Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 15/2012 Ob-5028/12 , Stran 2739
Št. 15/2012 Ob-5028/12
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011) in sklepa župana, št. 465-08-0030/2012, z dne 29. 11. 2012, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce, »Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Velenje za leto 2013
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce, »Zavetišče za brezdomce«, v Mestni občini Velenje za leto 2013. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1. Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljevanju: vlagatelj) je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda, s šifro dejavnosti s področja socialno varstvo (po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), oziroma ima v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje na razpisanem področju, na katerega se prijavlja. 2. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju Mestne občine Velenje, za občanke in občane Mestne občine Velenje. 3. Vlagatelj je usposobljen za delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, med katere sodijo: brezdomne osebe, invalidi, uporabniki psihiatričnih storitev, zasvojenci, postpenala in drugi materialno in socialno ogroženi občani in občanke. 4. Vlagatelj ima enoletne izkušnje na področju izvajanja socialnovarstvenega programa za brezdomce, »Zavetišče za brezdomce«. 5. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu s predmetom razpisa. 6. Vsebina in aktivnosti programa ne vključujejo socialnovarstvenih storitev (deloma ali v celoti) po Zakonu o socialnem varstvu in podzakonskih aktih. 7. Program omogoča neprekinjeno namestitev oziroma bivanje in je uporabnicam/uporabnikom na voljo 24 ur dnevno, vse dni v tednu. III. Merila za izbor programov Merila za oceno ustreznosti vsebine prijavljenega programa in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga program za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Mestna občina Velenje bo z vlagateljem, ki bo zbral najvišje število točk, sklenila pogodbo o sofinanciranju programa. IV. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji programa z razpisnega področja tega javnega razpisa v letu 2013, znaša 32.400,00 EUR. Mestna občina Velenje si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013. VI. Rok za predložitev in način predložitve vlog Vlagatelji morajo vloge oddati osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, in sicer najkasneje do vključno 17. decembra 2012, do 12. ure. Vsaka vloga mora biti oddana ali poslana v zaprti ovojnici in obvezno opremljena z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenega programa za brezdomce, “Zavetišče za brezdomce”, v Mestni občini Velenje za leto 2013«. VII. Formalno popolne vloge V postopek presoje o izpolnjevanju pogojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje: – je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Če vlagatelj žiga ne uporablja na mestih v prijavnem obrazcu, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne osebe vlagatelja, – ima priložene vse priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, in so objavljene na spletni strani, www.velenje.si. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za odpiranje vlog, bo javno in se bo začelo v ponedeljek, 17. decembra 2012, ob 13. uri v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, soba št. 405, v 4. nadstropju, na naslovu Titov trg 1, Velenje. Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki skladno s VII. točko besedila tega javnega razpisa niso formalno popolne, v roku treh dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil župan Mestne občine Velenje, zoper naveden sklep pa je možna pritožba. Zavržene bodo: – vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega javnega razpisa, – nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in katerih vloge ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev. Zavrnjene bodo: – vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v II. točki besedila tega javnega razpisa, – vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk. Mestna občina Velenje bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 8 dni po zaključku javnega razpisa. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, pod rubriko: priložnosti, javne objave. Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Velenje, Glavna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: – preko e-pošte na naslovu: nevenka.lempl@velenje.si, – po tel. 03/896-16-81 – izključno v času uradnih ur, in sicer: – ponedeljek in torek od 8. do 14.30, – sreda od 8. do 17. ure in – petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti