora ter pridobitev mnenja ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje;
f) javna razgrnitev variantnih rešitev osnutka OPPN;
g) odločitev o izbiri najprimernejše variantne rešitve, ki bo podlaga za izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN;
h) priprava dopolnjenega osnutka OPPN;
i) javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN;
j) priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN ter sprejem odločitve o tem, katere pripombe in predlogi se upoštevajo pri pripravi predloga OPPN. Stališča in odločitev se objavi na spletni strani Občine Tolmin in o njih tudi pisno seznani lastnike zemljišč v območju OPPN;
k) priprava predloga OPPN;
l) pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN;
m) sprejem Odloka o OPPN na Občinskem svetu Občine Tolmin;
n) objava Odloka o OPPN v Uradnem listu.
VII.
Naročnik in izdelovalec OPPN ter organ Občine Tolmin, ki bo opravljal organizacijske naloge v zvezi s pripravo OPPN, morajo aktivnosti organizirati tako, da bosta priprava in sprejem OPPN lahko potekali v naslednjih okvirnih časovnih terminih:
– izbira izvajalca OPPN in pričetek izdelave osnutka OPPN: marec 2013;
– javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta: november 2013;
– sprejem Odloka o OPPN na Občinskem svetu ter objava odloka v Uradnem listu in uveljavitev odloka: april 2014.
VIII.
Sklep o pripravi OPPN za območje Stanovanjske zazidave Modrej se objavi na spletni strani Občine Tolmin in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2013-1
Tolmin, dne 21. januarja 2013
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost