Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2013 z dne 4. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2013 z dne 4. 1. 2013

Kazalo

27. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov, stran 110.

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena in šestega odstavka 139.a člena ter za izvrševanje 126.b člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
1. člen
V Uredbi o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 55/11), se v 2. členu za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. naprava de minimis je naprava (razen naprave za sežiganje nevarnih ali komunalnih odpadkov) iz sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni visokemu tveganju premestitve emisij CO(2), v skladu s Sklepom Komisije z dne 11. novembra 2011 o spremembi sklepov 2010/2/EU in 2011/278/EU v zvezi s sektorji in deli sektorjev, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO(2) (UL L št. 299 z dne 17. 11. 2011, str. 9), v kateri poteka dejavnost izgorevanja goriv in ki je sestavljena iz tehničnih enot, katerih nazivna vhodna toplotna moč ne dosega vrednosti iz 3. točke priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, njena skupna nazivna vhodna toplotna moč pa presega 10 MW in v njej je bilo v letu 2010 porabljeno vsaj 0,9 milijona m3 zemeljskega plina ali vsaj 800 ton naftnih derivatov.«.
2. člen
V 3. členu se za besedilom »Prilogi 1« črtata vejica in besedilo »ki je sestavni del«.
3. člen
V 5. členu se dodajo novi sedmi do dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Upravljavec naprave, ki mu je Evropska komisija odobrila izključitev iz sistema trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov, mora izvajati monitoring teh emisij v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni del te uredbe.
(8) Upravljavec naprave iz prejšnjega odstavka mora ministrstvu predložiti načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov. Vloga za ta načrt vsebuje podatke iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(9) Ministrstvo izda odločbo, s katero odobri načrt iz prejšnjega odstavka.
(10) Upravljavec naprave iz sedmega odstavka tega člena mora na podlagi odobrenega načrta iz osmega odstavka tega člena zagotavljati izvajanje monitoringa emisij toplogrednih plinov, ki jih je izpustila v zrak njegova naprava v posameznem koledarskem letu, in pripraviti poročilo o emisijah toplogrednih plinov v skladu s Prilogo 5, ki je sestavni del te uredbe.
(11) Upravljavec naprave iz sedmega odstavka tega člena mora ministrstvu poslati poročilo o emisijah toplogrednih plinov najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Ministrstvo zagotovi, da je to poročilo dostopno javnosti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(12) Upravljavec naprave iz sedmega odstavka tega člena mora hraniti podatke, navedene v Prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe, najmanj deset let po predložitvi poročila iz desetega odstavka tega člena.«.
4. člen
Za 5. členom se dodajo novi 5.a do 5.c člen, ki se glasijo:
»5.a člen
(1) Upravljavec naprave iz 1. člena te uredbe lahko od ministrstva pridobi odločbo, če:
– v napravi opravlja dejavnost, pri kateri se uporabljajo goriva iz te uredbe,
– vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva,
– redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti,
– zoper njega ni začet postopek stečaja ali likvidacije,
– je sposoben zagotavljati monitoring emisij toplogrednih plinov skladno z določbami predpisa, ki ureja toplogredne pline, dejavnosti in naprave, za katere je treba izvajati tak monitoring,
– knjigovodsko spremljanje goriva zagotavlja natančen vpogled v podatke o nakupu goriva, porabi goriva v napravi in zunaj nje ter stanju zalog goriva.
(2) Vloga za pridobitev odločbe iz prvega odstavka vsebuje zlasti podatke:
1. firma, sedež in davčna številka upravljavca ter lokacija naprave,
2. navedba sektorja ali dela sektorja dejavnosti upravljavca,
3. nazivna vhodna toplotna moč oziroma zmogljivost naprave,
4. poraba goriva v letu 2010,
5. opis dejavnosti in emisij toplogrednih plinov iz naprave,
6. predlog načrta monitoringa skladno s Prilogo 4 te uredbe.
(3) Ministrstvo lahko od upravljavca naprave iz 1. člena te uredbe zahteva še druge podatke, ki so pomembni za izdajo odločbe.
5.b člen
Odločba iz prejšnjega člena vsebuje zlasti podatke:
1. firma, sedež in davčna številka upravljavca ter lokacija naprave,
2. opis dejavnosti in emisij toplogrednih plinov iz naprave,
3. zahteve, povezane z izvajanjem monitoringa emisij toplogrednih plinov,
4. zahteve, povezane s poročanjem o emisijah toplogrednih plinov.
5.c člen
(1) Upravljavec naprave iz 1. člena te uredbe mora izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov v skladu s Prilogo 3 te uredbe.
(2) Upravljavec naprave iz prejšnjega odstavka mora na podlagi odobrenega načrta iz osmega odstavka 5. člena te uredbe zagotavljati izvajanje monitoringa emisij toplogrednih plinov, ki jih je njegova naprava v posameznem koledarskem letu izpustila v zrak, in pripraviti poročilo o emisijah toplogrednih plinov v skladu s Prilogo 5 te uredbe za preteklo leto.
(3) Upravljavec naprave iz prvega odstavka tega člena mora ministrstvo obvestiti o vsaki nameravani spremembi načrta monitoringa, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.
(4) Za spremembo načrta iz prejšnjega odstavka se šteje sprememba vrste goriva, surovine ali vrste snovi, ki se uporabljajo v napravi in katerih uporaba povzroča emisije toplogrednih plinov.
(5) Ministrstvo odobri spremembo načrta, če je ta pripravljen skladno s Prilogo 3 te uredbe.
(6) Upravljavec naprave iz prvega odstavka tega člena mora poslati ministrstvu poročilo o emisijah toplogrednih plinov najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Ministrstvo zagotovi, da je to poročilo dostopno javnosti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(7) Upravljavec naprave iz prvega odstavka tega člena mora hraniti podatke, navedene v Prilogi 6 te uredbe, najmanj deset let po predložitvi poročila iz prejšnjega odstavka.«.
5. člen
Za 6. členom se dodata nov 6.a in 6.b člen, ki se glasita:
»6.a člen
Nadzor nad izvajanjem določb 3. in 6. člena te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.
6.b člen
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se kaznuje gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, če kot:
– upravljavec ne izvaja monitoringa emisij toplogrednih plinov v skladu z prvim odstavkom 5.c člena te uredbe,
– upravljavec ne obvesti ministrstva o vsaki nameravani spremembi načrta monitoringa iz tretjega odstavka 5.c člena te uredbe,
– upravljavec do roka iz šestega odstavka 5.c člena te uredbe ne pošlje ministrstvu poročila o emisijah toplogrednih plinov za preteklo leto in
– upravljavec v roku iz sedmega odstavka 5.c člena te uredbe ne hrani podatkov, navedenih v Prilogi 6 te uredbe.
(2) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.
6. člen
Za Prilogo 2 se dodajo nove priloge 3, 4, 5 in 6, ki so kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
7. člen
Upravljavec naprave iz tretje točke dopolnjenega 2. člena uredbe mora vlogo iz drugega odstavka 5.a člena predložiti ministrstvu najpozneje do 31. januarja 2013.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-66/2012
Ljubljana, dne 3. januarja 2013
EVA 2012-2330-0247
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost