Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Ob-5041/12 , Stran 2760
Ob-5041/12
Na podlagi 295. in 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 7.2. Statuta delniške družbe ESOTECH, d.d. Velenje uprava sklicuje in vabi na
17. sejo skupščine
družbe ESOTECH, d.d. Velenje,
ki bo 7. 1. 2013, ob 17. uri, v prostorih družbe na Preloški cesti 1, 3320 Velenje. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se imenuje Maja Koren, za preštevalca glasov pa Mersida Rogo in Petra Meža. Na seji skupščine prisostvuje notarka Judita Stropnik Mravljak iz Velenja. 2. Predlog sprememb statuta družbe. 2.1 Razširitev dejavnosti družbe. Predlog sklepa: Dejavnost družbe se razširi s sledečimi dejavnostmi: I 55.100 Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas. 2.2 Sprememba statuta družbe Predlog sklepa: Statut delniške družbe ESOTECH, d.d. se spremeni tako, da se v točko 3.1 v ustreznem številčnem zaporedju dodajo nove dejavnosti, in sicer: I 55.100 Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas. 2.3 Pooblastilo za uskladitev statuta. Predlog sklepa: skupščina pooblasti upravo družbe ESOTECH, d.d. za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev besedila statuta delniške družbe ESOTECH, d.d. s sprejetimi odločitvami na skupščini. 3. Razno. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljub­ljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico po pooblaščencu. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba pred skupščino predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice kot delničar, katerega zastopa. Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
ESOTECH, d.d. Velenje Uprava družbe

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti