Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Ob-5066/12 , Stran 2734
Ob-5066/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11; v nadaljevanju: ZUJIK) in skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljevanju: Pravilnik) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12), Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2013 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni razpis, oznaka JPR-Romi-2013).
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, Ljub­ljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet oziroma področje javnega razpisa: predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi. 3. Pomen izrazov Kulturne nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava so društva, zveze društev, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. To dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo v prijavnem obrazcu št. 1a ter delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa. Na tem javnem razpisu lahko nastopa kot prijavitelj kulturnega projekta. Ustvarjalec ali ustvarjalka je fizična oseba, ki ima pridobljen status samozaposlenih v kulturi in to dokazuje s podpisano in ožigosano izjavo v prijavnem obrazcu št. 1b. Na tem javnem razpisu lahko nastopa kot prijavitelj kulturnega projekta. Prijavitelj kulturnega projekta je odgovorni nosilec kulturnega projekta. Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je namenjena javnosti ter ga je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Finančna uravnoteženost kulturnega projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni obrazložitvi, ujemajo (odhodki = prihodki). Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej (povzeto po definiciji 1. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989). 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki so: 4.1. nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno – umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 1a, ter delujejo na temeljnem področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa (šteje se datum izdaje odločbe pristojne upravne enote). Priporočene priloge: – dokazilo o profesionalnosti (diploma vsaj enega posameznika, vključenega v prijavljeni projekt s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi ali status samozaposlenega v kulturi); – dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.). ali 4.2. ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo status samozaposlenih v kulturi, kar dokazujejo s podpisano izjavo št. 1b. Priporočena priloga: – dokazila o dosedanjih uspehih (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.). Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje: – če so že bili v pogodbenem razmerju z ministrstvom, morajo imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva in njegovih proračunskih porabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 2; – v primeru (so)financiranja kulturnega projekta morajo omogočiti njegovo javno dostopnost, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 3; – ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu ministrstva ali njegovih proračunskih porabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 4; – kulturni projekt morajo realizirati do konca leta 2013 in dosledno udejanjati pogodbo z ministrstvom, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 5. 5. Področja dejavnosti kulturnih projektov Prostorski stroški Ministrstvo bo (so)financiralo kritje prostorskih stroškov v zvezi z najemom nepremičnin ali opreme, ki so v javni lasti in so namenjeni kulturi (v nadaljevanju: javna kulturna infrastruktura). Na podlagi tega naj prijavitelj k vlogi priloži tudi pojasnilo o možnostih uporabe javne kulturne infrastrukture, skladno s 74. in 75. členom ZUJIK-a. Izdajateljska in založniška dejavnost Ministrstvo bo podprlo predvsem: – revije in časopise v romskem jeziku, ki obravnavajo izvirne in prevodne leposlovne, esejistične in kritiške prispevke ter izvirne in prevodne prispevke o leposlovju, umetnosti in kulturi, – mladinske revije in časopise v romskem jeziku, ki prispevajo h kulturni vzgoji in izobraževanju otrok in mladine, – izvirna leposlovna esejistična in kritiška dela v maternem jeziku, – izdajo del za otroke v romskem jeziku ali dvojezična dela, – dvojezična prevodna in poljudnoznanstvena leposlovna dela (za odrasle ali mladino), – izvirna in prevodna dela iz humanističnih in družboslovnih ved (posebno tista, ki se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo romske skupnosti), – slovarska dela, pomembna za ohranitev posebne kulturne identitete, ki bodo izdelana na podlagi strokovnih jezikovnih zakonitosti (za slovarje) oziroma ob sodelovanju jezikoslovca. Spletne strani Ministrstvo bo podprlo predvsem vzpostavitve novih spletnih strani, namenjenih obveščanju ter objavi člankov (posebno tistih, ki se nanašajo na jezik, umetnost in kulturo romske skupnosti). Dejavnosti kulturnih skupin Ministrstvo bo podprlo predvsem redno delovanje in nastope kulturnih skupin ter usposabljanje mentorjev. Kulturna animacija Ministrstvo bo podprlo delovanje kulturnih animatorjev. Prijavitelj naj k vlogi priloži letni program dela animatorja z romskimi društvi in skupinami. Dejavnosti za ohranjanje jezika Ministrstvo bo podprlo profesionalno zasnovane oziroma vodene dejavnosti za ohranjanje jezika in takšne, ki razvijajo jezikovno kulturo in jezikovno ustvarjalnost na področju romske skupnosti. Mednarodno sodelovanje Ministrstvo bo podprlo mednarodno sodelovanje Romov, ki prispeva k ohranjanju njihove kulturne identitete. Prijavitelj naj vlogi priloži vabilo organizatorja in tujine ter v vlogi pojasniti tudi smiselnost udeležbe. Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti Ministrstvo bo podprlo kulturno sodelovanje romske skupnosti in različnih drugih manjšinskih etničnih skupnosti ter sodelovanje romske skupnosti z večinskim prebivalstvom, s čim širšim zajetjem različnih vsebin. Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju Ministrstvo bo podprlo predstavitve na čim bolj racionalen in učinkovit način z namenom, da se s kulturo romske skupnosti seznani širše okolje. Prireditve Ministrstvo bo podprlo kakovostne prireditve, ki po svoji vsebini vključujejo čim več prednostnih kriterijev tega javnega razpisa. Predavanja, seminarji ipd. Ministrstvo bo podprlo predavanja in seminarje z romsko tematiko, ki jih bodo izvajali strokovno usposobljeni ali izkušeni predavatelji. Drugo Ministrstvo bo podprlo tudi projekte, ki jih ni mogoče uvrstiti med zgoraj navedene dejavnosti, pa vendar so pomembne za ohranjanje in razvoj kulture romske skupnosti. 6. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa: 6.1. Temeljni kriteriji 1. prispevek k ohranjanju in razvoju kulturne identitete (jezik, ohranjanje in razvoj tradicije in kulture, aktivno vključevanje romske populacije), 2. prispevek h kulturni raznolikosti in integrativno delovanje, 3. ustvarjalnost kot estetski presežek. 6.2. Prednostni kriteriji: 1. kulturna dejavnost otrok, 2. kulturna dejavnost, namenjena otrokom, 3. izvirnost, 4. kulturna dejavnost v jeziku pripadnikov romske skupnosti ali dvojezični projekt, 5. opredeljena ciljna populacija, kateri je projekt namenjen, 6. aktivno vključevanje strokovnjakov in umetnikov, 7. sodelovanje z javnimi organizacijami s področja kulture in vključevanje projekta v javno kulturno infrastrukturo, 8. širjenje informacij o kulturnem življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov romske skupnosti; 9. sofinanciranje lokalne skupnosti, 10. društvo je pridobilo status društva v javnem interesu oziroma ustvarjalec/ustvarjalka je s statusom samozaposlene/ga v kulturi pridobil/a pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje. 7. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov izvedlo po postopku, kot ga določa Pravilnik. Izbrani in v okviru razpisanih sredstev (so)financirani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnem listu, dostopnem v razpisni dokumentaciji. Prvi temeljni kriterij je ocenjen s točkami od 0 do 10, druga dva temeljna kriterija pa s točkami od 0 do 5. Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko. Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji, ki ima možnost, da v svojem predlogu pripravi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov. 8. Vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 91.454,00 EUR oziroma toliko, kot je vrednost proračunske postavke »642310 – Kulturna dejavnost romske skupnosti« v sprejetem proračunu Republike Slovenije ali rebalansu proračuna. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. 10. Razpisni rok: besedilo javnega razpisa z oznako JPR-Romi-2013 se objavi v Uradnem listu RS, št. 93, dne 7. decembra 2012 in na spletnih straneh ministrstva (http://www.mizks.gov.si). Razpis se zaključi 8. januarja 2013. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec za posamezen kulturni projekt z izjavami, – ocenjevalni list. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljub­ljana, v času uradnih ur ministrstva: v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ministrstvo (pristojna uslužbenka) bo zainteresiranim prijaviteljem na njihovo pobudo razpisno dokumentacijo tudi posredovalo. 12. Način prijave, pošiljanja in vsebina vlog 12.1. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta predložiti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljub­ljana, v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni razpis JPR-Romi-2013. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež). Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji, navedenimi v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. 12.2. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kulturnega projekta izpolniti na ustreznem prijavnem obrazcu za posamezen kulturni projekt ter mora vsebovati vse obvezne podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavi več vlog na javni razpis, lahko priloge, ki se nanašajo na vse vloge, priloži le k eni vlogi ter to navede, sicer pa mora vsako vlogo posredovati v svojem ovitku. Priporočene so priloge o profesionalnosti (diploma s področja umetnosti, družboslovja ali humanistike, pogodba o zaposlitvi) in o doseženem uspehu (pridobljene nagrade, priznanja, reference ipd.). Za kulturni projekt, ki spada na področje kulturne animacije, naj se priloži tudi letni program dela animatorja z romskimi društvi in skupinami. Za kulturni projekt, ki spada na področje mednarodnega sodelovanja Romov, naj se priložita vabilo tujega organizatorja in utemeljitev smiselnosti udeležbe. Strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji bo kulturni projekt ovrednotila in ocenila glede na temeljne in prednostne kriterije v besedilu javnega razpisa za leto 2013 na podlagi obrazložitve prijavitelja ter priloženih obveznih in priporočenih prilog k prijavnemu obrazcu. 13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si. Pristojna uslužbenka bo v času uradnih ur ministrstva strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog prijavitelja za izvedbo kulturnega projekta skladno z zahtevami javnega razpisa. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih ministrstva, Metelkova 4, Ljub­ljana, po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog lahko prisostvuje vsaka oseba, ki kandidira na razpisu oziroma njen predstavnik. O datumu odpiranja prispelih vlog bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva. Na odpiranju bo komisija za odpiranje vlog ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost). Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja se zavržejo. Na podlagi ugotovitve komisije za odpiranje vlog, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, pristojni uslužbenec pozove prijavitelja, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po roku iz 9. točke razpisa, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če jo bo podal upravičeni prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je navedena v 10. točki razpisa. Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja in dopolnjevanja vlog. Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate razpisa posreduje javnosti, takoj, ko bodo znani. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti