Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 01/2012 Ob-5060/12 , Stran 2742
Št. 01/2012 Ob-5060/12
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 21. in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 25/2011 in 34/2011) in 22. in 24. člena Statuta javnega zavoda, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za določen čas štirih let, in sicer za polni delovni čas direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Kraj opravljanja delovnega mesta je v kraju Ravne na Koroškem na sedežu Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Zavod opravlja svoje naloge ter po potrebi na terenu. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Naloge delovnega mesta: – izdaja splošne akte zavoda, če z zakonom ni določeno drugače; – izdaja akte v posamičnih zadevah, če z zakonom ni določeno drugače; – predlaga svetu zavoda dolgoročno strategijo razvoja zavoda; – predlaga svetu v potrditev letne programe dela in finančne načrte ter letna poročila; – odgovarja in zagotavlja pogoje za uresničevanje ciljev zavoda, določenih v aktu o ustanovitvi zavoda, dolgoročni strategiji razvoja zavoda in v letnih programih dela zavoda; – odgovarja za zakonitost dela zavoda; – odgovarja za gospodarno uporabo, upravljanje in razpolaganje s premoženjem, ki je last zavoda ali ga ima zavod v upravljanju; – opravlja druge naloge določene z zakonom in aktom o ustanovitvi zavoda. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in naslednji) morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – najmanj visokošolska izobrazba; – najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu; – znanje enega od naslednjih tujih jezikov: angleščine, nemščine ali francoščine; – ustrezna strokovna usposobljenost za delo z računalnikom; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni, zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje; – ne sme mu biti izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica; – ne sme biti kot direktor zavoda ali poslovodni organ oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijava mora obvezno vsebovati: 1. Krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine. 2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena. 3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti: obdobje,v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen naziv je imel). 4. Predlog programa dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih let. 5. Predlog strateškega načrta zavoda. 6. Izjavo kandidata da: – da ni bil pravnomočno obsojen, zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, – da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, – da ni bil kot direktor zavoda ali poslovodni organ oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 7. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti« na naslov: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, v roku 8 dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem glasilu. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@kcravne.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovoren Miran Kert, tel. 041/615-330, od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure. Nepravočasne ali nepopolne prijave, iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje natečajne pogoje ali ne bodo imele vseh zahtevanih prilog, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas štirih let.
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti