Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Ob-5021/12 , Stran 2751
Ob-5021/12
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11 in 72/12) Občina Vipava objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, matična številka: 5879922000, DŠ: SI56416245. 2. Predmet prodaje: nepremičnine, poslovni prostori v pritličju in 1. nadstropju stavbe, na naslovu Glavni trg 15 v Vipavi, v izmeri 247,75 m2 na parc. št. *426, k.o. 2401-Vipava, ki jih zaseda Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. (prostori so zasedeni oziroma oddani v najem; najemnik ima sklenjen dolgoročni najem). 3. Cena: izhodiščna cena poslovnih prostorov je ocenjena vrednost in znaša 199.890,00 EUR. V ceni ni upoštevan davek na promet nepremičnin. 4. Pogoji prodaje: poslovni prostori bodo prodani samo ponudniku, ki bo v prostorih ohranil dejavnost bančništva oziroma hranilnice. Ponudniki so dolžni plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % ocenjene vrednosti nepremičnine na TRR Občine Vipava, št: SI 01336 0100014675, sklic SI00 720000 najkasneje do 20. 12. 2012. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končani izbiri. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava z oznako: »Ne odpiraj-javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov«, na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov ponudnika. Rok za zbiranje (prejem) ponudb je 24. 12. 2012, do 9. ure. 6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in priloge: – podatek o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko TRR, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, – potrdilo o državljanstvu (za fizične osebe), – dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izhodiščne cene nepremičnin, – izjavo o sprejemanju vseh razpisnih pogojev, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 15. 1. 2013. 7. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Izbrani ponudnik bo moral kupnino plačati v roku 3 dni po sklenjeni kupoprodajni pogodbi. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: javno odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Odpiranje ponudb bo 24. 12. 2012 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Občina Vipava lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnin do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost občine, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom je izključena. 9. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki je enaka ali višja od izhodiščne cene. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi enako najvišjo ceno, komisija z njimi opravi dodatna pogajanja. 10. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Vipava pri kontaktni osebi Heleni Kobal (tel. 05/364-34-20 ali e-pošta: helena.kobal@vipava.si). Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Vipava

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti