Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 35200-01/2012-2 Ob-5016/12 , Stran 2736
Št. 35200-01/2012-2 Ob-5016/12
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 57/08 in 87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06,11/09 in 81/11), Zakona o splošnem upravnem postopku (UPB2 – Uradni list RS, št. 24/06, 126/07, 65/08 in 8/10), Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2 – Uradni list RS, št. 3/07, 23/07, 41/07 in 122/07) Občina Bovec objavlja
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
1. Predmet razpisa 1.1. Občina Bovec razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, in sicer: – pet trenutno prostih stanovanj v Bovcu, na naslovu Dvor 6 (46,81 m2), na naslovu Industrijska cona 1 (59,11 m2), na naslovu Kot 24 (45,52 m2), na naslovu Trg golobarskih žrtev 50 (53,47 m2) in Brdo 65 (33,02 m2), – dve prosti stanovanji v Čezsoči, na naslovu Čezsoča 41 (94,98 m2 in 104,67 m2), – druga stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena. Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04 in 62/06, 11/09 in 81/11 – v nadaljevanju: Pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe. 1.2. Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja je določena skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04 in 99/08 – v nadaljevanju: Uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem. Za povprečno veliko dvosobno stanovanje, v izmeri 55,00 m2, 320 točkami (primerno stanovanje), znaša najemnina v mesecu januarju 2012, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 180,52 € mesečno. Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, ki je citirana v prejšnjem odstavku, oziroma s predpisom veljavnim v času najema stanovanja. Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik glede na denarne prejemke in premoženjsko stanje ni več upravičen do najema neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno najemnino. 1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. 2. Razpisni pogoji 2.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja: – da so državljani Republike Slovenije in imajo v času razpisa najmanj en mesec pred objavljenim javnim razpisom stalno bivališče v Občini Bovec, – da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (skupno gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino, – da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka, – prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2011 ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2011 znašala 987,39 €. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk. – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja (kot osnova za določitev primernega stanovanja se upošteva stanovanje s 320 točkami in vrednostjo točke 2,63 € in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov ob upoštevanju primerne površine iz točke 1.3.). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi: – žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče v Občini Bovec in začasno bivajo v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj iz območja Občine Bovec, – invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega bivališča, če imajo v Občini Bovec možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve, – najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju. 2.2. Dodatni pogoji Najemodajalec določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg splošnih pogojev še dodatne pogoje glede stalnosti bivanja v Občini Bovec, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe bivanja, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo. 3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev 3.1. Opredelitev prednostnih kategorij v skladu s 6. členom Pravilnika Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: – mlade družine, – družine z manjšim številom zaposlenih, kar je izraženo s številom točk v preglednici: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in drugih razmer, se prednost določi glede na uvrstitev prosilcev v prednostne kategorije ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda: prosilci z daljšo dobo bivanja v Občini Bovec, kot nadaljnji kriteriji pa se upoštevajo mlada družina in nato družina z manjšim številom zaposlenih. 4. Razpisni postopek Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu, ki bo na voljo od 7. 12. 2012 do vključno 11. 1. 2013, v sprejemni pisarni Občine Bovec, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure. Obrazec vloge bo na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Bovec, www.obcina.bovec.si. Vloge s prilogami lahko prosilci oddajo v sprejemni pisarni Občine Bovec ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Ob oddaji vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 4,54 € za vlogo in 18,12 € za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Uradni list RS, št. 106/10). Upravna taksa v skupnem znesku 22,66 € se plača z gotovino v sprejemni pisarni ali na nakaže na račun Upravne takse Občine Bovec: SI56 012064060309109 SI11 75051-7111002. Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila upravne takse, če izpolnjujejo kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali z drugimi dokazili. Rok za oddajo vlog je vključno z 11. 1. 2013. Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod točkami 1, 2, 3, 4 in 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke: 1. izpolnjen obrazec vloge za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z opisom stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer, 2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) in izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri upravljavcih zbirk podatkov, 3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2011 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne štejejo dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo …, 4. izjavo o morebitnih ne obdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za leto 2011, 5. dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu 2012, če v letu 2011 ni imel dohodkov iz delovnega razmerja, 6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje), 7. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena, če prosilec ne živi pri starših, 8. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena Pravilnika, 9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z opisom posameznih prostorov in navedbo površin, 10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let, 11. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada, 12. drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje socialno zdravstvene razmere, 13. izjavo o vseh plačanih obveznostih, kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa. Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva, bo pridobila občinska uprava neposredno od pristojnega državnega organa. Listine priložene k vlogi se zadrži in se jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. Z dnem pravnomočnosti prednostne liste preneha veljati prednostna lista A, ki je bila sestavljena v letu 2007. 5. Splošne določbe Strokovna služba Občine Bovec bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju: komisija), bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih. Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano. Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis najpozneje v roku 6 mesecev po zaključku razpisa. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma ne uvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Bovec. O pritožbi odloči v roku 60 dni župan Občine Bovec. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev. Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo najemodajalec ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev. Za vprašanja, ki niso določena s tem razpisom, veljajo določila Stanovanjskega zakona in Pravilnika. Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, ali po tel. 05/38-41-901. Ta javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem se objavi v Razglasnem delu Uradnega lista RS, dne 7. 12. 2012, na spletni strani Občine Bovec in na oglasnih deskah krajevnih skupnosti v Občini Bovec.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti