Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 34/12 Ob-5018/12 , Stran 2744
Št. 34/12 Ob-5018/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter 35. do 39. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor. II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvarnega premoženja v najem za opravljanje dejavnosti prodaje zaprtim osebam. III. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet najema je poslovni prostor na parceli št. 1774, k.o. 657 Maribor – Grad, št. stavbe 1797. Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij. Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda, za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb. Mesečna najemnina z vključenimi obratovalnimi stroški znaša 45,00 €. IV. Informacije glede nepremičnine V Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor je za dodatne potrebe zaprtih oseb slednjim omogočeno nakupovanje v zavodski trgovini. Nakupi potekajo najmanj 2x tedensko, praviloma pa ob torkih in četrtkih, v času delitve kosila. Osebe, ki bivajo v sobah, ki so ves dan zaprte, oddajo potrebo po artiklih ob jutranjem raportu, en dan pred delovnim dnem kantine. Naročene stvari se jim dostavi ob delovnih dneh kantine v bivalne prostore. Ponudba artiklov v trgovini je prilagojena specifikam zavoda, prav tako je iz njegove strani predhodno potrjena. Artikle predvsem sestavljajo prehrambeni izdelki, brezalkoholne pijače, izdelki za osebno higieno, časopisi in revije, tobačni izdelki … Prodajni asortiman je po predhodnem dogovoru in po potrditvi s strani uprave zavoda (varnostni vidik) mogoče dopolniti tudi z drugimi izdelki, za katere pa veljajo celotno pogodbeno obdobje enaki pogoji prodaje, kot za izdelke iz ponudbenega predračuna. Vsi artikli, tako iz ponudbenega predračuna kakor tudi iz morebitnega dopolnjenega seznama, se morajo prodajati po načelu poštene konkurence, pri prodaji sadja in zelenjave pa mora upoštevati sezonske cene. V zavodski trgovini je prepovedano prodajati alkoholne pijače in druge pro­izvode, ki vsebujejo in/ali so narejeni na bazi alkohola, zdravila in poživila v trdem in/ali tekočem stanju, snovi in sredstva, ki so na seznamu prepovedanih substanc, nevarne tekočine in pline, vnetljiva sredstva, rezila in druge nevarne predmete, s katerimi bi se lahko ogrozila varnost zavoda. Prostor, kjer se vrši dejavnost zavodske trgovine, je prazen, pravokotne oblike z dvema prostoroma, skupne kvadrature 16,2 m2. Opremo potrebno za izvajanje dejavnosti (blagajno, hladilno omaro, police …) je dolžan izbrani izvajalec zagotoviti sam. Izvajanje storitev zavodske trgovine vrši zunanji izvajalec, ki mora izpolnjevati določene pogoje, postavljene z vidika varnosti. Izvajalec je med drugim dolžan zagotavljati kontinuiteto ter redno izvajanje trgovske dejavnosti v skladu z urnikom. Izvajalec mora imeti za opravljanje tovrstne dejavnosti registrirano temu primerno podjetje in mora poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami iz področja trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi, po katerih je zavezan poslovati. Za podrobnejše podatke, informacije ali prevzem razpisne dokumentacije glede predmeta javne ponudbe smo dostopni na tel. 02/29-09-674 ali 02/29-09-664, pri Rajku Golob, ali na tel. 02/29-09-625, pri Borisu Berce, v času delavnika, med 8.30 in 13. uro. V. Pogoji najema in merila Pogoji: 1. Za nepremičnino se lahko sklene najemna pogodba za določen čas, za dobo enega leta. 2. Nepremičnina bo oddana v najem najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala za to pristojna komisija z javnim odpiranjem ponudb. 3. Ponudnik mora za izvajanje dejavnosti zagotoviti delavca z ustrezno izobrazbo za izvajanje storitev in je v primeru odsotnosti (bolniška, dopust …) dolžan zagotoviti nadomestnega delavca. 4. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo za izvajanje storitve. Merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1. Kriterij skupna vrednost ponudbenega predračuna Vrednost prvega kriterija izraženega v točkah se bo izračunala po naslednji formuli: T = N * 80 / P, pri čemer oznake pomenijo: T – točke N – najnižja ponudbena vrednost P – ponudnikova vrednost. Po tej formuli dobi najnižja ponudbena vrednost 80 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk. 2. Kriterij števila lastnih maloprodajnih trgovin Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Maksimalno število točk je 5. 3. Kriterij reference Pogoj za priznanje tega kriterija je, da ima ponudnik za izvajanje tovrstnih storitev v preteklih dveh letih vsaj 1 potrjeno in pozitivno ocenjeno referenco iz javnega sektorja, za kar prejme 5 točk. Kolikor ima ponudnik večje število referenc, za vsako dodatno referenco pridobi 2 dodatni točki. Maksimalno število točk je 15. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na podlagi vseh meril je najvišje možno število točk 100. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo po ocenjevanju zbral najvišje število točk. 3. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. 4. Plačilo najemnine (stroške uporabe prostora): najemodajalec bo za poslovni prostor izstavljal mesečne račune za najemnino (stroške uporabe prostora) do 5. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po sklenitvi pogodbe. V primeru, da najemnina ni plačana v roku, lahko najemodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. 5. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija: 1. pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, 2. opravi s ponudniki dodatna pogajanja. VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, cene pa podane v evrih. Vsebina ponudbe je opredeljena v priloženih obrazcih, ki jih mora ponudnik v celoti izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik obrazcev ne sme popravljati ali dopolnjevati. Ponudnik mora tudi parafirati vsako stran pogodbe in jo na zadnji strani opremiti s podpisom in žigom. Sestavni del ponudbe so tudi dokazila iz 2. točke tega poglavja, katera mora ponudnik predložiti k ponudbi. 1. Vrstni red prilog je naslednji: – priloga št. 1 – obrazec “Podatki o ponudniku”, – priloga št. 2 – obrazec “Ponudbeni predračun”, – priloga št. 3 – obrazec “Izjava o izpolnjevanju pogojev”, – priloga št. 4 – obrazec “Reference”, – priloga št. 5 – obrazec “Referenčno potrdilo”, – priloga št. 6 – vzorec “Najemna pogodba”. 2. Ponudniki morajo ponudbi priložiti še naslednja dokazila: – samostojni podjetniki izpis podatkov iz Poslovnega registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za čas sklenitve pogodbe, – gospodarske družbe izpis podatkov iz sodnega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za čas sklenitve pogodbe, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih – potrdilo o solventnosti pri banki, katera vodi TRR. Najemojemalec mora za zaposlene, ki bodo delali v zavodski prodajalni, dostaviti najemodajalcu potrdilo o nekaznovanju in jih seznaniti z varnostnimi predpisi zavoda. Pri svojem delu z zaprtimi osebami morajo upoštevati določbe, ki veljajo za delavce zavoda. Zahteva se profesionalna komunikacija z zaprtimi osebami. Prepovedana je prodaja blaga zaprtim osebam na odloženo plačilo ali pa predaja blaga oziroma predmetov, ki bi se med zaprtimi osebami izvajala preko najemojemalca v zavodski prodajalni. Potrdila in dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom, ko je ponudnik oddal ponudbo. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka določenega za oddajo ponudbe. VII. Rok in način oddaje ponudbe: 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor, do vključno 24. 12. 2012, do 10. ure. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za najem nepremičnine. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz poglavja VI. 3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 5 delovnih dni po izbiri. VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11). Izvedbo javnega odpiranja ponudb nadzoruje pristojna komisija. X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor, in sicer 27. 12. 2012, ob 9. uri. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti