Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 478-49/2010 Ob-5017/12 , Stran 2738
Št. 478-49/2010 Ob-5017/12
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2012 kot sestavnega dela proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2012, ki ga je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi sprejel dne 19. 12. 2011, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1411 Zagorje ob Savi. II. Predmet prodaje: 1. Zemljišče parc. št. 930/5, njiva, v izmeri 300 m2, k.o. Zagorje-mesto, za izhodiščno ceno 11.700,00 EUR. 2. Zemljišče parc. št. 930/6, njiva, v izmeri 353 m2, k.o. Zagorje-mesto, za izhodiščno ceno 13.767,00 EUR. 3. Zemljišče parc. št. 930/11, njiva, v izmeri 445 m2, k.o. Zagorje-mesto, za izhodiščno ceno 17.355,00 EUR. Zemljišča pod točkami 1–3 se nahajajo na območju Rudnik-toplice v Zagorju ob Savi in so po Odloku o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Rudnik-Toplice (Uradni list RS, št. 22/06) predvidena za individualno stanovanjsko pozidavo. V posamezne izhodiščne cene ni vključen davek in ostali stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe v Zemljiški knjigi. Davek in stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec. V ceno tudi ni vključen komunalni prispevek, ki ga v primeru gradnje plača investitor ob izdaji gradbenega dovoljenja. III. Pogoji prodaje in merila za izbor: 1. Nakup po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora najkasneje do vključno dne 20. 12. 2012 plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od navedene izhodiščne cene nepremičnine, za katero daje ponudbo. Če daje ponudbo za več nepremičnin, lahko plača varščino z enim nalogom v skupnem znesku, ki pa mora vsebovati po 10 % izhodiščne cene vsake nepremičnine, za katero daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna občine, št. 01342-0100018358, ki je odprt pri UJP Ljub­ljana, in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 3. Uspeli ponudnik – kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, overitev prodajalčevega podpisa, takse za vpis v zemljiško knjigo). 4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma nakupu nepremičnine je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v tem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa prodajalec zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino. 5. Obravnavane bodo le pravočasne in popolne ponudbe. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki je podal takšno ponudbo, pa bo o izločitvi obveščen. 6. Ponudba mora biti praviloma izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je na voljo brezplačno, vsak delovni dan, med 8. in 12. uro na Oddelku za splošne zadeve občinske uprave Občine Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. 7. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo ponudbo. Da se bo ponudba štela kot popolna, mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1) z navedbo nepremičnine, – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2), – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p., ne smejo biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p., – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.), – dokazilo o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe, v višini 10 % izhodiščne cene, – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3). Nepopolne ponudbe bodo izločene. 8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani ponudbi je 500,00 EUR. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najugodnejšo ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi najugodnejšimi ponudniki izvrši javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Najnižji znesek višanja cene na javni dražbi je 500,00 EUR. 9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12). 10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti. 11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik in je dosežena vsaj izhodiščna vrednost stvarnega premoženja. IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki vročijo (osebno na vložišču občine ali po pošti) v zaprti ovojnici do dne 21. 12. 2012, do 8.30, na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba na javni razpis-zemljišča na območju Rudnik-Toplice«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vročene do prej navedenega datuma in ure. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudba mora biti praviloma izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo vsak delovni dan, med 8. in 12. uro, v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar pa morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi, dne 21. 12. 2012, ob 9. uri. Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v občinski upravi, vsak delovni dan, na tel. 03/565-57-14 ali 565-57-16. Besedilo javne ponudbe je objavljeno tudi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, http://www.zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti