Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2013 z dne 7. 1. 2013

Kazalo

35. Uredba o spremembah Uredbe o zelenem javnem naročanju, stran 245.

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 – odl. US in 90/12) in prvega odstavka 43. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US in 90/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o zelenem javnem naročanju
1. člen
V Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12 in 64/12) se v drugem odstavku 6. člena za besedo »osme« doda vejica, besedi »in desete« pa se nadomestita z besedilom »desete in enajste«.
2. člen
V Prilogi 10 se v 1. podtočki točke 10.1.2, 1. podtočki točke 10.3.2 in 1. podtočki točke 10.7.3 pri opisu parametra »cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov« vrednost »0,0044« nadomesti z vrednostjo »0,001«, pri opisu parametra »cena za emisije dušikovih oksidov« pa se vrednost »0,001« nadomesti z vrednostjo »0,0044«.
3. člen
Priloga 11 se nadomesti z novo Prilogo 11, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Postopki javnega naročanja, za katere so bila obvestila iz 2., 4., 6. ali 10. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 – odl. US in 90/12) ali iz 2., 4., 6. ali 10. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US in 90/12) poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih. Če še ni potekel rok za oddajo ponudb, lahko naročnik ob upoštevanju te uredbe spremeni razpisno dokumentacijo in javno naročilo odda v skladu s to uredbo spremenjenimi določbami uredbe.
Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi, v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 – odl. US in 90/12) ali 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US in 90/12), ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko naročnik v postopek s pogajanji po predhodni objavi ali postopek s pogajanji brez predhodne objave vključi s to uredbo spremenjene okoljske zahteve, če pogajanja s ponudniki niso bila zaključena pred uveljavitvijo te uredbe.
Posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega pred uveljavitvijo te uredbe, se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma.
5. člen
Ne glede na temeljne zahteve iz točke 11.1.2 Priloge 11 lahko naročnik do 1. junija 2014 v tehničnih specifikacijah, ki jih opredeli v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu, ki ga objavi na portalu javnih naročil, določi za:
– pnevmatike, ki so uvrščene v razred C1, nižji razred energijske učinkovitosti in razred glede na oprijem na mokri podlagi, vendar ne nižji od razreda E, zaradi česar morajo imeti pnevmatike koeficient kotalnega upora KKU, izražen v kg/t, manjši ali enak 10,5, in indeks oprijema na mokri podlagi G večji ali enak 1,10,
– pnevmatike, ki so uvrščene v razred C2, nižji razred energijske učinkovitosti in razred glede na oprijem na mokri podlagi, vendar ne nižji od razreda E, zaradi česar morajo imeti pnevmatike koeficient kotalnega upora KKU, izražen v kg/t, manjši ali enak 9,2, in indeks oprijema na mokri podlagi G večji ali enak 0,95,
– pnevmatike, ki so uvrščene v razred C3, nižji razred energijske učinkovitosti, vendar ne nižjega od razreda D, zaradi česar morajo imeti pnevmatike koeficient kotalnega upora KKU, izražen v kg/t, manjši ali enak 7,0.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-81/2012
Ljubljana, dne 3. januarja 2013
EVA 2012-1611-0192
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost