Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 478-298/2012-1 Ob-5085/12 , Stran 2746
Št. 478-298/2012-1 Ob-5085/12
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub­ljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub­ljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmetov prodaje: 1. Zemljišče na Vrhniki, parc. št. 2374/6 travnik, v izmeri 636 m2 (delno stavbno ob robu parcele, delno kmetijsko), k.o. 2002 Vrhnika, ID znak 2002-2374/6-0. Javno zbiranje ponudb z znanim kupcem bo končana šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni objavljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek prodaje. a. Ogled nepremičnine po predhodni najavi, tel. 041/397-954, kontakt Lesar Anton, b. Izhodiščna vrednost: 34.600,00 EUR. 2. Nezazidano stavbno zemljišče v Črnomlju, parc. št. 1256/15 njiva, v izmeri 743 m2, k.o. 1541 Loka, ID znak 1541-1256/15-0. a. Ogled nepremičnine po predhodni najavi, tel. 041/397-954, kontakt Lesar Anton, b. Izhodiščna vrednost: 10.000,00 EUR. 3. Zazidano stavbno zemljišče v Črnomlju, parc. št. 1256/61, poslovna stavba 36 m2, dvorišče, v izmeri 1.055 m2, k.o. 1541 Loka, ID znak 1541-1256/61-0. a. Ogled nepremičnine po predhodni najavi, tel. 041/397-954, kontakt Lesar Anton, b. Izhodiščna vrednost: 37.000,00 EUR. 4. Garaža št. 78, na naslovu Pesarska 5, Ljub­ljana, k.o. 1732 Štepanja vas v celoti, ID 1732-422-78, (zasedeno). a. Ogled garaže: 17. 12. 2012, od 9. do 10. ure. b. Izhodiščna vrednost: 11.300,00 EUR. 5. Garaža št. 97, na naslovu Pesarska 5, Ljub­ljana, k.o. 1732 Štepanja vas v celoti, ID 1732-422-97, (zasedeno). a. Ogled garaže: 17. 12. 2012, od 9. do 10. ure. b. Izhodiščna vrednost: 11.300,00 EUR. 6. Dvosobno stanovanje, na naslovu Cigaletova ulica 8, Ljub­ljana, št. 117 (zasedeno) v IV. nad., 7. etaže, v skupni izmeri s kletjo 54,31 m2, k.o. 1737 Tabor, iden. št. stavbe 192 in posameznega dela št. 117, celotni ID znak 1737-192-117, letnik 1962, tablica MO 26817. a. Ogled stanovanja: 17. 12. 2012, od 9. do 10. ure. b. Izhodiščna vrednost: 128.200,00 EUR. IV. Ogled nepremičnin 1. Oglede nepremičnin opravite ob določenih terminih oziroma po predhodni najavi, kot je zapisano ob vsaki posamezni nepremičnini. Glede vprašanj glede samega javnega zbiranja ponudb smo dosegljivi na, tel. 01/471-22-13 od 10. 12. 2012 do 21. 12. 2012, med 8. in 12. uro. V. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene površine stanovanja in garaž pri izdelavi etažnega načrta. 2. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izhodiščno vrednost, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. 3. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. 4. Podpis pogodbe in plačilo kupnine: kupec (najugodnejši ponudnik) po prejemu prodajne pogodbe (v 15 dneh po odpiranju ponudb) pogodbo podpiše in po prejemu pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank, plača kupnino v roku 30 dni po izstavitvi računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št. 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-84000. Položena varščina se všteje v kupnino. 5. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Vse davčne dajatve plača kupec. 6. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 4. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. 7. Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnine. 8. Zemljiško­knjižno dovolilo prodajalec izstavi po celotnem plačilu kupnine. 9. V primeru, da bo za ponudbo iste nepremičnine več ponudnikov podalo ponudbo v enaki višini, se bo med ponudniki opravila javna dražba takoj po odpiranju ponudb. Najmanjši dvig ponudbene cene: 300,00 EUR. VI. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja ponudb: 1. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % od izhodiščne cene nepremičnine na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št. 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-84000. 2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, morebitni e- naslov, navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna št., nadstropje ter št. stanovanja) in ponujeni znesek. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe oziroma izpis iz ustreznega registra in davčno številko oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p., ipd.), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – le pravne osebe in s.p. (tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje in da njegova ponudba velja vse do podpisa pogodbe, – potrdilo, da so iz naslova uporabe nepremičnine (npr. najemnina, stroški upravnika…) poravnani (priloži le ponudnik, ki nepremičnino uporablja), VII. Postopek: 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, Ljub­ljana, do 24. 12. 2012 do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnin MORS december 2012 – Ne odpiraj« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 3. Ponudbe pod izhodiščno vrednostjo ne bodo upoštevane oziroma jih bomo v postopku odpiranja ponudb izločili. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Nadzor nad izvedbo javnega zbiranja ponudb izvaja pristojna komisija. VIII. Ustavitev postopka 1. Komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javnega zbiranja ponudb: 1. Javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). Izvedbo javne ponudbe nadzoruje pristojna komisija. Javno zbiranje ponudb bo predvidoma posneto na filmski trak. X. Drugo: 1. K odpiranju ponudb dne 24. 12. 2012 ob 11 uri lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje je javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, III. nad. v Sektorju za gospodarjenje z nepremičninami, 1000 Ljub­ljana.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti