Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 478-73/2011 Ob-5040/12 , Stran 2754
Št. 478-73/2011 Ob-5040/12
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 66/05, 21/07, 64/07, 31/09, 39/10, 85/11 in 51/12) in Sklepa Občinskega sveta Občine Metlika, št. 478-0073/2011, z dne 26. 1. 2012, objavlja Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika, ki jo zastopa župan Darko Zevnik,
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč za gradnjo poslovnega objekta na območju poslovne cone v Gradacu
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja zbiranja ponudb: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, tel. 07/30-63-100, faks 07/36-37-402. 2. Predmet prodaje: nezazidana stavbna zemljišča na območju poslovne cone Gradac Parc. št. 1091/27, njiva, v izmeri 2211 m2, k.o. 1518 Gradac (ID 6094967). Parc. št. 1091/25, travnik, v izmeri 1499 m2, k.o. 1518 Gradac (ID 6094965). Parc. št. 1091/30, travnik, v izmeri 138 m2, k.o. 1518 Gradac (ID 6094959). Parc. št. 1091/32, travnik, v izmeri 153 m2, k.o. 1518 Gradac (ID 6094961). Nepremičnini se nahajajo na območju poslovne cone Gradac, po prostorsko ureditvenih pogojih Občine Metlika, na območju pro­izvodnih dejavnosti. Nepremičnine se prodajajo kot celota. Izhodiščna cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje, znaša 66.016,50 EUR. V ceno ni vključen 20 % DDV, ki se obračuna na to vrednost in ga v celoti plača kupec. V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, Občina Metlika izbranemu kupcu subvencionira 50 % izhodiščne cene (brez DDV-ja), za kar se zmanjša ponujena kupnina s strani izbranega kupca. Subvencija se dodelil v skladu s shemo »de minimis«. 3. Subvencija se dodeljuje po shemi »de minimis«, kar pomeni: – da se pomoč dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006, z dne 15. decembra 2006, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5 – 10); – da pomoči sheme »de minimis« dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora; – da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR); – do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: a. ribištva in ribogojstva, b. premogovništva, c. primarne pro­izvodnje kmetijskih pro­izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih pro­izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih pro­izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro­izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne pro­izvajalce, e. podjetja v težavah; – da pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo; – da pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega; – če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči; – da mora ponudnik podati pisno izjavo o: 1. že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč, 2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. 4. Za stavbni zemljišči, ki sta predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek, ki se bo obračunal glede na predloženi projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika, bo Občina Metlika izbranemu kupcu subvencionirala 50 % komunalnega prispevka v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena. 5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: kupoprodajna pogodba. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. 6. Ponudnik mora za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10 % ponujene cene za odkup nepremičnin, ki se prodajajo. Varščina mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Metlika pri Banki Slovenije, številka 01273-0100016016. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. 7. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno–kupljeno«. 8. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške notarske overitve podpisa na pogodbi, stroške vpisa v zemljiško knjigo ter davek na dodano vrednost. 9. Ponudbo za nakup lahko dajo samostojni podjetniki posamezniki ter tiste pravne osebe, ki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1; UPB3, Uradni list RS, št. 65/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12 in 57/12) spadajo med mikro-, majhna in srednja podjetja v zasebni in mešani lasti, ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v razvoj, razširitev poslovanja oziroma opravljanje svoje dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest, povezanih z investicijo. Ponudbo lahko oddajo fizične osebe, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije in pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, pod enakimi pogoji. Pogoj državljanstva fizične osebe oziroma sedeža pravne osebe se ne uporablja, kolikor obstaja med državo prosilca in Republiko Slovenijo načelo reprocitete. 10. Kupec mora pričeti z gradnjo objekta najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe in urediti komunalno infrastrukturo, ki se priključi na javno infrastrukturo. Če kupec ne bi zgradil objekta in infrastrukture v roku dveh let od pričetka gradnje in bi imel namen prodati kupljeno zemljišče, si občina pridržuje predkupno pravico in zemljišče odkupi pod istimi pogoji kot je bilo prodano. Kolikor izbrani kupec v rokih navedenih v prejšnjem odstavku ne bo pričel z gradnjo objekta in ureditvijo komunalne infrastrukture oziroma kolikor ne bo izgradil objekta in infrastrukture, bo moral Občini Metlika plačati pogodbeno kazen v višini subvencije dodeljene s strani Občine Metlika, to je 50 % izhodiščne cene brez DDV-ja, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe do dneva plačila. Pogodbena kazen se zavaruje z vknjižbo hipoteke v zemljiški knjigi, in sicer na nepremičninah, ki bodo predmet kupoprodajne pogodbe. 11. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente: – pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih ponudb; – samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa; – pravne osebe morajo navesti: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa in navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe; – navedbo nepremičnin, ki so predmet javne ponudbe in za katere vlagajo ponudbo; – navesti ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izklicne cene (brez DDv-ja); – izjavo o upravičenosti do prejema subvencije v skladu s shemo »de minimis«; – pisno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega razpisa; – priložiti morajo dokazilo o plačani varščini ter številko transakcijskega računa in naziv banke za vračilo varščine v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo; – predstavitev investicije (prijavitelj navede kratek vsebinski opis investicije, vrsta investicije, razlogi zanjo, cilji investicije, vrednost investicije, terminski plan, opis dejavnosti, ki se bo opravljala in število novo zaposlenih za nedoločen čas); – izjavo, da soglaša, da se mu v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, omeji razpolaganje z lastninsko pravico na nepremičninah, za katere bo podal ponudbo, in sicer do zaključka izgradnje poslovnega objekta oziroma za dobo 5 let od dneva notarske overitve podpisa na kupoprodajni pogodbi; – izjavo, da soglaša, da se v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v zemljiški knjigi, pri nepremičninah za katere po posredoval ponudbo, vknjiži hipoteka v korist prodajalca Občine Metlika, za zavarovanje pogodbene kazni, ki predstavlja višino subvencije dodeljene s strani Občine Metlika, to je 50 % izhodiščne cene brez DDV-ja, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe do dneva plačila, in sicer do izteka obdobja 5 let od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe; – izjavo, da pri nepremičninah, za katere bo posredoval ponudbo, soglaša s podelitvijo služnostne pravice za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje, nadzor in obnovo eventualnih infrastrukturnih objektov oziroma napeljav za potrebe poslovne cone Gradac, v korist Občine Metlika, kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik; – izjavo o času veljavnosti ponudbe. 12. Ponudba mora veljati še najmanj 60 dni po preteku roka za odpiranje ponudb. 13. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnin umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe. V primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 14. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa s strani prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v predpisanem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 15. Zemljiško­knjižni prenos se opravi na podlagi zemljiško­knjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 16. Ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Metlika, http://www.metlika.si. 17. Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo osebno, v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin – poslovna cona Gradac«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Upoštevale se bodo zgolj ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, najkasneje do 7. 1. 2012, do 12. ure. 18. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala Komisija za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, imenovana s sklepom županje Občine Metlika, št. 410-26/2011, z dne 21. 2. 2011. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 7. 1. 2012, ob 12.30, v sejni sobi Občine Metlika, Mestni trg 24, Metlika. 19. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnike. Nepravočasne ponudbe komisija vrne ponudnikom neodprte. Ne glede na navedeno lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 20. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala naslednje kriterije: – ponujena višina kupnine: 60 %, kar pomeni, da bo najvišja ponujen cena prejela 12 točk, prva naslednja 6 točk in vsaka naslednja po 2 točki manj; – rok dokončanja objekta, razviden iz terminskega plana oziroma iz predstavitve investicije: 30 %, kar pomeni, da bo za najkrajši rok dokončanja ponudnik prejel 6 točk, prvi naslednji 4 točke, ostali 1 točko; – novo zaposleni za nedoločen čas po dokončanju investicije: 10 %, kar pomeni, da bo ponudnik z največ zaposlitev prejel 2 točki, prvi naslednji 1 točko, ostali 0 točk. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 21. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Prodajalec lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. 22. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. 23. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika, soba št. 23 (kontaktna oseba: Jasna Brus Rožman, tel. 07/36-37-401, elektronska pošta – jasna.brus@metlika.si, in Martina Nemanič, tel. 07/36-37-424, elektronska pošta – martina.nemanic@metlika.si.
Občina Metlika

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti