Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Ob-5030/12 , Stran 2759
Ob-5030/12
Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d. v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta družbe Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d., Koprska 92, 1000 Ljub­ljana, v skladu z drugim odstavkom 295. člena ZGD-1 objavlja vabilo na
12. skupščino
družbe Datalab Tehnologije d.d.,
ki bo dne 14. 1. 2013 ob 16. uri, na sedežu Datalab Tehnologije, d.d., Koprska ulica 92, 1000 Ljub­ljana, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom, katerega predlaga upravni odbor: Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov. 2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Datalab Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2012, ki je trajalo od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012. 3. Odločanje o uporabi bilančnega ­dobička družbe za poslovno leto 2012, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2012, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2012. 4. Sprememba statuta družbe. 5. Nagrada poslovodstva za poslovno leto 2012. 6. Imenovanje članov upravnega odbora. 7. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013. 8. Uskladitev statuta. Predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine. Predlagatelj: upravni odbor Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Špela Mesesnel. Za preštevalki glasov pa Danica Starič in Božena Vuksan. Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Uroš Kos. 2. Seznanitev skupščine s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Datalab Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2012, ki je trajalo od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Datalab Tehnologije d.d. skupaj z revizorjevim poročilom za poslovno leto 2012, ki je trajalo od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012. 3. Odločanje o uporabi bilančnega ­dobička družbe za poslovno leto 2012, seznanitev s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2012, podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2012. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: 1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen za poslovno leto 2012, znaša 1.220.675,53 EUR. Sestavljata ga preneseni čisti dobiček v višini 649.932,30 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2012 v višini 570.743,23 EUR. Bilančni dobiček v višini 1.220.675,53 EUR se deli: – 45.000,00 EUR bilančnega dobička se razporedi za soudeležbo delavcev na dobičku, – 1.175.675,53 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega. Predlog sklepa: 2. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2012, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2012 na strani 133, v točki 7.33.2 Prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poglavju Transakcije s povezanimi osebami iz Priloge k računovodskim izkazom. Predlog sklepa: 3. Članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2012. 4. Sprememba statuta družbe. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: Spremeni se 23. člen Statuta, tako da se sedaj glasi: Upravni odbor družbe ima od tri do šest članov. Člane upravnega odbora imenuje skupščina za dobo največ 6 let, kolikor sklep o imenovanju ne določa drugače, z možnostjo ponovnega imenovanja. 5. Nagrada poslovodstva za poslovno leto 2012. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: Za poslovno leto se članom upravnega odbora prizna nagrada v višini 4.38 % od 570.743,23 EUR čistega dobička poslovnega leta 2012 družbe, kar znese bruto 25.000,00 EUR, in sicer: Andrej Mertelj dobi nagrado v višini bruto 12.500,00 EUR, Lojze Zajc dobi nagrado v višini bruto 6.250,00 EUR in Matt Mayfield dobi nagrado v višini bruto 6.250,00 EUR. Nagrade se izplačujejo izključno v delnicah družbe razen v primeru, da bi izplačilo v delnicah določenemu delničarju le-tega skladno z zakonskimi odredbami prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru se izplačilo nagrade lahko izvrši v denarju. Za izračun ustreznika števila delnic se uporabi povprečna tržna vrednost delnice v poslovnem letu, za katerega se nagrada izplačuje. 6. Imenovanje članov upravnega odbora. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa Za člane upravnega odbora se imenujejo: – Lojze Zajc, s stalnim prebivališčem Rožna dolina c II/30, Ljub­ljana, – Matt Mayfield, s stalnim prebivališčem Kongresni trg 5, Ljub­ljana, – Andrej Mertelj, s stalnim prebivališčem Cesta v Zg. Log 25, Ljub­ljana. Člani upravnega odbora so imenovani za dobo 6 let, pri čemer jim mandat začne teči z dnem 18. 6. 2013. Za člana upravnega odbora Lojzeta Zajca in Andreja Mertlja, pa se ne glede na to, da jima je formalno začel predhodni mandat teči z dnem vpisa v sodni register – torej dne 13. 8. 2009, bila pa sta imenovana na skupščini dne 17. 6. 2009 šteje, da jima je prenehal predhodni mandat z dnem 17. 6. 2013, torej do istega dne, za katerega mandat je bil imenovan tudi Matt Mayfield. 7. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2013. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: Za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2013 se imenuje UHY d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljub­ljana. 8. Uskladitev statuta. Predlagatelj: upravni odbor. Predlog sklepa: Skupščina pooblašča upravni odbor družbe za uskladitev besedila statuta družbe z veljavno sprejetimi skupščinskimi sklepi. Udeležba na skupščini Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe, Koprska ulica 92, 1000 Ljub­ljana in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi na elektronski pošti na elektronski naslov: investor@datalab.eu. Objava nasprotnega predloga Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po pošti na elektronski naslov: investor@datalab.eu. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Gradivo Na poslovnem naslovu družbe Koprska 92 so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10. do 12. ure dostopni in brezplačno na vpogled: – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, – obrazložitve točk dnevnega reda, – letno poročilo za leto 2012, – čistopis statuta, – poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, – politika prejemkov članov organov vodenja ali nadzora. – ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe, www.datalab.si in na Seo Netu. Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-poštni naslov: investor@datalab.eu. Delničarji lahko potrdilo udeležbe na skupščini, dopolnitev dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: investor@datalab.eu. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo. Za pooblastilo ni predpisan obrazec in ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Datalab Tehnologije, družba za razvoj poslovno informacijskih sistemov, d.d. Upravni odbor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti