Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

270. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Šmarje pri Jelšah, stran 1261.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 17. seji dne 29. 1. 2013 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste priznanj Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: občina) ter pogoji in postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Vrste priznanj občine so:
1. naziv častni občan
2. plaketa občine
3. priznanje občine
4. denarna nagrada.
3. člen
Posamezno priznanje občine iz 2. člena se podeli: posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu in drugi pravni osebi.
Kandidati za dobitnike priznanj občine se morajo poleg uspešnega večletnega delovanja na svojem poklicnem področju, angažirati v več sferah javnega življenja in delovati v dobrobit in povečanje ugleda občine, njenih organov in občanov.
4. člen
Za častnega občana občine je lahko imenovana oseba, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, oziroma oseba, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke v razvoju občine.
Naziv častni občan kot najvišje občinsko priznanje se osebi lahko podeli samo enkrat.
5. člen
Častnemu občanu izkazuje občina posebno čast in pozornost, tako v času življenja kot tudi ob smrti in po njej.
Pozornosti do častnega občana so:
– obiski ali čestitke ob osebnih praznikih ter pozornost ob bolezni,
– vabljen je na svečane seje občinskega sveta občine,
– vabljen je in ima prost vstop na prireditve, ki jih organizira ali pri organizaciji sodeluje občina,
– brezplačno prejemanje publikacij, ki jih izdaja ali pri njihovi izdaji sodeluje občina,
– izkazana čast ob smrti: objava osmrtnice in darovanje venca,
– izkazana pozornost po smrti ob dnevu mrtvih.
6. člen
Naziv častnega občana se lahko odvzame:
– če se ugotovijo okoliščine ali dejstva nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčane ob podelitvi naziva častnega občana, bi pa odločilno vplivala na podelitev, če bi bila takrat znana,
– če je dobitnik s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na kazen zapora za kaznivo dejanje zoper človekove pravice in svoboščine, zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev ter zoper človečnost in mednarodno pravo.
Pobudo za odvzem naziva častni občan lahko občinskemu svetu podajo predlagatelji za podelitev občinskih priznanj, ki so navedeni v 11. členu tega odloka.
O odvzemu naziva odloča občinski svet na predlog pristojne komisije.
7. člen
Plaketa, priznanje občine in denarna nagrada se podelijo za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih. Denarna nagrada se lahko podeli društvu ali skupini.
Našteta priznanja iz prvega odstavka tega člena se lahko podelijo za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
Plaketo in priznanje občine lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, ki uradno obiščejo občino.
8. člen
V posameznem letu občina podeli največ en naziv častni občan, eno plaketo, dve priznanji in eno denarno nagrado, pri čemer pristojna komisija na podlagi prejetih predlogov iz javnega razpisa pripravi predlog po posameznih vrstah priznanj.
Višina denarne nagrade se določi v proračunu občine.
9. člen
Priznanja se podelijo ob občinskem prazniku. Svečano podelitev priznanj občine opravi župan.
Priznanja podeli občinski svet praviloma enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija.
Če se podelitev plakete ali priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se priznanje podeli brez razpisa in takoj, ko je mogoče.
Brez javnega razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju, društvu, zavodu, krajevni skupnosti in drugi pravni osebi ali ob prazniku ali drugi svečani priložnosti ter v primeru iz tretjega odstavka 7. člena.
O podelitvi priznanja iz tretjega in četrtega odstavka tega člena odloči pristojna komisija.
10. člen
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– kdo podeljuje priznanja;
– koliko priznanj je lahko podeljenih;
– za katera področja se razpisujejo priznanja;
– vrednost denarne nagrade;
– komu se lahko podeli priznanje;
– kdo je lahko predlagatelj;
– katere podatke mora vsebovati predlog;
– rok za predložitev predlogov.
11. člen
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Šmarje pri Jelšah in pravne osebe, ki imajo sedež na območju Občine Šmarje pri Jelšah. Politične stranke oziroma njihove ožje organizacijske enote niso upravičeni predlagatelji. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
12. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu, podrobno utemeljitev predloga in vrsto priznanja.
13. člen
Pristojna komisija ne sme spreminjati prejetega predloga predlagatelja v drugo vrsto priznanja.
14. člen
Občinska uprava vodi o dobitnikih občinskih priznanj posebno evidenco.
Evidenca vsebuje priimek in ime oziroma naziv dobitnika priznanja, rojstne podatke dobitnika priznanja, vrsto prejetega priznanja, številko in datum sklepa o podelitvi priznanja ter kraj in datum vročitve priznanja.
Osebni podatki iz drugega odstavka tega člena so lahko uporabljeni samo v postopku podeljevanja priznanj.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o podeljevanju občinskih priznanj Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 68/95 in 100/00).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0004/2013
Šmarje pri Jelšah, dne 30. januarja 2013
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost