Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Ob-5065/12 , Stran 2733
Ob-5065/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11; v nadaljevanju: ZUJIK) ter skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljevanju: Pravilnik), Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12), Sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 5/02, MP5/02, v nadaljevanju: Sporazum) in 34. členom 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2008 do 2012 Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2013 na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (projektni razpis, oznaka JPR-SLOA-2013)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub­ljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet oziroma področje javnega razpisa: predmet razpisa je financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 34. člena 2. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2008 do 2012, ki jih bo v letu 2013 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva za pripadnike nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: projekti). 3. Pomen izrazov Nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava so društva, zveze društev in druge nevladne organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (v nadaljevanju: upravičene osebe). Prijavitelj kulturnega projekta je odgovorni nosilec projekta. Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Finančna uravnoteženost kulturnega projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta po posameznih stroškovnih postavkah, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej (povzeto po definiciji 1. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989). 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 1; – da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva ali njegovih proračunskih uporabnikov v preteklih letih, izpolnili vse pogodbene obveznosti, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 2; – da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost projekta, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 3; – da ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma razpisu ministrstva, ali njegovih proračunskih uporabnikov, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 4; – da bodo prijavljeni kulturni projekt realizirali do konca leta 2013 in dosledno uresničevali pogodbo z ministrstvom, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo št. 5. 5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa Pri izboru projektov bo ministrstvo upoštevalo naslednje kriterije: 5.1. Temeljni kriteriji: – prispevek k promociji kulturne raznolikosti, – ohranjanje in razvoj kulturne identitete etnične skupine v Republiki Sloveniji, – sodelovanje med manjšinskimi skupnostmi tudi prek meje, – prispevek k integraciji manjšinske skupnosti v kulturno in družbeno okolje. 5.2. Prednostni kriteriji: – sodelovanje z drugimi manjšinskimi skupnostmi, javnimi organizacijami s področja kulture in vključevanje v javno kulturno infrastrukturo, – tradicionalna integriranost v okolju, – kulturna dejavnost otrok, – kulturna dejavnost, namenjena otrokom, – pripravljenost projekta za izvedbo, – opredeljena ciljna populacija, – izvirnost, – vključevanje strokovnjakov in umetnikov, – širjenje stvarnih informacij o kulturnem življenju, delu in razmišljanjih pripadnikov manjšinskih skupnosti, – prispevek h krepitvi meddržavnih dobrososedskih odnosov, – pomembno obeležje. 6. Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov izvedlo po postopku, kot ga določa Pravilnik. Izbrani in v okviru rapisanih sredstev (so)financirani bodo tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni oziroma ocenjeni višje. Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnem listu, dostopnem v razpisni dokumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 0. Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko. Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki Sloveniji, ki ima možnost, da v svojem predlogu pripravi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov. 7. Vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 21.949,00 EUR, oziroma toliko, kot je vrednost proračunske postavke »885210 – Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume« v sprejetem proračunu Republike Slovenije ali rebalansu proračuna. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2013 in 2014. 9. Rok razpisa: besedilo javnega razpisa z oznako JPR-SLOA-2013 objavi v Uradnem listu RS, št. 93, dne 7. decembra 2012 in na spletnih straneh ministrstva (http://www.mizks.gov.si). Razpis se zaključi 8. januarja 2013. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec z izjavami in – ocenjevalni list. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistrova 10, Ljub­ljana, v času uradnih ur ministrstva: v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Ministrstvo (pristojna uslužbenka) bo zainteresiranim prijaviteljem na njihovo pobudo razpisno dokumentacijo tudi posredovalo. 11. Način prijave, pošiljanja in vsebina vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen kulturni projekt ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj priajvi več vlog, mora vsako posredovati v svojem ovitku. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljub­ljana, v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni razpis JPR-SLOA-2013. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja: naziv in naslov (sedež). Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elektronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si. Pristojna uslužbenka bo v času uradnih ur ministrstva strokovno pomagala v fazi oblikovanja prijavitelja za izvedbo kulturnega projekta skladno z zahtevami javnega razpisa. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih ministrstva, Metelkova 4, Ljub­ljana, po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog lahko prisostvuje vsaka oseba, ki kandidira na razpisu oziroma njen predstavnik. O datumu odpiranja prispelih vlog bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva. Na odpiranju bo komisija za odpiranje vlog ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost). Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja se zavržejo. Na podlagi ugotovitve komisije za odpiranje vlog, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, pristojni uslužbenec pozove prijavitelja, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po roku iz 9. točke razpisa, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če jo bo podal upravičeni prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je navedena v 10. točki razpisa. Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najpozneje v 60 dneh po zaključku odpiranja in dopolnjevanja vlog. Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate razpisa posreduje javnosti, takoj, ko bodo znani. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti