Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

209. Cenik potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, stran 892.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. objavlja
C E N I K
potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja
1.1. Oskrba s pitno vodo:
1.1.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm: 2,4353 EUR/mesec za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+----------------------+----------------+-------------------+
| Premer vodomera mm |   Faktor   | Cena omrežnine  |
|           |  omrežnine  |   EUR/mesec   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|    DN =< 20   |    1    |   2,4353    |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   20 < DN < 40   |    3    |   7,3060    |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   40 =< DN < 50  |    10    |   24,3532   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   50 =< DN < 65  |    15    |   36,5298   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   65 =< DN < 80  |    30    |   73,0597   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   80 =< DN < 100  |    50    |   121,7662   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|  100 =< DN < 150  |   100    |   243,5323   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|    150 =< DN   |   200    |   487,0647   |
+----------------------+----------------+-------------------+
1.1.2. vodarina: 0,6468 EUR/m3
2.1. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
2.1.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm: 6,7469 EUR/mesec za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+----------------------+----------------+-------------------+
|    Premer    |   Faktor   | Cena omrežnine  |
|   vodomera mm   |  omrežnine  |   EUR/mesec   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|    DN =< 20   |    1    |   6,7469    |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   20 < DN < 40   |    3    |   20,2407   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   40 =< DN < 50  |    10    |   67,4690   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   50 =< DN < 65  |    15    |   101,2035   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   65 =< DN < 80  |    30    |   202,4071   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   80 =< DN < 100  |    50    |   337,3451   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|  100 =< DN < 150  |   100    |   674,6902   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|    150 =< DN   |   200    |  1.349,3805   |
+----------------------+----------------+-------------------+
2.1.2. odvajanje: 0,3652 EUR/m3
2.1.3. okoljska dajatev: 0,0528 EUR/m3
2.2. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
2.2.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm: 1,3612 EUR/mesec za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+----------------------+----------------+-------------------+
|    Premer    |   Faktor   | Cena omrežnine  |
|   vodomera mm   |  omrežnine  |   EUR/mesec   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|    DN =< 20   |    1    |   1,3612    |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   20 < DN < 40   |    3    |   4,0836    |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   40 =< DN < 50  |    10    |   13,6121   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   50 =< DN < 65  |    15    |   20,4181   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   65 =< DN < 80  |    30    |   40,8362   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   80 =< DN < 100  |    50    |   68,0603   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|  100 =< DN < 150  |   100    |   136,1206   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|    150 =< DN   |   200    |   272,2411   |
+----------------------+----------------+-------------------+
2.2.2. čiščenje: 0,4471 EUR/m3
2.3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
2.3.1. omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm: 1,3612 EUR/mesec za premer vodomera s faktorjem omrežnine, ki je enak 1
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+----------------------+----------------+-------------------+
|    Premer    |   Faktor   | Cena omrežnine  |
|   vodomera mm   |  omrežnine  |   EUR/mesec   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|    DN =< 20   |    1    |   1,3612    |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   20 < DN < 40   |    3    |   4,0836    |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   40 =< DN < 50  |    10    |   13,6121   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   50 =< DN < 65  |    15    |   20,4181   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   65 =< DN < 80  |    30    |   40,8362   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|   80 =< DN < 100  |    50    |   68,0603   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|  100 =< DN < 150  |   100    |   136,1206   |
+----------------------+----------------+-------------------+
|    150 =< DN   |   200    |   272,2411   |
+----------------------+----------------+-------------------+
2.3.2. storitev praznjenja: 0,2981 EUR/m3
2.3.3. okoljska dajatev:
2.3.3.1. v primeru greznic: 0,5283 EUR/m3
2.3.3.2. v primeru MKČN: 0,0528 EUR/m3
3.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov):
3.1.1. cena javne infrastrukture: 0,0178 EUR/kg
3.1.2. cena zbiranja komunalnih odpadkov: 0,1374 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 20. seji, dne 17. 1. 2013 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.1. za gospodinjstva:
3.1.2.1.1. cena javne infrastrukture: 0,3292 EUR/osebo/mesec
3.1.2.1.2. cena zbiranja komunalnih odpadkov: 2,5414 EUR/osebo/mesec
3.1.2.2. za poslovne prostore nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti:
3.1.2.2.1. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l: 0,0242 EUR/m2/mesec
3.1.2.2.2. cena zbiranja komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v posodah prostornine 120 do 1100 l: 0,1866 EUR/m2/mesec
3.1.2.2.3. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo: 13,35 EUR/1 odvoz
3.1.2.2.4. cena zbiranja komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine 5 m3 in se zbrane količine ne tehtajo: 103,05 EUR/1 odvoz
3.1.2.2.5. cena javne infrastrukture, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo 0,0178 EUR/kg
Kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna cena javne infrastrukture po ceni javne infrastrukture v EUR/kg.
3.1.2.2.6. cena zbiranja komunalnih odpadkov, kjer se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih kotalnega prekucnika prostornine 15 do 40 m3 in se zbrane količine tehtajo 0,1374 EUR/kg
Kolikor se zbrane količinah odpadkov v 5 m3 zabojnikih tehtajo, se obračuna zbiranje po lastni ceni zbiranja odpadkov v EUR/kg.
3.2. Zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)
3.2.1. cena javne infrastrukture: 0,0414 EUR/kg
3.2.2. cena zbiranja bioloških odpadkov: 0,3195 EUR/kg
Na podlagi določil Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice, ki ga je na svoji 20. seji, dne 17. 1. 2013 sprejel Občinski svet Občine Brežice, št. 354-0044/2012, se mesečni obračun zbiranja bioloških odpadkov in stroškov javne infrastrukture obračuna na naslednji način:
3.1.2.3. za gospodinjstva:
3.1.2.1.3. cena javne infrastrukture: 0,1726 EUR/osebo/mesec
3.1.2.1.4. cena zbiranja bioloških odpadkov: 1,3323 EUR /osebo/mesec
3.3. Obračun obdelave komunalnih odpadkov
Obdelava komunalnih odpadkov se obračuna uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški obdelave odpadkov iz preteklega meseca.
Posameznim uporabnikom se obračuna obdelava komunalnih odpadkov na podlagi določil 9., 10., 11., 12. in 13. člena tarifnega pravilnika.
3.4. Obračun storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se obračuna uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz preteklega meseca.
Posameznim uporabnikom se obračuna Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi določil 14., 15., 16., 17. in 18. člena tarifnega pravilnika.
3.5. Obračun stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se obračuna uporabnikom na podlagi zaračunanih stroškov, ki jo izvajalcu javne službe zbiranja odpadkov vsak mesec zaračuna izvajalec javne službe odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. V obračunu tekočega meseca so zajeti obračunani stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz preteklega meseca.
Posameznim uporabnikom se obračuna obdelava komunalnih odpadkov na podlagi določil 19., 20., 21., 22. in 23. člena tarifnega pravilnika.
Cenik je potrdil Občinski svet Občine Brežice na svoji 20. seji dne 17. 1. 2013, številka sklepa: 354-0044/2012 in velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 2. 2013, razen cena pod točko 2.3.2., ki se začne uporabljati s 1. 1. 2014.
Brežice, dne 22. januarja 2013
Direktor
Aleksander Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost