Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

210. Cenik zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, stran 894.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja
C E N I K
zaračunanih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
1.1. Oskrba s pitno vodo:
1.1.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm: 1,9837 EUR/mesec za premer vodomera s faktorjem omrež­nine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+--------------------+-----------------+-------------------+
|    Premer    |   Faktor   | Cena omrežnine  |
|   vodomera mm  |  omrežnine  |   EUR/mesec   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|    DN =< 20   |    1    |   1,9837    |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  20 < DN < 40  |    3    |   5,9512    |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  40 =< DN < 50  |    10    |   19,8373   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  50 =< DN < 65  |    15    |   29,7560   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  65 =< DN < 80  |    30    |   59,5119   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  80 =< DN < 100 |    50    |   99,1865   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  100 =< DN < 150 |    100    |   198,3730   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|   150 =< DN   |    200    |   396,7461   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
1.1.2. vodarina: 0,6468 EUR/m3
2.1. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
2.1.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm: 3,4106 EUR/mesec za premer vodomera s faktorjem omrež­nine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+--------------------+-----------------+-------------------+
|    Premer    |   Faktor   | Cena omrežnine  |
|   vodomera mm  |  omrežnine  |   EUR/mesec   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|    DN =< 20   |    1    |   3,4106    |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  20 < DN < 40  |    3    |   10,2318   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  40 =< DN < 50  |    10    |   34,1062   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  50 =< DN < 65  |    15    |   51,1592   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  65 =< DN < 80  |    30    |   102,3185   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  80 =< DN < 100 |    50    |   170,5308   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|  100 =< DN < 150 |    100    |   341,0615   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
|   150 =< DN   |    200    |   682,1231   |
+--------------------+-----------------+-------------------+
2.1.2. odvajanje: 0,3652 EUR/m3
2.1.3. okoljska dajatev: 0,0528 EUR/m3
2.2. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
2.2.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm: 0,7039 EUR/mesec za premer vodomera s faktorjem omrež­nine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+---------------------+----------------+-------------------+
|    Premer    |   Faktor   | Cena omrežnine  |
|   vodomera mm   |  omrežnine  |   EUR/mesec   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|    DN =< 20   |    1    |   0,7039    |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  20 < DN < 40   |    3    |   2,1116    |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  40 =< DN < 50  |    10    |   7,0388    |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  50 =< DN < 65  |    15    |   10,5582   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  65 =< DN < 80  |    30    |   21,1164   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  80 =< DN < 100  |    50    |   35,1941   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  100 =< DN < 150  |   100    |   70,3881   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|   150 =< DN   |   200    |   140,7763   |
+---------------------+----------------+-------------------+
2.2.2. čiščenje: 0,4471 EUR/m3
2.3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
2.3.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm: 0,7039 EUR/mesec za premer vodomera s faktorjem omrež­nine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+---------------------+----------------+-------------------+
|    Premer    |   Faktor   | Cena omrežnine  |
|   vodomera mm   |  omrežnine  |   EUR/mesec   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|    DN =< 20   |    1    |   0,7039    |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  20 < DN < 40   |    3    |   2,1116    |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  40 =< DN < 50  |    10    |   7,0388    |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  50 =< DN < 65  |    15    |   10,5582   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  65 =< DN < 80  |    30    |   21,1164   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  80 =< DN < 100  |    50    |   35,1941   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|  100 =< DN < 150  |   100    |   70,3881   |
+---------------------+----------------+-------------------+
|   150 =< DN   |   200    |   140,7763   |
+---------------------+----------------+-------------------+
2.3.2. storitev praznjenja: 0,2981 EUR/m3
2.3.3. okoljska dajatev:
2.3.3.1. v primeru greznic: 0,5283 EUR/m3
2.3.3.2. v primeru MKČN: 0,0528 EUR/m3
3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
3.1.1. cena javne infrastrukture: 0,0102 EUR/kg
3.1.2. cena zbiranja komunalnih odpadkov: 0,1374 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 20. seji, dne 17. 1. 2013 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.1. za gospodinjstva:
3.1.2.1.1. cena javne infrastrukture: 0,1887 EUR/osebo/mesec
3.1.2.1.2. cena zbiranja komunalnih odpadkov: 2,5414 EUR/osebo/mesec
3.1.2.2. za poslovne prostore nepridobitnih dejavnosti:
3.1.2.2.1. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l: 0,0139 EUR/m2/mesec
3.1.2.2.2. cena zbiranja komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l: 0,1866 EUR/m2/mesec
3.1.2.2.3. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo 7,6500 EUR/1 odvoz
3.1.2.2.4. cena zbiranja komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo 103,05 EUR/1 odvoz
3.1.2.2.5. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo 0,0102 EUR/kg
Kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena javne infrastrukture po ceni javne infrastrukture v EUR/kg.
3.1.2.2.6. cena zbiranja komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo 0,1374 EUR/kg
Kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna zbiranje po lastni ceni zbiranja odpadkov v EUR/kg.
3.2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
3.2.1. cena javne infrastrukture: 0,0242EUR/kg
3.2.2. cena zbiranja bioloških odpadkov: 0,3195 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Brežice, ki ga je na svoji 20. seji, dne 17. 1. 2013 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja bioloških odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.3. za gospodinjstva:
3.1.2.1.3. cena javne infrastrukture: 0,1009 EUR/osebo/mesec
3.1.2.1.4. cena zbiranja bioloških odpadkov: 1,3323 EUR /osebo/mesec
3.3. Obračun obdelave komunalnih odpadkov
Obdelava komunalnih odpadkov se obračuna uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški obdelave odpadkov iz preteklega meseca.
Posameznim uporabnikom se obračuna obdelava komunalnih odpadkov na podlagi določil 9., 10., 11., 12. in 13. člena tarifnega pravilnika.
3.4. Obračun storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se obračuna uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz preteklega meseca.
Posameznim uporabnikom se obračuna Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi določil 14., 15., 16., 17. in 18. člena tarifnega pravilnika.
3.5. Obračun stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se obračuna uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz preteklega meseca.
Posameznim uporabnikom se obračuna obdelava komunalnih odpadkov na podlagi določil 19., 20., 21., 22. in 23. člena tarifnega pravilnika.
Cenik zaračunanih cen je oblikovan na podlagi sklepa o potrjenih cenah, ki ga je potrdil Občinski svet Občine Brežice na svoji 20. seji dne 17. 1. 2013, številka sklepa: 354-0044/2012, znižanih za subvencijo na podlagi sklepa Občinskega sveta, št.: 354-43/2012 z dne 17. 1. 2013 o določitvi najemnine in subvencije za infrastrukturo obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 2. 2013, razen cena pod točko 2.3.2., ki se začne uporabljati s 1. 1. 2014.
Brežice, dne 22. januarja 2013
Direktor
Aleksander Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost