Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 62/2012 Ob-5055/12 , Stran 2760
Št. 62/2012 Ob-5055/12
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške družbe KAPELA, Vinogradništvo in vinarstvo d.d., Paričjak 22a, 9252 Radenci, uprava družbe sklicuje
14. skupščino
delniške družbe KAPELA, Vinogradništvo in vinarstvo, d.d.,
ki bo dne 7. 1. 2013 ob 11. uri, v prostorih vinske kleti, Paričjak 22a, 9252 Radenci, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Izvolijo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. 3. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega poročila o poslovanju družbe za leto 2011 in s poročilom revizorja za leto 2011. Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2011, ki se nanaša na preveritev poročila o poslovanju družbe za leto 2011 in s poročilom revizorja. 4. Odločanje o bilančnem dobičku za leto 2011 in o razrešnici upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Predlog sklepa: Na predlog uprave in nadzornega sveta: A: se ugotovi, da bilančni dobiček za poslovno leto 2011 ostane nerazporejen. B: se podeli razrešnica upravi-di­rek­to­rici družbe in celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovanje iz leta 2011. Skupščina se na podlagi petega odstavka 294. člena Zakona o gospodarskih družbah seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe. 5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta: po predlogu nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2012 imenuje družbo za revizijo in svetovanje AUDIT&CO, d.o.o. iz Murske Sobote. 6. Seznanitev lastnikov o sanacijskih ukrepih poslovanja družbe. Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljub­ljana, s stanjem konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Gradivo za skupščino, z obrazložitvijo posameznih predlogov sklepov ter predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta, je delničarjem na vpogled vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v tajništvu, na sedežu družbe Paričjak 22a, Radenci. Udeležence skupščine pozivamo, da pridejo na skupščino vsaj eno uro pred začetkom zasedanja skupščine in se ob prihodu prijavijo z ustreznim identifikacijskim dokumentom oziroma pooblastilom ter prevzamejo glasovnice. Morebitne dopolnitve dnevnega reda po 298. členu ZGD naj delničarji sporočijo pisno, z obrazložitvijo, na sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica. Morebitne predloge k objavljenim točkam dnevnega reda po prvem odstavku 300. člena ZGD naj delničarji posredujejo pisno, na sedež družbe, v sedmih dneh po objavi sklica.
KAPELA, Vinogradništvo in vinarstvo d.d. uprava Milena Rajk, univ. dipl. ekon.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti