Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 544/2012 Ob-5029/12 , Stran 2753
Št. 544/2012 Ob-5029/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor Kolenc, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12, v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12, v nadaljevanju: Uredba), Odlokom o proračunu Občine Izola za leto 2012 (Uradne objave Občine Izola, št. 01/2012, v nadaljevanju: Odlok) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2012 s spremembami in dopolnitvami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Izola
1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola 2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi: a) Posamezni del stavbe št. 48 v stavbi št. 5496, k.o. 2626 – Izola, stoječe na parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje št. 48, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske stavbe, na naslovu Južna cesta 20 v Izoli, v skupni izmeri 96 m2, po izhodiščni ceni 141.950,00 EUR; b) Posamezni del stavbe št. 4 v stavbi št. 720, k.o. 2626 – Izola, zemljiško­knjižno opredeljeno kot poslovni prostor, v naravi klet, v izmeri 25,69 m2, na naslovu Ribiška ulica 12 v Izoli, po izhodiščni ceni 23.072,00 EUR; najemnik ima predkupno pravico; c) 2/5 Nepremičnine s parc. št. 796, stavba in dvorišče v skupni izmeri 49 m2, po izhodiščni ceni 2.420,00 EUR, 2/5 nepremičnine s parc. št. 793, stavba in dvorišče v skupni izmeri 95 m2, po izhodiščni ceni 21.385,00 EUR in 2/5 nepremičnine s parc. št. 774, stavba in dvorišče v skupni izmeri 96 m2, po izhodiščni ceni 4.649,00 EUR, vse k.o. Dvori nad Izolo; solastniki navedenih nepremičnin imajo predkupno pravico; d) Nepremičnine s parc. št. 1951/2, po geodetskih podatkih opredeljena kot del stanovanjske stavbe, v izmeri 38 m2 (v naravi zemljišče ob stavbi), s parc. št. 1968/2, opredeljena kot stanovanjska stavba in dvorišče, v izmeri 189 m2 ter s parc. št. 1969/4, opredeljena kot njiva, sicer dvorišče, v izmeri 37 m2, vse k.o. Cetore, po izhodiščni ceni 29.416,00 EUR; predkupno pravico imata solastnici nepremičnine s parc. št. 1951/1, k.o. Cetore; e) Nepremičnina s parc. št. 3879/7, k.o. Izola, v naravi del dvorišča, v izmeri 126 m2, po izhodiščni ceni 21.312,00 EUR; lastnica nepremičnine s parc. št. 3880, k.o. Izola, ima predkupno pravico. Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku, in je bila določena na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko. Izhodiščna cena ne vsebuje morebitnega davka na dodano vrednost oziroma davka na promet nepremičnin. Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Plačilo kupnine v roku 15 oziroma 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno s 35. členom ZSPDSLS, izvede pogajanja. 3) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje: Predmet javnega razpisa je pridobitev lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi prodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano varščino. Ponudnik mora imeti do dneva prijave na razpis poravnane vse obveznosti do Občine Izola, v nasprotnem primeru Komisija ponudbe ne bo upoštevala. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške postopka, pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. 4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za upravljanje z občinskim premoženjem, Postojnska 3, Izola, ali po tel. 05/660-02-32, kontaktna oseba Stefanija Rajčić Sedlarević, elektronski naslov: posta.oizola@izola.si. Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa, si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z Vodjo Urada za upravljanje z občinskim premoženjem Patricijo Fabijančič Močibob oziroma s Tanjo Adamič za stanovanje iz a točke tega razpisa (Višja svetovalka za stanovanjske zadeve in poslovne prostore, tel. 05/660-02-34). 5) Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10 % izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00 4781952011. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku. Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.izola.si, oglasna deska. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan, v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod točko »a/b/c/d/e«, najpozneje do 24. 12. 2012, do 24. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma v delovnem času mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 6) Drugi pogoji Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni. 7) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 28. 12. 2012, v sobi št. 9, Postojnska ulica 3, Izola, 1. nadstropje. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Skladno s prvim odstavkom 37. člena Uredbe, postopek odpiranja ponudb, ni javen. 8) Pristojni organi Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za upravljanje z občinskim premoženjem. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 9) Drugi pogoji: Občina Izola si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. 10) Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti