Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2013 z dne 30. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2013 z dne 30. 1. 2013

Kazalo

243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, stran 1052.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 14. januarja 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 53/12 – obvezna razlaga) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Antenski stolp je samostoječ objekt, namenjen javnim elektronskim komunikacijskim storitvam. Nameščen je na terenu.
2. Atrijska hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti in z ograjenim notranjim dvoriščem (atrijem), h kateremu so obrnjeni stanovanjski prostori. Če se gradi nov niz, mora imeti najmanj tri hiše. Če se gradijo tri ali več kot tri atrijske hiše, morajo imeti skupine najmanj treh hiš enake gabarite.
3. Avtocestni obroč je sklenjen obroč avtocest A1 in A2 ter hitre ceste H3, ki oklepajo osrednji del mesta Ljubljane.
4. Bazna postaja je namenjena javnim elektronskim komunikacijskim storitvam; sestavljena je iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in iz elektronske komunikacijske opreme, nameščene v primernem prostoru ali zabojniku.
5. Bruto tlorisna površina (BTP) je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; izračun BTP vključuje površine pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda (pri čemer se upošteva BTP vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m).
6. Cestni svet je do 2,00 m širok zemljiški pas, merjen od črte, ki jo sestavljajo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest in njihovih elementov določene končne točke prečnega profila cestnega telesa z napravami za odvodnjavanje in brežinami ceste oziroma pri avtocestah od varovalne ograje, ter zračni prostor nad voziščem v višini 7,00 m od najvišje točke vozišča.
7. Dejavnosti osebnih storitev vključujejo dejavnosti pod šifro 95 (Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
8. Dopolnilna gradnja je gradnja objekta v vrzeli med obstoječimi objekti.
9. Dozidava objekta je povečanje BTP obstoječega objekta do največ 50 %.
10. Drevored je linijska zasaditev več kot petih dreves.
11. Drugi posegi v prostor vključujejo zunanjo ureditev objekta, vodnogospodarske ureditve, ureditev in vzdrževanje odprtih površin, ureditev dostopov za funkcionalno ovirane osebe, ureditev parkirnih površin, dela za lastne potrebe in druge posege v fizične strukture na terenu in pod njim, ki niso namenjeni graditvi objektov.
12. Druge storitvene dejavnosti vključujejo dejavnosti pod šifro 96 (Druge storitvene dejavnosti) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
13. Dvojček sestavljata dve družinski hiši z enakimi gabariti, ki se gradita sočasno, na skupni vmesni parcelni meji in se stikata tako, da oblikujeta povezano prostostoječo hišo z ločenima vhodoma in ločenima parcelama, namenjenima gradnji.
14. Dvoriščna fasada objekta meji na dvorišče, notranji atrij objekta ali na zelene površine, ki pripadajo objektu.
15. Družinska hiša je prostostoječa eno- ali dvostanovanjska stavba.
16. Enostavni objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje.
17. Etaža je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer se za etažo štejejo tudi pritličje (P), izkoriščeno podstrešje (Po), mansarda (M) ali terasna etaža (T). Klet kot etaža ni posebej označena, ker je v skladu s pogoji tega odloka gradnja kleti dopustna pri vseh zahtevnih in manj zahtevnih objektih.
18. Etažnost stavbe je določena s številom etaž nad terenom.
19. Faktor izrabe (FI) je razmerje med BTP stavbe in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FI se ne upoštevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
20. Faktor odprtih bivalnih površin (FBP) je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino parcele, namenjene gradnji stavb s stanovanji.
21. Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in površino parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo balkoni in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti.
22. Faktor zelenih površin (FZP) je razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu in celotno površino parcele, namenjene gradnji nestanovanjskih stavb.
23. Frčada je del strehe, namenjen osvetljevanju podstrešnega prostora.
24. Gabarit stavbe pomeni višino in tloris stavbe na terenu; višinski gabarit stavbe pomeni višino stavbe; tlorisni gabarit stavbe pomeni površino prve etaže stavbe na terenu.
25. Garaža kot nezahtevni objekt je enoetažna pritlična stavba, namenjena shranjevanju osebnih motornih vozil, z bruto površino največ 30,00 m2 in višino do 3,50 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
26. Glavne mestne ceste so Dunajska cesta, Celovška cesta, Tržaška cesta, Dolenjska cesta, Barjanska cesta, Zaloška cesta, Litijska cesta, Šmartinska cesta in Štajerska vpadnica.
27. Gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom, ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom MOL, ter tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura se deli na okoljsko, energetsko, elektronsko komunikacijsko in prometno infrastrukturo.
28. Gradbeni inženirski objekt je namenjen zadovoljevanju tistih človekovih materialnih potreb in interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah (infrastrukturni objekti in podobno).
29. Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt ali se objekt dozida oziroma nadzida.
30. Gostinski vrt je prostor zunaj gostinskega obrata.
31. Historično območje mestnega središča obsega: območja baročne Ljubljane z Žabjakom, območje Grajskega griča, secesijske Ljubljane, moderne Ljubljane, Karlovškega in Poljanskega predmestja ter območje Krakova z Eipprovo ulico.
32. Inertni odpadki so odpadki, ki ne vplivajo škodljivo na okolje. Med inertne odpadke se štejejo vsi tisti odpadki, ki jih je mogoče brez posebne obdelave uporabiti za zasipe, pri izdelavi cest ali jih je dopustno odložiti na komunalna odlagališča. Taki so odpadki ob podiranju stavb, odpadni gradbeni material, izkopni material in podobno.
33. Izkoriščeno podstrešje (Po) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho. Kolenčni zid je največ 1,60 m.
34. Javna garaža je garažna stavba, v kateri je več kot 25 % PM namenjenih javni rabi.
35. Javna površina je površina, ki je pod enakimi pogoji namenjena in dostopna vsakomur.
36. Javna cesta je prometna površina splošnega pomena za cestni promet, ki jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. Javne ceste so državne in občinske ceste.
37. Kanalizirano križišče je križišče, kjer je na podlagi horizontalne signalizacije in prometnih otokov urejeno vodenje prometa.
38. Klet je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pritličja navzdol.
39. Kolenčni zid je zid, ki se meri od gotovega tlaka zadnje etaže do točke loma vertikale v poševni del zaključnega sloja strešne konstrukcije.
40. Kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki ima enotno vodstvo in se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
41. Manj zahtevni objekt je objekt, ki ni uvrščen med zahtevne, nezahtevne ali enostavne objekte.
42. Mansarda (M) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad vencem stavbe pod poševno streho. Poševna streha se umika neposredno iz ravnine fasade proti stavbi pod kotom najmanj 30°.
43. Medetaža (Me) je vmesna etaža med dvema etažama stavbe, ki ne obsega več kot 70 % BTP spodnje polne etaže in se šteje za samostojno etažo.
44. Medsosedska ograja je ograja za lastne potrebe, namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na parcelo, namenjeno gradnji, zaradi zagotavljanja zasebnosti.
45. Mejica je pas lesnate vegetacije (grmovja oziroma drevja) v pretežno odprti kulturni krajini, širok do 10 metrov, pestre botanične sestave in pomemben življenjski ter varovalni prostor za živali in rastline. Večinoma poteka na lastniških mejah parcel, ob vodotokih, cestah, kolovozih, melioracijskih kanalih ipd.
46. Mobilnostni načrt območja je načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v določenem območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti potrebne zmogljivosti za mirujoči promet.
47. Nadomestna gradnja sta odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta.
48. Nadomestna kmetijska zemljišča so zemljišča, ki so namenjena za usposobitev za kmetijsko rabo.
49. Nadstrešek kot objekt za lastne potrebe je streha, namenjena zaščiti pred vremenskimi vplivi (zaščiti vhoda v objekt, osebnega motornega vozila in koles, zbirnega mesta za komunalne odpadke, gostinskega vrta in podobno), s površino do 30,00 m2.
50. Nadzidava objekta je povečanje BTP obstoječega objekta nad nivojem terena brez povečanja zazidane površine objekta.
51. Nagnjen teren: naklon terena parcele, namenjene gradnji, je na mestu stavbišča novega objekta večji od 20 %.
52. Naselje je območje strnjeno grajenih stavb z različnimi namembnostmi s pripadajočimi površinami, potrebnimi za njihovo uporabo, in površinami, predvidenimi za širitev.
53. Naselbinska dediščina je nepremična dediščina, ki v naravi predstavlja mestno, trško ali vaško jedro, njegov del ali drugo območje poselitve.
54. Nedovoljena gradnja je nelegalna gradnja, neskladna gradnja ali nevarna gradnja in pomeni, da se dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo ali so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja oziroma v nasprotju z njim.
55. Nestanovanjska stavba je objekt, v katerem je več kot 50 % BTP nad terenom nestanovanjskih.
56. Nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba, banka, pošta, urad in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino in storitve, stavba železniške in avtobusne postaje, letališča in pristaniškega terminala, postaja žičnice, garažna stavba in podobne stavbe za promet in komunikacije, stavba za razvedrilo, muzej, knjižnica, šolska stavba in druge stavbe za izobraževanje, stavba za bolnišnično ali zavodsko oskrbo, športna dvorana, stavba za čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti in podobna nestanovanjska stavba.
57. Nevarna gradnja je nedovoljena gradnja in pomeni, da gradnja, ki se izvaja, ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.
58. Nizke stavbe so stavbe, visoke največ do 14,00 m.
59. Objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami.
60. Objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.
61. Objekti za oglaševanje so namenjeni nameščanju ali posredovanju oglasnih sporočil, obveščanju o dogodkih, prireditvah in podobno. Glede na obliko in vrsto se delijo na: samostoječe table oziroma stenske table, svetlobne vitrine, plakatne stebre, svetlobne prikazovalnike in na druge objekte za oglaševanje, kot so obešanke na drogovih javne razsvetljave, transparenti, platna na slepih fasadah stavb ali na gradbenih odrih, slikovno in pisno obdelane stene stavb, objekte za oglaševanje za lastne potrebe in podobno. Kadar so objekti za oglaševanje nameščeni na fasadah stavb, se obravnavajo kot panoji po predpisih, ki razvrščajo objekte glede na zahtevnost.
62. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija.
63. Obstoječi objekt je zakonito zgrajen objekt, ki je bil zgrajen na podlagi in v skladu z gradbenim oziroma drugim predpisanim upravnim dovoljenjem ali je bil zgrajen pred letom 1967.
64. Odpadna frakcija je vrsta odpadkov, ločeno zbranih in pripravljenih za odvoz na enem mestu.
65. Odprte bivalne površine so zelene ali tlakovane površine, namenjene bivanju na prostem, ki ne služijo kot prometne ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke). Urejajo se na terenu, izjemoma kadar to določa odlok, pa tudi kot odprte ozelenjene terase na objektu.
66. Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in se vzpostavi prejšnje stanje.
67. Okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za izvajanje gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo, čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in za ravnanje z odpadki.
68. Oskrbovana stanovanja so stanovanja za starejše ljudi, v katerih lahko stanovalci dobijo pomoč 24 ur dnevno, pod pogojem, da so arhitektonsko prilagojena kot stanovanja za starejše ljudi in funkcionalno ovirane osebe z lastnim gospodinjstvom v večstanovanjski stavbi.
69. Otok športa za vse so nepokrite športne površine, namenjene športni rekreaciji lokalne skupnosti. Obsega igrišča za športe na prostem, kot so nogomet, odbojka, rokomet, tenis, košarka, baseball, ragbi, balinišče, bazenska kopališča na prostem, vodni športi, otroška in druga javna igrišča, igrišča za golf, jahališča in podobno.
70. Otok športa za vse – osnovna šola so pokrite in nepokrite športne površine osnovnih šol, namenjene in urejene za športno vzgojo otrok in mladine ter športno rekreacijo lokalne skupnosti.
71. Otroško igrišče je površina, namenjena in urejena za igro mlajših otrok, opremljena z igrali in parkovno opremo ter zasajena z drevesno in grmovno vegetacijo. Otroško igrišče je lahko namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev, načrtovana v sklopu parka ali drugega območja.
72. Ožje mestno središče je območje, ki vključuje funkcionalne enote Grad, Stara Ljubljana in Mestno središče, delno tudi Poljane in Tabor, in to tako, da poteka njegova vzhodna meja po Roški cesti, po zveznici med Roško in Njegoševo cesto ter po Njegoševi cesti do Masarykove ceste.
73. Parcela, namenjena gradnji, je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov (gradbena parcela), na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
74. Parkirna površina ''parkiraj in se pelji'' (P&R) je večji parkirni prostor, kjer potniki parkirajo svoje vozilo in nadaljujejo pot z javnim prevoznim sredstvom.
75. Pisarniške in poslovne dejavnosti vključujejo dejavnosti pod šifro 82 (Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
76. Ploščica je večstanovanjska stavba, pri kateri so stanovanja z atriji, terasami ali balkoni zložena skupaj tako, da tvorijo večjo celoto v obliki satovja.
77. Poseg v prostor je poseg v zemljišče ali na njem z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov ter drug poseg v objekt ali na njem in v fizične strukture na terenu in pod njim.
78. Poseg na objekt ali območje, varovano na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine, pomeni vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote, zaradi katerih je objekt ali območje pridobilo ta status (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo, kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).
79. Praviloma: izraz pomeni, da gre za priporočilo, ki ga je treba upoštevati razen v primeru, kadar to zaradi razmer na terenu, geomehanskih lastnosti tal in iz drugih utemeljenih razlogov ni mogoče.
80. Pritličje (P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo.
81. Prostori, namenjeni prebivanju, so dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba, spalnica in v stanovanjih za druge posebne družbene skupine tudi stanovanjska soba.
82. Raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije.
83. Ravnanje z odpadki vključuje dejavnosti pod šifro 38.2 (Ravnanje z odpadki) iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
84. Referenčna višina objekta je višina določenega obstoječega objekta, po katerem se morajo ravnati višine novih stavb.
85. Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam ali izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost in izvedejo druge njegove izboljšave. Pri stavbi ne gre za bistveno spremembo velikosti, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10 %. Omejitev v zvezi s spremembo velikosti objekta ne velja za objekte gospodarske javne infrastrukture.
86. Sistem MOLIS (MOL, informacijski sistem) vključuje obvestilno signalizacijo po enotnem lamelnem sistemu, ki usmerja k objektom in napravam javne infrastrukture, objektom kulturne dediščine, ustanovam s področja kulture, območjem varovanih naravnih okolij, rekreacijskim območjem, hotelom in objektom s prenočišči ter objektom in napravam druge turistične infrastrukture, poslovno-trgovskim območjem ter k posameznim objektom s poslovnimi ali storitvenimi dejavnostmi in podobno.
87. Sleme je vrhnji rob ostrešja ali gornji stični rob strešin in je najvišja točka stavbe.
88. Slepa fasada stavbe je stranica stavbe brez okenskih odprtin.
89. Splavnica je bazen v prekopu ali na reki, v katerem se z dviganjem oziroma spuščanjem vode omogoča prehod plovilom.
90. Spominska obeležja so nezahtevni in enostavni objekti, na primer kip ali spomenik, spominska kapelica, spominska plošča.
91. Sprememba namembnosti pomeni, da se objektu ali delu objekta spremeni namen, kot ga določa predpis o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov ali ta odlok.
92. Stanovanjska soseska je stanovanjsko naselje, zgrajeno po enotni zazidalni zasnovi. Prebivalcem zagotavlja poleg bivanja tudi osnovno šolo, vrtec, trgovino, dejavnosti osebnih storitev in druge storitvene dejavnosti.
93. Stanovanjska stavba je objekt, v katerem je več kot 50 % BTP nad terenom namenjenih bivanju.
94. Stavba je objekt z enim ali več prostori, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti.
95. Stavbišče je zemljišče pod stavbo.
96. Stavbni blok (kare) je skupek po obodu medsebojno povezanih stavb, ki ohranjajo podobnost volumnov ter višinskih in tlorisnih gabaritov tako, da oblikujejo nepozidan notranji prostor.
97. Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt oziroma so namenjeni gradnji objektov.
98. Stanovanjska stavba za posebni namen je stavba, namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, starejših ljudi, študentov ali otrok, kot so dijaški in študentski domovi, delavski domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišče za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti in druge stavbe, namenjene izvajanju socialnih programov, ki vključujejo bivanje (bivalne enote), stanovanjske skupine in bivalne ateljeje.
99. Širše mestno središče je območje, ki vključuje funkcionalne enote Grad, Stara Ljubljana, Mestno središče, Prule, Tabor, Poljane, Klinika, Nove Poljane, Vodmat in Trnovo del (med Zoisovo in Barjansko cesto, Gradaščico in Ljubljanico, vključno z delom območja južno od Eipprove ulice).
100. Športni park obsega pokrite in nepokrite športne površine, namenjene športni rekreaciji, kakovostnemu športu in vrhunskemu športu. Obsega program otoka športa za vse in stavbe za dvoranske športe (košarka, odbojka, rokomet, squash, badminton in tenis, plavalni zimski bazeni, telovadnice, drsališča in podobno) s prostori za športnike, lahko tudi s prostori za gledalce, ter površine za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke.
101. Športni center obsega pokrite in nepokrite športne površine, namenjene kakovostnemu športu in vrhunskemu športu (vadbi oziroma organizaciji vrhunskih športnih dogodkov). Obsega več športnih objektov in naprav za različne športe z racionalnim izkoriščanjem spremljajoče infrastrukture (tribune, parkirišča, komunalna infrastruktura) ter specializirana športna igrišča in naprave (hipodrom, velodrom, regatni center, smučišča in žičniške naprave in podobno).
102. Tehnološki park je območje, v katerem delujejo podjetja z razvitimi tehnologijami in storitvami z visoko vsebnostjo znanja. V tehnološkem parku je prisotna tesna prostorska povezanost z raziskovalnimi centri, univerzo in gospodarstvom.
103. Terasna etaža (T) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad vencem stavbe in neposredno pod ravno ali poševno streho z naklonom do 7º. BTP terasne etaže ne sme presegati 70 % BTP zadnje etaže pod vencem stavbe.
104. Trg je odprta javna površina, ki je delno ali v celoti obdana s stavbami, primerna za zbiranje ljudi.
105. Trgovina na drobno vključuje dejavnosti pod šifro 47 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), razen dejavnosti pod šifro 47.3 (Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi), iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
106. Ulični niz so objekti ob ulici med dvema križiščema cest.
107. Ulična fasada je sprednja stran objekta, praviloma z glavnim vhodom.
108. Ulična gradbena črta je linija, ki jo tvori niz najmanj treh obstoječih objektov ob ulici.
109. Varovalna ograja je namenjena fizičnemu varovanju industrijskih in poslovnih objektov, avtocest ali drugih javnih cest, železnic, pristanišč, žičnic, smučišč, nestanovanjskih stavb, vojaških objektov in drugih površin, v katerih se opravlja dejavnost.
110. Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor, določen v skladu s področnimi predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi v skladu s tem odlokom in s soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne službe ali upravljavca te infrastrukture.
111. Večstanovanjska stavba je stanovanjska stavba s tremi ali več stanovanji (vila, vila blok, ploščica, hiša v terasah, stanovanjski blok, stolpič, stolpnica in podobni stanovanjski objekti).
112. Venec stavbe je konstrukcijski element na zunanjem obodu stavbe v ravnini stropa zadnje cele etaže, neposredno pod podstrešjem, mansardo ali teraso.
113. Verižna hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta. Od vrstne hiše se loči po zamikanju posameznih stavb, kar prispeva k členjenju niza. Če se gradi nov niz, mora imeti najmanj tri hiše. Če se gradijo tri ali več kot tri verižne hiše, morajo imeti skupine najmanj treh hiš enake gabarite.
114. Visoke stavbe so stavbe, visoke več kot 11,00 m.
115. Višina stavbe je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko slemena stavbe s poševno streho (eno- ali večkapnica) ali na vencu stavbe z ravno streho (v primeru gradnje na nagnjenem terenu se višina stavbe meri od najnižje kote stavbe na terenu in najvišjo točko stavbe). Dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice, dostop do strehe, ograja, objekt in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture.
116. Vodnogospodarske ureditve so dela za vzdrževanje in urejanje voda, na primer zadrževalniki, ureditve za odvzem in odvod vode, ureditve poplavnih ravnic, nasipi za obrambo pred poplavami, regulacije vodotokov.
117. Vrstna hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta. Če se gradi nov niz, mora imeti najmanj tri hiše. Če se gradijo tri ali več kot tri vrstne hiše, morajo imeti skupine najmanj treh hiš enake gabarite.
118. Vrtiček je zemljišče, namenjeno za pridelavo vrtnin in sadja ter gojenje okrasnih rastlin za lastne potrebe.
119. Vrzel pri tipih stavb NA, ND in NV je nepozidano stavbno zemljišče, ki je s treh strani obdano z zakonito zgrajenimi objekti (ena od treh strani je lahko tudi cesta) in dopušča gradnjo samo ene stavbe. Če gre za parcelo na meji EUP, je lahko obdana z zakonito zgrajenimi objekti samo z dveh strani (ena od teh je lahko tudi cesta, opredeljena na karti 4.7 »Cestno omrežje in območja parkirnih režimov«). Odmik nove stavbe v vrzeli od objektov, ki določajo vrzel, je največ 12,00 m. Vrzel pri tipih stavb VS je nepozidano stavbno zemljišče, ki se vsaj z ene strani dotika stavbe v uličnem nizu.
120. Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist. Vrste vzdrževalnih del določajo predpisi s področja graditve objektov.
121. Zahtevni objekt je objekt, v katerem se zadržuje večje število oseb, objekt, ki ima velike dimenzije, objekt, za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ali drug objekt, če je tako določeno s posebnimi predpisi.
122. Zbiralnica ločenih frakcij odpadkov je prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov te frakcije prepuščajo.
123. Zbiralnik za kapnico je montažen ali obzidan in nadkrit (lahko tudi vkopan) prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s strehe.
124. Zbirni center za odpadke je pokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij odpadkov, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij odpadkov.
125. Zbirno mesto odpadkov je prostor za stalno, redno in nemoteno ločeno zbiranje odpadkov v posodah do dneva prevzema na prevzemnem mestu.
126. Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.
127. Zelene površine so urejene in opremljene (otroška igrišča, parkovna oprema, spominska obeležja ipd.) ter z vegetacijo zasajene netlakovane površine. Namenjene so ureditvi okolice objektov, bivanju na prostem, izboljšujejo kakovost bivanja in prispevajo k urejenosti človekovega okolja.
128. Zunanja površina objekta v javni rabi je površina, ki je potrebna za normalno obratovanje objekta.«
2. člen
V 4. členu se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– OPPNdp: občinski podrobni prostorski načrt za delno prenovo,«.
Dosedanje osma do enajsta alineja postanejo deveta do dvanajsta alineja.
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena se v preglednici 1:
– v prvem stolpcu številka »7.1« nadomesti s številko »7«;
– črtajo vrstice s številkami 7.2, 7.3 in 9.
4. člen
V 7. členu se črta tretji odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se pred piko na koncu doda besedilo »ter oktober 2011 (samo poselitvena območja v k.o. Črnuče, Nadgorica, Podgorica, Kašelj, Zadobrova)«.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če meja EUP poteka preko obstoječega objekta, se šteje, da je objekt s pripadajočo parcelo, namenjeno gradnji, v tisti EUP, v kateri se nahaja večji del stavbišča objekta, razen v EUP z namensko rabo PC ali PŽ, kjer se šteje, da je objekt s pripadajočo parcelo, namenjeno gradnji, prek katerega poteka meja EUP, v celoti v namenski rabi PC ali PŽ.«.
5. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za posamezne EUP, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi pogoji, veljajo poleg splošnih prostorskih izvedbenih pogojev iz prvega odstavka tega člena tudi PPIP. PPIP so določeni v Prilogi 1, Prilogi 3 in Prilogi 4 tega odloka ter v grafičnem delu OPN MOL ID.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kadar so za EUP določeni PPIP, je treba upoštevati določila PPIP in tiste splošne prostorske izvedbene pogoje, ki jih PPIP ne spreminjajo.«.
6. člen
V drugem odstavku 11. člena se:
– v napovednem stavku besedilo »Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 in 25/10)« nadomesti z besedilom »Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11)«;
– v prvi alineji besedilo »Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena« nadomesti z besedilom »Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena«;
– preglednica 4 spremeni tako, da se glasi:
»                                      
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|Preglednica 4: Dopustni in pogojno dopustni objekti in dejavnosti po    | 
|območjih namenske rabe                           | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|1. SSce – PRETEŽNO ENO- IN DVOSTANOVANJSKE POVRŠINE             | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 11100 Enostanovanjske stavbe,                       | 
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe,                       | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, razen javnih garaž, kolesarnice in   | 
|pokrita parkirišča,                             | 
|– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,         | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, | 
|– pisarniške in poslovne dejavnosti, dejavnosti osebnih storitev in druge  | 
|storitvene dejavnosti (površina prostorov za dejavnost sme biti največ 30 % | 
|BTP posameznega stanovanjskega objekta).                  | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|2. SScv – PRETEŽNO VEČSTANOVANJSKE POVRŠINE                 | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,                   | 
|– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,           | 
|– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: samo dom za | 
|starejše osebe, materinski dom, hospic, bivalne skupnosti in podobno,    | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe | 
|za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in glasbene šole,     | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,            | 
|– 12650 Stavbe za šport: samo za potrebe območja,              | 
|– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,         | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, razen javnih garaž, kolesarnice in   | 
|pokrita parkirišča.                             | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) Pogojno so dopustne tudi naslednje dejavnosti:              | 
|– pisarniške in poslovne dejavnosti, trgovina na drobno, dejavnosti osebnih | 
|storitev, zdravstva, športne in druge dejavnosti za prosti čas ter druge  | 
|storitvene dejavnosti; v kletnih prostorih pa samo v obstoječih       | 
|stanovanjskih stavbah,                           | 
|– dejavnosti predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja,      | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo kavarna ali slaščičarna  | 
|(površina do 200,00 m2 BTP) oziroma bife do 70,00 m2 BTP.          | 
|b) Dejavnosti iz točke a) so dopustne v pritličjih stavb, če je zagotovljen | 
|direktni zunanji dostop v prostore dejavnosti.               | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|3. SSse – SPLOŠNE ENO- IN DVOSTANOVANJSKE POVRŠINE             | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 11100 Enostanovanjske stavbe,                       | 
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe,                       | 
|– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: samo     | 
|materinski dom, hospic, bivalne skupnosti in podobno,            | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe | 
|za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje ter glasbene šole,    | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,   | 
|– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,               | 
|– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,         | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev  | 
|gasilcev s spremljajočim programom.                     | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno  | 
|namembnost območja:                             | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion | 
|in gostišče,                                | 
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,         | 
|– 12201 Stavbe javne uprave,                        | 
|– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,                  | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),    | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela | 
|objekta),                                  | 
|– 12303 Bencinski servisi (površina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 | 
|m2),                                    | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, kolesarnice in pokrita parkirišča,   | 
|– 12650 Stavbe za šport,                          | 
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne      | 
|prireditve in prostori za društvene dejavnosti,               | 
|– 12620 Muzeji in knjižnice: samo galerije, knjižnice,           | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 300,00 m2 BTP objekta ali  | 
|dela objekta),                               | 
|– oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.            | 
|b) Dejavnosti in stavbe iz točke a) so dopustne, če so izpolnjeni naslednji | 
|pogoji:                                   | 
|– neposredna navezanost na lokalno krajevno cesto (LK) ali ceste višje   | 
|kategorije v naselju,                            | 
|– 12510 Industrijske stavbe so ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge    | 
|alineje te točke dopustne le zunaj območja širšega mestnega središča,    | 
|– 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni  | 
|pogon so dopustni v ožjem mestnem središču samo v garažnih stavbah, izven  | 
|ožjega mestnega središča pa ob lokalnih zbirnih cestah (LZ) in ob cestah  | 
|višje kategorije.                              | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|4. SSsv – SPLOŠNE VEČSTANOVANJSKE POVRŠINE                 | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|a) V območjih tipov V in VS:                        | 
|– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,                   | 
|– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,           | 
|– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: samo dom za | 
|starejše osebe, materinski dom, študentski dom, hospic, bivalne skupnosti  | 
|in podobno,                                 | 
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne      | 
|prireditve in prostori za društvene dejavnosti,               | 
|– 12620 Muzeji in knjižnice: samo galerije, knjižnice,           | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe | 
|za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje ter   | 
|glasbene šole,                               | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,   | 
|– 12650 Stavbe za šport,                          | 
|– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,               | 
|– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,         | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev  | 
|gasilcev s spremljajočim programom.                     | 
|b) V območjih tipa NV:                           | 
|– 11100 Enostanovanjske stavbe,                       | 
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe,                       | 
|– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,                   | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,                  | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|– 12620 Muzeji in knjižnice: samo galerije, knjižnice,           | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,       | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,            | 
|– 12650 Stavbe za šport,                          | 
|– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,         | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, razen javnih garaž, kolesarnice in   | 
|pokrita parkirišča.                             | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) V območjih tipov V in VS: pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, | 
|ki dopolnjujejo osnovno namembnost območja:                 | 
|– 12112 Gostilne in restavracije (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela     | 
|objekta); bifeji, točilnice in bari (do 70,00 m2 BTP dela objekta),     | 
|– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion | 
|in gostišče,                                | 
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,         | 
|– 12201 Stavbe javne uprave,                        | 
|– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,                  | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 700,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),    | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela | 
|objekta),                                  | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, kolesarnice in pokrita parkirišča,   | 
|– 12303 Bencinski servisi (površina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 | 
|m2),                                    | 
|– oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.            | 
|b) Dejavnosti in stavbe iz točke a) so dopustne, če se nahajajo ob lokalni | 
|krajevni cesti (LK) ali cestah višje kategorije v naselju.         | 
|c) 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni  | 
|pogon:                                   | 
|– v ožjem mestnem središču so dopustni samo v garažnih stavbah,       | 
|– izven ožjega mestnega središča so dopustni ob lokalnih krajevnih cestah  | 
|(LK) in ob cestah višje kategorije.                     | 
|č) V sklopu izvedbe športnih igrišč so dopustne tudi garderobe, ki ne    | 
|presegajo BTP do 100,00 m2.                         | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|5. SB – STANOVANJSKE POVRŠINE ZA POSEBNE NAMENE               | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,       | 
|– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,         | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev  | 
|gasilcev s spremljajočim programom.                     | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno  | 
|namembnost območja:                             | 
|– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (samo v povezavi z  | 
|11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: dom za     | 
|starejše osebe),                              | 
|– 12112 Gostilne, restavracije (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela objekta); | 
|bifeji, bari (do 70,00 m2 BTP dela objekta),                | 
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska  | 
|prenočišča,                                 | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),    | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 100,00 m2 BTP objekta ali dela | 
|objekta),                                  | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, kolesarnice in pokrita parkirišča,   | 
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne      | 
|prireditve in prostori za društvene dejavnosti,               | 
|– 12620 Muzeji in knjižnice,                        | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe | 
|za predšolsko vzgojo,                            | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,            | 
|– 12650 Stavbe za šport.                          | 
|b) Dejavnosti in stavbe iz točke a) so dopustne, če se nahajajo ob lokalni | 
|krajevni cesti (LK) ali cestah višje kategorije v naselju.         | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|6. SK – POVRŠINE PODEŽELSKEGA NASELJA                    | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 11100 Enostanovanjske stavbe,                       | 
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe,                       | 
|– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: samo     | 
|materinski dom, hospic, bivalne skupnosti in podobno,            | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion | 
|in gostišče,                                | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela | 
|objekta),                                  | 
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne      | 
|prireditve in prostori za društvene dejavnosti,               | 
|– 12620 Muzeji in knjižnice: samo galerije, knjižnice,           | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe | 
|za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in glasbene šole,     | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,   | 
|– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,               | 
|– 12722 Pokopališke stavbe,                         | 
|– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,         | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, | 
|– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,               | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,                   | 
|– 12713 Stavbe za spravilo pridelka,                    | 
|– 12712 Stavbe za rejo živali,                       | 
|– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 300,00 m2 BTP objekta ali  | 
|dela objekta),                               | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev  | 
|gasilcev s spremljajočim programom,                     | 
|– dopolnilna dejavnost kmetije v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in    | 
|pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.          | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno  | 
|namembnost območja:                             | 
|– 12201 Stavbe javne uprave,                        | 
|– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,                  | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),    | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, kolesarnice in pokrita parkirišča,   | 
|– 12650 Stavbe za šport,                          | 
|– 12303 Bencinski servisi (površina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 | 
|m2),                                    | 
|– oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.            | 
|b) Dejavnosti in stavbe iz točke a) so dopustne, če se nahajajo ob lokalni | 
|krajevni cesti (LK) ali cestah višje kategorije v naselju.         | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|7. CU – OSREDNJA OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI               | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,                   | 
|– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,       | 
|– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,           | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,       | 
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,         | 
|– 12201 Stavbe javne uprave,                        | 
|– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,                  | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12301 Trgovske stavbe (tudi nepokrite tržnice),              | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,                  | 
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,                  | 
|– 12620 Muzeji in knjižnice,                        | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,       | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,                    | 
|– 12650 Stavbe za šport,                          | 
|– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,               | 
|– 24110 Športna igrišča, garderobe,                     | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas,                                    | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev  | 
|gasilcev s spremljajočim programom,                     | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže.                    | 
|a) V območjih tipa NV so dopustne le:                    | 
|– 11100 Enostanovanjske stavbe,                       | 
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe,                       | 
|– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,                   | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,                  | 
|– 12620 Muzeji in knjižnice: samo galerije, knjižnice,           | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,       | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,            | 
|– 12650 Stavbe za šport,                          | 
|– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,         | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, razen javnih garaž, kolesarnice in   | 
|pokrita parkirišča.                             | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) 12303 Bencinski servisi (površina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 | 
|m2) in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon so dopustni:    | 
|– v ožjem mestnem središču samo v garažnih stavbah,             | 
|– izven ožjega mestnega središča ob lokalnih krajevnih cestah (LK) ali   | 
|cestah višje kategorije,                          | 
|– omejitev velikosti parcele, namenjene gradnji, za bencinske servise in za | 
|oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon ne velja za lokacije, ki | 
|mejijo na glavne mestne ceste izven območja ožjega mestnega središča.    | 
|b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo skladišča, dopustna za   | 
|potrebe osnovne dejavnosti objekta.                     | 
|c) 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice izven širšega mestnega     | 
|središča.                                  | 
|č) Objekti iz točk a), b) in c) niso dopustni v območjih tipa NV.      | 
|3. Dopustne gradnje in druga dela:                     | 
|V večstanovanjskih stavbah ob lokalnih krajevnih cestah (LK) ali cestah   | 
|višje kategorije in drugih javnih površinah morajo biti pritličja (razen v | 
|območjih tipa NV) v javni rabi.                       | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|8. CDd – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI BREZ STANOVANJ            | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12201 Stavbe javne uprave,                        | 
|– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,                  | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12301 Trgovske stavbe,                          | 
|– 12303 Bencinski servisi,                         | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,                  | 
|– 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z | 
|njimi povezane stavbe: samo stavbe in terminali na železniških in      | 
|avtobusnih postajah in z njimi povezane stavbe,               | 
|– 12620 Muzeji in knjižnice,                        | 
|– 24110 Športna igrišča,                          | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo    | 
|predšolska vzgoja za potrebe zaposlenih v območju,             | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,                    | 
|– 12650 Stavbe za šport,                          | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas,                                    | 
|– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,       | 
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,         | 
|– 12302 Sejemske dvorane, razstavišča,                   | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev  | 
|gasilcev s spremljajočim programom,                     | 
|– 12420 Garažne stavbe,                           | 
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,                  | 
|– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice,                | 
|– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport,             | 
|– oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.            | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni  | 
|pogon so dopustni:                             | 
|– v ožjem mestnem središču samo v garažnih stavbah,             | 
|– izven ožjega mestnega središča ob lokalnih krajevnih cestah (LK) in ob  | 
|cestah višje kategorije.                          | 
|b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo za potrebe osnovne     | 
|dejavnosti objekta.                             | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|9. CDi – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE           | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,       | 
|– 12620 Muzeji in knjižnice.                        | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno  | 
|namembnost območja:                             | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo objekti za prehrano    | 
|študentov,                                 | 
|– 12201 Stavbe javne uprave,                        | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: samo     | 
|študentski in dijaški domovi,                        | 
|– 12650 Stavbe za šport,                          | 
|– 24110 Športna igrišča,                          | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,            | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, kolesarnice in pokrita parkirišča,   | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti.                  | 
|b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo skladišča za potrebe    | 
|osnovne dejavnosti objekta.                         | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|10. CDo – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA VZGOJO IN PRIMARNO IZOBRAŽEVANJE | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe | 
|za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in glasbene šole,     | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,            | 
|– 12650 Stavbe za šport (kot sestavni del vzgojno-izobraževalnih      | 
|dejavnosti),                                | 
|– 24110 Športna igrišča,                          | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine. | 
|2. Objekti in dejavnosti iz prve alineje 1. točke so dopustni, če so    | 
|vključeni v javno mrežo vzgoje in izobraževanja na podlagi zakona ter se te | 
|dejavnosti izvajajo kot javno veljavni program s področja vzgoje in     | 
|izobraževanja, ob pogoju, da so to javni zavodi s področja vzgoje in    | 
|izobraževanja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL, ali  | 
|zasebni vrtci s koncesijo, ki jo dodeli MOL.                | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|11. CDz – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA ZDRAVSTVO            | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe | 
|s področja zdravstva in z zdravstvom povezanih dejavnosti,         | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo.                    | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno  | 
|namembnost območja:                             | 
|– 12112 Gostilne, restavracije, točilnice,                 | 
|– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion | 
|in gostišče,                                | 
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,         | 
|– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela | 
|objekta),                                  | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela | 
|objekta),                                  | 
|– 12650 Stavbe za šport (kot sestavni del dejavnosti zdravstva),      | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),    | 
|– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport,             | 
|– 12420 Garažne stavbe,                           | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo    | 
|dejavnosti predšolske vzgoje za potrebe zaposlenih.             | 
|b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo za potrebe osnovne     | 
|dejavnosti objekta.                             | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|12. CDk – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA KULTURO             | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,                  | 
|– 12620 Muzeji in knjižnice.                        | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno  | 
|namembnost območja:                             | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),    | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,                  | 
|– 12420 Garažne stavbe.                           | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|13. CDj – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA JAVNO UPRAVO           | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12201 Stavbe javne uprave,                        | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,                  | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe | 
|za predšolsko vzgojo,                            | 
|– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport,             | 
|– 12420 Garažne stavbe,                           | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev  | 
|policistov, gasilcev.                            | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|14. CDc – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI ZA OPRAVLJANJE VERSKIH OBREDOV   | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,               | 
|– 12610 Stavbe za kulturo: samo dvorane za prireditve,           | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo za   | 
|osnovno dejavnost območja,                         | 
|– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine: razen    | 
|delavskih domov,                              | 
|– 12620 Muzeji in knjižnice,                        | 
|– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem.         | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno   | 
|namembnost območja:                             | 
|– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe z največ tremi stanovanji,      | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,                  | 
|– 12420 Garažne stavbe.                           | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|15. IP – POVRŠINE ZA INDUSTRIJO                       | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12510 Industrijske stavbe,                        | 
|– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,                  | 
|– 22232 Čistilne naprave,                          | 
|– 23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin,     | 
|– 23030 Objekti kemične industrije,                     | 
|– 23040 Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje,   | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP dela objekta),          | 
|– 12303 Bencinski servisi,                         | 
|– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbirni center za odpadke,    | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev  | 
|gasilcev s spremljajočim programom,                     | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo    | 
|izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo za potrebe dejavnosti     | 
|tehnološkega parka,                             | 
|– 12420 Garažne stavbe,                           | 
|– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport,             | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo   | 
|parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, | 
|za avtobuse in za dostavna vozila,                     | 
|– oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.            | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|16. IG – GOSPODARSKE CONE                          | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12201 Stavbe javne uprave,                        | 
|– 12510 Industrijske stavbe,                        | 
|– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,                  | 
|– 12303 Bencinski servisi,                         | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,                  | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 2000,00 m2 BTP posamezne stavbe),        | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev  | 
|gasilcev s spremljajočim programom,                     | 
|– 12420 Garažne stavbe,                           | 
|– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbirni center za odpadke,    | 
|– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport,             | 
|– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo   | 
|parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, | 
|za avtobuse in za dostavna vozila,                     | 
|– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo za   | 
|predšolsko vzgojo in izobraževanje ter znanstvenoraziskovalno delo za    | 
|potrebe dejavnosti tehnološkega parka,                   | 
|– oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.            | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|17. IK – POVRŠINE Z OBJEKTI ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO            | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,                   | 
|– 12712 Stavbe za rejo živali,                       | 
|– 12713 Stavbe za spravilo pridelka,                    | 
|– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,               | 
|– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,                  | 
|– 22232 Čistilne naprave.                          | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno   | 
|namembnost območja:                             | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), | 
|– 12301 Trgovske stavbe za potrebe kmetijstva (do 500,00 m2 BTP objekta ali | 
|dela objekta).                               | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|18. BT – POVRŠINE ZA TURIZEM                        | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,       | 
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,         | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),    | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,                  | 
|– 12650 Stavbe za šport,                          | 
|– 24110 Športna igrišča,                          | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas.                                    | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) 12303 Bencinski servisi (površina parcele, namenjene gradnji, do 1000,00 | 
|m2) in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon so dopustni:    | 
|– v ožjem mestnem središču samo v garažnih stavbah,             | 
|– izven ožjega mestnega središča ob lokalnih krajevnih cestah (LK) ali   | 
|cestah višje kategorije.                          | 
|b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo skladišča za potrebe    | 
|osnovne dejavnosti objekta.                         | 
|c) 12420 Garažne stavbe: samo garaže, kolesarnice in pokrita parkirišča.  | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|19. BD – POVRŠINE DRUGIH OBMOČIJ                      | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,       | 
|– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,         | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,                    | 
|– 12301 Trgovske stavbe,                          | 
|– 12302 Sejemske dvorane, razstavišča,                   | 
|– 12303 Bencinski servisi,                         | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,                  | 
|– 12420 Garažne stavbe,                           | 
|– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,                  | 
|– 12620 Muzeji in knjižnice,                        | 
|– 12650 Stavbe za šport,                          | 
|– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice,                | 
|– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,               | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|– 24110 Športna igrišča,                          | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas,                                    | 
|– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport,             | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev  | 
|gasilcev s spremljajočim programom,                     | 
|– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo   | 
|parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, | 
|za avtobuse in za dostavna vozila,                     | 
|– oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.            | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) 12303 Bencinski servisi in oskrbovalna mesta za vozila na alternativni  | 
|pogon so v ožjem mestnem središču dopustni samo v garažnih stavbah.     | 
|b) 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo skladišča za potrebe    | 
|osnovne dejavnosti objekta.                         | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|20. BC – ŠPORTNI CENTRI                           | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12650 Stavbe za šport,                          | 
|– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante,            | 
|– 24110 Športna igrišča,                          | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas.                                    | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno   | 
|namembnost območja:                             | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2),                   | 
|– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,       | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12203 Druge poslovne stavbe,                       | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (vezane na program v območju),   | 
|– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo skladišča za potrebe osnovne | 
|dejavnosti objekta,                             | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, kolesarnice in pokrita parkirišča.   | 
|3. Drugi dopustni posegi v prostor:                     | 
|– prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami (baloni),  | 
|– dopustni so spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih   | 
|igrišč (garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor), do   | 
|200,00 m2.                                 | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|21. ZS – POVRŠINE ZA ODDIH, REKREACIJO IN ŠPORT               | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 24110 Športna igrišča: razen površin za avtomobilske, motoristične ali  | 
|konjske dirke,                               | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas,                                    | 
|– tribune za gledalce.                           | 
|2. Pogojno dopustni objekti:                        | 
|a) V EUP s površino, manjšo od 25 000,00 m2, so dopustni spremljajoči    | 
|objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe   | 
|rekvizitov, sanitarije, klubski prostor), do 200,00 m2 BTP.         | 
|b) V EUP s površino, večjo od 25 000,00 m2, so poleg objektov iz točke a)  | 
|dopustni še:                                | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),    | 
|– 12112 Gostilne in restavracije (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela     | 
|objekta); bifeji, točilnice in bari (do 70,00 m2 BTP objekta ali dela    | 
|objekta).                                  | 
|c) Dopustna je gradnja javnih parkirnih površin za obiskovalce na obrobju  | 
|EUP na podlagi pogojev in soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za | 
|promet.                                   | 
|č) FZ pogojno dopustnih objektov vključno s parkirišči ne sme presegati 10 | 
|% površine EUP.                               | 
|3. Drugi dopustni posegi v prostor:                     | 
|– prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami (baloni),  | 
|– počivališča, naprave za rekreacijo v naravi, piknik prostori, klopi,   | 
|mize, lesena zavetišča do velikosti 100,00 m2, razgledišča, koši za     | 
|odpadke, informativne table, kažipoti in podobna oprema.          | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|22. ZPp – PARKI                               | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine. | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) Na vsakih 5 ha sklenjenih urejenih parkovnih površin je dopustno     | 
|zgraditi enega od navedenih objektov:                    | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo kavarna ali slaščičarna  | 
|(površina do 200,00 m2 BTP) ali bife do 70,00 m2 BTP,            | 
|– objekte za kulturne dejavnosti, trgovine s spominki in turistične     | 
|storitve (skupna površina do 200,00 m2 BTP).                | 
|b) V obstoječih objektih so dopustni muzeji, galerije in dejavnosti iz   | 
|točke a).                                  | 
|c) Javna parkirna mesta za obiskovalce na obrobju EUP.           | 
|č) Podzemne zbiralnice ločenih frakcij odpadkov ob vhodih v park ali    | 
|dostopnih poteh; če so zbiralnice nadzemne, morajo biti intenzivno     | 
|ozelenjene.                                 | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|23. ZPps – POT SPOMINOV IN TOVARIŠTVA                    | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti: ureditev Poti spominov in tovarištva v  | 
|skladu z usmeritvami in pogoji veljavnih predpisov s področja varstva    | 
|kulturne dediščine, ki urejajo območje Poti spominov in tovarištva.     | 
|2. Pogojno dopustni objekti:                        | 
|V primeru prestavitve trase Poti spominov in tovarištva je treba      | 
|premestitev izvesti v polnem profilu (4,00 m pohodne površine z       | 
|obojestranskim 8,00 m pasom zelenice z drevoredom na vsaki strani).     | 
|Kadar Pot spominov in tovarištva poteka ob cesti, čez cesto ali železnico, | 
|se trasa Poti spominov in tovarištva uredi v profilu in trasi, ki ju določi | 
|organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, tako, da je trasa urejena  | 
|kot pohodna površina z usmerjevalnimi tablami, z označbami v tleh, ob cesti | 
|najmanj z enostranskim drevoredom.                     | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|24. ZDd – DRUGE ZELENE POVRŠINE                       | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti: /                    | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|25. ZDo – ZELENI OBVODNI PAS                        | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,           | 
|– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo male hidroelektrarne  | 
|do 10 MW,                                  | 
|– 21510 Pristanišča in plovni kanali: razen ladjedelnice, doki in podobne  | 
|naprave v ladjedelnicah.                          | 
|2. Drugi dopustni posegi v prostor:                     | 
|– objekti, potrebni za rabo voda in zagotovitev varnosti plovbe,      | 
|– objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem,            | 
|– objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske službe (splavljanje   | 
|plovil javne gasilske službe, pritrdišča zaves za prestrezanje nevarnih   | 
|snovi, objekti, ki olajšajo odstranjevanje nevarnih snovi),         | 
|– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških    | 
|lastnosti površinskih voda,                         | 
|– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,               | 
|– gradnja podzemnih zbiralnic ločenih frakcij odpadkov ob dostopnih poteh; | 
|če so zbiralnice nadzemne, morajo biti intenzivno ozelenjene.        | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|26. ZK – POKOPALIŠČA                            | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 24204 Pokopališča,                            | 
|– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,               | 
|– 12722 Pokopališke stavbe,                         | 
|– 12301 Trgovske stavbe (do 100,00 m2 BTP): samo za potrebe pokopališča,  | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo za potrebe pokopališča.    | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|27. ZV – POVRŠINE ZA VRTIČKARSTVO                      | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– lesene lope za shranjevanje orodja, vrtne opreme in podobno,       | 
|– leseni zaboji za shranjevanje orodja,                   | 
|– ograje: žičnate ozelenjene ograje ali živa meja med komunikacijami in na | 
|robu območja,                                | 
|– javna kolesarnica,                            | 
|– montažna sanitarna enota,                         | 
|– parkirišče za potrebe uporabnikov,                    | 
|– pomožni infrastrukturni objekti,                     | 
|– urejena zelena površina za druženje uporabnikov vrtičkov (do 150,00 m2), | 
|– otroško igrišče (do 200,00 m2),                      | 
|– vodovodni priključek.                           | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|28. PC – POVRŠINE CEST                           | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– državne ceste: 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne  | 
|ceste,                                   | 
|– občinske ceste: 21120 Lokalne ceste in javne poti,            | 
|– drugi prometni infrastrukturni objekti: 21410 Mostovi in viadukti,    | 
|– 21220 Mestne železniške proge (mestne železniške proge in podobno,    | 
|tramvajske proge),                             | 
|– 21421 Predori.                              | 
|2. Dopustne gradnje in druga dela:                     | 
|– Gradnja mostov in cest v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega | 
|v pretočni profil, varnost objektov pred visokimi vodami mora biti     | 
|zagotovljena z minimalno varnostno višino.                 | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|29. PŽ – POVRŠINE ŽELEZNIC                         | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12201 Druge poslovne stavbe: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi    | 
|prostori (za potrebe železnic),                       | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, kolesarnice in pokrita parkirišča,   | 
|– 12510 Industrijske stavbe: samo avtomehanične in podobne delavnice za   | 
|potrebe železnic,                              | 
|– 12303 Bencinski servisi,                         | 
|– 12520 Rezervoarji in skladišča: samo pokrite skladiščne površine za    | 
|potrebe železnic,                              | 
|– 21210 Glavne in regionalne železniške proge (hitra železniška proga –   | 
|potniški in tovorni promet, glavna železniška proga – potniški promet,   | 
|glavna železniška proga – tovorni promet, glavna železniška proga –     | 
|potniški in tovorni promet, regionalna železniška proga – potniški in    | 
|tovorni promet, industrijski tir, stranski tiri, kretnice, železniška    | 
|križišča, tiri za ranžiranje in razvrščanje vagonov, odstavni tiri in druga | 
|železniška infrastruktura),                         | 
|– 21220 Mestne železniške proge,                      | 
|– 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z | 
|njimi povezane stavbe,                           | 
|– 21410 Mostovi in viadukti,                        | 
|– 2142 Predori in prehodi,                         | 
|– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo   | 
|parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, | 
|za avtobuse in za dostavna vozila,                     | 
|– postajališča in peroni,                          | 
|– površine, ki omogočajo dostop in delovanje javne gasilske službe in nujne | 
|medicinske pomoči ob nesrečah na železnici, vključno z nesrečami z     | 
|nevarnimi snovmi, tako na ravni terena kot v podzemnih prostorih,      | 
|– gradnja mostov v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v    | 
|pretočni profil, varnost objektov pred visokimi vodami mora biti      | 
|zagotovljena z minimalno varnostno višino.                 | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|30. POg – POVRŠINE ZA MIRUJOČI PROMET                    | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12420 Garažne stavbe,                           | 
|– odprta parkirišča.                            | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) V EUP, v katerih je predvidena gradnja parkirišč P&R, so pogojno     | 
|dopustni tudi:                               | 
|– 12303 Bencinski servisi,                         | 
|– 12301 Trgovske stavbe,                          | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,                  | 
|– 12510 Industrijske stavbe: samo avtomehanične delavnice,         | 
|– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbirni center za odpadke,    | 
|– parkirne površine za avtobuse,                      | 
|– oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.            | 
|b) Objekte in dejavnosti iz točke a) je dopustno graditi pod naslednjimi  | 
|pogoji:                                   | 
|– da je zagotovljenih vsaj 500 PM za motorni promet za P&R, vsaj 10 PM za  | 
|avtobuse in 10 % PM za kolesarski promet glede na število PM za motorni   | 
|promet,                                   | 
|– da se P&R in drugi parkirni prostori zgradijo najprej ali sočasno z    | 
|ostalim programom, navedenim v točki a),                  | 
|– da je na parceli, namenjeni gradnji, za trgovske, gostinske in druge   | 
|storitvene dejavnosti iz točke a) zagotovljeno predpisano število PM v   | 
|skladu z 38. členom tega odloka.                      | 
|c) Pri oblikovanju P&R je treba zagotoviti:                 | 
|– da so PM na terenu parkirišča oziroma v 1. kleti ali v 1. nadstropju   | 
|garaže,                                   | 
|– neposredno dostopnost z javnim potniškim prometom in njegovo postajališče | 
|na P&R ali tik ob njem,                           | 
|– varen in zmogljiv priključek na javne ceste,               | 
|– opremljenost P&R s spremljajočimi ureditvami za kolesarje, pešce in    | 
|postajališča linijskega prevoza potnikov v cestnem prometu.         | 
|č) Na P&R iz točke b) je dopustno zgraditi tudi manj kot 500 PM, če s tem  | 
|soglašata organa Mestne uprave MOL, pristojna za promet in za urejanje   | 
|prostora.                                  | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|31. POd – DRUGE PROMETNE POVRŠINE                      | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže pod terenom,              | 
|– objekti in ureditve trgov, ploščadi, peš površin.             | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|32. T – OBMOČJA KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE                | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z | 
|njimi povezane stavbe: samo stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij  | 
|ter z njimi povezane stavbe,                        | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo garaže za potrebe EUP, kolesarnice in pokrita | 
|parkirišča.                                 | 
|– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo   | 
|parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, | 
|za avtobuse in za dostavna vozila.                     | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|33. E – OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE                  | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 22121 Daljinski vodovodi,                         | 
|– 22110 Naftovodi in prenosni plinovodi,                  | 
|– 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,            | 
|– 22210 Distribucijski plinovodi,                      | 
|– 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak,       | 
|– 22240 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna     | 
|(dostopovna) komunikacijska omrežja,                    | 
|– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti.               | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) V EUP z namensko rabo E je dopustno pod pogoji, ki veljajo za območja  | 
|namenske rabe IP, graditi tudi dopolnilne objekte oziroma namembnosti, in  | 
|sicer 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča ter | 
|1220 Poslovne in upravne stavbe, kadar so neposredno vezani na osnovno   | 
|dejavnost v EUP. Sprememba namembnosti objektov v dejavnosti, ki niso    | 
|vezane na energetsko infrastrukturo, ni dopustna.              | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|34. O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE                   | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 22121 Daljinski vodovodi,                         | 
|– 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,           | 
|– 22221 Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo,            | 
|– 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,                 | 
|– 22231 Cevovodi za odpadno vodo,                      | 
|– 22232 Čistilne naprave,                          | 
|– 12510 Industrijske stavbe: samo objekti za obdelavo odpadkov,       | 
|– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo objekti za obdelavo     | 
|odpadkov,                                  | 
|– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: samo  | 
|objekti za obdelavo odpadkov,                        | 
|– 24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo odlagališča za nenevarne    | 
|odpadke in inertne odpadke ter zbirni center za odpadke,          | 
|– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti.               | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|a) V EUP z namensko rabo O je dopustno pod pogoji, ki veljajo za območja  | 
|namenske rabe IP, graditi tudi dopolnilne objekte oziroma namembnosti, in  | 
|sicer 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča ter | 
|1220 Poslovne in upravne stavbe, kadar so neposredno vezani na osnovno   | 
|dejavnost v EUP. Sprememba namembnosti objektov v dejavnosti, ki niso    | 
|vezane na okoljsko infrastrukturo, ni dopustna.               | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|35. F – OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE V NASELJU                | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti                      | 
|– 24201 Obrambni objekti,                          | 
|– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti za potrebe obrambe,        | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo vojašnice ter drugi   | 
|objekti in naprave, ki so nujni za funkcioniranje območij za potrebe    | 
|obrambe,                                  | 
|– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport,             | 
|– 12420 Garažne stavbe,                           | 
|– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo   | 
|parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, | 
|za avtobuse in za dostavna vozila,                     | 
|– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.                  | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|36. A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE                    | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 11100 Enostanovanjske stavbe,                       | 
|– 11210 Dvostanovanjske stavbe,                       | 
|– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,                | 
|– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion | 
|in gostišče,                                | 
|– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 200,00 m2 BTP objekta ali dela | 
|objekta),                                  | 
|– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem,         | 
|– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti  | 
|čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki   | 
|niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, | 
|– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,                   | 
|– 12712 Stavbe za rejo živali,                       | 
|– 12713 Stavbe za spravilo pridelka,                    | 
|– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,               | 
|– 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 200,00 m2 BTP objekta ali  | 
|dela objekta),                               | 
|– 12420 Garažne stavbe: samo gasilski domovi,                | 
|– dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi o vrsti, obsegu in  | 
|pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.          | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|37. K1 – NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA                   | 
|1. Drugi dopustni posegi v prostor:                     | 
|– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih | 
|zemljišč skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih,             | 
|– sanacija peskokopov in gramoznic s kontroliranim odlaganjem inertnih   | 
|odpadkov (do višine okoliškega terena) ter vzpostavitev kmetijskih površin | 
|na podlagi projekta in soglasij pristojnih služb,              | 
|– ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči.      | 
|2. Mejice, žive meje in drevesne ter grmovne vetrozaščitne pasove je treba | 
|praviloma ohranjati.                            | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|38. K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA                     | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 22130 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja v skladu z določbami | 
|55. člena tega odloka.                           | 
|2. Drugi dopustni posegi v prostor:                     | 
|– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih | 
|zemljišč skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih,             | 
|– sanacija peskokopov in gramoznic s kontroliranim odlaganjem inertnih   | 
|odpadkov (do višine okoliškega terena) in vzpostavitev kmetijskih površin  | 
|na podlagi projekta in soglasij pristojnih služb,              | 
|– vodnogospodarske ureditve za ribogojnice,                 | 
|– ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči.      | 
|3. Mejice, žive meje ter drevesne in grmovne vetrozaščitne pasove je treba | 
|praviloma ohranjati.                            | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|39. Go – OBMOČJA GOZDOV                           | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 22130 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja v skladu z določbami | 
|55. člena tega odloka.                           | 
|2. Drugi dopustni posegi v prostor:                     | 
|– objekti in druga dela, ki povečujejo požarno varnost gozdov,       | 
|– gozdarska investicijsko-vzdrževalna dela skladno z zakonom.        | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|40. Gpn – GOZDOVI Z IZJEMNO POUDARJENIMI SOCIALNIMI FUNKCIJAMI       | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– objekti in druga dela, ki povečujejo požarno varnost gozdov,       | 
|– počivališča, ureditev učnih, rekreacijskih, planinskih poti, naprave za  | 
|rekreacijo v naravi, klopi, mize, razgledišča in razgledni stolpi, koši za | 
|odpadke, usmerjevalne in izobraževalne table, kažipoti in podobna oprema.  | 
|2. Drugi dopustni posegi v prostor:                     | 
|– gozdarska investicijsko-vzdrževalna dela skladno z zakonom.        | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|41. VC – CELINSKE VODE                           | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– objekti, potrebni za rabo voda in zagotovitev varnosti plovbe,      | 
|– objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem,            | 
|– objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske službe (splavljanje   | 
|plovil javne gasilske službe, pritrdišča zaves za prestrezanje nevarnih   | 
|snovi, objekti, ki olajšajo odstranjevanje nevarnih snovi).         | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo male hidroelektrarne  | 
|do 10 MW.                                  | 
|3. Drugi dopustni posegi v prostor:                     | 
|a) Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških   | 
|lastnosti površinskih voda.                         | 
|b) Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave.               | 
|c) Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljišču morajo biti načrtovane  | 
|tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje  | 
|voda in vodni režim.                            | 
|č) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajših   | 
|razdaljah, kadar se omogoča dostop ali prehod prek vodotoka z objektom   | 
|javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh).  | 
|d) Ureditev plovnih poti.                          | 
|e) Mesta za splovitev plovil javne gasilske službe morajo omogočati     | 
|interveniranje z obeh                            | 
|strani reke.                                | 
|f) Dostopna in vstopno-izstopna mesta na rekah morajo biti praviloma    | 
|urejena tako, da je omogočena uporaba gibalno oviranim osebam.       | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|42. VI – OBMOČJA VODNE INFRASTRUKTURE                    | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,           | 
|– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo male hidroelektrarne  | 
|do 10 MW,                                  | 
|– 24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na območjih   | 
|poplavne nevarnosti,                            | 
|– objekti in naprave, namenjeni vzdrževanju vodnih zemljišč površinskih   | 
|voda in vodnim objektom,                          | 
|– objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske službe (splavljanje   | 
|plovil javne gasilske službe, pritrdišča zaves za prestrezanje nevarnih   | 
|snovi, objekti, ki olajšajo odstranjevanje nevarnih snovi).         | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|43. LN – POVRŠINE NADZEMNEGA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA            | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin: samo  | 
|odprti kop, rudarski objekti in inštalacije ter tehnične naprave za     | 
|pridobivanje mineralnih surovin, opeke, strešnikov in podobno.       | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|44. N – OBMOČJA ZA POTREBE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI   | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti:                     | 
|– 12420 Garažne stavbe,                           | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo stavbe za nastanitev  | 
|gasilcev ter za namestitev za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi   | 
|nesrečami,                                 | 
|– 21210 Glavne in regionalne železniške proge: železniški tir za prevoz   | 
|pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter ob neposredni vojni nevarnosti,  | 
|– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliporti,            | 
|– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: samo pokrite skladiščne površine | 
|za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,           | 
|– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,     | 
|– 12201 Stavbe javne uprave s spremljajočimi programi za potrebe zaščite in | 
|reševanja.                                 | 
|2. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:                 | 
|V primeru velikih naravnih ali drugih nesreč so dopustne tudi gradnje    | 
|objektov za začasno namestitev ter drugih spremljajočih objektov.      | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
|45. f – OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE ZUNAJ NASELIJ              | 
|1. Dopustni objekti in dejavnosti                      | 
|– 24201 Obrambni objekti,                          | 
|– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti za potrebe obrambe,        | 
|– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo vojašnice ter drugi   | 
|objekti in naprave, ki so nujni za funkcioniranje območij za potrebe    | 
|obrambe,                                  | 
|– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport,             | 
|– 12420 Garažne stavbe,                           | 
|– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste: samo   | 
|parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, | 
|za avtobuse in za dostavna vozila,                     | 
|– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.                  | 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
                                       «.
7. člen
V prvem odstavku 12. člena se:
– 5. točka dopolni tako, da se glasi:
»5. parkirne površine za osebna motorna vozila,«;
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. parkovne površine, drevoredi, površine za pešce, otroška igrišča in biotopi,«;
– v 11. točki besedilo »vodotokov, splavnice in pristani« nadomesti z besedilom »vodotokov in splavnice« in
– na koncu 14. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. javne sanitarije na javnih površinah.«.
V drugem odstavku se:
– v prvi alineji številka »14.« nadomesti s številko »15.«;
– v drugi alineji besedilo »13 in 14« nadomesti z besedilom »13., 14. in 15.«;
– za drugo alineje doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– ZDd: od 1. do 4. in od 6. do 15. točka prvega odstavka,«;
– v dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja, številka »14.« nadomesti s številko »15.«;
– v dosedanji četrti alineji, ki postane peta alineja, za številko »14.« doda besedilo »ter 15.«;
– v dosedanji peti alineji, ki postane šesta alineja, številka »14.« nadomesti s številko »15.«;
– v dosedanji deveti do enajsti alineji, ki postanejo deseta do dvanajsta alineja, besedilo »13. in 14.« nadomesti z besedilom »13., 14. in 15.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V EUP iz drugega odstavka tega člena so dostopne ceste iz 6. točke prvega odstavka tega člena dopustne le do obstoječih objektov.«.
8. člen
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kadar zgrajeni objekt predstavlja nevarno gradnjo, so ne glede na določbe tega odloka dopustna nujna dela za zaščito objekta, ki naj preprečijo negativne posledice nevarne gradnje na okolico.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če ta odlok ne določa drugače, so v EUP z namensko rabo SScv ali SSsv za tipa objektov V in VS dopustni naslednji posegi:
– rekonstrukcija,
– odstranitev objektov,
– vzdrževanje objektov,
– gradnja garažnih stavb pod terenom v skladu z določili tega odloka,
– izraba podstrešij v večstanovanjskih stavbah v obstoječih gabaritih brez spremembe strešne konstrukcije, razen za izvedbo okenskih odprtin,
– gradnja novih objektov pod pogojem, da je lokacija novega objekta določena z gradbeno črto v karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«,
– na mestu poprej odstranjenih zakonito zgrajenih objektov je dopustna gradnja nadomestnih objektov, ki ne presegajo BTP odstranjenih objektov, pod pogojem, da so zagotovljene normativne zelene površine in parkirna mesta v skladu z določbami tega odloka. Splošna določba FI za EUP se v primeru nadomestne gradnje ne uporablja,
– na obstoječih objektih tipov NA, NB in ND so dopustne rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov in gradnja objektov za lastne potrebe po določbah za območja namenske rabe SSse.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če se v EUP z namensko rabo CU (tipi V, VS, NV in C) ali z namensko rabo SSsv (tip NV) nahajajo obstoječi objekti tipov NA, NB in ND, so na teh objektih po določbah za območja namenske rabe SSse dopustne dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitev objektov in gradnja objektov za lastne potrebe. Na mestu poprej odstranjenega objekta je dopustno postaviti nadomestni objekt. Kadar gre za zapolnitev vrzeli med že zgrajenimi tovrstnimi objekti, je dopustna tudi dopolnilna gradnja objektov tipa NA, NB ali ND pod pogoji, določenimi za območja namenske rabe SSse. Navedene gradnje so dopustne tudi na obstoječih objektih tipa NV, ki se nahajajo v EUP z namensko rabo CU (tipi V, VS in C) po določbah za območja namenske rabe CU.NV ali v EUP z namensko rabo SSsv (tipi V, VS in C) po določbah za območja namenske rabe SSsv.NV.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če ta odlok ne določa drugače, je pri nizih stavb tipa NB treba upoštevati naslednje določbe:
– namembnost in sprememba namembnosti stavb sta dopustni v skladu z določbami, ki veljajo za območja namenske rabe SSce,
– v obstoječih nizih stavb tipa NB nadzidave niso dopustne, razen v primerih, ko so bile na podlagi gradbenega dovoljenja nadzidave posameznih stavb v nizu že izvedene; višina nadzidave ne sme presegati višine zakonito izvedenih nadzidav,
– dopustna je izraba podstrešij brez spremembe strešne konstrukcije, razen za izvedbo okenskih odprtin z vgradnjo strešnih oken,
– dozidava ni dopustna, razen k zadnji stavbi v nizu, če je po višini in globini skladna z obstoječo stavbo, h kateri se doziduje,
– dopustna je gradnja pritličnega vetrolova ali nadstreška nad vhodom do površine 4,00 m2,
– obstoječi objekt se lahko rekonstruira pod pogoji druge alineje tega odstavka,
– obstoječi objekt se lahko odstrani in na mestu poprej odstranjenega objekta zgradi nov objekt v skladu z določbami tega odstavka, če s tem ni ogrožena statična stabilnost sosednjih stavb.«.
V devetem odstavku se pred piko na koncu črta besedilo »po namembnosti pa je skladen z določbami za namensko rabo EUP« in vejica pred tem besedilom.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Če ni s tem odlokom določeno drugače, so v EUP s tipom stavb VS dopustne rekonstrukcije, nadzidave in dozidave pod pogojem, da se višina venca rekonstruirane, nadzidane ali dozidane stavbe lahko poveča le do višine venca sosednje višje stavbe, višina slemena rekonstruirane, nadzidane ali dozidane stavbe pa le do višine slemena sosednje višje stavbe, če taka stavba ne predstavlja obstoječega višinskega poudarka v uličnem nizu.«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
Dosedanji enajsti odstavek, ki postane dvanajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Če ni s tem odlokom določeno drugače, so na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni s predpisano namensko rabo v EUP, razen za objekte v EUP z namensko rabo PC ali PŽ, dopustni samo rekonstrukcija in izraba izkoriščenega podstrešja (Po) ter vzdrževanje in odstranitev objektov. Za objekte v EUP z namensko rabo PC ali PŽ in za objekte, ki so delno ali v celoti znotraj regulacijskih linij cest, sta dopustni le vzdrževanje in odstranitev objektov v soglasju z izvajalcem pristojne gospodarske javne službe s področja prometa.«.
Dodata se nova trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita:
»(13) Kadar gradbena črta poteka preko obstoječega objekta, sta na tem objektu dopustni sprememba namembnosti in rekonstrukcija. Rekonstrukcija je v delu, ki presega gradbeno črto, dopustna brez povečanja BTP. Nadomestna gradnja, dozidava in nadzidava morajo upoštevati gradbeno črto. Kadar se celoten objekt nahaja zunaj gradbene črte, sta na njem dopustni samo vzdrževanje objekta in sprememba namembnosti v skladu z določili za EUP.
(14) Če ni s tem odlokom določeno drugače, je v stavbah, ki se nahajajo v območju evidentirane in razglašene kulturne dediščine, poleg dejavnosti, ki so dopustne v EUP, v kateri se nahaja stavba, dopustno urediti tudi dejavnosti 12620 Muzeji in knjižnice. Posegi so dopustni le s soglasjem organa, pristojnega za ohranjanje kulturne dediščine.«
Dosedanji dvanajsti odstavek postane petnajsti odstavek.
V dosedanjem trinajstem odstavku, ki postane šestnajsti odstavek:
– se v točki a) doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– odstranitev objekta,«;
– dosedanja druga do četrta alineja postanejo tretja do peta alineja;
– se v točki b) za besedo »višina« doda beseda »venca« in
– črta točka c).
Dosedanji štirinajsti odstavek postane sedemnajsti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 14. člena se v drugem stavku druge alineje za besedilom »na podstrešju« doda vejica in besedilo »na ravni strehi«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če ni s tem odlokom določeno drugače, so posegi, navedeni v prvi in drugi alineji prvega odstavka tega člena, dopustni tudi pri novogradnjah.«.
10. člen
V prvem odstavku 15. člena se v preglednici 5:
– v vrstici z oznako tipa objekta NB črta besedilo »(vsaj tri, ki se gradijo sočasno)«;
– v vrstici z oznako tipa objekta »NV« beseda »Nizka« v drugem in tretjem stolpcu nadomesti z besedo »Visoka« in
– v vrstici z oznako tipa objekta »V« v tretjem stolpcu na koncu tretje alineje doda besedilo »v skladu s 97. členom tega odloka«.
11. člen
Četrti in peti odstavek 16. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Na objektih, ki mejijo na javne površine (trgi ali pločniki), je na podlagi soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne službe, dopustno graditi napušče, nadstreške in konzolno oblikovane stavbne dele (balkoni, lože) tako, da segajo tudi nad javno površino s konzolnim previsom. Konzolni previsi stavbnih delov so lahko široki do 2,50 m, dvignjeni najmanj 5,00 m nad koto pritličja in ne smejo presegati 50 % površine fasade. Previsi objektov nad javnimi površinami morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena varnost uporabnikov javnih površin (dež, sneg, ledene sveče) in da ne ovirajo vožnje vozil in delovanja gasilskih vozil v skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.
(5) Frčade ne smejo biti višje od višine slemena strehe. Frčade na strehi stavbe, pri dvojčkih in pri hišah v nizu morajo biti oblikovno usklajene. Višina posamezne frčade ne sme presegati 1/2 višine strehe. Višina frčade je projekcija celotne višine frčade (od najnižje točke odprtine v strehi, potrebne za izvedbo frčade, do najvišje točke strehe frčade) na vertikalno ravnino. Skupna dolžina frčad ne sme presegati 1/3 dolžine strešine. Na območjih, varovanih s predpisi s področja kulturne dediščine, lahko organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine, določi tudi drugačne pogoje.«.
Deveti odstavek se črta.
Dosedanji deseti in enajsti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se v drugem stavku črta beseda »ožjega«.
Dosedanji trinajsti odstavek, ki postane dvanajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Električne, plinske in druge omarice se lahko izjemoma namestijo na fasade ob glavnih vhodih v stavbo, ki mejijo na javno površino, kadar druga tehnična in ekonomsko sprejemljiva rešitev ne omogoča priključitve objekta.«.
12. člen
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prostor med regulacijsko linijo javne površine in nestanovanjsko stavbo, namenjeno javni rabi, ali večstanovanjsko stavbo s pritličjem v javni rabi je treba urediti tako, da s predprostori sosednjih stavb tvori usklajeno celoto.«.
13. člen
V 18. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kadar se tip objekta NA, NB, ND ali NV gradi na nagnjenem terenu, izkop hribine, potreben za umestitev objekta na parcelo, namenjeno gradnji, ne sme presegati višine venca novogradnje.«.
14. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Velikost objektov določajo tudi ukrepi za zagotavljanje požarnovarnostnih odmikov, ki omogočajo dostop gasilskih vozil v skladu s predpisi o površinah za gasilce ob zgradbah, oziroma ukrepi za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte.«.
V tretjem odstavku se v drugem stavku besedilo »novih (nadomestnih)« nadomesti z besedo »nadomestnih«.
V četrtem odstavku se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če je v Prilogi 1 oziroma v Prilogi 2 tega odloka določeno drugače.«.
V petem odstavku se za besedo »Parcela« doda vejica in besedilo »namenjena gradnji,«.
15. člen
V drugem odstavku 20. člena se preglednica 6 spremeni tako, da se glasi:
»
+---------------------------------------------------------------+
|Preglednica 6: Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene    |
|gradnji, po območjih namenske rabe               |
+---------------------------------------------------------------+
|1. SSce – Pretežno eno- in dvostanovanjske površine      |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|NA, ND |Družinska   |40 %  |30 %   |O    |/    |
|    |hiša     |    |     |     |     |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Dvojček/vsako |40 %  |30 %   |O    |/    |
|    |stavbo    |    |     |     |     |
|    |dvojčka    |    |     |     |     |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|NB   |Vrstna hiša, |50 %  |25 %   |O    |/    |
|    |verižna hiša |    |     |     |     |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Atrijska hiša |60 %  |20 %   |O    |/    |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|NA, ND, |Nestanovanjske|40 %  |O     |25 %   |/    |
|C    |stavbe    |    |     |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|2. SScv – Pretežno večstanovanjske površine          |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|V    |       |/    |30 %   |O    |1,2   |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Ploščica   |70 %  |20 %   |O    |/    |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Hiša v    |70 %  |20 %   |O    |/    |
|    |terasah    |    |     |     |     |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|VS   |       |40 %  |30 %   |O    |1,2   |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|NV   |       |40 %  |35 %   |O    |/    |
+---------------------------------------------------------------+
|3. SSse – Splošne eno- in dvostanovanjske površine       |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|NA, ND |Družinska   |40 %  |30 %   |O    |/    |
|    |hiša     |    |     |     |     |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Dvojček/na  |40 %  |30 %   |O    |/    |
|    |vsako stavbo |    |     |     |     |
|    |dvojčka    |    |     |     |     |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|NB   |Vrstna hiša, |50 %  |25 %   |O    |/    |
|    |verižna hiša |    |     |     |     |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Atrijska hiša |60 %  |20 %   |O    |/    |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|NA, ND, |Nestanovanjske|40 %  |O     |25 %   |/    |
|C    |stavbe    |    |     |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|4. SSsv – Splošne večstanovanjske površine           |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|V    |       |/    |30 %   |O    |1,2   |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Ploščica   |70 %  |20 %   |O    |/    |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Hiša v    |70 %  |20 %   |O    |/    |
|    |terasah    |    |     |     |     |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|VS   |       |40 %  |30 %   |O    |1,2   |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|NV   |       |40 %  |35 %   |O    |/    |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|V, VS, |Nestanovanjske|/    |O     |25 %   |1,2   |
|C    |stavbe    |    |     |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|5. SB – Stanovanjske površine za posebne namene        |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Stanovanjske |/    |30 %   |O    |1,2   |
|    |stavbe    |    |     |     |     |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Nestanovanjske|/    |O     |20 %   |1,2   |
|    |stavbe    |    |     |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|6. SK – Površine podeželskega naselja             |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|NA, ND |Družinska   |40 %  |30 %   |O    |/    |
|    |hiša     |    |     |     |     |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Nestanovanjske|40 %  |O     |30 %   |/    |
|    |stavbe    |    |     |     |     |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Kmetijska   |50 %  |O     |15 %   |/    |
|    |gospodarstva |    |     |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|7. CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti         |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|V, C  |Stanovanjske |/    |30 %   |O    |1,6   |
|    |stavbe    |    |     |     |     |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|VS   |Stanovanjske |/    |40 %   |30 %   |O    |
|    |stavbe    |    |     |     |     |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|NV   |Stanovanjske |40 %  |30 %   |O    |1,6   |
|    |stavbe    |    |     |     |     |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|V, VS, |Nestanovanjske|/    |O     |20 %   |1,6   |
|C    |stavbe    |    |     |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|8. CDd – Območja centralnih dejavnosti brez stanovanj     |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |20 %   |1,6   |
+---------------------------------------------------------------+
|9. CDi – Območja centralnih dejavnosti za izobraževanje    |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |25 %   |1,6   |
+---------------------------------------------------------------+
|10. CDo – Območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno |
|izobraževanje                         |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |25 %   |/    |
+---------------------------------------------------------------+
|11. CDz – Območja centralnih dejavnosti za zdravstvo      |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |25 %   |1,6   |
+---------------------------------------------------------------+
|12. CDk – Območja centralnih dejavnosti za kulturo       |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |25 %   |1,6   |
+---------------------------------------------------------------+
|13. CDj – Območja centralnih dejavnosti za javno upravo    |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |20 %   |1,6   |
+---------------------------------------------------------------+
|14. CDc – Območja centralnih dejavnosti za opravljanje verskih |
|obredov                            |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |12721 Stavbe |/    |O     |25 %   |/    |
|    |za      |    |     |     |     |
|    |opravljanje  |    |     |     |     |
|    |verskih    |    |     |     |     |
|    |obredov    |    |     |     |     |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Druge stavbe |/    |30 %   |20 %   |1,0   |
|    |iz točke 14.1 |    |     |     |     |
|    |preglednice 4 |    |     |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|15. IP – Površine za industrijo                |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |60 %  |O     |15 %   |/    |
+---------------------------------------------------------------+
|16. IG – Gospodarske cone                   |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |60 %  |O     |15 %   |/    |
+---------------------------------------------------------------+
|17. IK – Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo      |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |80 %  |O     |15 %   |/    |
+---------------------------------------------------------------+
|18. BT – Površine za turizem                  |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |25 %   |1,6   |
+---------------------------------------------------------------+
|19. BD – Površine drugih območij                |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |20 %   |1,6   |
+---------------------------------------------------------------+
|20. BC – Športni centri                    |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |20 %   |1,6   |
+---------------------------------------------------------------+
|21. ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport        |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |20 %   |/    |
+---------------------------------------------------------------+
|22. ZPp – Parki                        |
+---------------------------------------------------------------+
|Raščen teren (s travo, grmovnicami, drevjem in drugimi     |
|zasaditvami) mora pokrivati najmanj 70 % površine parka.    |
+---------------------------------------------------------------+
|30. POg – Površine za mirujoči promet             |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |15 %   |1,0   |
+---------------------------------------------------------------+
|32. T – Območja komunikacijske infrastrukture         |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |25 %   |/    |
+---------------------------------------------------------------+
|33. E – Območja energetske infrastrukture           |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |80 %  |O     |15 %   |1,0   |
+---------------------------------------------------------------+
|34. O – Območja okoljske infrastrukture            |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |15 %   | 1,0   |
+---------------------------------------------------------------+
|35. F – Območja za potrebe obrambe v naselju          |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |20 %   |1,6   |
+---------------------------------------------------------------+
|36. A – Površine razpršene poselitve              |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|NA, ND |Družinska   |40 %  |30 %   |O    |/    |
|    |hiša     |    |     |     |     |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Nestanovanjske|40 %  |O     |30 %   |/    |
|    |stavbe    |    |     |     |     |
|    +--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |Kmetijska   |60 %  |O     |15 %   |/    |
|    |gospodarstva |    |     |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
|45. N – Območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi  |
|nesrečami                           |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+---------------------------------------------------------------+
|Za objekte iz točke 41.1 preglednice 4 je treba upoštevati:  |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |25 %   | 0,8   |
+---------------------------------------------------------------+
|46. f – Območja za potrebe obrambe zunaj naselij        |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|Tip   |Vrsta tipa  |FZ   |FBP    |FZP   |FI    |
|objekta |objekta    |(največ)|(najmanj) |(najmanj)|(največ) |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
|    |       |/    |O     |25 %   |0,8   |
+--------+--------------+--------+----------+---------+---------+
                                «.
V tretjem odstavku se v napovednem stavku beseda »tabeli« nadomesti z besedo »preglednici«.
16. člen
V naslovu 21. člena ter v prvem in drugem odstavku se beseda »stavba« v celotnem besedilu nadomesti z besedo »objekt« v ustreznem sklonu in številu.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če so obstoječe stavbe tipov NA, NB, ND in NV višje od višin, določenih s tem odlokom, so dopustne nadomestna gradnja, rekonstrukcija in sprememba namembnosti do višine obstoječe stavbe.«.
17. člen
V 22. členu se v preglednici 8:
– v naslovni vrstici beseda »Velikost« nadomesti z besedo »Višina«;
– v četrti vrstici (SSse, SSce, SK) številka »14,00« nadomesti s številko »11,00« in
– na koncu tabele za deveto vrstico doda nova deseta vrstica, ki se glasi:
»
+---------+-----------------------------------------------------+
|POg   |Višina objektov (razen 12420 Garažne stavbe) je P  |
+---------+-----------------------------------------------------+
                                «.
18. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(regulacijske črte in lega objektov na parceli, namenjeni gradnji)
(1) Regulacijske črte določajo urbanistične razmejitve ali razmejitve površin javnega in zasebnega interesa. Delijo se na naslednje kategorije:
a) regulacijska linija (RL) je črta, ki obstoječe in predvidene javne površine ločuje od površin v zasebni lasti,
b) regulacijska linija industrijskega tira (RLit) je črta, ki ločuje površine industrijskega tira od drugih površin,
c) gradbene črte, ki se delijo na podkategorije:
– gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Odstopanja od gradbene linije so dopustna za največ 1,20 m v notranjost parcele, namenjene gradnji, vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta. Gradbeno linijo lahko presegajo balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi, komunalni priključki, parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja,
– gradbena meja (GM) je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji. Gradbeno mejo lahko presegajo komunalni priključki, parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja,
– gradbena meja v nadstropjih (GMn) je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati v nadstropjih nad pritličjem, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji; kadar je določena GMn, v nadstropjih nad pritličjem GM ne velja,
– gradbena meja pod zemljo (GMz) je črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati v etažah pod pritličjem, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji; kadar je določena GMz, v etažah pod pritličjem GM ne velja.
(2) Regulacijske črte iz prvega odstavka tega člena so prikazane na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.
(3) Kadar regulacijska linija ceste ni skladna s stanjem v naravi ali z mejo parcel v naravi:
– je v OPPN, gradbenem dovoljenju za cesto ali v projektu za izvedbo rekonstrukcije ceste dopustno ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, prilagoditi traso ceste projektni rešitvi,
– je odstop od regulacijske linije ceste dopusten zaradi določitve cestnega sveta v postopku za določitev in označitev meje ceste v skladu s predpisi o cestah.«.
19. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(odmiki stavb od sosednjih zemljišč)
(1) Če ni z gradbeno črto določeno drugače, mora biti odmik stavb tipov NA, NB (niz), ND in NV (nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m. Ta določba velja tudi za stavbe tipov C in F, če se gradijo v EUP s tipi stavb NA, NB, ND in NV.
(2) Gradnja stavb na parcelno mejo je dopustna:
1. brez pisnega soglasja lastnikov sosednjih parcel, če gre za gradnjo:
– na skupni parcelni meji (dvojček),
– na skupnih parcelnih mejah v strnjenem nizu (NB, VS),
– če je taka gradnja določena z regulacijskimi črtami,
2. s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, kadar je način gradnje na parcelni meji značilen za EUP, kar je treba utemeljiti v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če ni z gradbeno črto oziroma z drugimi določili tega odloka določeno drugače, mora biti odmik stavb tipov V in stavbnega bloka VS (nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 5,00 m. Ta določba velja tudi za stavbe tipov C in F, če se gradijo v EUP s tipoma stavb V in VS.
(4) Če ni z gradbeno črto določeno drugače, mora biti odmik stavb tipov C in F (nad terenom) od meje sosednjih parcel najmanj 4,00 m, če so te stavbe visoke do 14,00 m, oziroma 5,00 m, če so višje od 14,00 m.
(5) Če tip stavbe v EUP ni določen, se upoštevajo odmiki glede na dejanski tip stavbe v skladu z določbami tega člena.
(6) Odmik stavb (nad terenom) iz prvega, tretjega, četrtega, petega in osemnajstega odstavka tega člena od meje sosednjih parcel je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot:
– 1,50 m od parcelne meje za stavbe iz prvega odstavka tega člena in stavbe iz četrtega odstavka tega člena, ki so nižje od 14,00 m, ter
– 3,00 m od parcelne meje za stavbe iz tretjega odstavka tega člena in stavbe iz četrtega odstavka tega člena, ki so višje od 14,00 m.
(7) Manjši odmik stavbe od parcelne meje, kot je določen v prvem, tretjem, četrtem, enajstem in osemnajstem odstavku tega člena, je brez soglasja lastnikov sosednjih parcel dopusten takrat, kadar se na mestu poprej odstranjene zakonito zgrajene stavbe postavi nadomestna stavba oziroma se obstoječa zakonito zgrajena stavba rekonstruira ali se ji spreminja namembnost. Za nadomestno stavbo velja izjema le, kadar velikost parcele, namenjene gradnji, ali drugi predpisi ne omogočajo odmikov, ki jih določa ta odlok.
(8) Nadzidava zakonito zgrajenih stavb tipov NA, ND, NV, V, C in F, ki so od meje parcele, namenjene gradnji, oddaljene manj, kot določa ta odlok, je dopustna s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, od katerih je nadzidava odmaknjena manj kot določa ta odlok, in pod pogojem, da so izpolnjena ostala določila tega odloka. Nadzidave stavb tipov NB in VS so dopustne v skladu z določili tega odloka brez odmikov od zunanjega zidu, s katerim se stikajo s sosednjima objektoma.
(9) Kadar stavba iz prvega tretjega ali četrtega odstavka tega člena meji na EUP z namensko rabo K1, K2, Go ali Gpn, je treba zagotoviti enak odmik, kot je določen v prvem ali v tretjem odstavku tega člena ali v 74. členu tega odloka.
(10) Če ni z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni objekti od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin odmaknjeni (nad terenom in pod njim) najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali ceste nižje kategorije. Če so odmiki manjši, morata s tem soglašati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za državne ceste pa upravljavec državne ceste.
(11) Odmik podzemnih etaž od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3,00 m; odmik je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih parcel. Kadar se gradi podzemna etaža pod več parcelami, namenjenimi gradnji, odmikov med njimi ni treba upoštevati, upoštevati pa je treba odmike od sosednjih parcel.
(12) Kadar je z GL ali GM določen večji odmik od predpisanega, je ne glede na to gradnja podzemnih etaž dopustna po določilih enajstega odstavka tega člena.
(13) Temelje objektov, ki mejijo na javne površine, kot so ceste, trgi, pločniki, je na podlagi soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, dopustno graditi prek regulacijske linije javne površine.
(14) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo.
(15) Parkirišča z več kot 5 PM morajo biti oddaljena od meje parcel sosednjih stanovanjskih objektov najmanj 4,00 m oziroma manj, če s tem pisno soglašajo lastniki teh parcel.
(16) Če ni z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni objekti odmaknjeni od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, morata s tem soglašati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za državne ceste pa izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest.
(17) Ograjo, škarpo ali podporni zid je dopustno postaviti največ do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče; če se gradijo na meji, se morajo lastniki zemljišč, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno sporazumeti. Za odmike od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin veljajo določbe šestnajstega odstavka tega člena.
(18) V EUP z namensko rabo BD, IP, IG ali IK morajo biti nove stavbe odmaknjene od meje javnih površin najmanj 5,00 m, če ni z regulacijsko črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb določen manjši odmik. Odmik stavb od meje sosednjih parcel, namenjenih gradnji, mora biti ne glede na morebitno soglasje lastnikov sosednjih parcel za manjši odmik od predpisanega skladen s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom.
(19) Odmik zahtevnih in manj zahtevnih stavb od zunanje meje EUP z namensko rabo ZK znaša najmanj 10,00 m, razen če ni z gradbeno linijo ali gradbeno mejo določen manjši odmik.
(20) Če ta odlok ne določa drugače, so odmiki med fasadami stavb in delov stavb tipov V, VS in C, ki so višje od 14,00 m:
1. pri stavbah z višino do 40,00 m:
– na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vključno s slepimi fasadami), najmanj enaki ali večji od polovice višine višje stavbe, merjene do njenega venca oziroma (če je naklon njene strehe večji od 45°) do njenega slemena,
– na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najmanj enaki ali večji od višine višje stavbe, merjene do njenega venca oziroma (če je naklon njene strehe večji od 45°) do njenega slemena,
2. pri stavbah, višjih od 40,00 m:
– na katere niso orientirani prostori, namenjeni prebivanju (vključno s slepimi fasadami), najmanj 20,00 m,
– na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, najmanj 45,00 m,
3. določbe 1. in 2. točke tega odstavka veljajo tudi za nadzidave stavb tipov V, VS in C,
4. določbe 1. in 2. točke tega odstavka ne veljajo za odmike med vogali stavb,
5. določbe tega odstavka ne veljajo za ožje mestno središče.
(21) Pri slepih fasadah in fasadah z odprtinami za osvetlitev komunikacij stavbe, je z OPPN dopustno določiti tudi manjše odmike med fasadami stavb, kot so določeni v tem členu.
(22) Kadar so določene gradbene črte, soglasja lastnikov sosednjih zemljišč glede odmikov od parcelnih mej niso potrebna. Gradbeno linijo lahko presegajo napušči, balkoni in nadstreški nad vhodom v objekt, ki morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,0 m, s pisnim soglasjem lastnikov sosednjih parcel, na katere mejijo, pa je ta odmik lahko tudi manjši.
(23) Odmiki ali protipožarne ločitve objektov od parcelnih mej morajo preprečevati možnost širjenja požara na sosednje objekte. Pri določanju odmikov ali protipožarnih ločitev je treba upoštevati predpise o požarni varnosti v stavbah in predpise o požarnovarnostnih odmikih ali požarnih ločitvah za druge objekte. Če odmiki ne zagotavljajo predpisanih požarnovarnostnih zahtev, je treba načrtovati protipožarne ločitve v skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah.
(24) Oddaljenost stavbe od parcelne meje je najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča in tej meji najbližjo zunanjo točko najbolj izpostavljenega dela objekta (na primer napušč, konzolna konstrukcija, balkon in podobno).«.
20. člen
V drugem odstavku 25. člena se v tretji alineji besedilo »SIST DIN 14090« nadomesti z besedilom »predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Največja površina parcele, namenjene gradnji, ki je določena v preglednici 9, je namenjena izračunu FZ, FBP, FZP in FI za tipe stavb NA, NB, ND in NV in jo zemljiška parcela lahko presega.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo »in pri novogradnjah na mestu poprej odstranjenega objekta«.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pri rekonstrukciji, nadomestni gradnji, nadzidavi, dozidavi ali spremembi namembnosti obstoječega objekta je ob upoštevanju ostalih določil tega odloka velikost parcele, namenjene gradnji, lahko tudi manjša od tiste, ki je določena v preglednici 9.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane osmi odstavek, se črta besedilo »zakonito zgrajene«.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane osmi odstavek, se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Vsaka stavba s pripadajočimi enostavnimi in nezahtevnimi objekti mora imeti svojo parcelo, namenjeno gradnji.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek.
21. člen
V 26. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Na parceli, namenjeni gradnji večstanovanjske stavbe tipa V, je dopustno za vsako stanovanje zgraditi največ en enostavni objekt – garažo ali nadstrešek za osebne avtomobile stanovalcev. Postavitev teh objektov je dopustna na podlagi enotne rešitve za celotno stavbo in ob upoštevanju določil tega odloka.
(5) Če nezahtevni oziroma enostavni objekti, ki so navedeni v Prilogi 4 tega odloka, presegajo največjo dopustno velikost, ki jo določa predpis s področja graditve objektov, je njihova gradnja dopustna na podlagi določil tega odloka in na podlagi dovoljenja za gradnjo.«.
22. člen
Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zapornice na javnih površinah in zapornice, ki omejujejo dostop z javnih na zasebne površine, je dopustno postaviti na podlagi pogojev in soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, in v skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za postavitev zapornic na gozdnih prometnicah (gozdne ceste ali gozdne vlake) je treba predhodno pridobiti soglasje organa, pristojnega za gozdove.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
23. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(odprt sezonski gostinski vrt)
(1) Odprt sezonski gostinski vrt na javni površini se lahko uredi k obstoječemu gostinskemu obratu. Vsi elementi opreme odprtega sezonskega gostinskega vrta na javni površini morajo biti premakljivi, da se v primeru intervencije lahko takoj odstranijo. Postavitev točilnih miz, hladilnih omar ali druge masivne opreme na površini gostinskega vrta ni dopustna.
(2) Samostojen odprt sezonski gostinski vrt na javni površini, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključen na potrebne komunalne vode.
(3) V ožjem mestnem središču ni dopustna postavitev podestov ali drugih talnih oblog, ograj, predelnih sten in cvetličnih korit v nizu okoli gostinskega vrta. Podest je dopustno postaviti le v primeru izjemno razgibanega ali padajočega terena. Ograjo je dopustno postaviti le za zagotovitev prometne varnosti.
(4) Na zasebni površini je dopustno postaviti odprt sezonski gostinski vrt na podlagi dovoljenja za gostinsko dejavnost in pod pogojem, da so zanj zagotovljena parkirna mesta v skladu z določbami tega odloka.
(5) Za zaščito sezonskih gostinskih vrtov pred soncem se uporabljajo senčniki, ki pa med seboj ne smejo biti povezani. Če zemljišče ni varovano s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, so dopustni tudi nadstreški (markize, tende), ki morajo biti na objektu enotno oblikovani ter oblikovno usklajeni s členitvijo fasade. V ožjem mestnem središču postavitev nadstreškov ni dopustna.
(6) Odprt sezonski gostinski vrt na javni površini je dopustno postaviti po predhodnem soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora, in pridobitvi pravice rabe javne površine v skladu z odlokom, ki ureja posebno in podrejeno rabo javnih površin.«.
24. člen
Tretji in četrti odstavek 30. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Kioske za pripravo in prodajo hrane, večnamenske kioske in tipske zabojnike je dopustno postaviti v času trajanja prireditev na prometno dostopnih in komunalno opremljenih javnih prometnih in z njih neposredno dostopnih javnih površinah. Pod pogoji iz prejšnjega stavka je dopustno na teh površinah za daljše časovno omejeno obdobje postaviti tudi kioske za pripravo in prodajo tradicionalnih slovenskih jedi.
(4) Postavitev kioskov in stojnic iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je dopustna le, če dopolnjujejo javni prostor in ne ovirajo gibanja pešcev ter vzdrževanja komunalnih naprav in prometnih objektov. Kioski morajo biti po obliki enotni tipski ali za posamezno lokacijo oblikovani po posebnem projektu. Obliko in lokacijo kioskov in stojnic ter vrsto ponudbe določi organ Mestne uprave MOL, pristojen za urejanje prostora.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Odprt sezonski gostinski vrt na javni površini je dopustno postaviti po predhodnem soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora, in pridobitvi pravice rabe javne površine v skladu z odlokom, ki ureja posebno in podrejeno rabo javnih površin.«.
25. člen
V 31. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Tip, obliko in lokacijo urbane opreme na območju MOL določita organa Mestne uprave MOL, pristojna za urejanje prostora in za promet. Urbana oprema v območjih registrirane kulturne dediščine mora biti oblikovana celostno.
(3) Spominska obeležja, skulpture in druge prostorske inštalacije, ki presegajo največjo dopustno velikost nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jo določa predpis s področja graditve objektov, je dopustno postaviti samo na javne površine.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pri postavitvi urbane opreme in spominskih obeležij na javnih površinah je treba pridobiti soglasje organa Mestne uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora, in dovoljenje organa Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne službe.«.
26. člen
Četrti odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na vsako stanovanje v večstanovanjski stavbi je treba na parceli, namenjeni gradnji objekta, zagotoviti najmanj 15,00 m2 odprtih bivalnih površin, od teh mora biti najmanj 7,50 m2 površin namenjenih za otroško igrišče, in najmanj 5,00 m2 površin za rekreacijo in druženje stanovalcev. Odprte bivalne površine morajo biti namenjene skupni rabi vseh stanovalcev večstanovanjske stavbe. Za več stanovanjskih objektov je dopustno zagotoviti v skladu z določbami tega člena tudi skupna otroška igrišča na samostojnih parcelah, namenjenih gradnji. Igrišča za igro mlajših otrok morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju 100,00 m od vhoda v stanovanjsko stavbo.«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »in v primeru organizirane gradnje več kot osem eno- ali dvostanovanjskih stavb«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V primeru gradnje več kot osem eno- ali dvostanovanjskih stavb je treba na samostojni parceli, namenjeni gradnji, urediti otroško igrišče v skladu z določili četrtega in petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če seštevek površin, namenjenih za rekreacijo in druženje stanovalcev, glede na število stanovanj znaša več kot 200,00 m2, je najmanjša velikost enovitega območja 200,00 m2.«.
Dosedanji sedmi odstavek se črta.
V devetem odstavku se besedi »posebne namene« nadomestita z besedilom »druge posebne družbene skupine«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) V širšem mestnem središču, ob glavnih mestnih cestah znotraj avtocestnega obroča in ob Celovški cesti do Pečnikove ulice in Ulice Jožeta Jame ter ob Dunajski cesti do Ulice 7. septembra, je v pasu 100,00 m, merjeno od roba regulacijske linije glavne mestne ceste, dopustno zagotoviti do 35 % FBP v večstanovanjskih stavbah, v stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine ter FZP v nestanovanjskih stavbah tudi na delih stavb, ki so urejeni kot skupne odprte zazelenjene terase, pri čemer terasa ne sme biti manjša od 100,00 m2, mora biti urejena kot zelena ureditev, ustrezno zavarovana in namenjena uporabnikom stavbe.«.
V enajstem odstavku se v prvem stavku črta beseda »objekta«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Normativi iz prvega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo, kadar se v širšem mestnem središču ali v EUP z namensko rabo SScv, SSsv ali CU obstoječa večstanovanjska stavba nadomesti z novo z enakim ali manjšim številom stanovanj ali če se z rekonstrukcijo obstoječih večstanovanjskih stavb zgradi do pet novih stanovanj.«.
Doda se nov trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Kadar je faktor bivalnih površin (FBP) ali faktor zelenih površin (FZP) na parcelah, namenjenih gradnji, na kateri stoji obstoječi objekt, manjši od FBP ali FZP, kot sta določena s tem odlokom, so ob upoštevanju ostalih določil tega odloka na obstoječih objektih dopustne rekonstrukcije in nadomestne gradnje.«.
Dosedanji trinajsti do enaindvajseti odstavek postanejo štirinajsti do dvaindvajseti odstavek.
27. člen
V drugem odstavku 33. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– FBP se poveča za 10 %, in vključuje največ 20 % tlakovanih površin; tlakovanih površin je lahko tudi več, če gre za ureditev trga ali večnamenske ploščadi, vendar največ 40 % FBP,«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V EUP, ki leži v območju zelenega klina in za katero je v Prilogi 1 ali v Prilogi 2 določen FZP oziroma FBP, se določbe prve in druge alineje prejšnjega odstavka tega člena ne uporabljajo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
28. člen
V 34. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Na parceli, namenjeni gradnji, je treba na raščenem terenu, razen v ožjem mestnem središču, kjer je dopustna tudi zasaditev na neraščenem terenu, zasaditi naslednje število dreves (preglednica 10):«.
29. člen
Prvi odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Območje MOL je glede na lego objektov v prostoru, h katerim se določajo parkirna mesta, razdeljeno na naslednje parkirne cone:
– parkirna cona 1: cona vključuje območje ožjega mestnega središča,
– parkirna cona 2: cona vključuje območje širšega mestnega središča (razen območja parkirne cone 1), na severu in vzhodu območje do Drenikove ulice, Samove ulice, Topniške ulice, Linhartove ceste, Flajšmanove ulice, Šmartinske ceste in Kajuhove ulice ter pasove ob glavnih mestnih cestah v širini 200,00 m od regulacijske linije ceste znotraj avtocestnega obroča, ob Celovški cesti do Pečnikove ulice in Ulice Jožeta Jame ter ob Dunajski cesti do Ulice 7. septembra,
– parkirna cona 3: cona vključuje območja MOL zunaj površin parkirnih con 1 in 2.«.
V tretjem odstavku se kratica »BTP« nadomesti z besedo »stavbišča«.
30. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(parkirni normativi)
(1) Na parceli, namenjeni gradnji, ali v EUP, kadar je to v tem členu posebej določeno, je treba za vsak objekt oziroma za posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti naslednje najmanjše število PM (preglednica 11):
+---------------------------------------------------------------+
|Preglednica 11: Najmanjše število PM              |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|Namembnost objektov  | Število PM za   |Število PM za   |
|            |motorni promet   |kolesarski promet |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|1. Stanovanja in    |          |          |
|bivanje        |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|11100 Enostanovanjske |2 PM/stanovanje  |          |
|stavbe         |          |          |
|11210 Dvostanovanjske |          |          |
|stavbe         |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|11221 Tri- in     |1 PM/stanovanje v |2 PM na stanovanje |
|večstanovanjske stavbe |velikosti do 50 m2 |za stanovalce ter |
|            |neto tlorisne   |dodatno 1PM/5   |
|            |površine, od tega |stanovanj za    |
|            |10 % za obiskovalce|obiskovalce    |
|            |2 PM/stanovanje v |          |
|            |velikosti nad 50 m2|          |
|            |neto tlorisne   |          |
|            |površine, od tega |          |
|            |10 % za obiskovalce|          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|11302 Stanovanjske   |1 PM/12 postelj,  |1 PM/3 postelje  |
|stavbe za druge posebne|dodatno 10 % na  |          |
|družbene skupine    |terenu za     |          |
|(dijaški, mladinski  |obiskovalce    |          |
|domovi ipd.)      |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|11302 Stanovanjske   |1 PM/4 postelje,  |1 PM/2 postelji  |
|stavbe za posebne   |dodatno 10 % na  |          |
|namene (študentski   |terenu za     |          |
|domovi, internati,   |obiskovalce    |          |
|samostani ipd.)    |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|11300 Stanovanjske   |1 PM/6 postelj,  |1 PM/5 zaposlenih |
|stavbe za druge posebne|od tega 75 % na  |          |
|družbene skupine    |terenu za     |          |
|(domovi za starejše,  |obiskovalce    |          |
|varna hiša ipd.)    |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|11302 Stanovanjske   |1 PM/3 stanovanja, |1 PM/2 stanovanji |
|stavbe za druge posebne|dodatno 10 % na  |          |
|družbene skupine (za  |terenu za     |          |
|socialno ogrožene   |obiskovalce    |          |
|osebe; za izvajanje  |          |          |
|socialnih programov, ki|          |          |
|vključujejo bivanje)  |          |          |
+-----------------------+-------------------+          |
|11301 Stanovanjske   |0,8 PM/stanovanje, |          |
|stavbe z oskrbovanimi |od tega 10 % na  |          |
|stanovanji (oskrbovana |terenu za     |          |
|stanovanja)      |obiskovalce    |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|2. Poslovno-trgovske  |          |          |
|dejavnosti       |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12201 Stavbe javne   |1 PM/60,00 m2 BTP |1 PM/100 m2 BTP  |
|uprave         |objekta,      |objekta      |
|            |od tega najmanj 30 |          |
|            |% PM za obiskovalce|          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12202 Stavbe bank,   |1 PM/60,00 m2 BTP |2 PM/100 m2 BTP  |
|pošt, zavarovalnic, ki |objekta,      |objekta      |
|poslujejo s strankami |od tega najmanj 40 |          |
|            |% PM za obiskovalce|          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12203 Druge poslovne  |1 PM/60,00 m2 BTP |1 PM/100 m2 BTP  |
|stavbe (mešani poslovni|objekta,      |objekta      |
|programi)       |od tega 10 % PM za |          |
|            |obiskovalce    |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12301 Trgovske stavbe |PM ni treba    |PM ni treba    |
|(lokalna trgovina do  |zagotavljati    |zagotavljati    |
|200,00 m2 BTP)     |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12301 Trgovske stavbe |1 PM/40,00 m2 BTP, |2 PM/100 m2 BTP  |
|(lokalna trgovina od  |od tega najmanj 75 |objekta      |
|200,00 do 500,00 m2  |% PM za obiskovalce|          |
|BTP)          |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12301 Trgovske stavbe |1 PM/70,00 m2 BTP |1 PM/100 m2 BTP  |
|(trgovina z      |objekta,      |objekta      |
|neprehrambnimi izdelki)|od tega najmanj 75 |          |
|            |% PM za obiskovalce|          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12301 Trgovske stavbe |1 PM/25,00 m2 BTP |1 PM/100 m2 BTP  |
|(nakupovalni center,  |objekta,      |objekta      |
|večnamenski trgovsko- |od tega najmanj 75 |          |
|zabaviščni center nad |% PM za obiskovalce|          |
|500,00 m2)       |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12301 Trgovske stavbe |1 PM/30,00 m2 BTP |2 PM/100 m2 BTP  |
|(odprte in pokrite   |objekta,      |objekta      |
|tržnice)        |od tega najmanj 80 |          |
|            |% PM za obiskovalce|          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12304 Stavbe za    |PM ni treba    |PM ni treba    |
|storitvene dejavnosti |zagotavljati    |zagotavljati    |
|(obrtno-servisne    |          |          |
|dejavnosti – frizer,  |          |          |
|urar, čistilnica,   |          |          |
|fizioterapija,     |          |          |
|avtopralnice, lekarne |          |          |
|…) do 200,00 m2 BTP  |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12304 Stavbe za    |1 PM/25,00 m2 BTP |1 PM/100 m2 BTP  |
|storitvene dejavnosti |objekta,      |objekta      |
|(obrtno-servisne    |od tega najmanj 75 |          |
|dejavnosti – frizer,  |% PM za      |          |
|urar, čistilnica,   |obiskovalce,    |          |
|fizioterapija,     |ne manj kot 2 PM za|          |
|avtopralnice, lekarne |obiskovalce na   |          |
|…) nad 200,00 m2 BTP  |lokal       |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12303 Bencinski servisi|1 PM/25,00 m2 BTP |1 PM/200 m2 BTP  |
|z osebjem       |stavbe,      |stavbe       |
|            |ne manj kot 3 PM za|          |
|            |obiskovalce    |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|3. Družbene dejavnosti |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12610 Stavbe za kulturo|1 PM/5 sedežev   |1 PM/5 sedežev   |
|in razvedrilo     |(obiskovalcev),  |          |
|            |od tega najmanj 75 |          |
|            |% PM za obiskovalce|          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12620 Muzeji in    |1 PM/60,00 m2 BTP |1 PM/60 m2 BTP   |
|knjižnice       |objekta,      |objekta      |
|            |od tega najmanj 75 |          |
|            |% PM za obiskovalce|          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12721 Stavbe za    |1 PM/10 sedežev,  |1 PM/10 sedežev  |
|opravljanje verskih  |od tega najmanj 80 |          |
|obredov        |% PM za obiskovalce|          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12640 Stavbe za    |1 PM/3 postelje,  |1 PM/10 postelj  |
|zdravstveno oskrbo   |od tega najmanj 30 |          |
|(bolnišnice)      |% PM za obiskovalce|          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12640 Stavbe za    |1 PM/20,00 m2 BTP |1 PM/20 m2 BTP   |
|zdravstveno oskrbo   |objekta in     |objekta      |
|(zdravstveni dom,   |ne manj kot 3 PM, |          |
|ambulante, veterinarske|od tega najmanj 50 |          |
|ambulante)       |% PM za obiskovalce|          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12630 Stavbe za    |1 PM/učilnico,   |0,5PM /učenca od  |
|izobraževanje in    |od tega najmanj 12 |vključno 5. razreda|
|znanstvenoraziskovalno |PM za kratkotrajno |navzgor in 0,3PM/ |
|delo (osnovne šole)  |parkiranje staršev |zaposlenega    |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12630 Stavbe za    |1,25 PM/učilnico, |1 PM/6 dijakov + 1 |
|izobraževanje in    |od tega do 20 % za |PM/ 6 zaposlenih  |
|znanstvenoraziskovalno |obiskovalce    |          |
|delo (srednje šole)  |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12630 Stavbe za    |1 PM/7 učencev   |1 PM/2 učilnici  |
|izobraževanje in    |in dodatno 1    |          |
|znanstvenoraziskovalno |PM/oddelek za   |          |
|delo (posebne šole za |kratkotrajno    |          |
|ovirane v razvoju)   |parkiranje staršev |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12630 Stavbe za    |1 PM/30,00 m2 BTP |1 PM/5 študentov + |
|izobraževanje in    |objekta, od tega  |1 PM/5 zaposlenih |
|znanstvenoraziskovalno |najmanj 20 % za  |          |
|delo (visoke šole)   |obiskovalce    |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12630 Stavbe za    |2 PM/oddelek    |2 PM/oddelek    |
|izobraževanje in    |in dodatno 1    |          |
|znanstvenoraziskovalno |PM/oddelek za   |          |
|delo (predšolska    |kratkotrajno    |          |
|vzgoja)        |parkiranje staršev |          |
+-----------------------+---------------------------------------+
|4. Športne dejavnosti |                    |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|24110 Športna igrišča |1 PM/250,00 m2 BTP |1 PM/250,00 m2 BTP |
|(brez gledalcev)    |objekta,      |objekta,      |
|            |od tega najmanj 80 |od tega najmanj 80 |
|            |% PM za obiskovalce|% PM za obiskovalce|
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|24110 Športna igrišča |1 PM/15 sedežev  |1 PM/15 sedežev  |
|in stadioni (s prostori|          |          |
|za gledalce)      |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12650 Stavbe za šport |1 PM/70,00 m2 BTP |1 PM/70,00 m2 BTP |
|(brez gledalcev)    |objekta      |objekta      |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12650 Stavbe za šport |1 PM/30,00 m2 BTP |1 PM/15 sedežev  |
|(s prostori za     |objekta      |          |
|gledalce)       |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12650 Stavbe za šport |1 PM/25,00 m2 BTP |1 PM/25 m2 BTP   |
|(pretežno namenjene  |objekta,      |objekta      |
|razvedrilu, wellness, |od tega najmanj 80 |          |
|fizioterapija, fitnes, |% PM za obiskovalce|          |
|kopališče ipd.)    |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|24110 Športna igrišča |1 PM/100,00 m2 BTP |1 PM/100 m2 BTP  |
|(vodni športi, bazenska|objekta,      |objekta,      |
|kopališča na prostem) |od tega najmanj 80 |          |
|            |% PM za obiskovalce|          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12650 Stavbe za šport |1 PM/3 omarice,  |1 PM/3 omarice   |
|(plavalni bazeni in  |od tega najmanj 80 |          |
|pokrita kopališča)   |% PM za obiskovalce|          |
|(brez gledalcev)    |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12650 Stavbe za šport |1 PM/3 omarice   |1 PM/15 sedežev  |
|(plavalni bazeni in  |1 PM/6 sedežev   |          |
|pokrita kopališča)   |          |          |
|(s prostori za     |          |          |
|gledalce)       |          |          |
+-----------------------+---------------------------------------+
|5. Posebne dejavnosti |                    |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12111 Hotelske in   |1 PM/3 sobe,    |1 PM/5 sob     |
|podobne stavbe za   |od tega najmanj 75 |          |
|kratkotrajno nastanitev|% PM za goste   |          |
|(hotel, prenočišča,  |          |          |
|penzioni)       |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12112 Gostilne,    |1 PM/4 sedeže in  |1 PM/4 sedeže in  |
|restavracije,     |1 PM/tekoči meter |1PM/tekoči meter  |
|točilnice, bari    |točilnega pulta,  |točilnega pulta  |
|            |od tega najmanj 75 |          |
|            |% PM za goste   |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12120 Druge gostinske |1 PM/10 sob,    |1 PM/3 postelje  |
|stavbe za kratkotrajno |od tega najmanj 75 |          |
|nastanitev       |% PM za goste   |          |
|(mladinska prenočišča) |          |          |
+-----------------------+---------------------------------------+
|6. Proizvodne     |                    |
|dejavnosti       |                    |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12714 Druge      |1 PM/150,00 m2 BTP |          |
|nestanovanjske     |objekta      |          |
|kmetijske stavbe    |          |          |
|12713 Stavbe za    |          |          |
|spravilo pridelka   |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12510 Industrijske   |1 PM/30,00 m2 BTP |1 PM/50 m2 BTP   |
|stavbe         |objekta,      |objekta      |
|(do 200 m2)      |ne manj kot 2 PM  |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12510 Industrijske   |1 PM/60,00 m2 BTP |1 PM/80 m2 BTP   |
|stavbe         |objekta      |objekta      |
|(več kot 200 m2)    |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12520 Rezervoarji,   |1 PM/150,00 m2 BTP |3 PM        |
|silosi in skladišča  |objekta      |          |
|(skladišča s strankami)|          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12520 Rezervoarji,   |3 PM        |3 PM        |
|silosi in skladišča  |          |          |
|(skladišča brez strank)|          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12520 Rezervoarji,   |1 PM/100,00 m2 BTP |1 PM/100m2 BTP   |
|silosi in skladišča  |objekta      |objekta      |
|(razstavni in prodajni |          |          |
|prostori)       |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12510 Industrijske   |6 PM/popravljalno |1 PM/popravljalno |
|stavbe         |mesto       |mesto       |
|(delavnice za servis  |          |          |
|motornih vozil)    |          |          |
+-----------------------+---------------------------------------+
|7. Drugo        |                    |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|24204 Pokopališča na  |1 PM/150 grobov  |1 PM/300 grobov  |
|EUP          |(pokopališče Žale),|(pokopališče Žale) |
|            |1 PM/30 grobov   |1 PM/30 grobov   |
|            |(druga       |(druga pokopališča)|
|            |pokopališča),   |          |
|            |ne manj kot 10 PM |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|24122 Drugi gradbeni  |1 PM/600,00 m2   |1 PM/600 m2    |
|inženirski objekti za |od tega najmanj 80 |          |
|šport, rekreacijo in  |% PM za obiskovalce|          |
|prosti čas (ZS, ZPp) na|          |          |
|EUP          |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|24122 Drugi gradbeni  |1 PM/600,00 m2 na |1 PM/600 m2 na EUP |
|inženirski objekti za |EUP od tega najmanj|          |
|šport, rekreacijo in  |80 % PM za     |          |
|prosti čas (živalski  |obiskovalce    |          |
|vrt) na EUP      |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|Vrtički (ZV)      |1 PM na 8 vrtičkov |1 PM/8 vrtičkov  |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|12740 Druge stavbe, ki |1 PM/100,00 m2 BTP |1 PM/100,00 m2 BTP |
|niso uvrščene drugje  |objekta,      |objekta      |
|(prevzgojni domovi,  |od tega najmanj 10 |          |
|zapori, vojašnice,   |% za obiskovalce  |          |
|stavbe za nastanitev  |          |          |
|policistov, gasilcev) |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
|Končna avtobusna    |/         |10 PM       |
|postajališča LPP in  |          |          |
|postajališča vlakov  |          |          |
|(razen glavne     |          |          |
|železniške postaje)  |          |          |
+-----------------------+-------------------+-------------------+
(2) V BTP objekta se pri izračunu PM ne upoštevajo BTP, namenjeni servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
(3) V parkirni coni 1 in na območju za pešce, ki je določeno s posebnim predpisom MOL, se parkirni normativi za motorni promet iz preglednice 11 tega člena ne uporabljajo.
(4) V parkirni coni 2 je treba na parceli, namenjeni gradnji objekta, zgraditi najmanj 50 % s tem odlokom predpisanih PM za motorni promet, razen za objekte iz točke 1 preglednice 11 tega člena, za katere je treba zgraditi najmanj 70 % predpisanih PM za motorni promet, vendar za 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe in 11221 Tri-in večstanovanjske stavbe ne manj kot 1 PM/stanovanje.
(5) Odstopanja od normativov, določenih v preglednici 11 iz prvega odstavka tega člena, so dopustna na podlagi mobilnostnega načrta, s katerim se dokaže, da predlog prometne ureditve pomeni uresničevanje Prometne politike MOL, sprejete na Mestnem svetu MOL. Mobilnostni načrt je treba izdelati za objekt ali skupino objektov, ki predstavljajo zaključeno celoto in imajo skupaj nad 10.000 m2 BTP, in za območja, ki se urejajo z OPPN in imajo skupaj BTP objektov nad 10.000 m2. V izračunu BTP se ne upoštevajo stavbe 12420 Garažne stavbe. Mobilnostni načrt se ne glede na velikost BTP lahko izdela za naslednje tipe objektov:
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12620 Muzeji in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
– 12650 Stavbe za šport,
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,
– 24110 Športna igrišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, za socialno ogrožene osebe, za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje in gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj ter bivalnih enot po določbah stanovanjskega zakona.
Mobilnostni načrt določi potrebno število PM glede na število uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri tem se upoštevajo namembnost posameznih objektov ter tehnološki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana raba parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovana zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet.
(6) Za nestanovanjske objekte tipa NA v EUP z namensko rabo K1, K2, Go, Gpn ali A, ki nimajo navezave na javno cesto za motorni promet, se parkirni normativi iz preglednice 11 tega člena ne uporabljajo.
(7) Za stavbe 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjižnice in 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov se v izračun skupnega števila predpisanih PM lahko vključijo tudi parkirna mesta v javni rabi pod pogojem, da se s strokovno podlago, ki jo potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, ugotovita razpoložljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v neposredni bližini objekta.
(8) Pri rekonstrukciji obstoječega objekta se parkirni normativi iz preglednice 11 prvega odstavka tega člena ne uporabljajo pod pogojem, da se ohrani obstoječe število PM.
(9) Za stavbe 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (visoke šole) se BTP za izračun števila PM določijo s seštevkom BTP vseh prostorov, namenjenih zaposlenim (pisarne, kabineti, raziskovalni laboratoriji, knjižnice, arhivi, sejne sobe ipd.) ter pripadajočih skupnih prostorov, ki so nujni za normalno obratovanje teh prostorov (hodniki in stopnišča do kabinetov, toaletni prostori za zaposlene ipd.). V seštevek se ne vključi BTP ostalih prostorov, ki so namenjeni študiju in vajam študentov (učilnic, predavalnic, dvoran, učilnic-laboratorijev, telovadnic, skupnih hodnikov k predavalnicam, čitalnic, gospodarskih objektov za rejo in oskrbo živali ipd.).
(10) Kadar na parceli, namenjeni gradnji objekta, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200,00 m in na katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba. V primeru, da na parceli, namenjeni gradnji, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih parkirnih mest za motorni in kolesarski promet, imajo prednost parkirna mesta za kolesarski promet.
(11) Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje objektov brez grajenih ovir.
(12) Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za motorni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov.
(13) V parkirni coni 2 je treba na parceli, namenjeni gradnji, zgraditi najmanj 70 % in v parkirni coni 3 najmanj 50 % s tem odlokom predpisanih PM za kolesarski promet. To določilo ne velja za objekte iz točke 1 preglednice 11 tega člena in za 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
(14) Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogočati priklepanje koles; kadar so postavljena na javnih površinah, ne smejo ovirati poti pešcev. Nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljeno kolesarnico za zaposlene in za obiskovalce.
(15) Na parcelah, namenjenih gradnji, je treba od števila PM za osebna motorna vozila, zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila. To določilo se upošteva, če je v objektu na podlagi izračuna iz preglednice 11 treba zagotoviti več kot 20 PM.
(16) Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz tega člena se v izračunu zaokrožijo navzgor.
(17) Za izvajanje določil tega člena je treba pridobiti soglasje organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet.«.
31. člen
V tretjem odstavku 39. člena se besedilo »novih parkirnih površin« nadomesti z besedilom »novih parkirnih mest«.
V četrtem odstavku se črta zadnji stavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za tip objektov NA, NB, ND in NV je dopustna gradnja skupnih podzemnih garaž na podlagi OPPN.«.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
32. člen
V 40. členu se v prvem odstavku v točki 1 za točko č) doda nova točka, ki se glasi:
»d) državna pot za kolesarje«. Dosedanja točka d) postane točka e).
V zadnjem stavku drugega odstavka se besedilo »gospodarske javne službe« nadomesti z besedo »promet«.
V tretjem odstavku se besedilo »točke g)« nadomesti z besedilom »točke f)«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če se v primerih iz tretjega odstavka 23. člena tega odloka ugotovi, da obstoječa stavba ni več v površini ceste, za takšno stavbo veljajo določbe za namensko rabo EUP, ki meji na cesto in v kateri se objekt po popravku meje nahaja.«.
33. člen
Prvi do tretji odstavek 41. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Širna varovalnih pasov cest:
a) avtocesta: 40,00 m,
b) hitra cesta: 35,00 m,
c) glavna cesta: 25,00 m,
č) regionalna cesta: 15,00 m,
d) državna pot za kolesarje: 5,00 m
e) lokalne ceste LC, LG, LZ in LK: največ 10,00 m,
f) javna pot: največ 5,00 m,
g) javna pot za kolesarje: največ 2,00 m.
(2) Varovalni pasovi javnih cest iz točk a), b), c), č) in d) prvega odstavka tega člena se merijo od zunanjega roba cestnega sveta obojestransko.
(3) Varovalni pasovi javnih cest iz točk e), f) in g) prvega odstavka tega člena se merijo od zunanjega roba EUP z namensko rabo PC oziroma od regulacijske linije javne ceste obojestransko. Če cesta ni v območju z namensko rabo PC oziroma če nima regulacijske linije, se varovalni pas meri od zunanjega roba cestišča obojestransko.«.
34. člen
V drugem stavku drugega odstavka 43. člena se besedilo »pristojnega za gospodarske javne službe« nadomesti z besedo »pristojnega za promet«.
Tretji, četrti in peti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Parkirišča, ki se priključujejo na lokalne zbirne ceste ali na ceste višjih kategorij, morajo biti urejena tako, da se vozila čelno vključujejo na javno cesto.
(4) Dva ali več objektov iz prvega odstavka tega člena je treba priključiti na javno cesto s skupnim priključkom. Odstop od tega pravila je dopusten ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet.
(5) Slepo zaključene nove javne ceste morajo imeti na koncu obračališče. Odstop od tega pravila je dopusten ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet.«.
35. člen
V drugem odstavku 45. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če nestanovanjske stavbe in gradbeno inženirski objekti za svoje delovanje ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene gospodarske javne infrastrukture, se potrebna komunalna opremljenost določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen stavbe oziroma objektov.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Investitor lahko zagotovi komunalno opremljenost objektov za oskrbo z elektriko ter za zagotavljanje ogrevanja in hlajenja tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne določa, če ta način oskrbe sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje ter z njim soglašata organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe, in izvajalec gospodarske javne službe, katerega delovno področje ta način oskrbe zadeva.«.
36. člen
V četrtem odstavku 46. člena se v preglednici 12:
– vrstica z oznako c) spremeni tako, da se glasi:
»
+-----------------+---+----+---+---+---+---+---+----+---+---+---+
|c) Obvezna    | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
|priključitev na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|javni      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|kanalizacijski  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|sistem.     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----------------+---+----+---+---+---+---+---+----+---+---+---+
                                «;
– vrstici z oznako č) in d) se črtata;
– vrstica z oznako e) se spremeni tako, da se glasi:
»
+-----------------+---+---+---+----+---+---+---+---+----+---+---+
|č) Ureditev   |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
|internih     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|sistemov     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|odvajanja in   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|čiščenja odpadne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|vode (mala    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|komunalna    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|čistilna naprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|v skladu s    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|predpisi o    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|emisiji snovi  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|pri odvajanju  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|odpadne vode iz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|malih komunalnih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|čistilnih naprav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|ali nepretočna  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|greznica v    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|skladu s     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|predpisi, ki   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|urejajo emisijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|snovi in toplote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|pri odvajanju  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|odpadnih vod v  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|vode in javno  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|kanalizacijo, z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|urejenim rednim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|praznjenjem v  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|okviru javne   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|službe in z   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|upoštevanjem   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|pogojev in    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|omejitev     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|veljavnih    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|državnih uredb  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|in občinskih   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|odlokov o    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|zavarovanju   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|vodnih virov)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----------------+---+---+---+----+---+---+---+---+----+---+---+
                                «.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za objekte, za katere je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje obvezna, se lahko s soglasjem organa Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne službe, in s pozitivnim mnenjem pristojnega izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode dovoli uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava ali nepretočna greznica), kadar zaradi fizičnih ovir med objektom ali obstoječim in načrtovanim kanalizacijskim omrežjem (velika višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja, prečkanje vodotokov ali drugih fizičnih ovir v prostoru) priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoča oziroma smotrna.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za objekte, za katere je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje obvezna, pa kanalizacijsko omrežje še ni zgrajeno, se lahko v prehodnem obdobju do izgradnje kanalizacijskega omrežja s soglasjem organa Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne službe, in s pozitivnim mnenjem pristojnega izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode dovoli začasna uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala komunalna čistilna naprava ali nepretočna greznica) ob pogoju obvezne priključitve na kanalizacijsko omrežje, ko bo to zgrajeno, in plačilu komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje ob priključitvi na kanalizacijsko omrežje.«.
Dosedanji osmi do enajsti odstavek postanejo deveti do dvanajsti odstavek.
37. člen
V 47. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je treba upoštevati predpise s področja graditve, obratovanja in vzdrževanja infrastrukturnih objektov ter predpise, ki določajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območjih varovalnih pasov. Posegi v varovalnih pasovih so dopustni na podlagi soglasja pristojnega izvajalca gospodarske javne službe infrastrukturnega omrežja.«
Peti odstavek se črta.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
Dosedanja osmi in deveti odstavek se črtata.
Dosedanji deseti do dvanajsti odstavek postanejo sedmi do deveti odstavek.
38. člen
V 48. členu se v drugem stavku tretjega odstavka besedilo »izvajalec gospodarske javne službe« nadomesti z besedo »investitor«.
39. člen
V četrtem odstavku 51. člena se za besedilom »Pri objektu, ki ima več kot« doda besedilo »400,00 m2 površine strehe in več kot«.
V osmem odstavku se v drugem stavku za besedilom »parcele namenjene gradnji« črta beseda »objekta«.
V devetem odstavku se v prvem stavku beseda »ostale« nadomesti z besedo »druge«. V drugem stavku se besedi »padavinsko vodo« nadomesti z besedama »padavinska voda«.
40. člen
V drugem odstavku 53. člena se v drugem stavku črta besedilo »(do 30,00 m)«.
41. člen
V drugem odstavku 54. člena se v drugem stavku črta besedilo »(do 30,00 m)«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Novo elektroenergetsko omrežje napetostnega nivoja 110 kV znotraj avtocestnega obroča se, kolikor je to mogoče, gradi v podzemni izvedbi. Pri prečkanju avtoceste je dopustna nadzemna izvedba. Vse nove razdelilne transformatorske postaje 110 kV napetostnega nivoja morajo biti načrtovane in grajene v skladu z optimalnimi tehnično-ekonomskimi rešitvami.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vizualno izpostavljenost transformatorskih postaj je treba omejiti tako, da se vključujejo v objekte drugih namembnosti oziroma se združujejo z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami.«.
42. člen
V prvem odstavku 55. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »To določilo ne velja za objekte elektronskih komunikacijskih omrežij s pripadajočo infrastrukturo za potrebe obrambe, ki so določeni kot območja in objekti izključne rabe za potrebe obrambe.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Gradnja baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi je dopustna v EUP z namensko rabo IP, IG, BD, T, K2, Go, LN, E, K1, POg (samo P&R), PC ali PŽ. Če se v EUP nahajajo stavbe ali skupine visokih dreves, je treba antenski stolp postaviti v njihovo neposredno bližino.«.
43. člen
V prvem odstavku 56. člena se v drugem stavku črta beseda »objekta«.
44. člen
Četrti odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Poleg posegov, objektov in dopustnih dejavnosti za namensko rabo K1, K2, Go ali Gpn so na obstoječem objektu razpršene gradnje oziroma na njegovi parceli, namenjeni gradnji, dopustne naslednje vrste gradenj:
– rekonstrukcija objekta,
– gradnja novega objekta na stavbišču poprej odstranjenega objekta, novi objekt po velikosti lahko presega odstranjeni objekt do 20 % BTP,
– dozidava objekta do 20 % povečanja BTP,
– nadzidava pritličnega objekta s P na Po,
– sprememba namembnosti,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe ter postavitev ograj.«.
V šestem odstavku se v četrti alineji črta beseda »druge«.
V sedmem odstavku se črta besedilo »zakonito zgrajeni«.
V osmem odstavku se črta besedilo »zakonito zgrajenemu«.
45. člen
V prvem odstavku 60. člena se štirinajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– objekte za oglaševanje za lastne potrebe: napisi, izveski, svetlobni napisi in označevalni stebri ali stolpi.«.
V drugem odstavku se v četrti alineji besedilo »gradbenih parcelah stavb« nadomesti z besedilom »k stavbam pripadajočih parcelah, namenjenih gradnji«.
V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Če ta odlok ne določa drugače, je male samostoječe svetlobne vitrine, male samostoječe table, okrogle in tristrane plakatne stebre, prenosne ulične panoje tipa A in objekte za obešanje transparentov dopustno postaviti:«.
V petem odstavku se točka c) spremeni tako, da se glasi:
»c) ne glede na določbi točke a) in točke b) tega odstavka na slepih fasadah stavb na območju ožjega mestnega središča oglaševanje ni dopustno.«
V sedmem odstavku se v napovednem stavku za besedilom »Objekte za oglaševanje« doda besedilo »iz devetega odstavka tega člena«.
V osmem odstavku se črta besedi »dopustno določati«, za besedilom »širšega mestnega središča,« pa se doda beseda »razen«.
V desetem odstavku se besedilo »Na javnih cestah« nadomesti z besedilom »Ob javnih cestah«.
V dvanajstem odstavku se besedilo »pod pogojem, da je območje EUP že pozidano« nadomesti z besedilom »na območju ali na delu območja EUP, ki je že pozidano«.
V trinajstem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– na območjih predvidenih OPPN, ki se nahajajo ob glavnih mestnih cestah, določiti nove lokacije objektov za oglaševanje kot del zunanje ureditve prostora,«.
Štirinajsti odstavek se črta.
Dosedanji petnajsti do osemnajsti odstavek, ki postanejo štirinajsti do sedemnajsti odstavek, se spremenijo tako, da se glasijo:
»(14) Za postavitev objektov za oglaševanje na javnih površinah je treba pridobiti dovoljenje organa Mestne uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne službe.
(15) V historičnem območju mestnega središča ter na zemljiščih in objektih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine ali ohranjanja narave, je treba za postavitev objektov za oglaševanje pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine oziroma ohranjanje narave.
(16) PPIP za postavitev in nameščanje objektov za oglaševanje so navedeni v Prilogi 3 tega odloka.
(17) Izvajanje oglaševanja na javnih površinah v MOL določa odlok o oglaševanju.«.
46. člen
V prvem odstavku 62. člena se v tretji alineji besedilo »gradnje novih objektov ter dozidave in nadzidave« nadomesti z besedilom »gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določila v posameznih podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih, da je pri nadomestni gradnji, dozidavi ali nadzidavi obstoječega objekta dopustno povečati FI ali FZ, to velja le za tiste objekte varovane na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine, pri katerih bo pristojna služba varstva kulturne dediščine ugotovila, da povečanje FI ali FZ ne bi ogrozilo varovanih vrednot.«.
47. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V oddaljenosti do 100,00 m od lokacije heliporta višina objektov ne sme presegati višine objekta, na katerem je nameščen heliport. Ta pogoj ne velja, kadar je za heliport določeno območje priletno vzletnega koridorja. Za gradnjo heliportov je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za zračni promet.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Lokacije heliportov za potrebe obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter njihova varovalna območja so prikazana na karti 7 »Območja za potrebe obrambe ter območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v prvem stavku za besedilom »25,00 m,« dodata besedi »je treba«, besedilo »je treba pridobiti pogoje« pa se nadomesti z besedama »pridobiti pogoje«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek se črta.
V šestem odstavku se številka »7.1« nadomesti s številko »7«.
48. člen
Tretji in četrti odstavek 83. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Dostopne in dovozne poti ter postavitvene in delovne površine za gasilska vozila morajo biti v skladu s predpisi, ki določajo površine za gasilce ob zgradbah.
(4) K projektnim rešitvam za objekte, za katere je s posebnimi predpisi zahtevana izdelava študije požarne varnosti, je treba v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje Gasilske brigade Ljubljana. V teh objektih mora biti zagotovljena slišnost komunikacijskih sredstev gasilcev v sistemu zvez zaščite in reševanja, kar se prikaže v študiji požarne varnosti, izvede z namestitvijo notranjih repetitorjev, preveri pa s preskusom slišnosti.«.
49. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen
(poplavno ogrožena območja)
(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.
(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.
(4) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.
(6) Za zmanjševanje poplavne ogroženosti se lahko izdelajo strokovne podlage za posamezna hidrografska območja v okviru priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za hidrografsko območje na tretji ravni v skladu s predpisi o vodah.
(7) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.«
50. člen
V petem odstavku 86. člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
51. člen
V 88. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti do šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Gradnja objektov in infrastrukturnih komunikacij v pasu 4,00 m ob območjih izključne rabe za potrebe obrambe ter s stalnimi ali začasnimi prostorskimi ureditvami (objekti, dostopi, gradbišča, deponije ...) ne sme vplivati na delovanje in uporabo območij za potrebe obrambe.
(5) Ob ograjenih območjih izključne rabe za potrebe obrambe 4,00 m ob ograji niso dopustne gradnje stavb ter ozelenitve s podrastjo in drevjem.
(6) Urejene javne površine ob območjih izključne rabe za potrebe obrambe (javne ceste, železnica, javna parkirišča, pešpoti, javne rekreativne površine ...) morajo biti vsaj 5,00 m oddaljene od ograje teh območij.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se številka »7.1« nadomesti s številko »7«.
52. člen
V drugem odstavku 89. člena se besedi »prve točke« nadomestita z besedama »prvega odstavka«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V EUP z namensko rabo SSse, SSsv, SB, SK ali CU, ki mejijo na EUP z namensko rabo PC ali PŽ veljajo v pasu 50,00 m od meje EUP pogoji za III. območje varstva pred hrupom, skladno z grafičnim prikazom na karti 8 »Območje varstva pred hrupom«. Kadar se stavba nahaja v območjih različnih stopenj varstva pred hrupom, se razvrsti v III. stopnjo varstva pred hrupom.«.
V osmem odstavku se besedi »Stanovanjskim objektom« nadomestita z besedilom »Obstoječim stanovanjskim objektom«.
Sedemnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(17) Ob pripravi OPPN je treba v okviru strokovnih podlag za OPPN v elaboratu varstva pred hrupom za območje OPPN, v primerih, ko gre za območje možne degradacije s hrupom, ugotoviti dejansko obstoječe stanje obremenitev s hrupom na podlagi detajlnih izračunov oziroma meritev in izvesti simulacijo sprememb obremenitev s hrupom zaradi novih gradenj ter skladno s tem zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe. Izvedba ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost investitorjev.«.
53. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»91. člen
(zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in kakovostjo bivanja)
(1) Obstoječim in novim stavbam je treba zagotoviti v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba, v stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine tudi stanovanjske sobe, naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
– dne 21. 12. – najmanj 1 uro,
– dne 21. 3. in 21. 9. – najmanj 3 ure.
(2) Določba drugega odstavka tega člena ne velja:
– za 20 % stanovanj v novih večstanovanjskih stavbah,
– kadar leži stavba na severnem pobočju oziroma v ozki dolini in lega stavbe ne omogoča izvedbe določbe osončenja,
– za gradnjo stavb v vrzeli stavbnega bloka.«.
54. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
»93. člen
(usmeritve za območja predvidenih OPPN)
(1) Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati:
– namensko rabo zemljišč, ki je določena v karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« in v preglednici 3 tega odloka,
– usmeritve za izdelavo OPPN, ki so določene v Prilogi 2 tega odloka,
– splošne prostorske izvedbene pogoje iz III. poglavja tega odloka, če jih usmeritve za izdelavo OPPN ne spreminjajo,
– usmeritve iz IV. poglavja tega odloka.
(2) Z OPPN je izjemoma dopustno spremeniti vrsto objektov in dejavnosti po območjih namenske rabe, ki so določene v preglednici 4 tega odloka, razen v EUP z namensko rabo ZPp, ZPps, ZDd, ZDo, ZK, ZV, K1, K2, Go ali Gpn tako, da se dodajo posamični objekti oziroma dejavnosti, ki dopolnjujejo objekte oziroma dejavnosti v EUP. Ta določba ne velja za dodajanje stanovanjskih stavb v EUP, v katerih stanovanjske stavbe po določbah tega odloka niso dopustne.
(3) OPPN se lahko izdela tudi samo za del območja, predvidenega za urejanje z OPPN, če se za celotno območje OPPN predhodno izdelajo strokovne podlage, s katerimi se določijo vsi potrebni vhodni podatki z vidika urbanističnega načrtovanja in komunalnega opremljanja OPPN.
(4) FI, FZ, FZP in FBP se v OPPN računajo na območja posameznih EUP ali na območje OPPN, če je to manjše od EUP. V izračunu se ne upoštevajo državne ceste in občinske ceste tipov LC, LG, LZ in LK iz 40. člena tega odloka.
(5) Cestam znotraj območja OPPN in cestam, ki mejijo na območje OPPN, in so določene z osmi in kategorijami na karti 4.7 »Cestno omrežje in območja parkirnih režimov« ali z regulacijskimi linijami na karti 3.1 »Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«, se lahko na podlagi preveritve prometnih obremenitev za območje OPPN spremenita kategorija in normalni profil, dodajo ali ukinejo posamezni cestni odseki oziroma prilagodi potek notranjih cest zasnovi območja tako, da bo zagotovljeno ustrezno funkcioniranje sosednjih območij. Spremembe so mogoče za ceste kategorij LK – lokalna krajevna cesta in nižje.«.
55. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»94. člen
(strokovne rešitve prostorskih ureditev in urbanistični, arhitekturni ali krajinski natečaj)
(1) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z izdelavo variantnih rešitev ali z javnim natečajem. Variantne rešitve izdela več različnih pooblaščenih prostorskih načrtovalcev iz različnih institucij. Izdelane morajo biti tako, da jih je mogoče med seboj primerjati.
(2) Zahteva za izvedbo variantnih rešitev ali javnega natečaja je določena v Prilogi 2 oziroma s sklepom o začetku priprave OPPN.
(3) Kadar načrtovane ureditve zadevajo območja ali objekte, varovane na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine, je treba pred izvedbo javnega natečaja pridobiti natečajne podloge organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.«.
56. člen
Prvi odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če ni z usmeritvami za OPPN določeno drugače, so na območjih, kjer je s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, do njegove uveljavitve dopustni samo naslednji posegi:
– vzdrževanje objektov,
– rekonstrukcija objektov, razen stavb, ki se nahajajo v območju RL cest oziroma na območjih namenske rabe PC,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe ter postavitev ograj na parcelah, namenjenih gradnji, obstoječih objektov v skladu z namensko rabo obstoječih objektov,
– gradnja baznih postaj iz 28. člena tega odloka,
– postavitev odprtih sezonskih gostinskih vrtov (kot začasnih enostavnih objektov) na javnih površinah,
– ureditev vstopno-izstopnih mest za rečni promet, pomolov, dostopov do vode (tudi stopnice), utrjenih brežin vodotokov in splavnic,
– odstranitev obstoječih objektov (če so to objekti, ki so varovani s predpisi s področja kulturne dediščine, je treba pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine),
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov v okviru obstoječih in dopustnih dejavnosti namenske rabe EUP,
– rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev gospodarske javne infrastrukture,
– gradnja gospodarske javne infrastrukture v trasah, ki jih s soglasjem potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe, za potrebe povezovanja infrastrukturnih omrežij, priključevanja obstoječih objektov ter priključevanja novih objektov, ki se gradijo v sosednjih območjih na podlagi OPPN,
– gradnja objektov za izvajanje nalog zaščite reševanja in pomoči in zaščitnih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev,
– avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami,
– parkirne površine (začasna ureditev do sprejetja OPPN),
– pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov,
– dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstoječih objektih),
– urejanje parkovnih in odprtih bivalnih površin, drevoredi, površine za pešce, otroška igrišča ipd.,
– vodnogospodarske ureditve,
– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).«.
57. člen
96. člen se črta.
58. člen
V drugem odstavku 97. člena se številka »11221« nadomesti s številko »11220«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V strokovnih podlagah za OPPN, ki vključuje stanovanjske stavbe, je treba izdelati preveritev obstoječih zmogljivosti obstoječih vrtcev, osnovnih šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev. Če organ Mestne uprave MOL, pristojen za predšolsko vzgojo in izobraževanje oziroma za zdravstvo in socialno varstvo, ugotovi, da bodo obstoječe zmogljivosti vrtcev, osnovnih šol in osnovnega zdravstva, na katere gravitira nova stanovanjska gradnja, po izgradnji načrtovanih stanovanj neustrezne, je treba sočasno z gradnjo stanovanj zgraditi tudi nove objekte družbene infrastrukture.«.
59. člen
V 98. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V območju stanovanj, kjer je določen tip V, so z OPPN poleg objektov tipa V dopustni tudi objekti tipov NA, NB, ND in NV, ki s pripadajočimi parcelami, namenjenimi gradnji, ne smejo predstavljati večinskega deleža površine EUP.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V OPPNdp, ki so določeni s tem odlokom in prikazani na karti 5 »Načini urejanja«, lahko določila za FZ in FBP, velikost parcel, višino in etažnost objektov ter odmike odstopajo od določil tega odloka, če to omogoča prenovo območja, izdelajo se za območja z neprimerno ali ekstenzivno rabo, neustrezno kakovostjo bivanja, opremljenostjo z gospodarsko javno infrastrukturo ter servisnimi in družbenimi dejavnostmi.«.
60. člen
V prvem odstavku 100. člena se v drugem stavku besedilo »odstranitev objektov ter gradnje in ureditve določene v 13. členu« nadomesti z besedilom »odstranitev objektov, gradnja baznih postaj iz 28. člena tega odloka, postavitve objektov za oglaševanje v skladu s 60. členom tega odloka ter gradnje in ureditve, določene v 12. členu«.
61. člen
V 107. členu:
– se v 3. točki črta besedilo »– za območje MOL«;
– se črta 40. točka;
– dosedanji 41. in 42. točka postaneta 40. in 41. točka;
– se črta 43. točka;
– dosedanje 44. do 54. točka postanejo 42. do 52. točka;
– se črta 55. točka.
62. člen
V 108. členu se črtata 156. in 157. točka.
63. člen
V prvem odstavku 109. člena se za 19. točko dodajo nove 20. do 22. točka, ki se glasijo:
»20. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja VS2/2 Trnovo – Športni park Trnovo (Uradni list RS, št. 57/10)
21. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI5/6 Rog (Uradni list RS, št. 60/10)
22. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS2/1 Zupančičeva jama (Uradni list RS, št. 60/10).«;
V drugem odstavku se v 30. točki za številko »94/02« doda besedilo »in 57/10«.
64. člen
Priloga 1 se spremeni in dopolni tako, kot je določeno v Prilogi 1: Spremembe in dopolnitve Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je sestavni del tega odloka.
65. člen
Priloga 2 se spremeni in dopolni tako, kot je določeno v Prilogi 2: Spremembe in dopolnitve Priloge 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je sestavni del tega odloka.
66. člen
Priloga 3 se spremeni in dopolni tako, kot je določeno v Prilogi 3: Spremembe in dopolnitve Priloge 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki je sestavni del tega odloka.
67. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je sestavni del tega odloka.
68. člen
Karte grafičnega dela OPN MOL ID št. 2, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.9, 4.10, 5, 6, in 8 iz 5. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del se nadomestijo z novimi kartami, ki so sestavni del tega odloka.
Karta grafičnega dela OPN MOL ID št. 7.1 iz 5. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del se nadomesti s karto 7, ki je sestavni del tega odloka.
Karte grafičnega dela OPN MOL ID št. 7.2, 7.3 in 9 iz 5. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del se črtajo.
Vsebina kart grafičnega dela OPN MOL ID iz 5. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki niso navedene v prvem in drugem odstavku tega člena, ostaja nespremenjena, prilagodi pa se njihova kartografska podlaga, tako da ustreza spremenjenim mejam enot urejanja prostora oziroma spremenjenemu cestnemu omrežju.
69. člen
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih aktov MOL, veljavnih v času vložitve popolne vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
70. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti MOL:
1. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89 in Uradni list RS, št. 58/92) – za območje MOL
2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto M11 Dolsko (Uradni list SRS, št. 3/88 in Uradni list RS, št. 56/92) – za območje MOL
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Uradni list RS, št. 81/10)
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču – za del območja urejanja CS 10/3 Prule – Šola Janeza Levca (Uradni list RS, št. 81/10)
5. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list RS, št. 92/10).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostajata v veljavi naslednja prostorska izvedbena akta MOL za območja in za dele območij, ki so določeni na karti 5 »Načini urejanja«, za ostale dele območij pa prenehata veljati:
– Odlok o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1 (Uradni list RS, št. 72/98)
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO5/7 Chemo (Uradni list RS, št. 83/04).
71. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Tekstualni in grafični del odloka se objavita na spletni strani MOL.
Št. 3504-140/2011-202
Ljubljana, dne 14. januarja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.