Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2013 z dne 4. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2013 z dne 4. 1. 2013

Kazalo

28. Uredba o spremembah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju, stran 145.

Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
1. člen
V Uredbi o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 98/11) se v prvem odstavku 1. člena prva do četrta alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– III. pododdelka oddelka IVa III. poglavja in oddelka IVb IV. poglavja naslova I II. dela Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 261/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L št. 94 z dne 30. 3. 2012, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 671/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z uporabo neposrednih plačil kmetom za leto 2013 (UL L št. 204 z dne 31. 7. 2012, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 73/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 666/2012 z dne 20. julija 2012 o spremembi uredb (ES) št. 2092/2004, (ES) št. 793/2006, (ES) št. 1914/2006, (ES) št. 1120/2009, (ES) št. 1121/2009, (ES) št. 1122/2009, (EU) št. 817/2010 in (EU) št. 1255/2010 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne organizacije kmetijskih trgov in shem neposrednih podpor za kmete (UL L št. 194 z dne 21. 7. 2012, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spremembi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede načina za določanje uporabljene obrestne mere za neupravičena plačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU).«.
V tretjem odstavku se beseda »Standarda« nadomesti z besedilom »Predpisanih zahtev ravnanja«.
2. člen
V 4. členu se besedilo »področja okolja, identifikacije in registracije živali, zdravja ljudi, živali in rastlin in dobrega počutja živali« nadomesti z besedilom »področja javnega zdravja, zdravja živali in rastlin, okolja in dobrega počutja živali«.
3. člen
V 5. členu se beseda »Standardu« nadomesti z besedo »Standardih«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(kontrola)
(1) Kontrolo izpolnjevanja zahtev iz Priloge 1 in Priloge 2 te uredbe izvaja Agencija v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri najmanj enem odstotku zavezancev iz 3. člena te uredbe. Pri tem Agencija upošteva tudi ugotovljene nepravilnosti, na katere opozorijo drugi organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov iz Priloge 1 in Priloge 2 te uredbe.
(2) Če Agencija pri kontroli iz prejšnjega odstavka ugotovi kršitve, upošteva seštevek ocen kršitev iz Priloge 1 in Priloge 2 te uredbe ter določi odstotek znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila, plačila za kmetijsko-okoljske ukrepe ter plačil za ukrepe iz 85. p, 103. q in 103. r člena Uredbe 1234/2007/ES. Stopnja kršitve je določena z ocenami 10, 20, 50 ali 100 za posamezno kršitev, pri čemer ocena 10 pomeni najnižjo in 100 najvišjo težo kršitve.
(3) Celotni znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko-okoljske ukrepe se zniža za en odstotek, če je vsota ocen znotraj enih predpisanih zahtev ravnanja ali enega standarda za dobre kmetijske in okoljske pogoje manjša ali enaka 49. Če je vsota ocen v enih predpisanih zahtevah ravnanja ali enem standardu za dobre kmetijske in okoljske pogoje enaka 50 ali večja, se znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko-okoljske ukrepe zniža za tri odstotke. Če je vsota ocen v enih predpisanih zahtevah ravnanja ali enem standardu za dobre kmetijske in okoljske pogoje enaka 100 ali večja, se znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko-okoljske ukrepe zniža za pet odstotkov. Če je kršitev v več predpisanih zahtevah ravnanja ali standardih za dobre kmetijske in okoljske pogoje znotraj posameznih področij, se za znižanje izplačil uporabi seštevek ocen v enih predpisanih zahtevah ravnanja ali enem standardu za dobre kmetijske in okoljske pogoje, in sicer tistem, ki ima višji oziroma najvišji odstotek znižanja. Področja, predpisane zahteve ravnanja in standardi so določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2 te uredbe.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se skupno znižanje neposrednih plačil, izravnalnih plačil, plačil za kmetijsko-okoljske ukrepe ter plačil za ukrepe iz 85. p, 103.q in 103.r člena Uredbe 1234/2007/ES po vseh področjih, predpisanih zahtevah ravnanja in standardih izračuna po postopku iz 70., 71. in 72. člena Uredbe 1122/2009/ES.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se v zvezi z ukrepom 121 "posodabljanje kmetijskih gospodarstev" iz predpisa, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 do 2013, ne upošteva ocene kršitev pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko-okoljske ukrepe za izpolnjevanje na novo uvedenih minimalnih predpisanih zahtev s področja dobrega počutja rejnih živali pri naložbah, katerih namen je izpolnjevanje teh predpisanih zahtev ravnanja, v 36 mesecih od dneva, ko so postale predpisane zahteve ravnanja za kmetijsko gospodarstvo obvezne.
(6) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se v zvezi z ukrepom 112 "pomoč mladim prevzemnikom kmetij" iz predpisa, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 do 2013, ne upošteva ocene kršitev pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko-okoljske ukrepe za izpolnjevanje obstoječih predpisanih zahtev ravnanja s področja nitratov in zaščite rejnih živali, če so te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu iz točke (c) prvega odstavka 22. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str. 1), v obdobju 36 mesecev od dneva prevzema kmetijskega gospodarstva.«.
5. člen
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-67/2012
Ljubljana, dne 3. januarja 2013
EVA 2012-2330-0230
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost