Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

204. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja, stran 873.

Na podlagi 28. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja
1. člen
V Pravilniku o merilih za določitev višine nagrade in za povrnitev stroškov za delo zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (Uradni list RS, št. 67/10 in 17/11) se v prvem odstavku 4. člena za besedama »Potni stroški« doda besedilo »se izplačujejo v neto znesku in«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Materialni stroški (pisarniški material in pripomočki ter stroški komuniciranja) se ovrednotijo v višini 10 odstotkov od odmerjene nagrade, vendar ne več kot 200 eurov na vsaka dva meseca.«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(1) Zastopnik uveljavlja izplačilo nagrade in stroškov vsaka dva meseca za vsa opravljena zastopanja v tem obdobju. Ministrstvu mora predložiti poročilo za izplačilo nagrade zastopniku na obrazcu št. 1 iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika, ter kopijo pooblastila iz 13. člena Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (Uradni list RS, št. 49/09).
(2) Kadar zastopnik na podlagi poziva osebe opravi obisk in pooblastila osebe ne more dobiti ali oseba zavrne podpis pooblastila, je zastopnik upravičen do povrnitve potnih stroškov. Zastopnik na dan obiska na pooblastilu iz 13. člena Pravilnika o opravljanju izpita ter izbiri in vlogi zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (Uradni list RS, št. 49/09) naredi uradni zaznamek o obisku v psihiatrični bolnišnici, ki ga podpiše tudi dežurna oseba ustanove.
(3) Ministrstvo izvede izplačilo po prejetju poročila in kopije pooblastila iz prvega odstavka tega člena v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije za tekoče leto.«.
4. člen
V prilogi se obrazec št. 1 nadomesti z novim obrazcem št. 1, ki je v prilogi tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-13/2012
Ljubljana, dne 11. januarja 2013
EVA 2012-2611-0040
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost