Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 2012-1229 Ob-5043/12 , Stran 2740
Št. 2012-1229 Ob-5043/12
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – ZLD-UPB1), Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) in Sklepa župana Občine Domžale o začetku postopka za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti, objavlja Občina Domžale
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti
1. Naročnik (koncedent): Občina Domžale, Ljub­ljanska cesta 69, 1230 Domžale. 2. Predmet koncesije Predmet koncesije je izvajanje lekarniške dejavnosti za območje Občine Domžale, s katero se zagotavlja preskrbo prebivalstva in zdravstvenih zavodov ter drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept, brez recepta ter magistralno pripravo zdravil. Poleg lekarniške dejavnosti lahko koncesionar opravlja še druge dejavnosti, določene v tretjem odstavku 2. člena Zakona o lekarniški dejavnosti. 3. Območje izvajanja dejavnosti: Ob­močje Občine Domžale/KS Slavka Šlandra. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za nedoločen čas in začne veljati z dnem izdaje odločbe. Koncesionar mora začeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti čim prej, najkasneje pa v 6 mesecih po podelitvi koncesije. 5. Finančni in materialni pogoji izvajanja koncesije: koncedent ne prevzema nobenih finančnih obveznosti iz naslova izvajanja lekarniške dejavnosti v koncesiji. Prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi koncesionar. 6. Pogoji za podelitev koncesije, ki jih mora izpolnjevati kandidat – ima ustrezno strokovno izobrazbo (magister farmacije) za vodenje lekarne; – ima opravljen strokovni izpit; – obvlada slovenski jezik; – mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev); – ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi koncesije prekinil delovno razmerje; – ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če to zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; – nima že podeljene koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na drugem območju; – predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti; – izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06); – izpolnjuje druge pogoje, skladne z veljavno zakonodajo. 7. Merila oziroma kriteriji za izbiro Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Rok za oddajo vlog: 30 dni od dneva objave javnega razpisa. 9. Obvestilo o izbiri: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 90 dni po objavi javnega razpisa. 10. Oddaja vlog: vlogo z zahtevanimi prilogami in dokazili o izpolnjevanju pogojev, s pripisom »Prijava na javni razpis za podelitev koncesije na področju lekarniške dejavnosti na območju Občine Domžale« lahko vložite osebno na vložišču Občine Domžale, soba št. 4 ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljub­ljanska cesta 69, 1230 Domžale. Vse dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/724-13-05.
Občina Domžale

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti