Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 478-36/2012 Ob-5032/12 , Stran 2741
Št. 478-36/2012 Ob-5032/12
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
Predmeti prodaje Predmeti prodaje so: 1. nepremičnina parc. št. 255/30 – pašnik, v izmeri 12 68 m2, ID 1332906, k.o. 1321 – Leskovec, 2. nepremičnina parc. št. 66/19 – travnik, v izmeri 6 63 m2, ID 3846355, k.o. 1315 – Videm. Predmeti prodaje so v celoti v lasti Občine Krško. Čas in kraj javne dražbe Javna dražba bo potekala dne 28. 12. 2012, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Izklicne cene Izklicni ceni za predmeta prodaje znašata: – za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 je izklicna cena 24.600,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 je izklicna cena 17.000,00 EUR. Davek na dodano vrednost po stopnji 20 % ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR. Plačilni pogoji S kupcema, najugodnejšima dražiteljema za posamičen predmet prodaje, bosta v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjeni kupoprodajni pogodbi s plačilom kupnine v roku 30 dni po prejetju računa oziroma podpisu pogodbe. Kupnina se plača na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Višina varščine Dražitelji morajo do javne dražbe plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197, in se pri plačilu varščine sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje). Drugi pogoji in ogled predmetov prodaje: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin oziroma njihovi pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane), – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njeni državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe), – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini, – če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina ostala prodajalcu, – uspelemu dražitelju za posamičen predmet prodaje se bo varščina vštela v kupnino, neuspelim pa bodo varščine vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi, – dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo izločeni iz postopka, – za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena, – župan Občine Krško ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec, – nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine, – ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel. 07/49-81-385 in tel. 07/49-81-291, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Kožar Mitji in Cvelbar Kastelic Karmen.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti