Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 478-296/2012-1 Ob-5086/12 , Stran 2747
Št. 478-296/2012-1 Ob-5086/12
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 16/08), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) Ministrstva za obrambo Republike Slovenije objavlja
javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje vojaškega kluba in trgovine
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova 55, 1000 Ljub­ljana. 2. Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Vojaški klub in trgovina. 3. Predmet javnega razpisa: podelitev stavbne pravice za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje vojaškega kluba zunaj ograjenega kompleksa ob telovadnici pri vojašnici Edvarda Peperka v Ljub­ljani na delu zemljišča, cca 400,00, m2 s parcelno številko 127/60, k.o. 1370-Moste. 4. Pogoji, ki se nanašajo na javni razpis 4.1 Pogoji in postopek podpisa pogodbe o podelitvi stavbne pravice Predmet razpisa je podelitev stavbne pravice za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje objekta »vojaškega kluba« ob telovadnici pri vojašnici Edvarda Peperka, Leskoškova ulica 7 v Ljub­ljani v približnih okvirih idejne zasnove kluba, infrastruktura in objekti ter zunanja ureditev, ki jo je izdelal naročnik v mesecu juniju 2012. Stavbna pravica se po tem javnem pozivu dodeli za 20 let. S prenehanjem stavbne pravice postane objekt sestavina nepremičnine (zemljišča) ter last lastnika zemljišča. Ministrstvo za obrambo bo izbralo ponudnika za izgradnjo, investiranje, upravljanje, trženje vojaškega kluba ob telovadnici pri vojašnici Edvarda Peperka v Ljub­ljani na podlagi prejetih idejnih zasnov. 4.2. Ogled nepremičnin, ki so predmet javnega poziva: nepremičnine, ki so predmet javnega poziva si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru na Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo. 4.3 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih sub­jektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudnik lahko nastopa kot samostojni gospodarski sub­jekt. Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov. V primeru skupne ponudbe ponudniki izberejo zastopnika skupine ponudnikov, ki je odgovoren za koordinacijo med naročnikom in ponudniki in zastopa ponudnike pred naročnikom ter podpiše oziroma parafira ponudbo. Naročnik bo od izbranega ponudnika (samostojni ponudnik ali skupina ponudnikov) pred podpisom pogodbe o podelitvi stavbne pravice zahteval, da izbrani ponudnik ali skupina ponudnikov ustanovi družbo, ki bo podpisala pogodbo o podelitvi stavbne pravice. Po podpisu pogodbe o stavbni pravici bo novoustanovljena družba imetnik vseh pravic in obveznosti. 4.4. Nadomestilo Izhodiščno nadomestilo za stavbno pravico (v nadaljevanju: nadomestilo) bo določeno na podlagi podatkov iz prejete idejne zasnove. Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo za stavbno pravico plačal enkrat letno do 15. marca za tekoče leto, z izjemo prvega obroka nadomestila, ki bo zapadel v plačilo 8 dni od sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice oziroma od izstavitve računa s strani Ministrstva za obrambo. Letni izračun stavbne pravice je sestavni del pogodbe s tem, da se letni izračun opravi po izvedbi javnega poziva glede na ponujeno in doseženo najvišjo ceno. Letni izračun bo izdelal sodni cenilec za gradbeništvo. Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje 20 % davka na dodano vrednost. 5. Razpisna dokumentacija: razpisni dokumentaciji s prilogami ter idejno zasnovo naročnika so na voljo na zgoščenki pri kontaktni osebi Mariji Soklič na naslovu: Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljub­ljana. 6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo Če ponudnik želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali pripravo ponudbe, mora najkasneje sedem dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb zastaviti vprašanja na elektronski naslov kontaktne osebe: marija.soklic@gov.si. Dodatna pojasnila in dokumentacija v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na elektronski naslov najpozneje šest dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb. 7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge Ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, SI-1000 Ljub­ljana do 21. 12. 2012, do 15.30. Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti ali predložiti osebno v glavni pisarni na sedežu ministrstva v zaprti ovojnici, na kateri mora biti: – vidna označba »Ne odpiraj – Za javni razpis: »Vojaški klub«, – naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub­ljana, – naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice. 8. Odpiranje ponudb: odpiranje bo dne 22. 12. 2012 ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61 m, 1000 Ljub­ljana, sejna soba III. nadstropje. Najboljši ponudnik bo obveščen po pošti najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb. 9. Drugi pogoji Ministrstvo za obrambo lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega posla. Ponudniki sami krijejo nastale stroške v postopku javnega poziva.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti